Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội

91 45 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ HƯỞNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ HƯỞNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 8380102 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thị Đào HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn Tác giả luận văn Đoàn Thị Hưởng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập VBQPPL Văn quy phạm pháp luật DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ STT Tên bảng, sơ đồ Sơ đồ Quy trình tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng 2.2.2 Thương mại Du lịch Hà Nội Bảng 2.3.1 Nội dung Trang 32 Bảng tổng hợp cấu, cán viên chức nhu cầu tuyển dụng Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch 37 Hà Nội năm 2012 Bảng Tình hình tuyển dụng Trường Cao đẳng Thương 2.3.1 mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 37 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm viên chức, tuyển dụng viên chức trường cao đẳng công lập 1.1.1 Khái niệm viên chức .6 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng viên chức 1.1.3 Vai trò tuyển dụng viên chức 10 1.2 Điều kiện thủ tục tuyển dụng viên chức .12 1.2.1 Điều kiện tuyển dụng viên chức .12 1.2.2 Thủ tục tuyển dụng viên chức .13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng viên chức trường cao đẳng công lập 14 Kết luận Chương 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI .21 2.1 Thực trạng pháp luật tuyển dụng viên chức áp dụng Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội 21 2.1.1 Các văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tuyển dụng 21 Những năm gần đây, Nhà nước ban hành hàng loạt văn quy phạm pháp luật quy định tuyển dụng viên chức, có quy định tuyển dụng viên chức 21 2.1.2 Nội dung pháp luật tuyển dụng 24 2.2 Hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 30 2.2.1 Xác định điều kiện tuyển dụng viên chức .31 2.2.2 Thực thủ tục tuyển dụng 33 2.3 Đánh giá chung hoạt động tuyển dụng viên chức Trường cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 36 2.3.1 Kết đạt hoạt động tuyển dụng viên chức 36 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động tuyển dụng viên chức 40 Kết luận Chương 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 44 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội .44 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội .46 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức 46 3.2.2 Giải pháp tổ chức thực hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội 52 Kết luận Chương 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự thành công tổ chức nào, từ phạm vi quốc gia doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trước hết phụ thuộc vào nguồn lực mà tổ chức có, nguồn nhân lực nguồn lực đóng vai trò quan trọng Xét cho nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, quý giá tổ chức người chủ thể hoạt động Chất lượng nguồn nhân lực định tồn tại, phát triển tổ chức Điều kiện tiên để có đội ngũ nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược mà tổ chức đặt cần phải làm tốt công tác tuyển dụng nhân Trong xu đổi triệt để, tồn diện, đơn vị nghiệp cơng lập nói chung, đơn vị nghiệp cơng lập thuộc lĩnh vực giáo dục nói riêng khơng thể ngược lại xu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam, đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta lại khẳng định “…phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nước…” Hệ thống cung ứng dịch vụ nghiệp cơng, hình thành hầu hết địa bàn, lĩnh vực; mạng lưới sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trải rộng đến tận khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo nước Các đơn vị nghiệp công lập (ĐVSNCL) giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt cung ứng dịch vụ nghiệp công thực sách an sinh xã hội Với đặc thù này, đòi hỏi đơn vị phải sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao, đào tạo nghiêm túc Hơn nữa, chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục đào tạo đòi hỏi đội ngũ lao động trí tuệ có trình độ quản lý, chun mơn kỹ thuật cao, có ý thức kỷ luật, lòng u nước, lực, để đảm đương nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (vì nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo định chất lượng nguồn nhân lực nói chung đất nước) Song thực tế, nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo tăng số lượng, chất lượng thay đổi cấu v.v…nhưng với yêu cầu cao phát triển kinh tế, trình hội nhập trình đổi hoạt động quản lý, hoạt động đào tạo ĐVSNCL giáo dục đặt nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo nhiều bất cập, trở thành điểm yếu phải cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ công Luật Viên chức Quốc hội ban hành ngày 15/11/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2012, sau 08 năm thực bộc lộ vướng mắc, hạn chế việc tuyển dụng viên chức Điều làm cho ĐVSNCL khơng có chủ động việc tạo nguồn tuyển dụng viên chức chất lượng cao; khó thu hút người tài Chính vậy, Bộ Nội vụ Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Viên chức 2010 trình Chính phủ dự kiến Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ (tháng 10/2019) Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội ĐVSNCL trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Với truyền thống 53 năm xây dựng phát triển, có nhiều thành tựu, góp phần quan trọng hồn thành nhiệm vụ giáo dục - đào tạo giao Mặc dù vậy, hoạt động bối cảnh môi trường kinh tế - xã hội giống ĐVSNCL giáo dục đào tạo khác, nên việc tuyển dụng đội ngũ Nhà trường không tránh khỏi hạn chế định như: Quy định pháp luật tuyển dụng chưa hoàn thiện, kế hoạch hóa nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển tương lai nhà trường chưa hoạch định rõ ràng, cụ thể; văn quy định nội liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức chưa xây dựng; quy trình tuyển dụng thực chưa sâu, nhiều cơng đoạn mang nặng tính hình thức; chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng chưa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ Xuất phát từ lý này, tác giả chọn vấn đề “Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng công lập từ thực tiễn Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, việc tuyển chọn người vào làm việc quan, đơn vị nhà nước vấn đề xung quanh hoạt động đề tài nghiên cứu nhiều luận án, luận văn, viết, cơng trình nghiên cứu khoa học Phần lớn cơng trình tập trung nghiên cứu việc tuyển dụng nhóm đối tượng cơng chức có nghiên cứu viên chức Có thể kể viết, cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu như: - Cán bộ, công chức GS.TS Phạm Hồng Thái (2004), nhà xuất Tư pháp, Hà Nội; - Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức; ThS Bùi Thị Đào (2006), Tạp chí Luật học; - Hồn thiện chế định pháp luật công vụ, công chức Việt Nam Lương Thanh Cường (2008), Luận án tiến sỹ luật học; - Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập, Tạp chí tổ chức nhà nước TS Trần Anh Tuấn (2010), Tạp chí Tổ chức nhà nước; - Pháp luật viên chức qua thời kỳ TS Hoàng Quốc Hồng (2011), Hội thảo khoa học; - Tuyển dụng viên chức đơn vị nghiệp công lập nước ta nay, luận văn thạc sỹ Nguyễn Huy Hoàng (2011); - Tuyển dụng viên chức theo quy định Luật viên chức năm 2010, chuyên đề Hội thảo; TS Nguyễn Mạnh Hùng (2011); - Hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Đức Minh (2015); - Pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam - thực trạng giải pháp, luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thơm (2016) Các cơng trình khoa học, viết tập trung nghiên cứu số lượng, chất lượng, hoạt động chuyên môn, bất cập pháp luật tuyển dụng công chức, viên chức; biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức Tuy nhiên, vấn đề tuyển dụng viên chức chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu sâu lý luận thực tiễn, chưa có IV Kỷ yếu hội thảo 42 Khoa Hành - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Hội thảo khoa học "Pháp luật viên chức Việt Nam nay"; 43 PGS.TS Vũ Thư (2011), Về chế độ hợp đồng làm việc Luật Viên chức, Hội thảo khoa học; 44 TS Trần Nho Thìn (2011), Cán bộ, cơng chức, viên chức pháp luật Việt Nam, Hội thảo khoa học; 45 TS Hoàng Quốc Hồng (2011), Pháp luật viên chức qua thời kỳ, Hội thảo khoa học; 46 TS Bùi Thị Đào (2011), Một vài suy nghĩ Luật Viên chức, Hội thảo khoa học; 47 TS Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Tuyển dụng Viên chức theo quy định Luật Viên chức năm 2010, Hội thảo khoa học; 48 TS Nguyễn Thị Thủy (2011), Bàn khái niệm viên chức, Hội thảo khoa học; 49 GV Phạm Vĩnh Hà (2011), Một số ý kiến quy định mập mờ, mâu thuẫn thiếu xác Luật Viên chức năm 2010, Hội thảo khoa học; 50 TS Phạm Hồng Quang (2011), Công chức nhà nước ĐVSNCL, Nhật Bản kinh nghiệm với Việt Nam, Hội thảo khoa học; 51 GV Cao Kim Oanh (2011), Một số vấn đề ban hành văn cán bộ, viên chức, Hội thảo khoa học V Bài tạp chí khoa học 52 GS.TS Phạm Hồng Thái (2013), "Sự điều chỉnh pháp luật viên chức", Tạp chí tổ chức nhà nước số 1/2009; 53 TS Bùi Tiến Dũng (2014), "Đổi chế tài đơn vị nghiệp khoa học công nghệ: Những vấn đề đặt ra", Tạp chí Tài chính, số 2/2014; 54 TS Trần Anh Tuấn (2010), "Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập", Tạp chí tổ chức nhà nước số 1/2010; 55 TS Trần Anh Tuấn (2010), "10 năm thực Pháp lệnh cán bộ, công chức Vấn đề đổi mới, chế độ cơng chức, cơng vụ", Tạp chí tổ chức nhà nước; 56 TS Bùi Thị Đào (2006), "Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, cơng chức", Tạp chí Luật học VI Luận văn, luận án 57 Lương Thanh Cường (2008), "Hoàn thiện chế định pháp luật công vụ, công chức Việt Nam ", Luận án tiến sĩ luật học; 58 Nguyễn Huy Hoàng (2011), "Tuyển dụng viên chức đơn vị nghiệp công lập nước ta nay", Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội; 59 Lê Thị Quỳnh Nga (2011), "Pháp luật viên chức Việt Nam thời kỳ hội nhập", Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; 60 Nguyễn Đức Minh (2015) “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội”, Luận văn Thạc sỹ; 61 Nguyễn Thị Thơm (2016), “Pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam - thực trạng giải pháp”; Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội; VII Báo cáo, thống kê 60 Ban đạo Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Trung ương (2012), Báo cáo kết thức tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp; 61 Bộ Nội vụ (2010), Báo cáo thể chế quản lý viên chức đội ngũ viên chức ĐVSNCL từ năm 1998 đến nay; 62 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2015), Báo cáo kết khảo sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức lĩnh vực giáo dục - đào tạo khối tiểu học địa bàn tỉnh; 63 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2014), Báo cáo kết công tác tuyên truyền, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, lượng người làm việc ĐVSNCL cải cách chế độ công vụ, công chức địa bàn; 64 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020; 65 Tổng cụ Thống kê (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016 VIII Trang Web 66 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tuyen-dung-cong-chuc-vienchuc-v-te- con-sai-sot-3247976.htmh 14/7/2015 67 http://dantri.com.vn/viec-lam/se-sua-doi-quy-dinh-ve-tuven-dungquan-ly- vien-chuc-20160421001747562.htm 68 http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/So-luong-cong-chuc-vien-chuc-tangchong- mat-tu-2007 2014-post 155739.gd„ 18/02/2015 69 http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/931/language/v iVN/D-cao-trach-nhi-m-c-a-ng-i-d-ng-d-u-d-n-v-s-nghi-p-cong-l-p-trongtuv-n-d- ng-s-d-ng-va-qu-n-ly-vien.aspx 70 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/l25/0/1010067/0/33670/Ve i mo i q ua n ly va pha t trie n di ch vu su nghie p cong 71 http://tcnn.vn/Plus aspx/vi/News/125/0/1010067/0/32 890/Vai tro cua Nha nuoc dieu kien xa hoi hoa dich vu cong, 72 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/l010067/0/33331/Ban ve mot so giai phap thu hut va dung nguôi co tai nang cac co quan hanh chinh nha, 24/05/2016 73 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/l010067/0/31774/Tu chu ve tai c hỉnh Chia khoa doi moi don vi su nghiep cong lap, 29/12/2015 74 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/20940/Vai tro cua su gan ket giua nhan vien va to chuc thu hut dung nhan tai, 16/10/2015 75 http://moi.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1532 76 http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/?act=news&id=154., 08/07/2013 77 http://hrmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/dd3f3912-4765-4976-a40e42f35c993c6c/doi-moi-hoat-dong-tuyen-dung-nhan-su-trong-co-quan-hanhchinh- nha-nuoc 78 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20751, 11/4/2014 79 http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010096/0/52 52/Vi s ao can xac dinh vi tri viec lam26/09/2014 77.http://caicachcongvu.goV.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010096/0/5072/X ac dinh vi tri viec lam la nhiem YU khong the thieu quan ly nhan su 78 http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/yteuckhQe/201308/nganhy-te-kho-tuyen-dung-duoc-bac-si-2254837/, 08/08/2013 79 http://www.tapchiyhocduphong.vn/tin-tuc/dien-dan-y-hoc-duphong/2014/03/81E2104B/nhan-luc-y-te-du-phong-thuc-trang-thach-thuc-vagiai- phap/, 8/3/2014 80 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2016/3 9427/Ve-doi-mQÌ-quan-ly-ya-phat-trien-dich-vu-su-nghiep.aspx 81 http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Thanh-lap-Hoi-dong-quanly-trong- don-vi-su-nghiep-cong-lap/279343.vgp, 20/6/2016 82 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/201606-13/tu- chu-doi-voi-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-binh-dang-giua-conglap-va-tu-nhan- 32582.asnx, 13/06/2016 83 http://tcdcpl.moị.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap luat.aspx?ItemID=135 84 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/l25/0/1010070/0/18659/Che dinh hop d ong Luat Vien chuc, 13/3/2015 85.http://tcdcpl.moi.gọy.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx? ItemID=237 86 http://www.xaydungdang.org.yn/Home/MagazineStory.aspx?mid=4 0&mzi d=315&ID=689 87 http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010103/0/56 52/Mot so de xuat nham nang cao chat luông tuyen dung vien chuc o cac tinh than h_pho true thuoc Trung uong, 12/05/2016 88 http://dangcongsan.vn/thoi-su/bo-y-te-se-tinh-gian-toi-thieu-10bien-che- 375515.html 89 http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/972/language/v i-VN/M-t-s-quan-di-m-va-gi-i-phap-xav-d-ng-tieu-chu-n-ch-c-danh-ngh-nghip-c-a- vien-ch-c-trong-b-i-c-nh-h.aspx 90 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/4949/Co so khoa hoc viec xay dung Luat Vien chuc, 07/10/2013 91 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15853, 4/7/2016 92 http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/hang-loat-giao-vien-ha-noidieu- dung-vi-cong-van-cua-so-noi-vu tl 14c8n97591, 16/12/2015 93 http://vtv.vn/trong-nuoc/tuven-dung-sai-quy-dinh-so-y-te-tphcm-biphe- binh-20160710070627144.htm, 10/7/2016 94 http://www.vtc.vn/de-thi-vien-chuc-bi-lo-dap-an-van-cong-nhanket-qua- dl86693.html 23/12/2014 95 http://tuvencongchuc.vn/thong-bao/hoi-dong-tuven-dung-giao-vientinh- bac-giang-ban-hanh-ke-hoa%CC%A3ch-xet-tuve%CC%89n-giao-viennam-2016/ 96 http://tuvencongchuc.vn/tin-tuc-tong-hop/vu-lo-de-thi-vien-chucchi-tram- trieu-la-co-deA 31/5/2015 97 http://www.vtc.vn/tien-si-o-phap-van-truot-vien-chuc-ha-noidl69663.html, 22/8/2014 98 http://tmỴQnhiĩúmoheãn.vn/gi?LO-duc/20l 512/giai-bai-toan-hon-l 500-gv- doi-du-bang-cach-nao-650143/, 16/12/2015 99.http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010102/0/5394/Nang_cao _chat_luong_tuyen_dung_cong_chuc_vien_chuc_Nhieu_bat_cap_can_dieu_chinh 100.http://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/cai-cach-don-vi-su-nghiepcong-lap-520088 101.http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/hon-42-000-don-vi-sunghiep-song-dua-vao-ngan-sach-413864.html ... nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội Chương 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 2.1 Thực. .. chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội 6 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm viên chức, tuyển dụng viên chức trường cao đẳng. .. thực tiễn hoạt động tuyển dụng viên chức trường cao đẳng công lập từ thực tiễn Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội , Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn