Thực trạng pháp luật về thành lập tổ chức hành nghề công chứng ở việt nam

92 86 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 18:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG NGA Thùc trạng pháp luật thành lập tổ chức hành nghề c«ng chøng ë ViƯt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYN TH HNG NGA Thực trạng pháp luật thành lập tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Ngọc Cƣờng HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hồng Nga MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CƠNG CHỨNG 1.1 Khái niệm đặc điểm cơng chứng 1.2 Tổ chức hành nghề công chứng 11 1.3 Quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng 16 Chƣơng 2: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 2.1 Nguyên tắ c thành lâ ̣p, chuyể n đổ i, giải thể phòng công chứng 2.2 Quy định pháp luật thành lâ ̣p , chuyể n nhươ ̣ng và chấ m dứt 20 20 hoạt động văn phòng công chứng 27 2.3 Pháp luâ ̣t về hơ ̣p nhấ t, sáp nhập Văn phòng công chứng 36 2.4 Chuyể n đổ i văn phòng công chứng 38 2.5 Pháp luật hoạt động tổ chức hành nghề công chứng 41 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THÀNH LẬP TỔ CHƢ́C HÀ NH NGHỀ CƠNG CHƢ́NG 3.1 Giải pháp hồn thiê ̣n pháp l ̣t về thành lâ ̣p, chuyể n đổ i và giải thể tổ chức hành nghề công chứng 3.2 52 52 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động tổ chức hành nghề công chứng 57 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 2.2 So sánh hơ ̣p nhấ t Văn phòng công chứng sáp nhâ ̣p Văn phòng công chứng 37 So sánh công chứng chứng thực 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Quố c hô ̣i nước C ộng h òa xã hội chủ nghĩa Viê ̣t Nam khóa XIII , kỳ họp thứ ngày 19 tháng 06 năm 2014 đã thông qua Luâ ̣t công chứng 2014, có hiê ̣u lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Đây là mô ̣t bước tiế n quan tro ̣ng viê ̣c xã hô ̣i hóa hoa ̣t đô ̣n g công chứng của nước ta hiê ̣n Từ ngày 1/5/2015, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh ̣ chi tiế t và hướng dẫn thi hành mô ̣t số điề u Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành Nghị định ban hành với mu ̣c tiêu tiế p tu ̣c thực hiê ̣n chủ trương xã hội hóa hoạt động c ông chứng, thực hiê ̣n công khai , minh ba ̣ch, dân chủ , khách quan hoạt động công chứng theo lộ trình quy hoạch tởng thể phát triển tở chức hành nghề công chứng đã đươ ̣c Thủ tướng Chính phủ phê duyê ̣t Nghị đinh Luật Công ̣ quy đinh ̣ chi tiế t và hướng dẫn thi hành mô ̣t số điề u chứng về chuyể n đổ i Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng ; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng cơng chứng; sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn Trong điề u kiê ̣n kinh tế thi ̣trường đinh ̣ hướng xã hô ̣i chủ nghiã , vai trò nhà nước việc cung ứ ng dich ̣ vu ̣ công là điề u quan tro ̣ng của sự nghiê ̣p đổ i mới toàn diê ̣n đấ t nước Vai trò của nhà nước viê ̣c cung ứng dịch vụ công nâng lên tầm cao mới, không chỉ phát huy dân chủ tăng cường pháp chế mà còn nâng cao sức ca ̣nh tranh đấ t nước tiế n tới toàn cầ u hóa và hô ̣i nhâ ̣p quố c tế Yêu cầ u xã hô ̣i hóa dich ̣ vu ̣ công, đó có xã hô ̣i hóa công chứng mô ̣t ngành dich ̣ vu ̣ pháp lý là hế t sức cầ n thiế t Song song với xã hội hóa hoạt động luật sư , giám định tư pháp… xã hội hóa cơng chứng chủ trương lớn Đảng Nhà nước chiến lược cải cách tư pháp đế n năm 2020 Bước ngoă ̣t lớn đó là Luâ ̣t Công chứng 2006 đời cho đế n là Luâ ̣t Công chứng 2014 đã cho phép thành lập nên tổ chức hành nghề công chứng, mô ̣t mô hiǹ h mới nhằ m đáp ứng đươ ̣c những nhu cầ u xã hội xu hướng chung giới Tuy nhiên, viê ̣c đời của tổ chức hành nghề công chứng còn khó khăn nhiều biến động , thêm vào đó nhâ ̣n thức của mô ̣t số cán bô ̣ và người dân về tổ chức này vẫn còn mơ hồ chưa hiể u rõ Chính vậy, tơi cho ̣n đề tài "Thực trạng pháp luật thành lập tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam" làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Hiê ̣n đã có nhiề u bài viế t nghiên cứu về LuâCông chứng và so sánh ̣t về tổ chức hành nghề công chứng như: Tác giả Tuấ n Đa ̣o Thanh (2012), "Pháp luật công chứng - những vấ n đề lý luận và thực t iễn", Nhà xuất Tư pháp ; Tuấ n Đa ̣o Thanh (2011), "Nhập môn công chứng", Nhà xuất Tư pháp; Tuấ n Đa ̣o Thanh (2008), "Nghiên cứu so sánh pháp luật một số n ước thế giới nhằ m góp phầ n xây dựng luật cứ khoa học cho viê ̣c hoàn thiê ̣n pháp luật về công chứng Viê ̣t Nam hiê ̣n nay", Luâ ̣n án tiế n sĩ Luâ ̣t ho ̣c; Hô ̣i đồ ng Bô ̣ trưởng (1991), Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991; Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước , Hà Nội; Chính phủ (2000), Nghị định sớ75/2000/NĐ-CP ngày 08/02/2000 về cơng chứng, chứng thực, Hà Nội; Chính phủ(2015), Nghị địnhsớ 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy ̣nh chi tiế t và hướng dẫn một số điề u của Luật Công chứng, Hà Nội; Bô ̣ Tư pháp (1987), Thông tư số 574/QLTPK ngày10/10/1987 hướng dẫn công tác công chứng nhà nước; Chính phủ (2000), Nghị định sớ 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 về công chứng, chứng thực; Bô ̣ Chính tri ̣ (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiế n lược Caỉ cách tư pháp đến năm 2020; Bô ̣ Chiń h tri ̣(2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiế n lược xây dựng và hoàn thiê ̣n ̣ thố ng pháp luật Viê ̣t Nam đến năm 2010; Chính phủ (2015), Nghị ̣nh sớ 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấ p bản từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồ ng, giao di ̣ch; Bô ̣ Tư pháp (2001), Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghi ̣ ̣nh số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2001 của Chính phủ về công chứng , chứng thực , Hà Nội ; Bô ̣ Tư pháp (2011), Thông tư số 11/2001/TT-BTP ngày 27/6/2011 hướng dẫn thực hiê ̣n một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng , quản lý nhà nước về công chứng , Hà Nội; Bô ̣ Tư pháp (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 Ban hành quy tắ c đạo đức hành nghề công chứng , Hà Nội; Bô ̣ Tư pháp (2015), Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy ̣nh chi tiế t và hướng dẫn thi hành một số điề u củ a Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Bô ̣ Tài chiń h và Bô ̣ Tư pháp (2015), Thông tư liên ti ̣ch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/08/2015 sửa đổ i , bổ sung một số điề u của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu , chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cơng chứng ; Chính phủ (1996), Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 về tổ chức và hoạt động c ông chứng nhà nước , Hà Nô ̣i; Chính phủ (2001), Nghị định sớ 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2001 về cơng chứng, chứng thực , Hà Nội; Chính phủ (2006), Tờ trình số 40/TTr-XDPL của Chính phủ ngày 18/4/2006 về dự án Luật công chứ ng, Hà Nội ; Quố c hô ̣i (2014), Luật Doanh nghiê ̣p 2014; Luật sửa đổ i , bổ sung một số điề u của Luật kinh doanh bảo hiểm , Hà Nội;Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Ḷt Cơng chứng, Hà Nội; Chính phủ (2008), Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 quy ̣nh chi tiế t và hướng dẫn thi hành một sớ điề u của Ḷt Cơng chứng, Hà Nội; Chính phủ (2009), Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy ̣nh chi tiế t và hướng dẫn thi hành một số điề u của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Chính phủ (2010), Quyế t ̣nh số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứ ng ở Viê ̣t Nam đến năm 2020, Hà Nội ; Chính phủ (2011), Quyế t ̣nh số 240/QĐ-TTG ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứ ng ở Viê ̣t Nam đến năm 2020, Hà Nội; Chính phủ (2012), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy ̣nh về thành lập, tổ chức lại , giải thể đơn vi ̣ sự nghiê ̣p cơng lập ; Chính phủ (2013), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy ̣nh xử phạt vi phạm hành chính liñ h vực bổ trợ tư pháp , hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã , được sửa đổ i bổ sung tại Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 những bài viế t này đề u chỉ nghiên cứu mô ̣t phầ n chứ chưa nghiên cứu hế t về các quan ̣ tổ chức hành nghề cơng chứng Vì tác giả sâu vào nghiên cứu điều Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ thêm số vấn đề lý luận thành lập tổ chức hành nghề công chứng - Phân tić h những vấ n đề lý luâ ̣n về bản về thành lập tổ chức hành nghề công chứng - Phân tích th ực trạng pháp luật thành lập tổ chức hành ng hề công chứng - Đề xuấ t giải pháp nhằ m hoàn thiê ̣n pháp luâ ̣t về thành lập tổ chức hành nghề công chứng Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Hệ thống quy phạm pháp luật thành lập tổ chức hành nghề công chứng - Phạm vi nghiên cứu : Luận văn tập trung nghiên cừu quy định hành gồm: Luật công chứng năm 2014 văn hướng dẫn thành lập,chuyển đổi, giải thể tổ chức hành nghề công chứng - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thành lập tổ chức hành nghề công chứng từ năm 2015 đến Phƣơng pháp luâ ̣n và phƣơng pháp nghiên cƣ́u - Phương pháp luâ ̣n đươ ̣c sử du ̣ng là phương pháp luâ ̣n của chủ nghiã Mác - Lênin - Phương pháp nghiên cứ đươ ̣c sử du ̣ng đề tài gờ m: + Phương pháp tìm hiểu tư liệu : Là nghiên cứu lý luận thông qua những tài liê ̣u có liên quan đế n tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng của tổ chức hành nghề công chứng Qua đó xây dựng lý thuyế t của đề tài + Phương pháp so sánh : Làm rõ giố ng và khác , những điể m tiế n bô ̣ và phát triể n Luật Công chứng 2014 so với Luâ ̣t Công chứng 2006 văn pháp luật quy định công chứng từ trước tới Từ đó đánh giá thuận lợi hạn chế th ực tế thi hành Luật Công chứng 2014, đề giải pháp phù hợp giải khúc mắt còn tồn đọng + Phương pháp phân tích, tởng hợp: Đây phương pháp quan trọng trình nghiên cứu Trên sở tài liệu, thơng tin liệu thu thập được, tác giả phân tích, đánh giá, xem xét khía cạnh Qua đó tởng hợp lại để có kết luận, đề xuất mang tính khoa học, phù hợp với lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước hoạt động công chứng Ý nghĩa luận thực tiễn của luận văn Về lý luận, luận văn đã hệ thống, phân tích, bở sung vấn đề có tính lý luận cơng chứng tở chức hành nghề công chứng; điểm khác tở chức phòng cơng chứng văn phòng cơng chứng; bất cập tồn tại Luật Cơng chứng 2014 đề xuất đưa giải pháp phù hợp Về thực tiễn, luận giải pháp đề tài sử dụng cho việc hoàn thiện chế định pháp luật có liên quan đến tổ chức hành nghề công chứng thực tế, luận văn còn tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo luật học Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái quát thành lập tổ chức hành nghề công chứng; Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam thành lập tổ chức hành nghề công chứng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam thành lập tổ chức hành nghề công chứng Phụ lục THỐNG KÊ VIỆC PHÁ T TRIỂN CÔNG CHỨNG VIÊN CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỚ TRỰC TḤC TRUNG ƯƠNG (Sớ liê ̣u tính từ 01/01/2012 đến ngày 30/6/2015) Số lƣơ ̣ng công chƣ́ng viên hành nghề TT Tên tỉnh, thành phố trƣc̣ thuô ̣c TW 10 11 12 13 14 15 An Giang Bà Rịa-Vũng Tàu Bạc Liêu Bắ c Giang Bắ c Ka ̣n Bắ c Ninh Bế n tre Bình Dương Bình Định Bình phước Bình Thuận Cà Mau Cao Bằ ng Cầ n Thơ Đà Nẵng Phòng công chƣ́ng Văn phòng công chƣ́ng Tổ ng số 12 7 4 3 11 18 40 26 22 19 19 40 15 33 22 28 17 47 38 27 25 23 47 22 37 26 10 39 35 Số Công chƣ́ng Số Công chƣ́ng Số Công chƣ́ng viên đã đƣơ ̣c viên chƣa đƣơ ̣c viên đã đƣơ ̣c mua bảo hiể m mua bảo hiể m bổ nhiêm ̣ trách nhiệm trách nhiệm nhƣng chƣa nghề nghiêp̣ nghề nghiêp̣ hành nghề 32 15 12 27 18 15 47 0 13 36 10 26 10 28 11 17 18 15 17 Đắk Lắk Đắk Nông 19 26 10 26 5 1 18 Điê ̣n Biên 19 Đồng Nai 14 41 55 38 17 19 20 Đồng Tháp 14 23 23 21 Gia Lai 19 27 22 22 23 Hà Giang Hà Nam 7 14 14 0 24 Hà Nội 80 336 416 336 80 25 Hà Tĩnh 13 13 26 Hải Dương 30 39 - - - 27 28 Hải Phòng Hâ ̣u Giang 15 43 58 10 10 29 Hòa Bình 10 14 30 Tp Hồ Chí Minh 69 199 268 205 63 113 31 Hưng yên 15 18 15 32 Khánh Hòa 12 17 17 33 34 Kiên Giang Kon Tum 19 26 19 - - - 35 Lai Châu 2 - 36 Lâm Đồ ng 17 36 53 53 37 Lạng Sơn 38 Lào Cai 10 39 Long An 11 33 44 44 40 Nam Đinh ̣ 20 23 - - - 41 Nghê ̣ An 44 49 49 15 42 Ninh Biǹ h 13 17 11 43 44 Ninh Thuâ ̣n Phú Thọ 19 10 22 22 0 45 Phú Yên 46 Quảng Bình 10 13 47 Quảng Nam 24 28 26 2 48 Quảng Ngãi 13 16 14 49 Quảng Ninh 27 36 16 10 - 50 Quảng Trị 11 0 51 Sóc Trăng 10 52 Sơn La 14 14 53 Tây Ninh 11 18 18 0 54 Thái Bình 13 17 55 Thái Nguyên 12 17 16 1 56 Thanh Hóa 60 68 58 10 57 14 58 Thừa Thiên Huế Tiề n Giang 20 27 22 59 Trà Vinh 12 60 Tuyên Quang 3 0 61 Vĩnh Long 10 10 0 62 Vĩnh Phúc 37 45 37 63 Yên Bái 495 1569 2067 1520 354 239 Tổ ng cô ̣ng ... thành lập tổ chức hành nghề công chứng; Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam thành lập tổ chức hành nghề cơng chứng Chương 3: Giải pháp hồn thiện pháp luật Việt Nam thành lập tổ chức hành. .. định hành gồm: Luật công chứng năm 2014 văn hướng dẫn thành lập, chuyển đổi, giải thể tổ chức hành nghề công chứng - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thành lập tổ chức hành nghề công chứng. .. chứng 16 Chƣơng 2: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 2.1 Nguyên tắ c thành lâ ̣p, chuyể n đổ i, giải thể phòng công chứng 2.2 Quy định pháp luật thành lâ ̣p ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật về thành lập tổ chức hành nghề công chứng ở việt nam , Thực trạng pháp luật về thành lập tổ chức hành nghề công chứng ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn