Thực hiện các quy định pháp luật đất đai về bồi thường giải phóng mặt bằng thực trạng và giải pháp

87 46 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:10

y o c u -tr a c k c BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯỜNG THùC HIƯN C¸C QUY ĐịNH PHáP LUậT ĐấT ĐAI Về BồI THƯờNG GIảI PHóNG MặT BằNG THựC TRạNG Và GIảI PHáp LUN VN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯỜNG THùC HIÖN CáC QUY ĐịNH PHáP LUậT ĐấT ĐAI Về BồI THƯờNG GIảI PHóNG MặT BằNG THựC TRạNG Và GIảI PHáp LUN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thu Thủy HÀ NỘI - 2018 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hường d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 1.1 Lý luận bồi thường 1.2 Lý luận pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất 14 1.3 Khái quát trình phát triển pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất 24 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 27 2.1 Quy định pháp luật hành bồi thường Nhà nước thu hồi đất 27 2.2 Thực tiễn áp dụng thành phố Lạng Sơn Chương 3: 36 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 59 3.1 Yêu cầu cho việc hoàn thiện 59 3.2 Giải pháp 62 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp đăng ký tỉnh Lạng Sơn (từ năm 2013 - 2018) 40 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu k to MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quốc gia quý giá , nguồn lực để phát triển an ninh quốc phòng , phát triển kinh tế, đô thị, đầu tư hạ tầng Nhịp độ phát triển lớn nhu cầu thu hồi đất cao trở thành thách thức lớn phát triển kinh tế vấn đề trị, xã hội quốc gia Thu hồi đất, mặt đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, đồng thời đặt nhiều vấn đề mang tính thời "nóng bỏng" an ninh lương thực, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đồng thuận nhân dân… Thực tiễn công tác thu hồi đất , đặc biệt thu hồi đất nơng nghiệp mục đích an ninh , quốc phòng hoặc mục đí ch kinh tế - xã hội thời gian qua tồn nhiều vấn đề gây xúc dư luận, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự; số phần tử hội trị lợi dụng vấn đề khiếu kiện đất đai để kích động chống mục đích trị Thống kê số liệu cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm gần 70%, nội dung khiếu kiện như: giá đất bồi thường thường thấp giá đất loại thị trường, việc bố trí tái định cư chậm trễ điều kiện sống nơi chưa đáp ứng yêu cầu người dân so với nơi định cư trước đó, tiền bồi thường cho đất nông nghiệp thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất nơng nghiệp tương đương khơng đủ để nhận chuyển nhượng đất phi nông nghiệp để chuyển sang làm ngành nghề khác… Việc thu hồi đất nhu cầu Nhà nước hợp lí, hợp quy luật đáng đất khai thác sử dụng có hiệu cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng mục tiêu phát triển kinh tế Việc thu hồi đất tất yếu nhận đồng lòng, trí cao người có đất bị thu hồi đất sử dụng đích thực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, thị hóa đất nước kèm với sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi cách thỏa đáng .d o m w o m o c lic lic C c u -tr a c k w w d o w w w C k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu k to Cùng với phát triển nước, tỉnh Lạng Sơn thành phố Lạng Sơn năm gần nhiều dự án triển khai thực để chỉnh trang phát triển đô thị; khu công cộng, công viên; phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông; xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, sở giáo dục, y tế, Tuy nhiên, thực tế cơng tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn, việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất chưa tốt, người dân khiếu nại, tố cáo với số đông, gây ổn định xã hội, việc giải quyết, khắc phục kéo dài, nhiều thời gian Căn từ việc thực dự án thực tế, có đề xuất để sửa đổi, bổ sung sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương pháp luật, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện đất đai việc bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất cần thiết Do chọn đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ chấp thuận trường Đại học Luật Hà Nội "Thực quy định pháp luật đất đai bồi thường giải phóng mặt - Thực trạng giải pháp" Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu lý luận thực tiễn việc pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất, thơng qua việc tìm hiểu, đánh giá nội dung Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành bồi thường Nhà nước thu hồi đất Phản ánh tình hình thực tế địa phương thực áp dụng quy định bồi thường dự án thực địa bàn thành phố Lạng Sơn phân tích, đánh giá cách khách quan Đề giải pháp kiến nghị phải phù hợp thực tế, đảm bảo tôn trọng pháp luật hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Là quy định pháp luật đất đai bồi thường thực trạng áp dụng địa bàn thành phố Lạng Sơn .d o m w o m o c lic lic C c u -tr a c k w w d o w w w C k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu k to 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các quy định pháp luật đất đai có hiệu lực bồi thường thực tiễn áp dụng vấn đề địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Mục tiêu Nghiên cứu lý luận thực tiễn áp dụng quy định Luật Đất đai bồi thường Nhà nước thu hồi đất; Đánh giá việc thực sách bồi thường Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Lạng Sơn Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Đánh giá thuận lợi, khó khăn vướng mắc việc thực quy định Luật Đất đai bồi thường Nhà nước thu hồi đất Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin để nghiên cứu có hiệu nội dung mà đề tài đặt Bên cạnh đó, luận văn sử dụng phương pháp như: Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá - phân tích, tổng hợp số liệu, liệu thu thập để đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Phương pháp so sánh: Phương pháp sử dụng để đối chiếu quy định pháp luật, tìm điểm chưa phù hợp, chưa thống hệ thống pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; điểm chưa hợp lý quy định pháp luật với thực tiễn thi hành… Ý nghĩa khoa học thực tiễn Là kết khoa học thu từ việc nghiên cứu quy định pháp luật đất đai bồi thường thực tiễn áp dụng địa bàn thành phố Lạng Sơn Đánh giá kết đạt khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ kiến nghị giải pháp để góp phần hồn thiện quy định pháp luật đất đai bồi thường .d o m w o m o c lic lic C c u -tr a c k w w d o w w w C k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu k to Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận bồi thường pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất d o m w o m o c lic lic C c u -tr a c k w w d o w w w C k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu k to Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 1.1 Lý luận bồi thường 1.1.1 Khái niệm bồi thường "Bồi thường" thuật ngữ sử dụng trường hợp người có hành vi gây thiệt hại cho người khác họ phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại hành vi gây Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, "Bồi thường" "Đền bù tổn hại gây ra" Tại Khoản 12 Điều Luật Đất đai năm 2013 có giải thích thuật ngữ "Bồi thường" sau: "Bồi thường đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất" Như vậy, song song với việc thu hồi đất, Nhà nước tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất bị thu hồi Việc bồi thường Nhà nước tiến hành sở trả lại giá trị quyền sử dụng đất tính tiền diện tích đất thực tế bị thu hồi Từ khái niệm trên, đặc điểm việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất sau: Bồi thường Nhà nước thu hồi đất loại trách nhiệm trách nhiệm dân mà trách nhiệm Nhà nước Loại trách nhiệm đặt Nhà nước có hành vi thu hồi đất Nói cách khác, bồi thường đất hậu pháp lý hành vi thu hồi đất Nhà nước Bồi thường trách nhiệm Nhà nước nhằm bù đắp tổn thất quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất hành vi thu hồi đất Nhà nước gây Trách nhiệm quy định Luật Đất đai; Bồi thường hậu pháp lý trực tiếp hành vi thu hồi đất Nhà nước gây Điều có nghĩa bồi thường phát sinh sau có định hành thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền; d o m w o m o c lic lic C c u -tr a c k w w d o w w w C k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 12 Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Nga (2013), "Trao đổi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư", Tài nguyên Môi trường, (13) 14 Nguyễn Thị Nga (2014), Tổng quan giá đất định giá đất Việt Nam, Hội thảo khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội; tháng 10/2014 15 Quốc hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội 16 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 17 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 18 Quốc hội (2003), Luật đất đai, Hà Nội 19 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2009), Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 22 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Hà Nội 23 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 24 Thành ủy Lạng Sơn (2017), Nghị số 33-NQ/TU, ngày 01/8/2017 Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để thực dự án từ đến năm 2020, Lạng Sơn 25 Phạm Thu Thuỷ (2014), Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2005), Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 việc ban hành quy định chế, sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2012), Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 ban hành quy định đơn giá trồng, vật nuôi áp dụng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn .d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2012), Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 việc ban hành quy định chế, sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2013), Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 sửa đổi, bổ sung số điều quy định đơn giá trồng, vật nuôi áp dụng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2015), Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 ban hành quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2015), Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 ban hành đơn giá xây dựng nhà, cơng trình vật kiến trúc áp dụng công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2017), Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 Ban hành quy định đơn giá trồng, vật nuôi áp dụng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2017), Thông báo số 203/TB-UBND ngày 31/5/2017 Kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội nghị chuyên đề công tác giải phóng mặt thực dự án địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 34 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn (2017), Báo cáo số 472/BC-UBND ngày 18/9/2017 công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn .d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y c d o m w o o c u -tr a c k w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c ... trường Đại học Luật Hà Nội "Thực quy định pháp luật đất đai bồi thường giải phóng mặt - Thực trạng giải pháp" Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu lý luận thực tiễn việc pháp luật bồi thường Nhà... bồi thường pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi. .. c u -tr a c k c BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯỜNG THùC HIƯN C¸C QUY ĐịNH PHáP LUậT ĐấT ĐAI Về BồI THƯờNG GIảI PHóNG MặT BằNG THựC TRạNG Và GIảI PHáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện các quy định pháp luật đất đai về bồi thường giải phóng mặt bằng thực trạng và giải pháp , Thực hiện các quy định pháp luật đất đai về bồi thường giải phóng mặt bằng thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn