Thực trạng pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp ở việt nam

88 44 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 18:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÝ THỊ PHƢƠNG LAN TÊN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật kinh tế : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuyến Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng tình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lý Thị Phƣơng Lan LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo – TS Nguyễn Văn Tuyến, Thầy dành nhiều thời gian để hướng dẫn đưa định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học góp ý nội dung Đề tài Với hướng dẫn tận tâm Thầy, tơi hồn thiện Luận văn thạc sỹ Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học hết lòng bảo, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường để tơi có thêm kiến thức chun sâu, kỹ nghiên cứu khoa học giúp ích cho tơi nghiên cứu hồn thành Luận văn cơng việc sau Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Học viên Lý Thị Phương Lan MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 12 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1 Khái niệm vốn hoạt động huy động vốn doanh nghiệp 12 1.1.1 Khái niệm vốn doanh nghiệp 12 1.1.2 Khái niệm hoạt động huy động vốn doanh nghiệp 15 1.2 Lý luận pháp luật huy động vốn doanh nghiệp 17 1.3 Các hình thức huy động vốn doanh nghiệp 20 1.3.1 Hoạt động huy động vốn doanh nghiệp hình thức phát hành trái phiếu 20 1.3.2 Hoạt động huy động vốn doanh nghiệp thơng qua hình thức cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng 24 1.3.3 Hoạt động huy động vốn doanh nghiệp thơng qua hình thức khác 28 Kết luận chương 31 Chương 33 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 33 2.1 Thực trạng quy định huy động vốn hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp 33 2.2 Thực trạng quy định huy động vốn doanh nghiệp từ tổ chức tín dụng 39 2.2.1.Huy động vốn doanh nghiệp hình thức vay vốn từ tổ chức tín dụng thơng qua hợp đồng tín dụng 40 2.2.2 Huy động vốn từ tổ chức tín dụng thơng qua hình thức cấp tín dụng khác 43 2.3 Thực trạng quy định huy động vốn doanh nghiệp hình thức khác 44 2.3.1 Huy động vốn doanh nghiệp hình thức tín dụng thương mại 44 2.3.2 Huy động vốn doanh nghiệp hình thức vay vốn tổ chức, cá nhân khác 46 Kết luận chương 47 Chương 49 THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 49 3.1.Thực tiễn thực pháp luật huy động vốn doanh nghiệp Việt Nam 49 3.1.1 Thực tiễn hoạt động huy động vốn thơng qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp 49 3.1.2 Thực tiễn hoạt động huy động vốn thơng qua hình thức cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng 52 3.1.3 Thực tiễn hoạt động huy động vốn thơng qua hình thức khác 53 3.2 Một số nhận xét, đánh giá kiến nghị 55 3.2.1 Một số nhận xét, đánh giá thực trạng thực tiễn thực pháp luật huy động vốn doanh nghiệp 55 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn doanh nghiệp 61 3.2.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn doanh nghiệp 66 Kết luận chương 68 KẾT LUẬN 69 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong vòng 30 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng bình quân Việt Nam đạt 6,5%/năm đánh giá kinh tế có mức độ tăng trưởng nhanh ổn định châu Á Với quy mô thương mại 360 tỷ USD, kinh tế Việt Nam thu hút vốn đến 300 tỷ USD, đó, khu vực FDI đóng góp khoảng 22% GDP1 Kết đóng góp nhiều chủ thể kinh tế khác nhau, doanh nghiệp xem chủ thể kinh tế quan trọng nhất, có đóng góp nhiều vào thành công kinh tế Để tiến hành hoạt động kinh doanh, nhu cầu huy động vốn doanh nghiệp tất yếu điều dẫn đến nhu cầu tìm kiếm giải pháp huy động vốn khác doanh nghiệp Theo nghiên cứu công bố, doanh nghiệp nhiều quốc gia giới dựa vào nguồn vốn như: vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước (chủ yếu ưu tiên dự án đầu tư trọng điểm quốc gia); vốn huy động từ hệ thống ngân hàng; vốn huy động từ tổ chức, cá nhân thơng qua thị trường chứng khốn; vốn huy động từ nước ngồi thơng qua dự án đầu tư trực tiếp nước (FDI) hay khoản vay quốc tế, phát hành trái phiếu quốc tế Tại số quốc gia phát triển, quy mô ngân sách phủ khơng lớn thường tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nên phần lớn nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huy động từ nước nguồn đầu tư tư nhân ngồi nước Chính phủ quốc gia đóng vai trò ban hành chế, sách để trì mơi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện khuyến khích nhiều thành phần kinh tế xã hội tham gia đầu tư phát triển kết Mỹ Phương (2017), “Huy động vốn quan trọng kinh tế”, www.bnews.vn, link truy cập: https://bnews.vn/kenh-huy-dong-von-nao-quan-trong-nhat-doi-voi-nen-kinh-te-viet-nam/64870.html ,15/5/2018; cấu hạ tầng Ấn Độ, Hàn Quốc, Mexico, Costa Rica… chủ động kêu gọi tăng cường thu hút tham gia nhà đầu tư nước Trong hầu hết dự án phát triển kết cấu hạ tầng, vai trò phủ chủ yếu trì mơi trường đầu tư ổn định với hệ thống luật pháp thống nhất, ổn định, minh bạch mức thuế thấp Theo hãng thông PTI (Ấn Độ), FDI vào Ấn Độ tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2017 tăng 9% lên mức cao kỷ lục khoảng 43,38 tỷ USD, nhờ biện pháp cải cách huy động vốn mà Chính phủ nước thực hiện2 Doanh nghiệp chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh chủ thể có nhu cầu nhiều vốn trình hoạt động Tổng số doanh nghiệp thực tế hoạt động ngành Thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 phạm vi nước ước tính 561.064 doanh nghiệp Số doanh nghiệp thành lập nước năm 2017 đạt kỷ lục cao từ trước đến với 126.859 doanh nghiệp, có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 21.684 doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký, 12.113 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể3 Với số lượng doanh nghiệp đông đảo nhu cầu thị trường vốn lớn để đáp ứng nhu cầu huy động vốn Tuy nhiên, thực tế lại có nhiều nhiều doanh nghiệp có nguồn vốn chủ sở hữu eo hẹp để trì hoạt động kinh doanh, năm đầu sau thành lập năm cần nhiều vốn Trong nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện để tiếp cận với nguồn vốn vay Chính thế, có nhiều doanh nghiệp sau nhiều năm thành lập quy mô ngày nhỏ khơng có khả huy động vốn Trong năm gần đây, để phát huy nội lực, đẩy mạnh công hội nhập kinh tế giới, đảm bảo quyền tự kinh doanh, bình đẳng Bài viết “Kinh nghiệm giới đa dạng kênh huy động vốn” website: www.bnews.vn/, link truy cập: https://bnews.vn/kinh-nghiem-the-gioi-ve-da-dang-kenh-huy-dong-von-/81865.html ,04/12/2017; Xem www.thoibaotaichinhvietnam, link truy cập: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/201802-06/ca-nuoc-co-561064-doanh-nghiep-dang-hoat-dong-53582.aspx, 13/6/2018; trước pháp luật doanh nghiệp, Việt Nam quan tâm đến xây dựng hoàn thiện khung pháp lý cho việc huy động vốn doanh nghiệp Với quy định mang tính tảng Hiến pháp 2013 quyền tự kinh doanh, theo “Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm”4, bao gồm quyền tự lựa chọn hình thức, cách thức huy động vốn Doanh nghiệp thành lập lập chủ động định việc tăng vốn điều lệ hay vốn vay, cách thức tăng vốn vay Để cụ thể hóa quyền tự kinh doanh Luật doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010, Luật tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định pháp luật khác tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp có hội huy động vốn kinh doanh, phát triển Để hoạt động huy động vốn phát triển lành mạnh, quy, cơng khai hóa, hiệu cần có chế quản lý tốt, đặc biệt cần có hệ thống pháp luật hồn chỉnh, phù hợp thơng thống Để thực điều đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu quy định liên quan đến vấn đề huy động vốn doanh nghiệp sở phát điểm hạn chế, bất cập pháp luật để tìm kiếm giải pháp hồn thiện pháp luật huy động vốn doanh nghiệp việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Từ nhận thức trên, tác giả định lựa chọn chủ đề: “Thực trạng pháp luật huy động vốn doanh nghiệp thực tiễn thi hành doanh nghiệp Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ cho Tình hình nghiên cứu đề tài Khơng khó để nhận có nhiều cơng trình nghiên Xem thêm: Điều 33 Hiến pháp 2013; cứu khác khảo cứu chủ đề huy động vốn doanh nghiệp, với cách tiếp cận từ nhiều góc độ khác Một cách khái qt, kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu như: - Khóa luận tốt nghiệp Trần Quang Huy (2001) “Những vấn đề pháp lý chế huy động vốn công ty cổ phần”; - Nguyễn thị Minh Thúy (2012), “Một số vấn đề lý luận chế huy động vốn công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005”, Khoá luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội; - Nguyễn Thị Giang (2010), Pháp luật huy động vốn công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, Khoá luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; - Lại Thị Hải Yến (2012), Quy chế pháp lý vốn công ty cổ phần - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Nguyễn Thị Vân Anh (2002), Một số quy định pháp luật huy động vốn cơng ty cổ phần, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Đỗ Kỳ Anh (2016), Các hình thức huy động vốn cơng ty cổ phần Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp 2014, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Hoàng Tuyết Mai (2010), Hoàn thiện pháp luật huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học trường Đại học Luật Hà Nội; - Phạm Thị Ban (2008), Pháp luật hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội; - Vũ Thị Huyền Trang, Pháp luật hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại từ tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội - Ma Thị Thắm (2011), Pháp luật huy động vốn ngân hàng thương mại - Thực trạng giải pháp, Khoá luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; - Nguyễn Thị Vân (2006), Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Việt Nam, Khoá luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; - Vũ Thị Tuyết Nhung (2014), Những vấn đề pháp lý huy động, sử dụng vốn phân chia lợi nhuận công ty cổ phần, Luận văn thạc sĩ luật học trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; - Trần Thị Kim Dung (2003), Pháp luật huy động vốn nước doanh nghiệp Việt Nam phương hướng hồn thiện, Khố luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Ngồi ra, có số cơng trình nghiên cứu khác cơng bố dạng tạp chí, sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình như: - Nguyễn Thị Lan Hương (2013), Những vấn đề pháp lý tài doanh nghiệp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 2013; - Đàm Văn Nhuệ, Ngơ Thị Hồi Lam (2001), Sử dụng có hiệu hình thức huy động vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường; - Nguyễn Cơng Nghiệp, Phùng Đình Đoan (1992), Bảo toàn phát triển vốn, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội; - Nguyễn Thị Ánh Vân (2016), “Hoàn thiện số quy định vốn doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2014” đăng Tạp chí 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn pháp luật Bộ Tài (2012), Thơng tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực số điều nghị định số 90/2011/nđ-cp ngày 14/10/2011 phủ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Hà Nội; Bộ Tài (2015), Thơng tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khốn cơng chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu, Hà Nội; Bộ Tài (2015), Thơng tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài doanh nghiệp theo quy định điều nghị định số 222/2013/nđ-cp ngày 31/12/2013 phủ tốn tiền mặt, Hà Nội; Chính phủ (2011), Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Hà Nội; Chính phủ (2012), Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán, Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, Hà Nội; 72 Quốc hội (2005), Luật công cụ chuyển nhượng, Hà Nội; Quốc hội (2006), Luật Chứng khoán, Hà Nội; 10 Quốc hội (2006), Luật Chứng khoán, Hà Nội; 11 Quốc hội (2006), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khoán, Hà Nội; 12 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội; 13 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Hà Nội; 14 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội; 15 Quốc hội (2015), Bộ Dân Việt Nam, Hà Nội; 16 Quốc hội (2017), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng, Hà Nội; B 17 Giáo trình, tài liệu tham khảo Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Tài Việt Nam, , Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; 18 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội; 19 Nguyễn Thị Ánh Vân (2016), “Hoàn thiện số quy định vốn doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Luật Học, số 11/2016, tr 85; 20 Phan Duy Minh (1992), “Cần phân biệt rõ vốn nguồn vốn”, 21 Tạp chí tài , số tháng 9/1992, tr 26 – 27; 22 Trần Quang Hưng, (2001) Những vấn đề pháp lý chế huy động vốn công ty cổ phần, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 73 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam tập 1, Nxb Tư Pháp, Hà Nội; 24 Viện ngôn ngữ học (2000), Từ điển Tiếng việt, Viện ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng; C 25 Bài Tài liệu internet viết “Vốn tín dụng biến tướng”, link truy cập: https://baomoi.com/von-tin-dung-dang-bien-tuong/c/25768983.epi ; 26 http://baodauthau.vn/tai-chinh/them-nhieu-doanh-nghiep-phat- hanh-trai- phieu-huy-dong-von-39434.html truy cập ngày 23/6/2018; 27 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2018-02- 06/ca-nuoc- co-561064-doanh-nghiep-dang-hoat-dong-53582.aspx ; 28 http://www.bvsc.com.vn/News/2018419/573536/lai-nong- chuyen-phathanh-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx ; 29 https://bnews.vn/kinh-nghiem-the-gioi-ve-da-dang-kenh-huy- dong-von- /81865.html ; 30 https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/gian-nan-goi-von- bang-co- phieu-200709.html ; 31 Lê Minh Toàn “Hiểu loại cổ phiếu” https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/hieu-dung-ve-cac-loai-cophieu- 13302.html truy cập ngày 08/3/2018; Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ... lý luận huy động vốn doanh nghiệp pháp luật huy động vốn doanh nghiệp; đánh giá khách quan, xác thực trạng pháp luật huy động vốn doanh nghiệp thực tiễn thực pháp luật huy động vốn doanh nghiệp. .. doanh nghiệp Huy động vốn hoạt động thi u doanh nghiệp từ thành lập trình hoạt động Pháp luật huy động vốn doanh nghiệp dựa sở lý luận sở thực tiễn sau: Về sở lý luận, huy động vốn xem quyền doanh. .. tập trung vào số vấn đề lý luận huy động vốn pháp luật huy động vốn doanh nghiệp theo nghĩa hẹp; thực tiễn điều chỉnh pháp luật hoạt động huy động vốn doanh nghiệp Việt Nam Các phƣơng pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp ở việt nam , Thực trạng pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn