Pháp luật về vốn trong công ty cổ phần thực tiễn thi hành tại công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông

0 74 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI DƢƠNG BÍCH DIỆP PHÁP LUẬT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN – THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hƣớng ứng dụng HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI DƢƠNG BÍCH DIỆP PHÁP LUẬT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN – THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG Chun ngành : Luật kinh tế Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hƣớng ứng dụng Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Viết Tý HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Bích Diệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ban kiểm sốt BKS Cơng ty cổ phần CTCP Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ Hội đồng thành viên HĐTV Hội đồng quản trị HĐQT Sở hữu trí tuệ SHTT Trách nhiệm hữu hạn TNHH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tƣợng giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Mục đích nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Vốn cấu trúc vốn công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm vốn công ty cổ phần 1.1.2 Đặc điểm vốn công ty cổ phần 1.1.3 Cấu trúc vốn công ty cổ phần 12 1.2 Những quy định pháp luật góp vốn công ty cổ phần 19 1.2.1 Chủ thể góp vốn 19 1.2.2 Vốn góp vào cơng ty 21 1.2.3 Quá trình hình thành vốn 23 1.3 Những quy định pháp luật chuyển nhƣợng, mua lại cổ phần công ty cổ phần 28 1.3.1 Chuyển nhƣợng cổ phần công ty cổ phần 28 1.3.2 Mua lại cổ phần công ty cổ phần 29 1.4 Các trƣờng hợp thay đổi vốn công ty cổ phần 31 1.4.1 Tăng vốn 31 1.4.2 Giảm vốn 35 1.5 Cơ chế quản lý, sử dụng vốn công ty cổ phần 36 Chƣơng THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠNG NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG 38 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Cơng nghệ Cơng nghiệp Bƣu Viễn thơng 38 2.1.1 Giới thiệu chung 38 2.1.2 Tình hình chung vốn Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bƣu Viễn thơng 39 2.2 Vấn đề quản lý vốn ngƣời đại diện vốn cổ đông tổ chức Công ty 40 2.2.1 Cơ chế quản lý vốn 40 2.2.2 Phân cấp quản lý vốn Công ty 42 2.2.3 Cơ chế quản lý ngƣời đại diện vốn cổ đông tổ chức 44 2.3 Một số bất cập vấn đề quản lý vốn ngƣời đại diện vốn Công ty Cổ phần Công nghệ Cơng nghiệp Bƣu Viễn thơng 50 2.3.1 Về vấn đề quản lý vốn 51 2.3.2 Về vấn đề quản lý ngƣời đại diện vốn 54 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QỦA QUẢN LÝ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 56 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật vốn CTCP 56 3.1.1 Về tài sản góp vốn định giá tài sản góp vốn 56 3.1.2 Về chủ thể có quyền mua cổ phần 57 3.1.3 Về chuyển nhƣợng cổ phần 58 3.2 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu qủa quản lý vốn CTCP 58 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 65 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp phổ biến giới nói chung Việt Nam nói riêng Hầu hết công ty lớn giới đƣợc tổ chức theo hình thức cơng ty cổ phần khả huy động vốn rộng rãi số lƣợng cổ đơng lớn Hình thức cơng ty cổ phần xuất vào năm cuối kỷ XVI đầu kỷ XVII, mà trƣớc tiên nƣớc Anh sau nƣớc Pháp Trải qua trình phát triển kinh tế, giai đoạn mà Cách mạng công nghiệp diễn hình thức cơng ty cổ phần phát triển mạnh mẽ Đến năm đầu kỷ XX, cơng ty cổ phần trở thành hình thức kinh doanh phổ biến nƣớc có kinh tế thị trƣờng phát triển mạnh Với Việt Nam chúng ta, từ chuyển đồi kinh tế từ tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trƣờng làm thay đổi sâu sắc kinh tế nƣớc ta cấu kinh tế, thành phần kinh tế quan hệ sở hữu Từ xuất hình thức cơng ty cổ phần Bƣớc vào kinh tế thị trƣờng, với sản xuất hàng hóa cạnh tranh diễn ngày gay gắt, đòi hỏi thân doanh nghiệp thành viên công ty phải nỗ lực sản xuất phát triển Trong xu đó, hàng loạt cơng ty cổ phần thức đƣợc triển khai, doanh nghiệp Nhà nƣớc đƣợc chủ trƣơng cổ phần hóa, doanh nghiệp đƣợc hình thành với cấu cổ phần, hoạt động theo quy định Pháp luật Cùng với đó, văn luật quy định công ty cổ phần liên tiếp đƣợc ban hành thay nhau: Luật Công ty 1990, Luật Doanh nghiệp 1999 thay Luật Công ty 1990, Luật Doanh nghiệp 2005 thay Luật doanh nghiệp 1999 Luật Doanh nghiệp 2014 thay Luật Doanh nghiệp 2005 khẳng định địa vị pháp lý nhƣ tầm quan trọng loại hình cơng ty cổ phần phát triển kinh tế đất nƣớc Việc văn luật doanh nghiệp đƣợc liên tiếp ban hành thời gian ngắn cho thấy quan tâm, mong muốn Nhà nƣớc ta việc tạo môi trƣờng pháp lý thơng thống tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tƣ nhân phát triển góp phần đắc lực vào công xây dựng, phát triển đất nƣớc 2 Cũng giống nhƣ chủ thể kinh doanh khác, công ty cổ phần muốn thành lập cần phải có vốn để thực hoạt động kinh doanh Vốn đóng vai trò vơ quan trọng cơng ty cổ phần, khả tài mà yếu tố xác định vị thế, lực cạnh tranh công ty cổ phần thị trƣờng Bên cạnh đó, vốn liên quan đến hàng loạt vấn đề pháp lý nhƣ quyền sở hữu, chuyển nhƣợng, chấp…Trong trình học tập nghiên cứu cơng ty cổ phần, thấy rằng, vốn vấn đề tƣơng đối phức tạp Các văn pháp luật quy định doanh nghiệp liên tục đƣợc thay đổi dẫn đến việc áp dụng quy định chƣa đƣợc thống Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật vốn công ty cổ phần cần thiết Từ đó, dẫn chiếu đến thực trạng thi hành quy định pháp luật vốn công ty cổ phần cụ thể giúp cho ngƣời làm công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, quan quản lý Nhà nƣớc doanh nghiệp hiểu rõ hơn, áp dụng pháp luật cách xác q trình góp vốn thành lập nhƣ việc quản lý vốn cơng ty cổ phần Điều góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật doanh nghiệp nhƣ tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, thu hút nhà đầu tƣ quan tâm đến hệ thống pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Vì tính cấp thiết đó, tác giả xin lựa chọn đề tài: Pháp luật vốn công ty cổ phần – Thực tiễn thi hành Công ty Cổ phần Cơng nghệ Cơng nghiệp Bưu Viễn thơng Qua đây, tập trung tìm hiểu thực trạng pháp luật vốn theo quy định Luật Doanh nghiệp hành, từ đƣa đề xuất, định hƣớng nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vốn cơng ty cổ phần Tình hình nghiên cứu đề tài Có nhiều quan điểm cho vốn thuộc vấn đề tài doanh nghiệp xét vấn đề dƣới góc độ pháp lý thuộc đối tƣợng điều chỉnh pháp luật tài Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến vốn cần đƣợc nghiên cứu góc độ pháp luật doanh nghiệp hoạt động cơng ty nhƣ thành lập, tổ chức, giải thể, phá sản…đều gắn liền với vận động vốn Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề pháp luật vốn hoàn toàn cần thiết hợp lý Pháp luật vốn CTCP vấn đề rộng có cơng trình nghiên cứu vấn đề 3 Trong thời gian gần đây, có số đề tài, cơng trình nghiên cứu, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp, công ty cổ phần vấn đề vốn công ty cổ phần Cụ thể nhƣ sau: - Giáo trình Luật Thƣơng mại Việt Nam tập Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2014; Giáo trình Luật Doanh nghiệp năm 2005 PGS TS Nguyễn Đình Tài; Giáo trình Luật Kinh tế Trƣờng Đại học Luật Hà Nội v.v… Các tài liệu hệ thống hóa vấn đề lý luận chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần, mang lại kiến thức mang tính lý thuyết liên quan đến việc phân tích quy định pháp luật cấu trúc vốn CTCP, chế góp vốn, chuyển nhƣợng cổ phần, trƣờng hợp thay đổi vốn… Tuy nhiên, tài liệu chƣa đƣa đƣợc ví dụ điển hình, thực trạng áp dụng pháp luật vốn công ty cổ phần thực tế thời gian gần làm giáo cụ trực quan giúp ngƣời đọc hiểu rõ chất áp dụng pháp luật, đặc biệt Luật Doanh nghiệp 2014 đời thay cho Luật Doanh nghiệp 2005 - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Hoàng Thị Giang (năm 2003) với đề tài “Cấu trúc vốn chi phối cấu trúc vốn cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần” Thông qua luận văn này, tác giả sâu nghiên cứu cấu trúc vốn công ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 1999 đồng thời đánh giá, phân tích quy định Từ chi phối, ảnh hƣởng cấu trúc vốn cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Phƣơng Anh (năm 2012) với đề tài “Chế độ pháp lý vốn Công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam” Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả làm rõ vấn đề lý luận nội dung chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần Trên sở đó, xây dựng kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung (năm 2014) với đề tài: “Những vấn đề pháp lý huy động, sử dụng vốn phân chia lợi nhuận công ty cổ phần” Tác giả đƣa hệ thống vấn đề lý luận vốn, huy động vốn, sử dụng vốn, phân chia lợi nhuận công ty cổ phần đồng thời phân tích quy định pháp luật hành chế định Từ đó, tác giả rút kinh nghiệm phù hợp cho việc hồn thiện tính thống văn pháp luật lĩnh vực huy động, sử dụng vốn phân chia lợi nhuận công ty cổ phần Hầu hết tài liệu, đề tài, công trình nghiên cứu dừng lại vấn đề liên quan đến việc hệ thống hóa vấn đề pháp lý vốn phân tích quy định pháp luật cấu trúc vốn CTCP, chế góp vốn, chuyển nhƣợng cổ phần, trƣờng hợp thay đổi vốn…Nhƣng nhìn chung chƣa có cơng trình nghiên cứu sâu đến vấn đề quản lý vốn CTCP hay quản lý ngƣời đại diện phần vốn góp cổ đơng tổ chức CTCP, đặc biệt dƣới góc độ Luật Doanh nghiệp 2014 Chính vậy, với đề tài này, luận văn khơng hệ thống hóa vấn đề pháp lý vốn CTCP mà đƣa thực trạng thi hành công tác quản lý vốn doanh nghiệp cụ thể Đối tƣợng giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tƣợng nghiên cứu đề tài pháp luật vốn CTCP thực tiễn thi hành doanh nghiệp cụ thể Giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn quy định pháp luật vốn công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp hành Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm quy định chế góp vốn, chuyển nhƣợng, mua lại cổ phần, trƣờng hợp thay đổi vốn vấn đề sở hữu vốn công ty cổ phần Phần thực trạng đề tài chủ yếu sâu nghiên cứu thực tiễn thực hoạt động quản lý vốn Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bƣu Viễn thơng Đồng thời đƣa khó khăn, bất cập kiến nghị giải pháp hồn thiện Mục đích nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn làm rõ quy định pháp luật vốn công ty cổ phần Việt Nam, trọng tâm nghiên cứu quy định Luật doanh nghiệp Từ đó, tìm hiểu thực trạng thi hành pháp luật vốn công ty cổ phần doanh nghiệp cụ thể, Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Cơng nghiệp Bƣu Viễn thơng Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp luận chung để nghiên cứu đề tài chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trên tảng phƣơng pháp đó, luận văn sử dụng phƣơng pháp cụ thể nhƣ: phƣơng pháp phân tích, tổng hợp; phƣơng pháp so sánh, thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Luận văn đƣa hệ thống vấn đề liên quan đến pháp luật vốn cơng ty cổ phần, đồng thời phân tích quy định pháp luật hành vấn đề Từ đánh giá tính hiệu khả thi quy định Luận văn dựa cấu tình hình quản lý vốn cơng ty cổ phần cụ thể thực tế có ý nghĩa dẫn chứng, phản ánh thực trạng thi hành pháp luật doanh nghiệp công ty cổ phần vấn đề quản lý vốn Qua đƣa đƣợc bất cập điển hình mà doanh nghiệp tƣơng tự gặp phải, rút đƣợc kinh nghiệm quản lý vốn cơng ty cổ phần Bên cạnh đó, luận văn đề xuất số phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vốn công ty cổ phần Bố cục luận văn Ngồi lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đƣợc chia làm chƣơng: Chƣơng Những vấn đề lý luận nội dung chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần; Chƣơng Thực trạng thi hành pháp luật vốn Công ty Cổ phần Cơng nghệ Cơng nghiệp Bƣu Viễn thơng; Chƣơng Một số giải pháp hồn thiện pháp luật vốn nâng cao hiệu qủa quản lý vốn công ty cổ phần 7 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Vốn cấu trúc vốn công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm vốn công ty cổ phần Có thể thấy, vốn nhân tố quan trọng, điều kiện vật chất thiếu doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng CTCP có quy mơ lớn số vốn nhiều, vốn nhiều khả cạnh tranh uy tín cơng ty thị trƣờng cao Vốn định chi phối toàn hoạt động, quan hệ nội quan hệ với đối tác bên Trong quan hệ nội bộ, vốn đƣợc xem sở quyền lực Quyền lực CTCP thuộc giữ phần vốn lớn công ty Trong quan hệ đối ngoại, vốn CTCP rõ thực lực tài cơng ty Khái niệm vốn nói chung đƣợc nhiều ngành khoa học tiếp cận theo nhiều góc độ phạm vi khác Dƣới góc độ khoa học tài chính, vốn doanh nghiệp (cũng nhƣ vốn CTCP) đƣợc quan niệm vốn kinh doanh, giá trị toàn tài sản (đại lƣợng tiền) đƣợc đầu tƣ vào hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Vốn sở vật chất thiếu cho tồn hoạt động doanh nghiệp “Dƣới góc độ kinh tế vốn đƣợc coi tồn giá trị chiếm dụng mà doanh nghiệp dùng để mua tƣ liệu sản xuất, trả thù lao cho ngƣời lao động trình sản xuất, kinh doanh”.1 Dƣới góc độ nhân tố đầu vào, tác phẩm Lịch sử tƣ tƣởng kinh tế cuả L.Đ.Udanxốp F.I.Pôlianxki kết luận rằng: “Vốn ba yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất (lao động, đất đai, vốn) Vốn bao gồm sản phẩm lâu bền Hoàng Thị Giang (2003) Cấu trúc vốn chi phối cấu trúc vốn cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr27-28 8 đƣợc chế tạo để phục vụ sản xuất tức máy móc, cơng cụ, thiết bị, nhà cửa, kho dự trữ thành phẩm bán thành phẩm”.2 Nhƣ vậy, dù đƣợc định nghĩa góc độ thể cách quán vốn toàn giá trị mà doanh nghiệp đƣa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận Trong pháp luật Việt Nam nay, khơng có quy định khái niệm vốn CTCP mà đƣa khái niệm cụ thể nhƣ vốn điều lệ, vốn có quyền biểu Theo đó, vốn điều lệ “là tổng giá trị tài sản thành viên góp cam kết góp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đƣợc đăng ký mua thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần”.3 Nhƣ vậy, vốn mà nhà đầu tƣ bỏ để hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận Vốn tiền tài sản khác Đặc biệt, chuyển sang kinh tế thị trƣờng, vốn đƣợc thể góc độ khác quan niệm vốn có thay đổi Ngồi nguồn vốn tiền, có nguồn vốn khơng phải tiền nhƣng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh chẳng hạn nhƣ nguồn tài sản (bao gồm sức lao động) tồn hàng hóa, tài sản, quyền sử dụng đất sở hữu khác đƣợc dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận Nhƣ vậy, vốn bao gồm nhiều loại khác nhau, song điểm nhất, vốn tất giá trị (vật chất, phi vật chất) đƣợc doanh nghiệp sử dụng để làm lợi nhuận tiền, giấy tờ đƣợc trị giá tiền, tài sản, quyền tài sản, lao động, chất xám, kỹ năng.v.v… CTCP loại hình cơng ty đối vốn điển hình, vốn cơng ty cổ phần có số điểm khác so với loại hình doanh nghiệp khác chỗ đƣợc xây dựng đóng góp nhiều thành viên công ty (đƣợc gọi cổ đông) Mỗi cổ đông công ty chủ sở hữu cơng ty, có quyền hạn trách nhiệm theo phần vốn góp Các cổ đơng CTCP thƣờng không quan tâm đến nhân thân Thời báo Kinh tế Việt Nam (08/4/2005), số 74; Khoản Điều Luật Doanh nghiệp 2014 9 mà quan tâm đến phần vốn góp, việc đƣa định nghĩa vốn vấn đề cấu vốn nội dung pháp lý có ý nghĩa quan trọng Nếu vào khái niệm vốn doanh nghiệp nói chung để đƣa khái niệm vốn CTCP hiểu vốn CTCP tồn giá trị tài sản CTCP (được tính tiền) đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho cơng ty 1.1.2 Đặc điểm vốn công ty cổ phần Khác với loại hình doanh nghiệp khác, CTCP có ƣu vốn Vốn CTCP có đặc điểm sau: Thứ nhất, đặc trƣng vốn CTCP thể vốn điều lệ Vốn điều lệ CTCP tập hợp phần vốn cổ đơng góp đƣợc ghi vào Điều lệ cơng ty Vốn điều lệ công ty đƣợc chia thành nhiều phần gọi cổ phần Giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phần đƣợc phản ánh cổ phiếu Một cổ phiếu phản ánh mệnh giá nhiều cổ phần Việc góp vốn vào cơng ty đƣợc thực cách mua cổ phần, cổ đơng mua nhiều cổ phần Ý tƣởng chia nhỏ vốn điều lệ thành phần xuất phát từ đòi hỏi mang tính chất cơng chủ tƣ mà thời kỳ đƣợc gọi “nền dân chủ cổ phần” Lịch sử chứng minh đời CTCP gắn liền với phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa tƣ Châu Âu kỷ VIII, IX Bên cạnh nhu cầu phải tập trung nguồn vốn lớn để bành trƣớng lực kinh doanh chủ tƣ quan tâm đến quyền lợi công kinh doanh – nhân tố làm nên xu dân chủ thời kỳ đó.4 Việc chia vốn điều lệ thành phần tạo hệ quyền, nghĩa vụ hay lợi ích ngang cổ phần loại Đây đặc điểm Đào Thị Hằng (2012), Những vấn đề lý luận thực tiễn vốn công ty cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.13 10 có CTCP, tạo nên đặc trƣng riêng CTCP so với loại hình doanh nghiệp khác Thứ hai, vốn CTCP chủ yếu đƣợc huy động từ bên ngồi CTCP loại hình doanh nghiêp có chế huy động vốn phong phú đa dạng Trong q trình hoạt động CTCP có quyền phát hành chứng khoán nhƣ cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn vay vốn từ Ngân hàng hay tổ chức, cá nhân; sử dụng hình thức cho thuê tài chính…Chính CTCP loại hình cơng ty có khả huy động vốn lớn Chính chế huy động linh hoạt tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân với số tiền nhỏ có hội đầu tƣ hƣởng lợi Cơ chế huy động vốn giúp cho CTCP có khả chủ động đƣợc nguồn huy động vốn cần nguồn vốn lớn tham gia hoạt động đầu tƣ cơng ty, chủ động góp phần quan trọng thành cơng loại hình doanh nghiệp so với loại hình doanh nghiệp khác Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tƣ nhân công ty hợp danh “không đƣợc quyền phát hành loại chứng khoán nào” (khoản Điều 172 khoản Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014) Đối với công ty TNHH, khả huy động vốn thuận lợi nhƣng “không đƣợc quyền phát hành cổ phần” để huy động vốn (khoản điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014) Theo đó, thấy đƣợc việc phát hành cổ phiếu cơng cụ huy động vốn riêng CTCP, mang lại ƣu lớn cho CTCP huy động đƣợc nguồn vốn lớn dân chúng có đƣợc nguồn vốn huy động lớn vốn thực có ban đầu Thứ ba, cấu vốn CTCP ảnh hƣởng tới việc tổ chức, quản lý công ty Vốn CTCP sở quyền lực, cấu tổ chức máy quản lý, chế quản lý CTCP dựa sức mạnh kinh tế nhóm cổ đơng cơng ty CTCP đƣợc phát hành loại chứng khốn thị trƣờng việc chuyển nhƣợng vốn đƣợc thực cách tự do, linh hoạt nên số lƣợng cổ đông CTCP thƣờng lớn Với quy mô hoạt động lớn nhƣ nên máy tổ chức quản lý CTCP đƣợc xây dựng phải thể tính chuyên nghiệp so với loại hình 11 doanh nghiệp khác, việc tổ chức quản lý CTCP có phân định rõ ràng quyền sở hữu quyền quản lý ĐHĐCĐ quan quyền lực cao công ty bao gồm tất cổ đông có quyền biểu CTCP có HĐQT quan quản lý để định vấn đề không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên không thiết phải cổ đơng cơng ty Có thể thấy rằng, mơ hình CTCP, thân cổ đơng ngƣời quản lý công ty, nhƣng thông qua việc góp vốn nắm quyền sở hữu cơng ty, họ bầu máy quản lý sử dụng vốn Cơng ty Thứ tư, vốn CTCP có mối liên hệ mật thiết với thị trƣờng chứng khoán Sự đời phát triển CTCP gắn liền với đời phát triển thị trƣờng chứng khốn, q trình hoạt động kinh doanh CTCP đƣợc phát hành loại chứng khốn cơng chúng để huy động vốn Cổ phiếu CTCP hàng hóa cho thị trƣờng chứng khốn, nguồn vốn cần thiết cho công ty để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Bản chất thị trƣờng chứng khốn sơi động nhạy cảm nên CTCP kinh doanh có lãi (vốn thực có tăng lên) làm cho nhà đầu tƣ yên tâm, giá cổ phiếu gia tăng khiến cho thị trƣờng chứng khốn phát triển Còn CTCP kinh doanh khơng hiệu (vốn thực có giảm xuống), giá cổ phiếu thụt giảm gây phản ứng không tốt cho thị trƣờng chứng khốn Do đó, để tạo điều kiện cho thị trƣờng chứng khoán hoạt động, trở thành kênh huy động vốn hiệu CTCP phải cung cấp hàng hóa có chất lƣợng có nguồn vốn thực vững mạnh Thứ năm, tính tự chuyển nhƣợng phần vốn góp cổ đơng cơng ty cổ phần Trong CTCP cổ đông đƣợc quyền tự chuyển nhƣợng cổ phần cho ngƣời khác, trừ cổ phần ƣu đãi biểu cổ phần phổ thông sáng lập viên ba năm đầu kể từ ngày công ty đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trƣờng hợp hạn chế chuyển nhƣợng cổ phần điều lệ công ty quy định Việc chuyển nhƣợng cổ phần CTCP đƣợc thực tƣơng đối dễ 12 dàng thông qua thị trƣờng chứng khốn, ngun tắc bình đẳng, cơng khai Chính linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời mua cổ phần khuyến khích việc đầu tƣ vào công ty 1.1.3 Cấu trúc vốn công ty cổ phần CTCP loại hình doanh nghiệp có cấu trúc vốn linh hoạt Một cấu trúc vốn mềm dẻo, linh hoạt đáp ứng đƣợc nhu cầu khác nhà đầu tƣ, đáp ứng đƣợc hoạt động kinh doanh CTCP Vốn CTCP xét dƣới góc độ pháp lý bao gồm: vốn điều lệ vốn vay Mỗi phận nằm cấu trúc vốn CTCP có đặc điểm riêng, thể chất, vai trò nó, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho • Vốn điều lệ Vốn điều lệ tổng giá trị tài sản thành viên góp cam kết góp thành lập cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đƣợc đăng ký mua thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần (khoản 29 Điều Luật Doanh nghiệp 2014) Tài sản góp vốn Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền SHTT, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác định giá đƣợc Đồng Việt Nam (khoản Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014) Góp vốn đƣợc hiểu đơn giản việc đƣa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu công ty Việc góp vốn điều lệ cam kết mức trách nhiệm vật chất thành viên với khách hàng, đối tác Đồng thời, vốn đầu tƣ cho hoạt động doanh nghiệp sở để phân chia lợi nhuận, nhƣ rủi ro kinh doanh thành viên góp vốn Trong cấu trúc vốn CTCP, vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, số kinh tế phản ánh lực tài Tuy nhiên, vốn điều lệ chƣa hẳn phản ánh giá trị thực CTCP giá trị thực CTCP cao thấp vốn điều lệ Thực tế, vốn điều lệ phản ánh phần giá trị công ty, giá trị công ty phụ thuộc vào nhiều số khác có vốn điều lệ Vốn điều lệ 13 CTCP đƣợc chia thành nhiều phần đƣợc gọi cổ phần (điểm a khoản Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014) CTCP phát hành nhiều loại cổ phần nhƣ cổ phần phổ thông, cổ phần ƣu đãi (cổ phần ƣu đãi biểu quyết, cổ phần ƣu đãi hoàn lại, cổ phần ƣu đãi cổ tức…) Cổ phần phổ thông chuyển thành cổ phần ƣu đãi, nhƣng cổ phần ƣu đãi chuyển thành cổ phần phổ thơng theo nghị ĐHĐCĐ (khoản Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014) - Cổ phần phổ thông: cổ phần bắt buộc phải có CTCP Khoản Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thơng Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông” Pháp luật Việt Nam nƣớc giới quy định CTCP bắt buộc phải có cổ phần phổ thơng, loại cổ phần mang lại đầy đủ lợi ích nhƣ trách nhiệm mà cổ đông cần phải có để trở thành chủ sở hữu cơng ty cổ phần5 Với loại cổ phần cổ đơng tham gia quản lý, điều hành công ty, chia lợi nhuận nhƣ chịu rủi ro theo kết kinh doanh công ty Các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua 20% tổng số cổ phần phổ thông đƣợc quyền chào bán cơng ty phải tốn đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trƣờng hợp Điều lệ công ty hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn (khoản Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2014) Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông đƣợc quy định Điều 114 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014 Trong cổ phần phổ thông phiếu biểu quyết, cổ đông sở hữu nhiều cổ phần quyền lợi họ công ty tăng lên Tỷ suất cổ tức mà cổ đông phổ thông đƣợc hƣởng phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh cơng ty Do đó, cổ đơng phổ thơng đƣợc trả cổ tức cơng ty kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài Phạm Minh, Luật thương mại Quốc tế, nxb Thống kê, Hà Nội; tr509-510 14 khác theo quy định pháp luật, trích lập quỹ cơng ty bù đắp đủ lỗ trƣớc theo quy định pháp luật điều lệ công ty Việc trả cổ tức cho cổ đông phổ thông phải đảm bảo sau trả hết số cổ tức định, cơng ty phải đảm bảo tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn - Cổ phần ưu đãi: loại cổ phần có tính chất pháp lý khác biệt so với cổ phần phổ thông Cổ phần ƣu đãi không thiết phải có CTCP Ngƣời sở hữu cổ phần ƣu đãi gọi cổ đông ƣu đãi, đƣợc hƣởng số quyền lợi cao quyền lợi ngƣời sở hữu cổ phần phổ thông phải chịu số hạn chế khác Cổ phần ƣu đãi CTCP bao gồm: + Cổ phần ưu đãi biểu quyết: cổ phần có số phiếu biểu nhiều so với cổ phần phổ thông Số phiếu biểu cổ phần ƣu đãi biểu Điều lệ công ty quy định Theo quy định khoản Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 có tổ chức đƣợc Chính phủ ủy quyền cổ đơng sáng lập đƣợc quyền nắm giữ cổ phần ƣu đãi biểu Ƣu đãi biểu cổ đông sáng lập có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sau thời hạn đó, cổ phần ƣu đãi biểu cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi biểu khơng đƣợc chuyển nhƣợng cổ phần cho ngƣời khác (khoản Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014) Sở dĩ pháp luật quy định nhƣ cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi biểu ngƣời đƣa định quan trọng cơng ty nên phải có trách nhiệm với công ty không đƣợc quyền chuyển nhƣợng quyền biểu cho + Cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ phần đƣợc trả cổ tức với mức cao so với mức cổ tức cổ phần phổ thông mức ổn định năm Cổ tức đƣợc chia năm gồm cổ tức cố định cổ tức thƣởng Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết kinh doanh công ty Mức cổ tức cố định cụ thể phƣơng thức xác định cổ tức thƣởng đƣợc ghi cổ phiếu cổ phần ƣu đãi cổ tức (khoản Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014) Đây loại cổ phần có sức hút đông đảo nhà đầu tƣ quan tâm đến lợi nhuận Ngoài ra, loại cổ tức đƣợc ƣu tiên tốn cho 15 cổ đơng sở hữu trƣớc cổ đơng phổ thơng trƣờng hợp công ty giải thể phá sản, sau cơng ty tốn hết khoản nợ, cổ phần ƣu đãi hoàn lại Do đƣợc ƣu đãi việc trả cổ tức nên cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi cổ tức bị hạn chế số quyền nhƣ: khơng có quyền biểu quyết, quyền dự họp ĐHĐCĐ, đề cử ngƣời vào HĐQT, BKS + Cổ phần ưu đãi hoàn lại: cổ phần đƣợc cơng ty hồn lại vốn góp theo u cầu ngƣời sở hữu theo điều kiện đƣợc ghi cổ phiếu cổ phần ƣu đãi hoàn lại.6 Chính khả rút vốn dễ dàng, linh động có nhu cầu động lực thúc đẩy nhà đầu tƣ sở hữu loại cổ phần Cổ đơng sở hữu cổ phần ƣu đãi hồn lại có quyền giống nhƣ cổ đơng phổ thông nhƣng không đƣợc tham gia vào quản lý công ty giống nhƣ cổ đông ƣu đãi cổ tức, đồng nghĩa với việc khơng có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử ngƣời vào HĐQT Ban kiểm soát + Cổ phần ưu đãi khác Điều lệ công ty quy định: Ngoài cổ phần ƣu đãi có số cổ phần ƣu đãi khác Điều lệ công ty quy đinh Trừ loại cổ phần ƣu đãi biểu loại cổ phần ƣu đãi lại Điều lệ cơng ty quy định ĐHĐCĐ công ty định Mỗi cổ phần loại tạo cho ngƣời sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Có thể thấy rằng, loại cổ phần CTCP có ƣu điểm hạn chế riêng Cổ phần phổ thơng có ƣu điểm đƣợc tự chuyển nhƣợng, mua bán thị trƣờng, đem lại lợi cho công ty việc tập trung huy động vốn lớn nhƣng lại tiềm ẩn rủi ro cao, không nhận đƣợc lợi tức công ty thua lỗ Cổ phần ƣu đãi biểu có số phiếu biểu cao cổ phần phổ thông nắm quyền quản lý công ty nhƣng lại bị hạn chế việc chuyển nhƣợng Cổ phần ƣu đãi cổ tức đem lại cho ngƣời sở hữu cổ phần đƣợc nhận số cổ tức cao so với cổ phần phổ thơng nhƣng lại khơng có quyền biểu cơng ty Do đó, tùy Khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 16 thuộc vào nhu cầu cổ đơng mà họ có lựa chọn cho riêng việc sở hữu cổ phần CTCP Nhƣ vậy, với cấu vốn điều lệ bao gồm nhiều loại cổ phần với tính chất pháp lý đa dạng, CTCP thiết lập chế góp vốn linh hoạt, đáp ứng đƣợc nhu cầu, nguyện vọng khác nhà đầu tƣ Nhà đầu tƣ lựa chọn cách thức góp vốn phù hợp với điều kiện cụ thể nhu cầu lợi ích Mặt khác, tính tự chuyển nhƣợng cổ phần quy định cấ ... TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI DƢƠNG BÍCH DIỆP PHÁP LUẬT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN – THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG Chun ngành : Luật. .. lý vốn công ty cổ phần 7 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Vốn cấu trúc vốn công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm vốn công ty cổ phần. .. cấp thi t đó, tác giả xin lựa chọn đề tài: Pháp luật vốn công ty cổ phần – Thực tiễn thi hành Công ty Cổ phần Cơng nghệ Cơng nghiệp Bưu Viễn thơng Qua đây, tập trung tìm hiểu thực trạng pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về vốn trong công ty cổ phần thực tiễn thi hành tại công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông , Pháp luật về vốn trong công ty cổ phần thực tiễn thi hành tại công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn