Pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội

92 35 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VŨ BÌNH AN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Kinh Tế Ứng Dụng Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng ứng dụng) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS - TS Nguyễn Viết Tý Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: “Pháp luật đấu giá hàng hóa thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Viết Tý Kết nêu luận văn tổng hợp phát triển, kế thừa phát huy kết cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Ngƣời cam đoan Vũ Bình An LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn này, có khó khăn q trình nghiên cứu chúng tơi học viên khóa theo học hệ cao học theo định hƣớng ứng dụng Trƣờng Đại học Luật Hà Nội chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhƣng nhờ hỗ trợ, hƣớng dẫn, giúp đỡ nhiều thầy cô giáo, gia đình bạn bè, tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc Khoa Pháp luật kinh tế, Bộ môn Luật Thƣơng mại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn dạy hƣớng dẫn nhiệt tình giảng viên hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Viết Tý đồng hành tơi suốt q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ Học viên Vũ Bình An DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Viết đầy đủ BLDS 2015 Bộ luật dân 2015 LTM 2005 Luật thƣơng mại 2005 LĐGTS 2016 Luật đấu giá tài sản 2016 LĐT 2013 Luật đấu thầu 2013 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Kết cấu luận văn CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ PHÁP LUẬT VỂ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA 1.1 Khái quát đấu giá hàng hóa 1.1.1 Khái niệm đấu giá hàng hóa 1.1.2 Đặc điểm đấu giá hàng hóa…………………………………….8 1.2 Khái quát pháp luật đấu giá hàng hóa 12 1.2.1 Khái niệm pháp luật đấu giá hàng hóa 12 1.2.2 Nguồn pháp luật đấu giá Việt Nam .13 1.2.3 Nội dung pháp luật đấu giá hàng hóa 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 22 2.1 Những quy định pháp luật hành đấu giá hàng hóa Việt Nam 22 2.1.1 Những quy định Luật thƣơng mại (2005) đấu giá hàng hóa 22 2.1.2 Những quy định Luật đấu giá tài sản (2016) đấu giá hàng hóa 28 2.1.3 Đánh giá bất cập, hạn chế pháp luật đấu giá hàng hóa hành 32 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá hàng hóa thành phố Hà Nội 33 2.2.1 Một số kết đạt đƣợc từ thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá hàng hóa thành phố Hà Nội 33 2.2.2 Những khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá hàng hóa thành phố Hà Nội nguyên nhân 41 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 53 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật đấu giá hàng hóa giai đoạn 53 3.1.1 Hoàn thiện toàn hệ thống pháp luật đấu giá hàng hóa cách tổng thể toàn diện 53 3.1.2 Đảm bảo quản lý có hiệu Nhà nƣớc, đồng thời đảm bảo xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động đấu giá hàng hóa gắn liền với hồn thiện chế quản lý Nhà nƣớc 54 3.1.3 Xác định rõ tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật đấu giá hàng hóa 57 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật đấu giá hàng hóa giai đoạn 59 3.2.1 Tháo gỡ vƣớng mắc doanh nghiệp thủ tục để tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo LĐGTS 2016……… 60 3.2.2 Hoàn thiện pháp luật trình tự, thủ tục đấu giá hàng hóa… .61 3.2.3 Hồn thiện quy định tiêu chuẩn đấu giá viên……………… 66 3.2.4 Hoàn thiện quy chế pháp lý doanh nghiệp đấu giá tài sản 68 3.2.5 Quy định rõ trách nhiệm hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu hàng hóa thơng qua mua bán đấu giá……………………………… .68 3.2.6 Cơng khai rộng rãi quy trình, đơn giản hóa thủ tục mở rộng hình thức đấu giá thời gian tới…………… ………………… .69 3.2.7 Tạo môi trƣờng đấu giá cổ phiếu chuyên nghiệp, loại trừ tình trạng tiêu cực từ thực tiễn phát sinh…….……… 70 3.2.8 Hoàn thiện quy định thẩm định giá.……… 71 3.2.9 Hồn thiện quy định mức phí đấu giá chi phí phục vụ cho việc đấu giá…………… 72 3.2.10 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đấu giá hàng hóa rà sốt, ban hành văn hƣớng dẫn để tổ chức đấu giá hàng hóa hoạt động hiệu ……… 72 3.2.11 Hoàn thiện quy định việc phối hợp quan hoạt động đấu giá hàng hóa ……… 73 KẾT LUẬN .75 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng xu hƣớng tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động đấu giá nói chung ngày có vị trí, vai trò quan trọng đời sống kinh tế-xã hội, mang tính thiết thực nhu cầu cần thiết cho xu phát triển xã hội văn minh Hiểu cách bản, phƣơng thức linh hoạt việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể sang chủ thể khác, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động mua bán trao đổi hàng hố nói riêng phát triển cách đa dạng Với ý nghĩa thực tiễn quan trọng đó, hoạt động đấu giá cần thiết phải đƣợc điều chỉnh văn quy phạm pháp luật thực tế nay, Việt Nam xây dựng ban hành đƣợc hệ thống văn quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh liên quan đến bán đấu giá tài sản nói chung bán đấu giá hàng hóa nói riêng nhƣ: Bộ Luật Dân năm 2015, Luật Thƣơng mại năm 2005, Luật xử lý vi phạm hành năm 2012, Luật Đất đai 2013, Luật thi hành án dân 2008, Nghị định Chính phủ bán đấu giá tài sản…và văn Luật đấu giá tài sản 2016 đƣợc hƣớng dẫn Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, Thông tƣ số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định luật đấu giá tài sản, Thông tƣ số 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài hoạt động đấu giá tài sản Các văn đời tạo sở pháp lý vững cho hoạt động bán đấu giá, góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp bên tham gia vào quan hệ đấu giá, bảo vệ tài sản Nhà nƣớc công dân, hạn chế vi phạm pháp luật chủ thể, đồng thời tạo môi trƣờng kinh doanh thƣơng mại lành mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội đất nƣớc Tuy nhiên, việc tổ chức thực hoạt động đấu giá Việt Nam hoạt động mẻ thực tiễn năm qua cho thấy hoạt động nhiều bất cập, phát sinh nhiều nguyên nhân khác tác động Nhƣng nói, nguyên nhân quan trọng hệ thống quy phạm pháp luật hoạt động đấu giá thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, chƣa minh bạch, dẫn đến việc hiểu áp dụng không thống nhất, điều tác động khơng nhỏ đến hoạt động bán đấu giá Việt Nam Với mong muốn đƣợc tìm hiểu, nghiên cứu để làm rõ, phân tách đƣợc trƣờng hợp cụ thể phát sinh thực tiễn liên quan đến hoạt động đấu giá nói chung đấu giá hàng hóa nói riêng, tƣơng ứng với đối tƣợng điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật là: Luật Thƣơng mại năm 2005 Luật đấu giá tài sản 2016 văn hƣớng dẫn thi hành, áp dụng vào thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội, tìm nguyên nhân, giải pháp nhƣ phƣơng hƣớng hoàn thiện vấn đề này, xin đƣợc lựa chọn đề tài luận văn thạc sỹ: “Pháp luật đấu giá hàng hóa thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội” Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam, pháp luật đấu giá hàng hóa nội dung đƣợc nghiên cứu nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học với cách tiếp cận góc độ khác nhau, kể đến: Một số luận văn, luận án nhƣ: Hoàng Đức Anh (2017), “Pháp luật đấu giá hàng hóa – Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện”, Đại học Luật Hà Nội; Vũ Hồng Dƣơng (2016), “Pháp luật đấu giá tài sản Việt Nam”, Đại học Luật Hà Nội; Lê Ngọc Thạnh (2016), “Hoạt động đấu giá - Góc nhìn so sánh pháp luật thương mại pháp luật dân sự”, Đại học Lao động - Xã hội, Cơ sở II, TP Hồ Chí Minh, Tạp chí dân chủ pháp luật; Ngô Thế Giáp (2015), “Pháp luật đấu già hàng hóa thương mại – thực trạng giải pháp”, Viện đại học Mở Hà Nội; Đặng Thị Tâm (2014), “Bán đấu giá tài sản – số vấn đề lý luận thực tiễn”, Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cƣờng (2012), “Pháp luật đấu giá hàng hóa thương mại Việt nam”, Học viện Khoa học xã hội; Một số sách chuyên khảo, tạp chí nhƣ: Lê Ngọc Thạnh (2012), “Hoạt động đấu giá – góc nhìn so sánh pháp luật thương mại pháp luật dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật Bộ Tƣ Pháp số 6/2012; Hải Dƣơng (2011), “Cần sớm khắc phục số bất cập bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 6/2011; Vũ Văn Cƣơng (2012), “Pháp luật đấu giá hàng hóa hoạt động thương mại Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tƣ pháp, Số chuyên đề Pháp luật bán đấu giá tài sản, tr 36 – 58; Nguyễn Mạnh Cƣờng (2013), “Pháp luật đấu giá hàng hóa thương mại Việt Nam, sách chuyên khảo”, Hà Nội Chính trị quốc gia - Sự thật Các cơng trình chủ yếu nghiên cứu đối tƣợng đấu giá tài sản nói chung dƣới góc nhìn Bộ luật dân (Bộ luật dân cũ năm 2005 năm 2015) đấu giá hàng hóa nói riêng dƣới góc nhìn Luật thƣơng mại 2005 so sánh hai đối tƣợng vừa nêu, nhƣng chƣa có cơng trình nghiên cứu có nhìn tổng quan đối tƣợng nghiên cứu quy định pháp luật đấu giá hàng hóa Luật đấu giá tài sản 2016 nói chung Luật thƣơng mại 2005 nói riêng Chính vậy, tác giả luận văn sâu nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật vấn đề để làm rõ bổ sung vào nghiên cứu có Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật đấu giá hàng hóa, thực tiễn áp dụng, phƣơng hƣớng giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Phạm vi nghiên cứu đề tài quy chế pháp lý đấu giá hàng hóa theo quy định pháp luật hành dựa văn quy phạm pháp luật chính: Luật Thƣơng mại năm 2005, Luật đấu giá tài sản 2016, văn hƣớng dẫn thi hành thực tiễn áp dụng quy định địa bàn thành phố Hà Nội 71 trƣờng chứng khốn, bời cổ phiếu loại hàng hóa khó xác định đƣợc giá trị thực, nhà đầu tƣ cần tìm hiểu, phân tích, so sánh lực sản xuất, kinh doanh công ty mà định đầu tƣ cổ phiếu, khơng nên đầu tƣ cổ phiếu theo cảm tính theo số đông Mặt khác, công ty tổ chức bán đấu giá cổ phiếu cần phải tuân thủ theo nguyên tắc đấu giá Hội đồng đấu giá cơng ty đƣa theo quy định pháp luật việc đấu giá cổ phiếu thu hút đƣợc nhiều nhà đấu tƣ tham gia Nhờ đó, giá trúng đấu giá cao nhiều so với giá khởi điểm, đó, doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhiều từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp 3.2.8 Hồn thiện quy định thẩm định giá Nền kinh tế thị trƣờng nƣớc ta tiềm ẩn nhiều biến động chƣa có tính ổn định cao nên hoạt động đấu giá nhiều loại hàng hóa, ngƣời bán hàng hóa khơng thể xác định đƣợc mức giá phù hợp với thực tế Khó khăn thƣờng gặp ngƣời bán hàng hóa, ngƣời tham gia đấu giá, ngƣời bán hàng hóa đƣa mức giá q cao thành cơng phiên đấu giá thấp khó tìm đƣợc ngƣời tham gia trả giá Để khắc phục tình trạng đó, việc lựa chọn thẩm định giá trƣớc đem bán đấu giá hàng hóa giải pháp hữu hiệu Để tránh việc định giá thẩm định giá cách chủ quan, không dựa vào quy luật thị trƣờng dẫn đến trƣờng hợp khơng bán đƣợc hàng hóa, phải định giá nhiều lần gây lãng phí thời gian tiền của, quy trình cần đƣợc xây dựng cách khoa học Quy trình thẩm định giá sở để quan quản lý Nhà nƣớc theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chức đấu giá Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cần xây dựng quy trình mẫu để sở đó, tổ chức đấu giá tham khảo xây dựng quy trình riêng cho phù hợp với tổ chức đấu giá mình, tránh tình trạng việc thẩm định giá tùy tiện nhƣ 72 3.2.9 Hoàn thiện quy định mức phí đấu giá chi phí phục vụ cho việc đấu giá Phí đấu giá khoản thu nhằm bù đắp chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá thu phí nhƣ chi phí niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá, tổ chức đăng ký mua hàng hóa bán đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá, trƣng bày cho xem hàng hóa, tổ chức phiên đấu giá, bàn giao hàng hóa…Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tiền thu phí đƣợc coi doanh thu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật số phí thu đƣợc có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau nộp thuế Hàng năm, doanh nghiệp phải thực toán thuế tiền phí thu đƣợc với quan thuế Nếu bán đấu giá thành bên thực theo hợp đồng ủy quyền, khơng thành ngƣời có hàng hóa đấu giá cần tốn cho ngƣời tổ chức đấu giá chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá không nên quy định mức cố định 50% so với đấu giá thành 52 3.2.10 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đấu giá hàng hóa rà sốt, ban hành văn hƣớng dẫn để tổ chức đấu giá hàng hóa hoạt động hiệu Nhằm tạo chuyển biến nhận thức hoạt động đấu giá, số biện pháp thực tế đƣợc áp dụng để khuyến khích việc thành lập phát triển doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bán đấu giá hàng hóa, đảm bảo hoạt động bán đấu giá đƣợc xã hội hóa cách sâu rộng, tạo điều kiện cho loại hình doanh nghiệp có điều kiện tham gia cạnh tranh bình đẳng lĩnh vực bán đấu giá Thực cơng tác rà sốt, kiểm tra, hệ thống hóa xử lý văn quy phạm pháp luật bán đấu giá, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ, thay quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo khơng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Tổ chức quảng bá hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu 52 Khoản ĐIều 211 LTM 2005 73 giá để cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ ký hợp đồng Các doanh nghiệp phải định hƣớng cho chức kinh doanh bán đấu giá, phƣơng hƣớng chủ đạo lâu dài, cần phải có kế hoạch dài hạn Khi Việt Nam thành viên WTO loại hình kinh doanh dịch vụ phải đƣợc cạnh tranh với doanh nghiệp bán đấu giá danh tiếng ngồi nƣớc có bề dày kinh nghiệm phát triển nhƣ tổ chức bán đấu giá Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ…Chính vậy, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho lộ trình hội nhập, thƣơng hiệu để cạnh tranh lĩnh vực đấu giá 3.2.11 Hoàn thiện quy định việc phối hợp quan hoạt động đấu giá hàng hóa Trong thời gian tới, Hiệp hội đấu giá chƣa đƣợc thành lập Nhà nƣớc cần phải quy định rõ trách nhiệm cụ thể quan có liên quan đến hoạt động đấu giá nhƣ: Bộ tƣ pháp quan tổ chức đào tạo nghề cho đấu giá viên; Sở tƣ pháp giữ vai trò kiểm tra, hƣớng dẫn nghiệp vụ hoạt động bán đấu giá, xây dựng đề án lộ trình chuyển đổi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mơ hình doanh nghiệp; quan tài cấp chịu trách nhiệm xử lý tài sản nhƣ: phân loại, định giá, tham gia thẩm định theo hƣớng dẫn Bộ tài chính, tốn chi phí hợp lý đến quản lý, xử lý bán đấu giá; quan công chứng có trách nhiệm tham gia phiên đấu giá cơng chứng loại hàng hóa bán đấu giá theo quy định pháp luật, quan thi hành án quan có trách nhiệm cử chấp hành viên có thẩm quyền xử lý hàng hóa phối hợp với tổ chức đấu giá để bán đấu giá hàng hóa… Hoạt động đấu giá kinh tế thị trƣờng phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn bên tham gia Nếu tranh chấp xảy loại tranh chấp dân - thƣơng mại Nếu hoạt động tổ chức đấu giá đƣợc giải theo quy định pháp luật tố tụng dân Nhƣng xảy tranh chấp đòi bồi thƣờng thiệt hại khoản chênh lệch ngƣời rút lại giá trả gây (theo khoản Điều 204 LTM 2005) hay buộc ngƣời trúng đấu giá phải mua hàng hóa trƣờng hợp họ từ chối mua hàng hóa (Điều 205 LTM 2005) 74 tranh chấp Bộ luật tố tụng dân 2015 chƣa có quy định cụ thể Do đó, Tòa án lúng túng việc thụ lý lựa chọn hƣớng giải vụ việc Từ nguyên nhân trên, tác giá kiến nghị trƣờng hợp cần có quy định cụ thể việc bổ sung Nghị Tòa án nhân dân tối cao hƣớng dẫn Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng thụ lý giải loại tranh chấp theo quy định pháp luật đấu giá Trong trƣờng hợp Hiệp hội đấu giá thành lập, tùy theo điều kiện vụ việc bán đấu Hiệp hội giải số tranh chấp có liên quan đến hoạt động bán đấu giá Với chức giải tranh chấp này, đảm bảo yêu cầu việc đƣợc giải nhanh chóng giảm sức ép cho Tòa án quan hành khác TIỂU KẾT CHƢƠNG Tóm lại, để hoạt động đấu giá hàng hóa có hiệu quả, chất lƣợng tốt, trở thành phƣơng pháp hữu hiệu để thúc đẩy kinh tế phát triển, Nhà nƣớc cần phải xây dựng khung pháp lý đồng tƣơng thích quy định LTM, LĐGTS văn pháp luật có liên quan hoạt động đấu giá hàng hóa để tránh tình trạng chồng chéo, khơng rõ ràng, tạo sân chơi lành mạnh, bình đẳng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bán hàng hóa thơng qua đấu giá 75 KẾT LUẬN Qua luận văn này, tác giả mong muốn hoạt động đấu giá nƣớc ta tƣơng lai ngày phát triển, hoàn thiện để cá nhân, tổ chức có kênh mua bán hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo niềm tin cho ngƣời có nhu cầu mua bán hàng hóa thực tế Để làm đƣợc điều đó, tồn quan quản lý Nhà nƣớc, doanh nghiệp hay cá nhân có tham gia hoạt động cần nhìn nhận cách khách quan, đánh giá thực trạng từ rút học, kinh nghiệm có hƣớng xử lý phù hợp Cụ thể: Phần lý luận, tác giả nêu khái quát định nghĩa, đặc điểm đấu giá hàng hóa, quy định đấu giá hàng hóa Luật Thƣơng mại (2005) Luật Đấu giá tài sản (2016), từ nêu bật lên mối quan hệ biện chứng chúng, Luật Đấu giá tài sản Luật chung, quy định đấu giá hàng hóa Luật Thƣơng mại Luật riêng Phần quy định pháp luật hành đấu giá hàng hóa Việt Nam thực tiễn thi hành Hà Nội, tác giả có đánh giá hạn chế, bất cập, khó khăn, vƣớng mắc từ thực tiễn thi hành quy định pháp luật vấn đề Từ đó, ta nhìn nhận cách trực quan tình hình thực thi pháp luật đấu giá hàng hóa giai đoạn Cuối cùng, phần phƣơng hƣớng giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật đấu giá hàng hóa giai đoạn nay, tác giả rút học kinh nghiệm, nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tình trạng bối cảnh Từ đó, làm đơn giản hóa thủ tục, hạn chế đƣợc thủ tục rƣờm rà gây thời gian, tốn không cần thiết, tạo điều kiện cho ngƣời có mua hàng để dễ dàng tiếp cận thơng tin liên quan đến hàng hóa đƣợc hƣớng dẫn thủ tục cần thiết Bên cạnh đó, đấu giá viên phụ trách công việc bán đấu giá phải nắm bắt đƣợc đầy đủ quy trình, thủ tục loại hàng hóa đƣợc mang đấu giá hƣớng đến việc tổ chức đấu giá thành cơng, tránh tình trạng khiếu kiện xảy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật 1) Luật thƣơng mại 2005 2) Luật đấu giá tài sản 2016 3) Luật doanh nghiệp 2014 4) Nghị Định 61/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm khoản nợ xấu có giá trị lớn 5) Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản 6) Thông tƣ 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 05 năm 2017 quy định chƣơng trình khung khóa đào tạo nghề đấu giá, sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập kiểm tra kết tập hành nghề đấu giá biểu mẫu lĩnh vực đấu giá tài sản 7) Thông tƣ 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định luật đấu giá tài sản 8) Thông tƣ 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 quy định chế độ tài hoạt động đấu giá tài sản Sách, viết, luận văn 9) Hoàng Đức Anh (2017), “Pháp luật đấu giá hàng hóa – Thực trạng áp dụng giải pháp hồn thiện”, Đại học Luật Hà Nội 10) Lê Ngọc Thạnh (2016), “Hoạt động đấu giá - Góc nhìn so sánh pháp luật thương mại pháp luật dân sự”, Đại học Lao động - Xã hội, Cơ sở II, TP Hồ Chí Minh, Tạp chí dân chủ pháp luật 11) Vũ Hồng Dƣơng (2016), “Pháp luật đấu giá tài sản Việt Nam”, Đại học Luật Hà Nội 12) Ngô Thế Giáp (2015), “Pháp luật đấu già hàng hóa thương mại – thực trạng giải pháp”, Viện đại học Mở Hà Nội 13) Đặng Thị Tâm (2014), “Bán đấu giá tài sản – số vấn đề lý luận thực tiễn”, Đại học Luật Hà Nội 14) Nguyễn Mạnh Cƣờng (2012), “Pháp luật đấu giá hàng hóa thương mại Việt nam”, Học viện Khoa học xã hội 15) Lê Ngọc Thạnh (2012), “Hoạt động đấu giá – góc nhìn so sánh pháp luật thương mại pháp luật dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật Bộ Tƣ Pháp số 6/2012 16) Hải Dƣơng (2011), “Cần sớm khắc phục số bất cập bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 6/2011 17) Vũ Văn Cƣơng (2012), “Pháp luật đấu giá hàng hóa hoạt động thương mại Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tƣ pháp, Số chuyên đề Pháp luật bán đấu giá tài sản, tr 36 – 58 18) Nguyễn Mạnh Cƣờng (2013), “Pháp luật đấu giá hàng hóa thương mại Việt Nam, sách chuyên khảo”, Hà Nội, Chính trị quốc gia - Sự thật Website: 19) Hồng Hạnh (2018), “Đấu giá trực tuyến: Sân chơi cần pháp luật bảo vệ” địa chỉ: https://baodautu.vn/dau-gia-truc-tuyen-san-choi-moi-can-duoc-phapluat-bao-ve-d76943.html ngày 08/02/2018 20) Vietnam Plus (2016), “6 tỷ cho cặp chóe phiên đấu giá nghệ thuật Việt 12/06/2016 Nam”, https://www.youtube.com/watch?v=pxMXp9NJCDM, ngày ... kết đạt đƣợc từ thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá hàng hóa thành phố Hà Nội 33 2.2.2 Những khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá hàng hóa thành phố Hà Nội nguyên nhân... hàng hóa 12 1.2.2 Nguồn pháp luật đấu giá Việt Nam .13 1.2.3 Nội dung pháp luật đấu giá hàng hóa 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH... LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Những quy định pháp luật hành đấu giá hàng hóa Việt Nam 2.1.1 Những quy định Luật thƣơng mại (2005) đấu giá hàng hóa •
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội , Pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn