Thực trạng pháp luật về tiền gửi của cá nhân và thực tiễn thi hành tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank)

94 54 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 18:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ THÚY THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Thúy LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo – PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể quý thầy cơng tác Trường Đại học Luật Hà Nội, Quý thầy cô Khoa Pháp luật kinh tế dạy dỗ truyền đạt cho những kiến thức quý báu suốt hai năm học tập rèn luyện trường Vốn kiến thức khơng tảng cho q trình nghiên cứu luận văn mà hành trang vững để ứng dụng vào công tác sống Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân luôn bên cạnh tôi, ủng hộ, chia sẻ, động viên cũng tạo điều kiện để tơi có thể hoàn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Thúy DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNN NHTMCP : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng TGTK : Tiền gửi tiết kiệm NHTM : Ngân hàng thương mại BHTG : Bảo hiểm tiền gửi BLDS : Bộ luật Dân MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN, PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tiền gửi cá nhân, hoạt động nhận tiền gửi cá nhân 1.1.1 Tiền gửi cá nhân 1.1.2 Phân loại tiền gửi cá nhân 1.1.3 Hoạt động nhận tiền gửi cá nhân 12 1.2 Ý nghĩa, vai trò hoạt động nhận tiền gửi cá nhân Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Đối với Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Đối với cá nhân gửi tiền 18 1.2.3 Đối với kinh tế - xã hội 20 1.3 Một số vấn đề lý luận pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Pháp luật tiền gửi cá nhân, chất pháp lý quan hệ nhận tiền gửi giữa cá nhân gửi tiền ngân hàng 21 1.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật tiền gửi cá nhân 23 1.3.3 Khái quát nội dung điều chỉnh pháp luật tiền gửi cá nhân ngân hàng thương mại 26 Kết luận Chương 28 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 30 2.1 Thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng thương mại 30 2.1.1 Các quy định chủ thể tham gia quan hệ nhận tiền gửi cá nhân 30 2.1.2 Các quy định quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ nhận tiền gửi cá nhân 33 2.1.3 Các quy định thủ tục liên quan đến tiền gửi cá nhân 36 2.1.4 Các quy định lãi suất hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi cá nhân 41 2.1.5 Các quy định bảo vệ quyền lợi người gửi tiền hoạt động nhận tiền gửi cá nhân 43 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 46 2.2.1 Vài nét Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 46 2.2.2 Việc áp dụng quy định chủ thể tham gia quan hệ nhận tiền gửi cá nhân 50 2.2.3 Việc áp dụng quy định quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ nhận tiền gửi cá nhân 54 2.2.4 Việc áp dụng quy định thủ tục liên quan đến tiền gửi cá nhân 58 2.2.5 Việc áp dụng quy định lãi suất hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi cá nhân 63 2.2.6 Việc áp dụng quy định bảo vệ quyền lợi người gửi tiền hoạt động nhận tiền gửi cá nhân 66 2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật tiền gửi cá nhân Việt Nam nâng cao hiệu huy động tiền gửi cá nhân Agribank 68 2.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật tiền gửi cá nhân Việt Nam 68 2.3.2 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động tiền gửi cá nhân Agribank 73 Kết luận Chương 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) những định chế quan trọng hệ thống tài quốc gia Một những vai trò ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn cho kinh tế Nếu đối với vận hành kinh tế quốc gia, nguồn vốn xem máu thể sống hệ thống ngân hàng thương mại mao mạch Các ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng việc làm cầu nối đưa nguồn vốn tới dự án đầu tư kinh tế hoạt động kinh doanh tiền tệ Nguồn vốn NHTM hình thành nhiều hình thức khác vốn tự có, vốn tiền gửi, vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước,… Đối với ngân hàng nào, nguồn huy động từ tiền gửi khách hàng kênh quan trọng, chiếm tỷ lệ cao tổng vốn huy động, có liên quan mật thiết đến lợi ích đơng đảo người dân xã hội, liên quan đến ổn định tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống ngân hàng, ổn định phát triển kinh tế xã hội Thực tế cho thấy vốn huy động tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn, thường chiếm 50% tổng nguồn vốn ngân hàng thương mại Để có nguồn vốn này, ngân hàng cần phải tiến hành huy động từ nhiều nguồn khác cá nhân thuộc phận dân cư, cơng ty kinh doanh, cơng ty tài chính, quan quyền, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, tổ chức tín dụng khác…, huy động tiền gửi từ cá nhân thông qua việc sử dụng tài khoản cá nhân tiền gửi tiết kiệm chiếm vai trò đặc biệt quan trọng Cùng với phát triển kinh tế xã hội, thu nhập mức sống dân cư ngày tăng lên, lượng tiền nhàn rỡi cũng tăng lên, người dân có nhu cầu bảo đảm an toàn cho đồng tiền khai thác triệt để những lợi ích từ Vì vậy, nhu cầu gửi tiền ngân hàng thương mại ngày tăng cao đa dạng hình thức Gửi tiền ngân hàng hình thức đầu tư an tồn, ổn định rủi ro Đối với nhiều người, gửi tiết kiệm những lựa chọn hàng đầu vừa đảm bảo an tồn vừa có thêm nguồn thu từ lãi suất tiền gửi Đối với hoạt động huy động vốn tiền gửi dân cư ngân hàng thương mại, mặc dù tiềm vốn dân cư lớn, song chưa tiếp cận, khai thác hiệu người dân thiếu lòng tin ngân hàng yếu tố pháp lý liên quan đến việc gửi tiền Hoạt động nhận tiền gửi ngân hàng gửi tiền cá nhân diễn thường nhật hàng ngày với số lượng giao dịch lớn, cùng với những rủi ro, tranh chấp xảy nhiều, đặc biệt liên quan đến thủ tục gửi rút tiền, thừa kế, tặng cho,… Xuất phát từ tính chất rủi ro nguy tranh chấp cao mà việc gửi tiền khách hàng nói chung cá nhân nói riêng ngân hàng khơng những chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật chung dân sự, thương mại, doanh nghiệp mà điều chỉnh hệ thống pháp luật chuyên ngành ngân hàng với những nguyên tắc khắt khe Mặc dù vậy, pháp luật tiền gửi cá nhân sơ sài, thiếu thống nhất, có những quy định chưa rõ ràng chịu điều chỉnh nhiều văn quy phạm chồng chéo nhau, dẫn đến nhiều khó khăn áp dụng có thể gây thiệt hại đến quyền lợi ích đáng chủ thể liên quan Vì những lý trên, cùng với nhận định Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ngân hàng thương mại lớn uy tín nước, với mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao dịch số lượng khách hàng lớn, có thực tiễn huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi từ khách hàng cá nhân phong phú nên chọn đề tài “Thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân thực tiễn thi hành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank)” để làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến tiền gửi cá nhân ngân hàng thương mại, dưới góc độ nghiên cứu pháp luật, có số nghiên cứu công bố, tiêu biểu như: - Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật huy động vốn NHTM – Thực trạng giải pháp” năm 2011 tác giả Ma Thị Thắm, Đại học Luật Hà Nội - Luận văn Thạc sĩ luật học “Hoàn thiện pháp luật huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” tác giả Hoàng Tuyết Mai, người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Ánh Vân năm 2010 Trường Đại học Luật Hà Nội - Luận văn Thạc sĩ luật học “Hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam” tác giả Bùi Thị Huyền Trang, người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuyến năm 2013 Trường Đại học Luật Hà Nội - Luận văn Thạc sĩ luật học “Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân, người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy năm 2014 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Một số Luận án Tiến sĩ có liên quan đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại, có đề cập đến hình thức nhận tiền gửi như: - Luận án Tiến sĩ: “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tác giả Ngô Quốc Kỳ, người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mơ, TS Dương Đăng Huệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003 - Luận án Tiến sĩ: “Các giao dịch thương mại chủ yếu ngân hàng thương mại điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam” tác giả Nguyễn Văn Tuyến, người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trần Đình Hảo, TS Võ Đình Tồn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2004 Nhìn chung, hầu hết những cơng trình nghiên cứu nói thực bối cảnh kinh tế môi trường pháp lý cũ Bên cạnh đó, mặc dù nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật huy động vốn ngân hàng thương mại đề cập, nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu sâu nghiên cứu pháp luật tiền gửi cá nhân cũng khai thác thực tiễn thi hành pháp luật tiền gửi cá nhân NHTM cụ thể Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu đề tài “Thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân thực tiễn thi hành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank)” khả thi, cần thiết, hữu ích có tính ứng dụng cao thực tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những quan điểm, lý thuyết tiền gửi cá nhân giao dịch nhận tiền gửi NHTM với người gửi tiền, những quy định pháp luật hành có liên quan đến tiền gửi cá nhân ngân hàng thương mại, tập trung vào quy định văn bản: Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm; Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN ngày 25/9/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004; Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ tốn; Thơng tư 32/2016/TTNHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 23/2014/TTNHNN hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán;… Kết hợp với việc tìm hiểu, đánh giá thực tiễn thi hành quy định Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, luận văn phân tích những mặt tích cực, hạn chế những quy phạm pháp luật có liên quan Từ đó, luận văn đưa những đánh giá thực trạng quy định pháp luật Việt Nam có những kiến nghị, phương hướng góp phần hồn thiện pháp luật tiền gửi cá nhân NHTM Việt Nam nhằm nâng cao hiệu nhận tiền gửi cá nhân Agribank Kết luận văn sản phẩm mang tính ứng dụng, nội dung nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật tiền gửi cá nhân mang tính ứng dụng chung Mặt khác, những nội dung nghiên cứu quy định nội Agribank cùng những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động tiền gửi cá nhân mang tính ứng dụng riêng Agribank b) Phạm vi nghiên cứu Xét cách toàn diện, pháp luật tiền gửi cá nhân bao gồm nhiều nội dung như: chủ thể tham gia quan hệ nhận tiền gửi; quyền nghĩa vụ bên quan hệ nhận tiền gửi; thủ tục liên quan đến tiền gửi cá nhân; quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân gửi tiền; giải tranh chấp phát sinh; Nhận thấy thực tế, tiền gửi cá nhân phát sinh phần lớn ngân hàng thương mại, Agribank - ngân hàng thương mại quốc doanh đại diện tiêu biểu có nguồn huy động tiền gửi từ cá nhân lớn hệ thống, tiếp cận nguồn tiền gửi dân cư vùng miền đất nước Do đó, phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn tập trung phân tích quy định hành pháp luật Việt Nam tiền gửi cá nhân ngân hàng thương mại thực tiễn Agribank, đánh giá thực trạng những quy định dựa sở khoa học, thực tiễn vận hành đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu thực thi thực tế Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu thực dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử để đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng quy định pháp luật tiền gửi cá nhân thực tiễn áp dụng Agribank Việt Nam Ngoài ra, để hồn thành mục đích nghiên cứu, luận văn cũng kết hợp sử dụng nhiều phương pháp cụ thể như: phương pháp giải thích, phân tích, tổng hợp, so sánh nhằm làm rõ vấn đề pháp lý liên quan đến tiền gửi cá nhân NHTM nói 74 khách hàng để khách hàng tới giao dịch có thể tham khảo hợp đồng thỏa thuận hợp đồng tiền gửi cụ thể, quy định rõ quyền trách nhiệm việc sử dụng tài khoản tiền gửi Agribank cần sớm bổ sung mẫu hợp đồng tiền gửi áp dụng tồn hệ thống cơng bố cơng khai điểm giao dịch, theo mẫu hợp đồng cần đầy đủ yếu tố lãi suất, phương thức tính lãi, quyền nghĩa vụ bên, quy định đối với tiện ích, dịch vụ kèm tài khoản, quy định xử lý đến hạn…, quy trình thủ tục nhận tiền gửi cần quy định hợp đồng phải ký kết giữa ngân hàng khách hàng văn Rõ ràng điều không những với chất quan hệ gửi tiền mà minh bạch trách nhiệm bên, có tranh chấp phát sinh có để phân định trách nhiệm đặc biệt với mối quan hệ nhạy cảm gửi tiền hay chất cho vay ngân hàng với khách hàng 2.3.2.2 Thắt chặt quy trình, thủ tục nhận tiền gửi Thực tiễn trình tự, thủ tục mở tiền gửi tiết kiệm tiền gửi toán khách hàng Agribank nhiều bất cập, thiếu sót Theo đó, Agribank cho phép chi nhánh, phòng giao dịch cử cán làm cơng tác huy động vốn trực tiếp nhà địa điểm mà khách hàng yêu cầu Điều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nhiên tiềm tàng nhiều rủi ro Qua phân tích trường hợp tranh chấp thực tế phát sinh rủi ro đạo đức cán bộ, lợi dụng kẽ hở quy trình nghiệp vụ làm thâm hụt nguồn vốn huy động, lợi dụng tín nhiệm thực hoạt động huy động vốn không giao nộp ngân hàng, cung cấp sổ tiết kiệm giả cho khách hàng… Do đó, Agribank cần bổ sung quy định trình tự thủ tục nhận tiền gửi riêng, chặt chẽ đối với quy trình nhận tiền gửi khơng trụ sở ngân hàng Quy trình nhận tiền gửi khơng trụ sở cần đảm bảo thành lập tổ huy động vốn 03 người trở lên bao gồm giao dịch viên, ngân quỹ, kiểm soát tránh trường hợp cán chuyên trách huy động vốn lợi dụng chiếm đoạt tài sản khách hàng danh nghĩa Agribank Về nguyên tắc, quy trình thực phải rõ ràng, niêm yết công khai, thông báo rộng rãi tới khách hàng tránh trường hợp khách hàng thiếu hiểu biết nên bị lừa gạt Agribank cần xây dựng hệ thống quản lý cho chi nhánh theo dõi những khách hàng lớn, tiềm năng, có nhu cầu phục vụ tận nhà nơi yêu cầu riêng để đảm bảo Theo đó, lãnh đạo chi nhánh chủ động kiểm tra đột xuất thường xuyên công tác phục vụ khách hàng, hoạt động huy động vốn hay cung cấp dịch vụ khác nhằm nâng cao tính kiểm sốt đối với hoạt động 75 huy động vốn đầy rủi ro, dễ lợi dụng kẽ hở Ngoài ra, Agribank cần quy định cấm có chế tài xử lý thích hợp đối với hành vi cho mượn user, mật khẩu, sử dụng chung user trình tác nghiệp; tăng cường quản lý sổ tiết kiệm trắng giao dịch, cuối giao dịch, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành sổ tiết kiệm đơn vị tư vấn, khuyến khích khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking để chủ động kiểm tra biến động số dư tiền gửi khách hàng hệ thống Agribank 2.3.2.3 Tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng Một những giải pháp khơng thể thiếu góp phần nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi cá nhân Agribank, nâng cao hiệu phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động nhận tiền gửi cá nhân nói riêng việc đầu tư lắp đặt thiết bị an ninh giám sát camera, thẻ từ, thẻ chip thuê lực lượng bảo vệ chun nghiệp Về mặt cơng nghệ, camera có chức cho phép nhìn rõ mặt người giao dịch máy ATM, nhìn rõ mệnh giá bó tiền nhân viên kiểm đếm, số lượng thừa hay thiếu,… từ có giải phát sinh tranh chấp giữa ngân hàng khách hàng hoạt động nhận tiền gửi, đặc biệt quy trình giao nhận tiền đảm bảo an ninh hoạt động ngân hàng 2.3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Hiện nay, sản phẩm tiền gửi Agribank tương đối đa dạng, đáp ứng phần lớn nhu cầu đối tượng khách hàng Vì vậy, Agribank cần tiếp tục trì tiếp tục hồn thiện danh mục, đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn, đẩy mạnh cơng tác bán chéo sản phẩm tiền gửi, có chế riêng đối với khách hàng vay vốn có tài khoản tiền gửi, tài khoản toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ Agribank Bên cạnh đó, Agribank cần đẩy mạnh việc triển khai chương trình khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng,…nhằm thu hút khách hàng hỗ trợ Chi nhánh tăng cường nguồn tiền gửi từ khách hàng Đặc biệt, Agribank cần tăng cường triển khai có hiệu Đề án Điểm giao dịch lưu động tơ chun dùng Ơ tơ chun dùng có két gắn liền với phương tiện kỹ thuật an tồn, có cơng cụ bảo vệ, hệ thống mạng, hệ thống cung cấp điện, thiết bị định vị giám sát đa đảm bảo hoạt động giao dịch thực ô tô chuyên dùng Bằng việc trang bị những thiết bị cần thiết để thuận tiện cho 76 hoạt động giao dịch chỗ, Điểm giao dịch lưu động thực đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng Tại có đầy đủ sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: huy động tiền gửi tiết kiệm; mở tài khoản tiền gửi tốn; dịch vụ tiện ích Agribank E-Mobile Banking; tiếp nhận hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn khách hàng; thực giải ngân; thu nợ vốn gốc lãi,…Với sở khách hàng 10 triệu hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nhu cầu vay vốn, tiết kiệm sử dụng sản phẩm dịch vụ người dân khu vực nông thôn ngày tăng, vậy, mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch Agribank địa bàn khó đáp ứng hết nhu cầu giao dịch cũng thuận tiện cho người dân, những vùng điều kiện lại khó khăn, những nơi mà Agribank chưa có trụ sở ngân hàng Có thể khẳng định, việc thành lập Điểm giao dịch lưu động ô tô chuyên dùng góp phần giúp Agribank tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch xã khó khăn, xa xơi, mang lại lợi ích cho khách hàng Đồng thời, cũng cơng cụ đầu tư hữu ích để giảm bớt tín dụng đen, đưa đồng vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn nông dân đến sở Từ góp phần chuyển tải những chủ trương, sách Đảng, Nhà nước vào sống Kết luận Chương Trong Chương 2, luận văn nghiên cứu thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân, thực tiễn thực Agribank Việt Nam, có tham khảo, so sánh với quy định pháp luật tương ứng phân tích từ những trường hợp vướng mắc phát sinh thực tế Với nội dung này, tác giả đưa số kết luận sau: - Các quy định tiền gửi cá nhân Agribank Việt Nam nhìn chung thống phù hợp với quy định pháp luật, có bổ sung những quy định cụ thể quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ tiền gửi cũng quy trình, thủ tục tác nghiệp đối với số trường hợp giao dịch cụ thể - Thực tiễn áp dụng pháp luật tiền gửi cá nhân Agribank Việt Nam cho thấy quy định pháp luật nói chung quy định nội Agribank nói riêng tồn những bất cập, hạn chế + Thứ nhất, quy định pháp luật chưa điều chỉnh bao hàm hết hình thức nhận tiền gửi so với thực tiễn hoạt động NHTM + Thứ hai, quy định pháp luật Agribank có những thiếu sót, bất cập quy định chủ thể tham gia quan hệ tiền gửi quyền lợi bên chủ thể 77 + Thứ ba, quy định pháp luật thủ tục nhận tiền gửi giữa ngân hàng khách hàng thiếu loại đối tượng tiền gửi quan trọng tiền gửi tốn ngoại tệ Ngồi quy định huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi chồng chéo, mâu thuẫn giữa quy định luật chung luật chuyên ngành Thực tế cho thấy pháp luật tiền gửi cá nhân cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam thông lệ quốc tế Định hướng sửa đổi kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tiền gửi cá nhân NHTM Việt Nam nâng cao hiệu hoạt động tiền gửi khách hàng cá nhân Agribank mà Chương luận văn đề cập khái quát sau: - Các điểm bất cập, cần sửa đổi bổ sung, hoàn thiện pháp luật chủ yếu xoay quanh quy định quy định hình thức tiền gửi, chủ thể phép tham gia gửi tiền NHTM đặc biệt liên quan đến tiền gửi ngoại tệ, quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, bảo hiểm tiền gửi - Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Agribank Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; cải tiến, thắt chặt thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật đạt hiệu cao thực tế Để kinh tế Việt Nam ngày ổn định, vững mạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội đầu tư kinh doanh nhờ nguồn vốn từ NHTM, tạo tiền đề để Việt Nam hội nhập sâu rộng, toàn diện với kinh tế giới, việc hoàn pháp luật tiền gửi nói chung tiền gửi cá nhân nói riêng cần quan tâm, kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm tiến nước giới, qua vận dụng linh hoạt bối cảnh Việt Nam Điều không góp phần tạo ổn định phát triển bền vững cho hoạt động nhận tiền gửi mà tác động tích cực tới hoạt động chung NHTM, tạo hành lang pháp lý cho ổn định hoạt động ngành tài - ngân hàng nói riêng kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung 78 KẾT LUẬN Hiện nay, Việt Nam q trình hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò trung gian tài NHTM quan trọng q trình sản xuất, lưu thơng hàng hóa ngồi nước, đồng thời thực thi sách tiền tệ Nhà nước nhằm ổn định kinh tế xã hội, góp phần giảm lạm phát Để thực vai trò đó, những mục tiêu quan trọng NHTM cần phải hướng đến nâng cao hiệu việc thực thi pháp luật hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi, chiếm tỷ trọng lớn tiền gửi cá nhân Luận văn dựa sở tìm hiểu, phân tích, so sánh quy định pháp luật tiền gửi cá nhân quy định nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với quy định pháp luật Việt Nam hành để những điểm tương đồng cũng thiếu sót từ kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật, quy định nội Agribank, nâng cao hiệu hoạt động nhận tiền gửi cá nhân Agribank nói riêng NHTM nói chung Để góp phần nâng cao hiệu hoạt động nhận tiền gửi cá nhân, luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu để giải vấn đề mang tính chiến lược hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, luận văn đề cập cách có hệ thống chi tiết sở lý luận tiền gửi cá nhân, ý nghĩa, vai trò hoạt động nhận tiền gửi cá nhân NHTM, những yếu tố ảnh hưởng nội dung điều chỉnh pháp luật tiền gửi cá nhân NHTM Hai là, luận văn phân tích thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân qua góc nhìn thực tế từ chủ thể thực pháp luật Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Trên sở đó, luận văn đưa những nhận xét, đánh giá khách quan những điểm bất cập, thiếu sót pháp luật quy định nội Agribank để tập trung hoàn thiện thời gian tới Ba là, luận văn đề hệ thống giải pháp nhằm giải những thiếu sót, bất cập pháp luật hành nâng cao hiệu hoạt động nhận tiền gửi cá nhân NHTM nói chung Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói riêng Trên những nội dung tác giả đề cập luận văn Do hạn chế thời gian cũng tư liệu nghiên cứu, chắn tác giả khơng thể tránh khỏi những sai sót Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp quý báu từ Quý thầy cô nhà nghiên cứu quan tâm đến đề tài 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội Quốc hội (2017), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức, tín dụng, Hà Nội Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội Quốc hội (2012), Luật Bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn số nội dung hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước (2017), Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định phương pháp tính lãi hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng tổ chức tín dụng với khách hàng, Hà Nội 10 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 23/2014/TT-NHNN, Hà Nội 12 Ngân hàng Nhà nước (2018), Thông tư số 02/2018/TT-NHNN ngày 12/2/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2016/TT-NHNN Thông tư 23/2014/TT-NHNN, Hà Nội 13 Ngân hàng Nhà nước (2004), Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm, Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà nước (2006), Quyết định số 47/2006/QĐ- NHNN ngày 25/9/2006 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ- NHNN ngày 13/9/2004, Hà Nội 15 Học viện Ngân hàng (2010), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Phạm Thị Giang Thu (2017), “Pháp luật hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Số 10 (354), Tr.72 17 Lê Thị Thu Thủy (2007), "Mơ hình bảo hiểm tiền gửi thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Luật học 80 18 Lê Thị Thu Thủy (2008), Pháp luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Bùi Thị Huyền Trang (2013), Hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 20 Nguyễn Văn Tuyến (2004), Các giao dịch thương mại chủ yếu ngân hàng thương mại điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Thúy Vân (2014), Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Website: 22 http://thoibaonganhang.vn/mo-hinh-nao-cho-thu-phi-bao-hiem-tien-gui69911.html, ngày truy cập cuối 17/9/2018 23 https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguoi-dan-ong-viet-kieu-doi-agribank400-000-euro-gui-tiet-kiem-3539358.html, ngày truy cập cuối cùng: 17/9/2018 24 https://www.vietnamplus.vn/agribank-dung-top-10-trong-bang-xep-hang-500doanh-nghiep-lon/481219.vnp, ngày truy cập cuối 31/8/2018 25 https://dantri.com.vn/doanh-nghiep/agribank-khang-dinh-vai-tro-ngan-hangmang-tam-voc-quoc-gia-20170214090041697.htm, ngày truy cập cuối 17/9/2018 26 http://ttvn.vn/kinh-doanh/dan-dang-gui-tien-nhieu-nhat-vao-ngan-hang-nao42018174185526470.htm, ngày truy cập cuối cùng: 18/9/2018 ONG HOA XA 110I CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tkr - Hanh pink BAN GIAI TRiNH CHiNH SUA LUAN VAN THAC Si Ha Noi, Alf thong 01 /lam 2019 Kinhg- PGS.TS Dinh Dung SST", Chu tich gong chdm lujn van; - PGS.TS Pham Thi Giang Thu, Ngtreei huong clan lulan van; - Khoa Dao tao sau c hoc, Trutmg Dai hoc Lu4t Ha NOi Ten toi là: Pham Thi Thuy, hoc vien Lop cao hoc K24 dinh htrong dng dung, chuyen nganh Luat Kinh te Da boo \71 luan van thac si ngdy 24/12/2018 voi tai: "Thyr &wig phap luat vd tie!, gfri curt ca nhiln va thyr din thi him& tai Ngan hang Nong nghiep va Phat tri&I Nang then Viet Nam (Agribank)" Theo ke't 1u4n dm Chu tich HOi c1C3ng chdm luan van, toi dd chinh si"ra nhilng van cue sau: muc 1.3 Chutmg cac b* sira tieu 1., Sira tai cac tieu cá nhcin tai Ngdn hang thu.ang "MOt so van cue lucjn phap lu(It tien mai" cho phu hop clanh gia thgc trang phap 136 sung them phan thtrc trang phap it* 1u4t tien giri nhan tai cac Ngan hang thucmg mai B6 sung cac tinh thgc tin tai Agribank Ra sok, chinh sira not dung trich dan tai lieu tham khao SiYa cac 16i danh may van ban XAC NHAN CUA XAC NHAN CUA NGLY61 HU'OING DAN CHU TICH HQI BONG PGS.TS Pham Thi Giang Thu PGS.TS Dinh Dung Sy NGUOI GIAI TRiNH Pham Thi Thuy KET LUAN Cfm HQI BONG DANH GIA LUAN VAN THAC Si LUAT HOC Chuyen nganh: Lu'at Kinli to Ma s6: 8380107 1-lo va ten hoc vier 49 , Lap Cao hoc khoa: 24 Nien- khOa: 20161 2018 quail cong tdc 141` 4; ix-47 Ten tai • -34-1 -• 1- Tinli c p fillet ciia de tai, y nghia khoa hQc va tittic tier cita 1u4n van (D'd tai có phi( hop val nc5i dung, ma- so chuyen ngeinh khOng? có trang Op Val ten Cle tai va nOi dung clia cac ludn van del bao ve hay khong? )1) nghia khoa hoc va tinic tier cica cue tai) : ,1 7/ , A76:- 444- -7 ) r , )"\-‘ei Al-re ‘/1.-t2 le, ZA-4 ZA1 2- l'hu.ong phap (Mali xet ve cl.6 tin c".3), drill hop va Tired (Jai ctia phatung phap nghien dung lu dn van) / 1-44 yrt:teL., 4.,A• • • • 61)'-.1 :24 e L,L1.4 ZI) r 3- Ket qua va nlifing (long gOp ngri ctia lu4n van: ,;,. / _ r- , 4(.1 79 -• e) 24 -, , ?: ::> ./2 / -> , '-< -) -e ) , n/ :,._27.::, ) C-K-x-.1 /41 i `-t 011 ef_ i ( / / 1-)-1 i,i'\-••• (-).Z / (`'.- e Z / cm ‘ 4- )14 7/L-1 •Cd.1-,:,1 Zn e,-,r/ 4/ , i //( -/ (:- '-,IV-e v ,1, ) 11-11 ,2 -)'''31-/ / '-'1 ( , / 4- Nhfrng thitu sot ye not dung WI hInli thirc cult WO van: ); • ) t- L 1‘.14 L.A-.1._ 'IA-I) / ,r)'1-' 1-'1 1.1.4,t_ , Th-It •, 77; 27 ! ).:4 ry, C,E,1 Nhiing yeu cau be• sung, siia chirp dOi voi 1u4n van: , -Tht 51 • • • A X 5- Ket Ill din cluing cfia Iiiii ding (Lu(in van có clap zing cluzyc yell cat' clia tn3i lucin vein floc ,sq hay khong; HO): (long co cid ngh( ding nikin hoc vi thgc si luCit hoc clic hoc Vie/i hay khong) r — ) 1 r• 1a / )1.7! 7.71.4,4 ,6 •-, ,, d ‘4.4 " 473i.R e; r .7 Cet", .27:42- /4-,-;I r — I A, •• • 4- z - • •/-•-•6-43; • • , • I • , -,,, • • • al*Iellir - • • • • 14y /34-4 A Aiii )d 71:-.Necre,_.S Ha N5i, ngay,?ctthcing IL flan, 2018 CHU TICH HO! DOING ghi ro ho ten) TRUONG DA' IIQC LIJ71 • HA, NOT KHOA RAO 140 SAU BA! HOC Add: 87 Nguyjn Chi Than11, D6ng Da, Ha Noi * Tel: (84-4) 7730302, (84-4) 8352354 TS Nguyen Van Tuyen NHAN XET LUAN VAN THAC Si LteTmr leTcp*,,./ ik&; Ten de tai: V1m r ( t:zi 942(v) *t;? T1) Ngtraii thvc ritt Chuyen nganh: Ludt Kinh to khoa hoc: 1)51 Nguai huoing Ma s6: 60 38 01 07 1A ft ( t ev Sau doe 1(57' ban lqn van nay, voi tur cAch la ngLrei phan biin, toi có mOt s6 nh:dn xet sau day: Ve tinhcar p thit, ST nghia khoa hoc va thtic ti''n cila d tai k.4 _f, /• tc1 Ye phuvng phap nghien ciru Cac phuGng phap nghien cat duvc tac gia st:r dung lqn van theo toi phi:t hop yeti yeu cL1 dm de tai, có cl() tin cay va có tinh hien 4i Ve nhfung c icxn cong va han the cua ltilan van r\ `-1,!(Y) \AI (c q,116 t jlitN (,,P I ta c•c2 t )r / 1/1 c' -1'v '&14,/ I t(Cdt tz c:okeC vpvu, ocv (pc ) I ) r AWL If Ai t ) r r 4[ Nqe 7"zi P) ( )' ! 4) K& 1u4n Luan van mOt so di6m han ch6 nhung v'e co ban dd dap tiling duo'c cac 'or t bao cao yeu cau cuartl Li - khoa hoc tot nghi0 thac sy luat Toi clOng de hoc vien , i dugc bao -q ket qua nghien cru cua minh tai A-1/2 lAtil d HOi dontg chAm lqn van thac si va a nghi co' so' dao t4o cong nNn hoc vi th?c si cho hoc vien theo quy die hin hanh thOng,1 115117 2018 Ha Ngtroi phan bin TS NguyEln vari Tuyen I PI-IAN BWN LUAN VAN 'MAC SI? LUAT HOC Ten de tai: Thkrc tr4ng phap ItOt ye tien gt:ri cua ca nhan va thp.c tien thi hanh tai ngan hang nong nghi0 va phat trien nong thOn Viet Nam (Agribank) Nguoi thk_rc huang Pham Thi They PGS.TS Ph4m Thi Giang Thu NgLa).i phan bi01: IS Nguyen Thi Lan Huang I.TiNFI CAP THIET NGHIEN COU CUA DE TAI De tai co tinh cap thiet boi canh nhieu vi pham_trong quan he gfri tien ca llhclll till cac pi-1611g giao dich, chi nhanh ngan hang thuang (NHTM) Trong boi canh huy nguon tien gu'1 de ngan hang t4o IA hanh thac quan Ong vOn tit nhan tien cho vay Ngoai ap dung qui che tien gt:ri Ngan hang Nha nuac qui dinh thi ban than tien de phat buy ngue.i bac cac NHTM can dua giai phap khuyen khich nguon lcrc doi ciao x5 hO'i hop rat cap thi6t Ten de tai phi tai 13.6i canh dice Vie:c tac gia chuyen nganh ma so 83.80107 (Dinh huang irng dung) XET VE Cit1 DIEM CUA DE TAI 1.VE HINH THO.0 : Ke't cAu chuang la phi hop de lam ro muc dich de ci tai 2.VE NOI DUNG CUA DE TAI - Chuang I: LOn van da lam CC) nhang van de 1)"/ lulan coi ban ve nhirng van de 1) nhan, phap 10t ye tien gt:ri c6a ca nhan tai ngan hang ju in \ ' tien nghia, vas trO Va yeu to anh hu.O.ng den phap 10t ve tien gdi ctla ca thuang mai nhan va nos dung dieu chinh dta phap ILI:at ye lien gCri c is ca nhan tai NHTM clap den thkrc tien thi hanh phap 10t ye tien gui tc;tp trung - Chuang II: Tac gia ca nhan tai ngan hang nong nghi0 va phat trial nong thon Vi't Nam va m()t so kien nghi Cac phan tich thgc tien co lien quan den cac van de xac dinh chu the than gia quan h" lien 0:6 6'm Ca nhan: qui dinh quyen va nghia vu cCta cac ben: c6 (=1(2 tion W.c bi t, tac visc dp dung qui dinh ve sal suit va bao VC 112,Lrei tir phia ngan hang \-:1 Op den qui trinh gt:ri filen de bao darn kiem soft n1-& tien ngirei tien Cac n()i dung ye thvc tien thi hanh phdp 1u4t co danh gid bat CO dta phap 1u4t va thu tuc nhan rut tien tai Agribank dan den vi pham khong clang co; 135t cap trinh qui dinh ve Lai suet cCta Ng5n hang Nha - Chuang III: Tac gia dä dua phuong huOng hoan thin phap 1u4t, m()t so kien nghi co y cua chi the tham gia quan h tien; lei suit nghia than khao ve quyen va nghia tien gCri III NHAN XET VE NHOC DIEM CUA DE TAT I- Con 16i ky thuLit dung van not Chuang I: Thieu phan loai theo chi the la ca nhan \fa loai tien + Nghien eau 1)"/ 10n khOng nen phan tech phap luldt va bat Op dia phap 10t trang 1011,12 I Yeu to anh huong den phap 10t ye tien gdi cLia cá nhan can xem xet lei Muc 1.3.1 ban chat phap l CO the khong can phan muc nay, trvc tiep dua vao muc not dung phap lulat ve tien gCri ca nhan Ban chat quan he tien ca nhan can dua vao khai ni n , Qc diem (-pan he tien ca nhan Chuang II: + Tac gia có neu phap 10t co bat cap qui dinh ye nghia vu cong bo thong tin ben tien giri land vao tinh trang giam sat d4c biet ho4c kiem soat dlac bit Dieu can du'Qc ph5n tech ky hon nghien eau qui trinh chuyen von not b() va cong bo th0n2 tin ula A2,ribanl: có lien quan den kha nang chi tra phOng giao dick, chi nhanh va ngan hang nham brio ve nguOi g.Cri tien, hkin the tinh rut tien hang lo4t Xernl?i nOi dung, NI-INN qui dinh lei suet tran trang 58, can phan tech ca lei suet tien dal hon Chua co dinh gia" TT 14/2017/1 T-NHNN 29/9/2017 -\/' qui dinh phuang phap tinh hoat Ong nhan tien c4 tin Clung giCra to chac tin dung vai khach hang + It sir tai Ilea Cap n1-0.t ye lel suit Chuang III: kin nghi lei Kien nghi ve bo sung cdc qui dinh ye cac hinh thdc huy Ong von chua thoa clang, can co 1410n Hinh thirc van ban qui dinh, d6i chieu kinh nghim nu& ngodi? Iv NHAN XET CHUNG Luldn van mac di] not so diem can xem xet, nhung danh gia chung LOn van dot yeti CcIU ve n()i dung va hinh thac ctla 11141 van thac s5, 1u4t hoc Kinh trinhh()'i dong C5u hoi: Ban chat phdp1)"/ c6a quan he n110 tien gt:ri cá nhan va ngan hang gi? Nhan xet not dung ghi the tiet loci l(S/ hp 12 thong "khi het thei han khoan ties gtri chuyen sang teen gCri thong thu.O.ngm? Ha not 11 thang 12 nam 2U 18 XAC NHAN CHU' KY, Ha NOi, Ngay.4( thangia.nam Nguai nh4n xet TL CHU NI-110v1 KHOA • TS Nguyjn Thi Lan Huang ThS.Argity44-n, ... luận tiền gửi cá nhân, pháp luật tiền gửi cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng thương mại thực tiễn thi hành pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng. .. luận pháp luật tiền gửi cá nhân Ngân hàng thương mại 1.3.1 Pháp luật tiền gửi cá nhân, chất pháp lý quan hệ nhận tiền gửi cá nhân gửi tiền ngân hàng Pháp luật tiền gửi cá nhân hệ thống quy phạm pháp. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 7 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN, PHÁP LUẬT VỀ TIỀN GỬI CỦA CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tiền gửi cá nhân, hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật về tiền gửi của cá nhân và thực tiễn thi hành tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank) , Thực trạng pháp luật về tiền gửi của cá nhân và thực tiễn thi hành tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank)

Từ khóa liên quan