Pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực tiễn thực hiện tại tỉnh lạng sơn

94 69 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ THU TRANG PH¸P LUậT Về Hỗ TRợ PHáP Lý CHO DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA Và THựC TIễN THựC HIệN TạI TỉNH LạNG S¥N LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ THU TRANG PHáP LUậT Về Hỗ TRợ PHáP Lý CHO DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA Và THựC TIễN THựC HIệN TạI TỉNH LạNG SƠN LUN VN THC S LUT HC Chuyờn ngnh : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Bảo Ánh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Thu Trang MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ PHÁP LUẬT VỀ H TR PHÁP L CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Nhận thức chung doanh nghiệp nhỏ vừa hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 háp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa 1.3 inh nghiệm từ số nư c gi i hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa học cho Việt Nam 17 25 Chƣơng 2: TH C TIỄN TH C HIỆN PHÁP LUẬT VỀ H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH L NG S N 34 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 34 2.2 Những thành tựu đạt doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 39 2.3 Những tồn tại, hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 45 2.4 Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 49 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ C NG TÁC H TR PHÁP L CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Quan m phát tri n doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 60 60 3.2 Giải pháp công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 64 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Hệ thống quan hỗ trợ pháp lý DNNVV tỉnh Lạng Sơn 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) phận cấu thành hệ thống doanh nghiệp quốc gia Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, DNNVV có vị trí đặc biệt kinh tế quốc dân, chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp nư c, đóng vai trò quan trọng việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát tri n, xóa đói giảm nghèo…, hàng năm tạo thêm nửa triệu lao động m i, sử dụng t i 51% lao động xã hội đóng góp 40% GD Sự đóng góp hỗ trợ l n cho việc chi tiêu vào cơng tác xã hội chương trình phát tri n khác, tạo 40% hội cho dân cư tham gia đầu tư, có hiệu việc huy động khoản tiền phân tán, nằm dân cư đ hình thành khoản vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh Đối v i tỉnh Lạng Sơn, năm qua v i sách mở cửa thông thương Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời Lạng Sơn lại có hệ thống giao thơng thuận lợi đường đường sắt, v i 02 cửa quốc tế, 02 cửa quốc gia 09 cửa phụ nên trở thành đầu mối giao lưu thương mại quan trọng nư c v i Trung Quốc, địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất ngày nhiều DNNVV tập trung vào ngành nghề vận chuy n hàng hóa, dịch vụ du lịch, xây dựng… nay, v i trình đổi m i kinh tế đất nư c, cấp đảng ủy, quyền tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho phát tri n DNNVV Tuy nhiên, hạn chế xuất phát từ đặc m chung DNNVV khó khăn đặc m riêng địa bàn miền núi biên gi i, nên DNNVV Lạng Sơn có nhiều hạn chế quy mô nhỏ, yếu lực sản xuất, cạnh tranh trở ngại môi trường kinh doanh, nên doanh nghiệp phải đối mặt v i nhiều khó khăn thách thức Đặc biệt DNNVV Lạng Sơn hạn chế kiến thức pháp lý, nhận thức nhiều chủ doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp vai trò pháp luật hoạt động kinh doanh yếu; bên cạnh đó, hệ thống pháp luật ngày phức tạp, chồng chéo, việc áp dụng văn pháp luật khơng dễ dàng có nhiều văn điều chỉnh vấn đề, chí lại nhiều quan khác ban hành; mặt khác quan chức nhà nư c chưa trọng đến công tác pháp chế, hỗ trợ doanh nghiệp cách mức kịp thời, đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp số lượng, chưa thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Từ khó khăn, hạn chế cho thấy cần giải pháp đ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm thúc đẩy phát tri n doanh nghiệp này, chưa có đề tài nghiên cứu cách đầy đủ sâu sắc lý luận thực tiễn vấn đề này, tác giả định lựa chọn đề tài "Pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa thực tiễn thực tỉnh Lạng Sơn" làm luận văn thạc sĩ v i mong muốn nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp đ DNNVV nói chung DNNVV Lạng Sơn nói riêng có định hư ng phát tri n tồn diện đ có th tận dụng mạnh, tiềm loại hình doanh nghiệp này, từ khai thác nguồn lực cách có hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập kinh tế khu vực gi i Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề hỗ trợ pháp lý cho DNNVV chưa tìm thấy nghiên cứu xác vấn đề này, nhiên, có số cơng trình nghiên cứu liên quan sau: u tv u v v V tN , Nguyễn Ngọc Quý (Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội); D v v V tN tr bố ả ủ ả t t ầu, Nguyễn Thị Hải Ninh (Luận văn thạc sĩ, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị); G ả t tr ể v v V tN , Vũ Thị Thanh hương (Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh); Cơ s ý u v t ự t ễ ý ướ đố vớ ạt độ ủ trê đị b tỉ Lạ Sơ , Linh Thị Hiền (Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); G ả ạt độ â ủ u ô trê đị b tỉ t Lạ u ầu ỗ trợ trạ ỗ trợ v v N ,v ý v ột số , Luật gia Trần ý v v , Hòa Hậu, Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam; D trò, vị tr đ u V tN ả ủ v v t ộ ộ V t , Đỗ Anh tuân, phó chủ tịch Hiệp hội DNNVV Đà Nẵng; D tr ướ đố vớ ý, Tô Hồi Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật; T ự Vũ Hải, Trường Đại học luật Hà Nội; Hỗ trợ ầ t ự t ý Sơ , Nguyễn Hồng Hạnh (Luận văn thạc sĩ, Đại học thủy lợi); Doa v v v ủ V t Nam t quố t , TS Lê Xuân Bá, TS Trần TS Nguyễn Hữu Thắng; G ả ứu v v , im Hào, t ự trạ , Đậu Anh Tuấn, hạm Ngọc Thạch, phòng Thương mại, Cơng thương Việt Nam Dư i góc độ khoa học, cơng trình nói có giá trị đối v i người nghiên cứu công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV Tuy nhiên, hầu hết cơng trình chưa sâu nghiên cứu vấn đề hỗ trợ pháp lý cho DNNVV nói chung mà m i đề cập đến vấn đề thực trạng DNNVV giải pháp đ phát tri n DNNVV tình hình, bối cảnh gi i Như có th khẳng định nay, cơng trình sâu nghiên cứu đến vấn đề hỗ trợ pháp lý cho DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn Do đó, việc nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn hỗ trợ pháp lý cho DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn cần thiết Đ thực đề tài, tác giả có kế thừa chọn lọc ý tưởng có liên quan giúp cho việc tìm tòi, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý đối v i hoạt động DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, luận văn đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo nâng cao công tác hỗ trợ pháp lý đối v i hoạt động DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Công tác hỗ trợ pháp lý đối v i hoạt động DNNVV Lạng Sơn - Những thành tựu tồn hạn chế DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Thực trạng giải pháp công tác hỗ trợ pháp lý đối v i hoạt động DNNVV Lạng Sơn Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Về thời gian: Đánh giá trạng công tác hỗ trợ pháp lý đối v i hoạt động DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 giải pháp nâng cao hiệu thời gian Phƣơng pháp nghiên cứu hương pháp chủ yếu vật biện chứng, dựa vào kết hợp phương pháp nghiên cứu như: hỏng vấn điều tra, phân tích, tổng hợp, so sánh đ phân tích luận giải nhằm giải vấn đề cách khách quan toàn diện Đồng thời, đề tài có kế thừa sử dụng có chọn lọc đề xuất số liệu số cơng trình nghiên cứu tác giả khác số luận văn, đề tài nghiên cứu trư c có nội dung liên quan số báo cáo thức quan nhà nư c có thẩm quyền Chương 1, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp đ phân tích vấn đề lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2, tác giả sử dụng phương pháp vấn điều tra, so sánh số liệu, thực trạng DNNVV công tác hỗ trợ pháp lý DNNVV Lạng Sơn nhằm đưa đánh giá khách quan thuận lợi, khó khăn, hạn chế công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tỉnh Lạng Sơn Chương 3, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp đ nhận định quan m đ phát tri n DNNVV từ đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tỉnh Lạng Sơn 74 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa có ưu m bật mà loại hình khác khơng có được, tính linh hoạt động, khả thích nghi nhanh chóng v i biến động thị trường, dễ thay đổi công nghệ, hiệu tương đối cao, máy quản lý đơn giản, gọn nhẹ Sự gia tăng mạnh số lượng DNNVV thời gian qua minh chứng cho điều DNNVV ngày khẳng định vai trò phát tri n kinh tế, đặc m quy mơ nhỏ, vốn ít, cấu trúc tổ chức khơng hồn chỉnh, thiếu định hư ng chiến lược phát tri n dài hạn, trình độ đội ngũ lao động thấp, DNNVV đối mặt v i khơng thách thức Doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình kinh doanh kinh tế có khả phát tri n nhanh mạnh tồn môi trường thuận lợi Đ loại hình doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho kinh tế, thân DNNVV cần phải tự khắc phục yếu m nội nhằm nâng cao lực cạnh tranh Song song đó, cần phải khẳng định thêm vai trò quản lý nhà nư c có thống nhất, liên kết chặt chẽ hợp lý doanh nghiệp Nhà nư c chắn kinh tế Việt Nam tạo nên bư c nhảy l n, rút ngắn khoảng cách bắt kịp thời đại Đối v i địa bàn tỉnh Lạng Sơn khơng th phủ nhận đóng góp DNNVV việc thúc đẩy phát tri n kinh tế - xã hội đ đạt kết ngành, cấp tỉnh trọng tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, tích cực tri n khai sách, chương trình hỗ trợ, giúp DNNVV vượt qua khó khăn, nâng cao lực cạnh tranh, tạo tiến độ cho phát tri n bền vững, tạo điều kiện cho Hiệp hội DNNVV phát tri n làm cầu nối cho doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tỉnh đạt hiệu quả, đem lại lợi ích khơng nhỏ cho DNNVV, nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt việc tri n khai nâng cao nhận thức doanh nghiệp tầm quan trọng công tác hỗ trợ pháp lý 75 Chính vậy, phạm vi luận văn tác giả tập trung nghiên cứu nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đồng thời xem xét thực tiễn áp dụng nội dung đ xác định lợi ích bất cập, hạn chế mà cơng tác đem lại Từ đưa số giải pháp thực nhằm nâng cao hiệu công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV địa bàn tỉnh Lạng Sơn Do lực hạn chế thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên phân tích, lập luận giải pháp đưa chủ quan Tuy nhiên, tác giả hy vọng hỗ trợ phần cho phát tri n DNNVV Lạng Sơn Rất mong nhận góp ý thầy đ luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ ế hoạch Đầu tư - Cục hát tri n doanh nghiệp vừa nhỏ (2005), K t tr ể v v 2006-2010 v tr ể khai, Hà Nội Chính phủ (2018), N ị đị số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 qu đị t t ột số đ u Lu t ỗ trợ v Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn (2014), N ê v t ố , Hà Nội ê ă 2014, Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Vũ Hải (2016), T ự trạ ả ỗ trợ ý v ột số , Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Hồng Hạnh (2015), G ả ướ đố vớ ạt độ â u ô ủ trê đị b t tỉ ý Lạ Sơ , Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội Linh Thị Hiền (2016), Cơ s độ ý u ủ v t ự t ễ trê đị b tỉ ý Lạ ướ đố vớ ạt Sơ , Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Đào Thảo Hiền (2017), ý u u tv v v - ữ vấ đ v t ự t ễ , Luận văn thạc sĩ, Vũ Thị Thanh Hương (2018), Hỗ trợ t ự tễ t tạ đị b tỉ ý Quả v v N v , Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội Tơ Hồi Nam (2015), "Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nhu cầu hỗ trợ pháp lý", Dâ ủv 10 Nguyễn Thị Hải Ninh, D ủ ả t t u t, (8) v v V tN tr bố ả ầu, Luận văn thạc sĩ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị, Hà Nội 11 Vũ Thị Thanh hương (2008), G ả V tN t tr ể v v , Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 12 Quốc hội (2014), Lu t D , Hà Nội 13 Quốc hội (2014), Lu t Đầu tư, Hà Nội 14 Quốc hội (2018), Lu t Hỗ trợ v v 15 Nguyễn Ngọc Quý (2015) V tN u tv , Hà Nội u v v , Luận văn thạc sĩ Luật học, hoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Sở ế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (2017), B tổ t ă 2017, Lạng Sơn 17 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (2018), K trợ ý tr ể t ự ô t ỗ 2018, Lạng Sơn 18 Đỗ Anh Tn (2016), "Doanh nghiệp Việt Nam, vai trò, vị trí doanh nghiệp nhỏ vừa thời hội nhập", D 19 hạm Minh Tuấn (2008), H v V tN t H Nộ tr s đ , (9) t tr ể v nay, Luận văn thạc sĩ inh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2010), Qu xã ộ tỉ Lạ Sơ đ tổ tt ự tỉ ì t tr ể t - ă 2020, Lạng Sơn 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2015), Báo 15/4/2015 v tì t ể t ự số 101/BC-UBND ngày ỗ trợ v v t tr ể v v v tổ trê đị b đ 2011 - 2015, Lạng Sơn 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2016), K đ 2016 - 2020 trê đị b tỉ Lạ ỗ trợ Sơ , Lạng Sơn 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2018), B tì ủ xã; , ợ t ý ì ạt độ t sả xuất, ỗ trợ t tr ể ă 2017, Lạng Sơn 24 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2017), B ý Lạ Sơ 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2018), K trê đị b trê đị b tỉ Lạ Sơ tỉ tổ t ô t ỗ trợ ă 2017, Lạng Sơn ỗ trợ ă 2018, Lạng Sơn ý Website: 26 http://doanhnghiepvn.vn/vai-tro-vi-tri-cua-doanh-nghiep-nho-va-vua-thoi-hoinhap-d66705.html, 21/3/2018 27 http://luatsu-vn.com/giai-phap-de-phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-tu-vanphap-ly-cho-doanh-nghiep-trong-viec-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep, 12/4/2018 28 https://luattaichinh.wordpress.com/2014/03/10/thuc-trang-ho-tro-php-l-doanhnghiep-hien-nay-v-mot-so-giai-php, 20/02/2018 29 http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/dien-dan-hdpl.aspx?ItemID=34, 09/5/2018 30 http://nguoibaovequyenloi.com/User/ThongTin_ChiTiet.aspx?MaTT=2520166 82885826&MaMT=25, 25/2/2018 31 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=310, 06/7/2018 32 http://vneconomy.vn/doanh-nhan/bi-quyet-phat-trien-doanh-nghiep-vua-vanho-nhin-tu-nhat-ban-20170303125549774.htm, 08/5/2018 ... LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ PHÁP LUẬT VỀ H TR PHÁP L CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Nhận thức chung doanh nghiệp nhỏ vừa hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 háp luật hỗ trợ pháp lý. .. Một số vấn đề lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa C ươ 2: Thực tiễn thực pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn C ươ 3: Quan... TR PHÁP L CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Quan m phát tri n doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn 60 60 3.2 Giải pháp công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lạng Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực tiễn thực hiện tại tỉnh lạng sơn , Pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực tiễn thực hiện tại tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn