Bảo hộ quyền của nhà sản xuất chương trình bóng đá giải ngoại hạng anh dưới góc độ pháp luật quốc tế và vấn đề thực thi tại việt nam

95 46 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHI ĐIỆP BẢO HỘ QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BĨNG ĐÁ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHI ĐIỆP BẢO HỘ QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BĨNG ĐÁ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 8380108 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Phương Lan HÀ NỘI - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan côn n n i nc oa cđ c c a i n ôi c c c nđ n i o Tôi xin c on n nc on n n ađ n c côn c c n on n côn c n n n o đ c c n n n y yđn c n i m n c n x c n cc a TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguy n Thị Phi Đi LỜI CẢM ƠN c i o n ic m n â c n c –T c o đ ôi c đ o n ôn i n T n i n n n i c n n c ân an âm đ n n n n i nc c o n i c côn iT n đ i Tôi c n xin n i n đ i n n y, an – iđ c n c i ôi xin môn T n n n n n y n i ia đ n ôi on n đ n n n i nc n n y TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguy n Thị Phi Đi MỤC LỤC ƯƠ G T ƯƠ G T i 1.1 G y n i n G I NGOẠI HẠNG ANH an 1.1.1 1.1.2 11 i ni m 1.2 y n n c n n y n n 14 1.2.1 14 1.2.2 16 1.3 Gi i i i i n đ o i n n n nx c n n n đ i i o i n n 18 1.3.1 18 1.3.2 20 1.4 o y nc an nx c n n n đ i i o i n Anh 22 1.4.1 22 1.4.2 24 ƯƠ G T ƯƠ G T G G G Ạ Ạ G T T TẾ………………………………………………………………………………26 2.1 cn 2.2 nc x c 2.3 c 2.4 T 2.5 i y n c o 27 u ki n nđ n 37 yđn c i o 30 y nc o c o 33 y n 38 ƯƠ G T G ƯƠ G T 3.1 c n n G T G T T G TẾ G Ạ Ạ G T TẠ T T T 43 i am i n an đ n i c o y nc an n xu t n đ i i Ngo i h ng Anh 43 ế i Ngo i h ng Anh 43 3.1.1 n xu ế a i Ngo i h ng Anh 45 3.1.2 n xu t ch 3.2 n c i am on c i o y nc an nx c n n n đ i in o i n n i i am i n 57 3.2.1 i Ngo i h ng Anh t i Vi t Nam 57 ế 3.2.2 64 3.2.3 68 3.3 n i i nân cao i n đ i in o i n n o i i y nc an nx c n am 71 DANH MỤC T ôn c Brussels 1974 : ôn c i n c n truy n n n y 21 ôn cG n a VIẾT T T n a c c n i u mang tinh ( m i n i âm c n : ôn c ao c 1971 an đ n vi c o n ôn đ nx c i c n i âm c a i i i n n (29/10/1971) ôn c om 1961 : ôn c x n c i âm o c n c n i n om n m 61 Ư T : i c i : i đn đn T c v c c ac n n m i c a quy n s hữ i c T 1996 : i c c a i (1996) NSX : nx Nxb : x SHTT : ữ WIPO :T c n c ữ i i i n n i âm PH N M T nh c thiết c a n đ y n n n n tài on i Trung Qu c m i iđ c in c i ần n ĩ an a đ an n y n i i ac c đa i i n n a ôn n đ i n n n c a ằn a n ng h c n môn ao “m n n in ần” n m i ân đ i mc c n đ Từ th kỷ XIX, c c cc ic c nn c n cn ôn ân i t ch ng t c m ôn n n n đ đ đ nc n n b n đ gi n o n 212 ùn o c n n n thi u a ay y o n o n cầ n n c n Anh Con s T s n yc truy n a ừng l i n a n i y n c n o n cầu Ở c c n n 2016-2019 c n n n “m c ầ ùm c i n y nn yđ n n mi c đ c y n n n quy n truy n nv it n y n i i n n n 5,136 tỷ B ng n quy n truy n n n y3 T y n i n n Premier League n b n quy n cn c, hay tB n p 3-4 lần so v i ao” đ c đ n n i n 4,7 tỷ ti n b n quy n truy n n i i n a i n g i n n m 12 c a i i đ NSX c n i iN o i i 71% so v i khu v c B c Mỹ, Trung Mỹ… i League cn nn m2 c oc cđ i o )đ đ ỷB n n y th i h n n m 13-2015 đ c t i 730 tri u h gia đ n Premier League th i h n 2016-2019 n ( cy i n Premier League hay Premier League) i c ôn kỷ th ẽ chẳn n ĩa Trong đ o x c c c 蹴鞠 đ o c ia i a đầu ph bi n t i c c o đ n n y đ i v i n n p luy n o cầ môn m ằng v i l a c lu Đ U c iữa c c n y n i m n n c c i i Premier c đây4 y n i n ữn n cđ i i iđ o n http://www.songxanh.vn/ct/1212/lich-su-ra-doi-cua-bong-da-va-nhung-con-so-lich-su.html i y ừ: http://m.bongdaplus.vn/dieu-gi-mang-giai-ngoai-hang-den-toan-the-gioi-1431431601.html i y ừ: http://bongdaplus.vn/big-6-doi-chia-lai-ban-quyen-truyen-hinh-ngoai-hang-anh1979021709.html S li u l y từ: https://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ca-the-gioi-choang-voi-ban-quyen-truyen-hinhpremier-league-30364.html i c xù c m nc n đ x m c đ c n c o y đ i n n đ cn i n đo n in t im in n n n i a n m n i iđ n c o,c c c c c : Chevrolet, n đ i n, n o n i n đ nn ừm n c c oan n i a n ữn i a y n i đ qu n n n n c n ôn in nđ c a mi a mi n , ữn nđ a mi , i n n m in , m t n n côn n i gi i c n o i c a n i ân y n … i n on n ữn i i i n n i i n n i in ic n i n ữn đ c i n i in mi a i c n c côn d n lu n c n n an i m đ cc n i n n n đầ y nc n m n m n y n in i n n c n n n n ic n ôn in đ i c n an ẽ n c a ao i im c i cm y n ay m n o T on n i o n iđ NSX c c i n ữn ần im i xâm n i n … i c n đ nc i NSX i m oan i âm m c n n … nc c y nc a n m n ữn đòn i n m n đ i ây i n c o…T m n n đ c c ay ôn , n n n c o cầ y n i n … n x mc c m ym c NSX c m c i n n n c n n n n n c i n n i n ừc ta c n n ằm c i i đan o i o nc o n n đ n i i i ừc c n n n i c c c n am n cầ đ n cao n n n n : i đ n i n ỹ n đ n n n i i n đ ôn m m n o n i n y c c i n n đ ao c i n c c cn ay ây i n m i n c n n ữn c n n c o n i n đ đầ c n n c ia y nc cc i o ci Premier League m đ n i ao q y n c a NSX c n n ôn nx c m c n đ n c i i i iN o i n n oc cc m m n mẽ i n i in i n i c i c i i i n b n đ o i am Vi c i y n c a NSX c xâm c man n đ n yn yc n on đ c V ần i m n n n i n c ia n i x y a i m Do đ , o c c b n đ i iN o i n n ic c , ùđ đ y n i n N o i n n c i i cao c on c i y n i n an đ i đ nm côn n n : c y đn i i am: “ y n i n TT i o i ôn i oa c n an” x am n ữn T (2013); “ o n y vi c tài n – i i c i n n i nc y n - n cc ac cn c i n đ am n i i n oa y n n an âm đ n m c on n c n c côn - i ađ n c i: y n i n n n đ i v i NSX đ m y n c a NSX c T nh h nh nghiên c u n i n đ c p song v n đ b o h quy n n i c n đ m” c i o n cc an n i c n c c a NSX c m n n i i n v nc n i nc i c ôn c c ia n i x y a i T n i y n n am” x T y n n n n i i i am n nđ x n ” c n đ i y n i c ia (2004) ; “ n (2005) ; “ i n n y n c i : mana m n of o y i International (2015); “ im on n o oa c y n c n i (2017);… c n o i: “Understanding Copyright and R a ci am c c i n” x T c a c i (2010); “ n n am i nc i ” WIPO an Related right” Kluwer Law na iona o yi an a i ” Jyrgen Blomqvist, Edward Elgar Publishing (2014); … - Lu n n c ĩ: “ o h quy n ng kỹ thu t s - M t s v n đ “ c i an on môi o am” c i , quy n i n n th c ti n” y n c a NSX an ng kỹ thu t s ” n c “ m n an on môi nT n n 2009); n c c a i âm o h quy n c i , quy n i n i 2016); “ o y n c 74 c c m i cc ac cn t t vi c qu n n đ c c n n quy n n n i xâm y ùn i i c ao c m V vi c n y o n i n ân n c ac cân n c tr n đ c bi t b i c nh khoa h c kỹ mẽ n quy n i n an xâm tr n n in i thi t h i n i m i mquy n i n nn an c cn n đ n y đ n m c v tr s , trang thi t b côn n c n x c c c n n cc i i ic m n n n ây i n h tr cầu th c t Vi c đầ hi n đ i i i n an n y c n n n i u Cần t o u ki n v c c nghi p v c o c c c hi n n an c n c n cần đ i n c c n c c ng n c a ch th quy n i n y mô m r n n ôn n ch i n m nh v t ch thu n c đ u ph i c i đ t ICOP (h u) nh đ m n c c- qu c gia th c hi n n c c an m n n t , m t gi i t bu c t t c c c an th ng qu n n c cho vi c mđ x p th i n i m minh T cần n i n c gi , quy n i n s nđ c ù đ c bi an i i c c c i , quy n li n n x c i vi V i l i nhu n l n đ n i n c i i t Lu t quy n y n i n n s hữ côn n i p c a n i di n y n an p, th c thi b o h … an c n n n quy n c i tv ic c c t ic cc xây n , in i c n an o i i TT on đ i i ph m quy n th lo i từ âm n c n nh cho n c n y c n đa đ ng vi ph m quy n c từ ho c an n y c n nhi u t ch c c n ân đầ o o n in c i , quy n i n đ n in oan i n y i cùn i đa n đ n c cn c Từn c ia am cần th c hi n n i m c n t, tham gia c c ac c yđn c a cn i nn n n ù i c i nx c c a T ch c SHTT th gi i c c h tr , h an c n n n c i ừc c c thi quy n i n c ia c c Ư T song n ghi nh Vi t Nam v i Ư T o n i i am Tranh th s ch c qu c t v quy n i n c nhằm ti p thu kinh nghi m l p an n i i n y n TT n i c n 75 ẾT LUẬN Th c ti n mi n c c a ian y đn n i i n t v b o h quy n c a y n i n an n i c n a c n đ đ m i k t qu nh đ n i i am th i on c n c o y nhi u b t c p v n ti p t c t n t i v n đ m i đan n y in n o ph c t nh p qu c t â TT đ đ c om 61 man i n c a côn n cc ađ đn n x y n đ i nb x y nT i côn n i p n n n nh â i qu c t c n oc ac c n đn T c đ c a đ i n c a đan a n n c n n đ quy n SHTT n ac c y n … i n i c i , quy n Ư Tn ôn ây c n c nđ n c c i n đ n i i n m i th gi i (WTO) hay Hi p n i đn n ,… n ững v n đ n y y t li t nh y n i c đ ng từ an đ n â n ia n p T ch c T i cx y nT i n , gay g c cG n a1 c t i nđ m nhữn c Quy n i n c ôn n n n ữn n yc n ôn đ on iai đo n i an âm c ôn n i c o n i n c ng tr c ti n c kỹ i nn n n i đ nh p DANH MỤC TÀI LIỆU THAM HẢO  Tiếng Vi t n 05/ 006/ ế - P ẫ ý n /09/ 006 i 8/ 7/ Ngh - P 0/0 / / / 6/ 0/ í í 58/ / / ă , 005 / 8/ - P /0 / n y n ôn cG n a c a c n n i âm c n i c ao c 1 i i i n n nx n i âm c c ac n c c n m i c a quy n s hữ a thu n o òn đ m an Th a thu n chung v thu n c WPPT c a c i n x i oc c i T y n c ia i n y n 12 i n ay m u dc n y 15/12/1993 i n i om n m 61 t qu c a vi c 009 man c n y 21 nx i âm c a đ n TRIPs ôn n o c c n i m i o n on ă u c a Lu an đ n vi c in n c c i n c ôn ă i c Brussels i n ôn đ i, b sung m t s , quy ơn í ts h ts quy - P i ,H nh chi tiết m t s / í , n quy n í ĩ - P nh x ph t vi ph , quy , i âm B í y n 10 c i e B ô ế cc kỹ in i nc oa n 11.Nguy n i từ n Tiếng Vi t x n o T ôn in i 12 c i 13 c i 005 , 2005 i 14 c i B 15 c i B 16.T n nT n đ i ă i i 12 B n 17.T i n c e í c ĩ i í , Nxb ơn an n ân ân  Tiếng nước 18.Jyrgen Blomqvist, Edward Elgar Publishing (2014), Primer on International Copyright and Related Rights 19.Kluwer Law International (2015), Collective management of Copyright and Related right  Website 20.https://hoctruyenhinh.wordpress.com/b-tai-lieu/ 21.http://m.bongdaplus.vn/dieu-gi-mang-giai-ngoai-hang-den-toan-the-gioi1431431601.html 22.https://www.svgeurope.org/blog/headlines/plp-prepares-to-send-newpremier-league-to-one-billion-viewers-around-the-globe/ 23.https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 24.https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/ngoai-hang-anh-kiem-3ty-bang-truoc-gio-bong-lan-2865686.html 25.http://www.songxanh.vn/ct/1212/lich-su-ra-doi-cua-bong-da-va-nhungcon-so-lich-su.html 26.http://www.nhandan.com.vn/congnghe/phan-mem-giaiphap/item/28671602-truyen-hinh-dang-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-lanthu-sau.html 27.https://phaply24h.net/bai-viet/khai-niem-dac-diem-quyen-lien-quan 28.https://vtv.vn/goc-khan-gia/truyen-hinh-tuong-tu-mat-dat-la-gi-va-vi-saophai-thay-the-bang-truyen-hinh-ky-thuat-so-mat-dat20160815120136705.htm 29.http://www.bongda.com.vn/se-khong-con-ten-barclays-premier-leagued299845.html 30.https://vi.wikipedia.org/wiki/ Giai_bong_da_Ngoai_hang_Anh_2017-18 31.https://www.svgeurope.org/blog/headlines/plp-prepares-to-send-newpremier-league-to-one-billion-viewers-around-the-globe/ 32.https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/ngoai-hang-anh-kiem-3ty-bang-truoc-gio-bong-lan-2865686.html 33.https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 34.https://www.arqiva.com/case-studies/arqiva-and-plp-deliver-premierleague-football-to-the-world/ 35.http://ictnews.vn/vien-thong/so-hoa-truyen-hinh/k-dang-dan-dat-thitruong-truyen-hinh-tra-tien-165066.ict 36.https://baodautu.vn/k-lam-gi-sau-khi-mua-ban-quyen-epl-d43687.html 37.https://baodautu.vn/cu-bat-penalty-cua-k-d78072.html 38.http://cafef.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/k-lo-nang-sao-van-manh-tay-muaban-quyen-ngoai-hang-anh-201308090844435132.chn 39 http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/khong-co-ban-quyen-ngoai-hang-anhk-se-lo-nang-hon-20160412024951841.htm 40.https://mic.gov.vn/pages/tintuc/printpage.aspx?tintucID=136298 41.http://ictnews.vn/vien-thong/so-hoa-truyen-hinh/facebook-se-xoa-bo-khiphat-hien-trang-vi-pham-ban-quyen-world-cup-2018-169643.ict 42.http://www.thtg.vn/ban-quyen-giai-ngoai-hang-anh-tai-viet-nam-tiep-tucnong/ 43.https://baodautu.vn/cu-bat-penalty-cua-k-d78072.html 44.http://phan.vn/thuc-thi-ban-quyen.html ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHI ĐIỆP BẢO HỘ QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BĨNG ĐÁ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI TẠI... b n đ i i i iN o i nân cao i n n i i o am y nc a CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ L SẢN LUẬN VỀ BẢO HỘ QU ỀN CỦA NHÀ UẤT CHƯƠNG TRÌNH BĨNG ĐÁ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH h i u t 1.1 uy n iên uan m 1.1.1 m 1.1.1.1 c... NGOẠI HẠNG ANH DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 8380108 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Phương Lan HÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hộ quyền của nhà sản xuất chương trình bóng đá giải ngoại hạng anh dưới góc độ pháp luật quốc tế và vấn đề thực thi tại việt nam , Bảo hộ quyền của nhà sản xuất chương trình bóng đá giải ngoại hạng anh dưới góc độ pháp luật quốc tế và vấn đề thực thi tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn