MỘT số PHƯƠNG PHÁP dạy học HIỆN đại

53 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:43

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Dạy học dựa tìm tòi, khám phá khoa học (dạy học khám phá) 1.1 Khái niệm về tìm tòi – khám phá khoa học Theo định nghĩa của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa kì: “Tìm tòi – khám phá khoa học đề cập đến các cách thức khác đó các nhà khoa học nghiên cứu thế giới tự nhiên và đề xuất các giải thích dựa bằng chứng thu được từ các nghiên cứu của họ.”1 Dạy học dựa tìm tòi, khám phá khoa học (viết ngắn gọn là dạy học khám phá) là phương pháp dạy học cung cấp cho HS hội để trải nghiệm các hiện tượng và quá trình khoa học Nó tạo điều kiện cho HS bộc lộ quan niệm sai lầm vốn có của họ, khuyến khích họ trao đổi, thảo luận với để đề xuất các giả thuyết, thu thập thông tin, tìm kiếm bằng chứng, xây dựng các kế hoạch hành động nhằm kiểm chứng các giả thuyết ban đầu, từ đó tìm các kết luận mang tính khoa học Thông qua các hoạt động đó, HS có thể tự điều chỉnh và thay đổi các quan niệm trước đó của mình để tiếp nhận kiến thức mới; đồng thời, HS cũng có hội để phát triển tư phê phán, rèn luyện lực giải quyết vấn đề và rất nhiều các kĩ khác cần thiết cho một cuộc sống độc lập sau này 1.2 Đặc trưng dạy học khám phá Dạy học khám phá có một số đặc trưng sau đây: (1) HS được thu hút bởi các câu hỏi định hướng khoa học Trong nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học thường đặt hai loại câu hỏi chủ yếu Loại câu hỏi thứ nhất hỏi về điều tồn tại sẵn thường được mở đầu bằng từ “tại sao”, ví dụ: Tại ở các vùng ôn đới, thường rụng lá vào mùa đông? Tại chúng ta ngủ? Tại tim có thể hoạt động suốt đời? Loại câu hỏi thứ hai hỏi về cách thức hình thành điều đó, thường sử dụng từ “như thế nào”, ví dụ: Trầm tích được tạo thành thế nào? Côn trùng hô hấp thế nào? Quá trình tiêu hóa của chúng ta diễn thế nào? Các câu hỏi loại hai thường dễ tìm được câu trả lời các câu hỏi loại một National Research Council, National Science Education Standards, 1996, p.23 Trong DHKP, GV đóng vai trò quan trọng việc định hướng cho HS tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi vậy Đôi khi, để đơn giản và phù hợp với mức độ nhận thức của HS, GV cũng có thể chuyển từ một câu hỏi “tại sao” thành một câu hỏi “như thế nào” (2) HS tiến hành tìm kiếm, thu thập các bằng chứng và sử dụng chúng để xây dựng và đánh giá các cách giải thích cho câu hỏi định hướng khoa học đã được đặt ban đầu Các nhà khoa học thu thập các bằng chứng liệu khoa học bằng cách ghi lại quan sát và thực hiện các đo lường Các liệu chính xác có thể được kiểm tra bằng cách lặp lại các quan sát hoặc thực hiện các đo lường mới Trong lớp học, HS sử dụng các liệu này để tạo thành các giải thích cho các hiện tượng khoa học Các cách giải thích khoa học cần phải phù hợp với các bằng chứng có và mang đến cho HS hiểu biết mới (3) HS công bố kết quả, kiểm chứng và đánh giá cách giải thích họ bằng cách đối chiếu nó với cách giải thích bạn bè và với các kiến thức khoa học Khám phá khoa học khác với các dạng khám phá khác ở chỗ các giải thích được đề xuất có thể được xem xét lại, thậm chí có thể bị loại bỏ dưới ánh sáng của phát hiện mới Các nhà khoa học cần phải công bố nghiên cứu của mình một cách trung thực và chi tiết đủ để nhà khoa học khác có thể tái tạo lại các nghiên cứu đó nếu cần thiết Tương tự vậy, HS sẽ thu được nhiều lợi ích họ chia sẻ và so sánh kết quả của mình với các bạn lớp, thông qua đó, tạo hội cho họ đặt các câu hỏi, kiểm tra các bằng chứng, xác định các lập luận sai lầm, xem xét các giải pháp thay thế Họ cũng có thể nhận thức được kết quả của họ có quan hệ với các kiến thức khoa học hiện tại thế nào DHKP không phải là một chuỗi các hoạt động theo quy trình cứng nhắc mà có thể được thay đổi và sử dụng linh hoạt phụ thuộc vào mức độ nhận thức và lực của HS Trong bài học này, có thể thấy đầy đủ các đặc trưng của DHKP; bài học khác, chỉ một vài đặc trưng được thể hiện rõ Căn cứ vào mức độ chủ động của HS quá trình học tập, có thể phân chia và vận hành DHKP theo các bước và các mức độ sau đây: Các bước Các mức độ của DHKP vận hành Mức Mức Mức Mức DHKP HS được GV HS làm rõ HS Câu hỏi định cung cấp sẵn câu hướng khoa các học câu hỏi lựa chọn HS tự đặt được số các câu các câu hỏi hỏi cung cấp bởi GV hỏi có sẵn, từ đó định hướng hoặc các nguồn cũng có thể đề tài liệu khác xuất câu hỏi mới Tìm kiếm các HS được cung HS được cung HS được hướng HS xác định bằng chứng cấp các liệu cấp các liệu dẫn để thu thập được các bằng cần thiết để và hướng dẫn và được yêu cầu các liệu chứng phù hợp trả lời cho cách phân tích cần thu thập phân tích câu hỏi Tạo các giải thích từ các bằng HS được cung HS được cung HS được hướng HS tạo nên các cấp các giải cấp một số cách dẫn để tổng hợp giải thích sau thích thức sử dụng các các bằng chứng nghiên cứu, bằng chứng để và tạo các giải tổng hợp các chứng thu tạo thập được thành các thích bằng chứng giải thích HS được cung HS được chỉ dẫn HS được hướng HS Đối chiếu, kết nối các giải thích với kiến thức khoa học cấp các kiến tới các nguồn dẫn cách thức kiểm thức khoa học kiến thức khoa kiểm tra độc lập tra các các nguồn tài liệu có liên quan học nguồn tài liệu khác và tạo đến các giải khác và tạo kết thích kết nối nối giữa chúng với các chúng với các giải thích giải thích Công bố kết HS được chỉ HS quả, chia sẻ, dẫn từng bước giúp ở một số dẫn quá lập luận đánh giá các quy trình bước quy trình giải thích được trợ HS được hướng HS tạo tạo ra logic, khoa học công bố kết trình công bố kết lập luận để công bố kết quả và đánh quả và đánh giá logic, khoa học quả và đánh giá giá các giải các giải thích thích để công bố kết các giải thích quả và đánh giá các giải thích Ít < - Mức độ tự định hướng của HS -> Nhiều Nhiều < Mức độ trợ giúp của GV -> Ít 1.3 Ví dụ về việc vận dụng DHKP theo định hướng lực học sinh Bài 35 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (Sinh học THCS) Những kĩ cần hướng tới: kĩ đặt các câu hỏi có thể kiểm chứng được (đặt câu hỏi định hướng khoa học), kĩ xây dựng các giải thích, kĩ vận dụng điều đã học vào tình huống tương tự hoặc tình huống mới… Mở đầu bài học, GV nêu tình huống và hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi dựa tình huống đó sau: Tình huống xuất phát: Một nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu các điều kiện mà hạt có thể nảy mầm tớt nhất Ơng chọn mợt sớ hạt đậu đen có chất lượng tốt và đặt một số lượng các hạt này vào hai đĩa pêtri có lót ẩm Sau đó, ông đặt một đĩa phòng có ánh sáng và đĩa còn lại đặt phòng tối Cả hai phòng này đều có nhiệt độ, độ ẩm và độ thoáng khí Khi kiểm tra lại sau ba ngày, ông thấy tất cả các hạt ở cả hai đĩa đều đã nảy mầm Các câu hỏi và tiến trình GV cùng HS lần lượt thảo luận: Nhà nghiên cứu đã thiết kế thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng của nhân tố nào đến sự nảy mầm của hạt? Em có thể giải thích kết quả thí nghiệm này thế nào? (Nhà nghiên cứu đã thiết kế thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng nhân tố ánh sáng đến sự nảy mầm hạt Tuy nhiên, ṃt số HS có thể phát biểu rằng thí nghiệm đó cho thấy đ̣ ẩm cần thiết cho sự nảy mầm (dựa dữ kiện các đĩa pêtri được lót ẩm) Ṃt số khác cho rằng nhiệt đ̣ ấm áp là cần thiết Cũng có những HS nêu được ṃt vài ý tưởng liên quan đến ánh sáng… GV nên để HS thảo luận về các ý tưởng đó, đặc biệt lưu ý với HS về sự giống và khác giữa các dữ kiện về đ̣ ẩm, nhiệt đ̣ và ánh sáng thí nghiệm đó Từ đó, đặt và hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi 2) Nhân tố nào môi trường xung quanh hai đĩa hạt là khác rõ rệt nhất? Câu hỏi nào đã định hướng cho nhà nghiên cứu thiết kế thí nghiệm đó? Theo em, câu hỏi đó đã tốt chưa? Tại sao? Nếu có thể viết lại, em sẽ đặt câu hỏi thế nào và sẽ làm gì để trả lời cho câu hỏi đó? (HS có thể nhận thấy nhân tố khác biệt thí nghiệm này là ánh sáng, và dưới sự gợi ý GV, HS hiểu được rằng nhà nghiên cứu thiết kế thí nghiệm để kiểm tra sự cần thiết ánh sáng đối với sự nảy mầm hạt đậu đen Tuy nhiên, câu hỏi định hướng mà nhà nghiên cứu đặt ban đầu là: “Trong những điều kiện nào thì hạt nảy mầm tốt nhất?” Câu hỏi này khá chung chung và để trả lời nó thì có thể thiết kế nhiều thí nghiệm về các nhân tố khác nữa chứ không chỉ có ánh sáng Do vậy, để phù hợp với thí nghiệm này, nên đặt câu hỏi: “Hạt sẽ nảy mầm tốt có hay không có ánh sáng?” Câu hỏi này sẽ chỉ r̃ là cần thiết kế thí nghiệm và thu thập các dữ liệu nào Để trả lời câu hỏi này, cần phải so sánh sự nảy mầm hạt ở các đĩa được đặt bóng tối và điều kiện có áng sáng, từ đó rút kết luận Thông qua quá trình thảo luận, HS cũng nhận thức được rằng để kiểm tra ảnh hưởng ṃt nhân tố nào đó, cần bố trí thí nghiệm cho các nhân tố khác là giống nhau, chỉ khác về nhân tố cần kiểm tra Bên cạnh đó, việc đặt câu hỏi định hướng nghiên cứu ban đầu cũng rất quan trọng Câu hỏi càng r̃ ràng thì việc thiết kế thí nghiệm, thu thập bằng chứng và rút kết luận càng hiệu quả.) Dựa câu hỏi mà em đã đặt ra, hãy xem xét lại kết quả của thí nghiệm Em có thể rút kết luận gì từ kết quả đó? (HS có thể rút kết luận rằng: Các bằng chứng (kết quả thí nghiệm) cho thấy ánh sáng không cần thiết cho sự nảy mầm hạt đậu đen (và với nhiều loại hạt khác) Tuy nhiên, GV cũng nên lưu ý với HS là đối với ṃt số loại hạt, ví dụ với ṃt vài giống hành, thì ánh sáng lại có thể ức chế sự nảy mầm chúng.) Đến thời điểm này, GV có thể đặt thêm các câu hỏi để giúp HS có thể vận dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống tương tự hoặc các tình huống mới như: Mặc dù ánh sáng không cần thiết cho sự nảy mầm của hạt đậu đen liệu liều lượng chiếu sáng khác có làm nhanh hay chậm quá trình nảy mầm đó không? Có thể thiết kế thí nghiệm và cần thu thập các bằng chứng nào để trả lời cho câu hỏi đó? (Có thể sử dụng thí nghiệm cũ và tiến hành đếm số lượng hạt nảy mầm mỗi ngày ở đĩa được chiếu sáng và đĩa bóng tối Cũng có thể thiết kế thêm thí nghiệm với các cường đ̣ chiếu sáng khác nhau…) Hãy đặt câu hỏi định hướng và thiết kế thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố khác (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí…) đến sự nảy mầm của hạt Thực hiện thí nghiệm và báo cáo kết quả sau một tuần Có thể thấy, với việc vận dụng tìm tòi – khám phá dạy học, HS có thể hiểu biết một cách sâu sắc kiến thức của bài học, mà còn được tham gia vào quá trình nghiên cứu và học cách suy nghĩ một nhà khoa học: phân tích sự phù hợp của câu hỏi định hướng, tìm kiếm, thu thập liệu và các bằng chứng cần thiết, xây dựng các giải thích, tạo kết nối các giải thích của họ với kiến thức khoa học HS cũng có hội để trao đổi, tranh luận, biết cách lập luận để bảo vệ ý kiến của mình cũng biết cách lắng nghe và học hỏi từ bạn bè Đó là kĩ mà giáo dục cần trang bị cho người học để có thể có một cuộc sống thành công thế kỉ 21 Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột (Lamap) 2.1 Cơ sở khoa học phương pháp Bàn tay nặn ḅt Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” (BTNB) , tiếng Pháp là La main à la pâte viết tắt là Lamap; tiếng Anh là Hands- on, là phương pháp dạy học khoa học dựa sở của sự tìm tòi – nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên2 Phương pháp này được khởi xướng bởi Giáo sư Georges Charpak Theo phương pháp Lamap, dưới sự giúp đỡ của giáo viên chính HS tìm câu trả lời cho các vấn đề được đặt cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra từ đó hình thành kiến thức cho mình Tiến trình dạy học theo Lamap được xây dựng dựa sự tìm tòi nghiên cứu Dạy học khoa học dựa tìm tòi nghiên cứu là một phương pháp dạy và học khoa học xuất phát từ sự hiểu biết về cách thức học tập của học sinh, bản chất của nghiên cứu khoa học và sự xác định các kiến thức khoa học cũng kĩ mà học sinh cần nắm vững Tiến trình dạy học Lamap được xây dựng dựa sự kết hợp của - Dạy học giải quyết vấn đề - Dạy học định hướng hành động - Thuyết kiến tạo 2.2 Những đặc trưng bật phương pháp Bàn tay nặn ḅt Lamap có đặc trưng nổi bật sau: - Rèn tư và phương pháp làm việc nhà khoa học: Theo phương pháp Lamap HS phải tự nghiên cứu giải quyết vấn đề bằng nhiều phương pháp nghiên cứu khác Tùy vào mục đích của môn học mà sử dụng các phương pháp nghiên cứu quan sát, thực nghiệm, nghiên cứu tài liệu, sử dụng mô hình - Rèn cho HS từng bước làm chủ ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết + Ngôn ngữ có chức năng: Chỉ nghĩa, thông báo, khái quát hóa, Với các chức này ngôn ngữ hỗ trợ rất đắc lực cho trí tuệ.Dạy trẻ phát triển ngôn ngữ và tích lũy vốn từ vựng còn nhỏ là rất quan trọng, làm tiền để cho sự phát triền cá nhân tương lai Làm chủ ngôn ngữ không chỉ là sự mong đợi của xã hội, của cha mẹ, mà cũng là điều ưu tiên của mỗi quốc gia, đó cũng là mục tiêu mà Lamap nhắm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Phương pháp bàn tay nặn ḅt sinh học cấp THCS, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam + Dạy học môn khoa học xét về mặt nào đó là dạy học một ngôn ngữ, một ngôn ngữ đặc biệt, có tác dụng to lớn việc diễn tả các sự kiện, các phương pháp lĩnh vực khác của khoa học và thực tiễn + Kĩ diễn đạt viết là dạng kĩ chuyên biệt thể hiện ý đồ giao tiếp bằng chữ viết và các chuẩn mực bằng văn bản.Vì vậy nó là một dạng kĩ giao tiếp bản nhất của người, có vai trò quan trọng công việc của bất cứ cá nhân nào ở bất cứ vị trí công tác này - Tạo thuận lợi cho HS ḅc ḷ và thay đổi quan niệm ban đầu theo đường kiến tạo + Sự hình thành khái niệm khoa học chỉ có thể hiệu quả trẻ đã xây dựng khái niệm ấy đời sống hàng ngày + Có nhiều thuật ngữ khác để diễn tả quan niệm ban đầu: quan niệm ban đầu, quan niệm sai, quan niệm thông thường, các sai lầm, các biểu tượng + Quan niệm ban đầu có từ nhiều nguồn gốc: yếu tố xã hội, văn hóa, hoàn cảnh sống - Rèn cho HS biết cách sử dụng vở thực hành Trong quá trình sử dụng vở thực hành HS phải ghi chép lại các câu hỏi: Câu hỏi là gì? Làm thế nào để trả lời?, Những gì tìm thấy, Tôi đã làm gì… Như vậy vở thực hành có công dụng: giúp người học nhìn lại quá trình học, là công cụ để GV biết được sự tiến bộ của người học 2.3 Tiến trình tổ chức dạy học theo Lamap Các bước của tiến trình dạy học đưa dưới dành cho các giáo viên với mục đích trang bị cho họ các tiêu chuẩn để áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học các môn khoa học Đây là một định hướng hành động chứ không phải là định nghĩa một phương pháp khoa học hay một tiến trình cứng nhắc từ vấn đề đến khám phá và cuối cùng là cấu trúc kiến thức Việc vận dụng tiến trình đó theo một phương pháp tích cực, sáng tạo và linh hoạt các bước, tùy theo chủ đề nghiên cứu, là điều thực sự cần thiết Nói cách khác, mỗi bước được xác định là yếu tố cần thiết để đảm bảo rằng quá trình khám phá của học sinh được thông suốt về mặt tư Bước 1: Tình xuất phát câu hỏi nêu vấn đề Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống giáo viên chủ động đưa là một cách dẫn nhập vào bài học Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh Tình huống xuất phát nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ Tuy nhiên có trường hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi nêu vấn đề (tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể) Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học (hay môdun kiến thức mà học sinh sẽ được học) Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khám phá, lĩnh hội kiến thức Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ở thì ý đồ dạy học của giáo viên càng dễ thực hiện thành cơng Bước 2: Hình thành câu hỏi của học sinh Làm bộc lộ quan niệm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của học sinh là pha quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB Trong pha này, giáo viên khuyến khích học sinh nêu suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước được học kiến thức mới Để làm bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ đã học có liên quan đến kiến thức mới của bài học Khi yêu cầu học sinh trình bày quan niệm ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu bằng nhiều hình thức biểu hiện của học sinh có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ Từ quan niệm ban đầu của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi Chú ý xoáy sâu vào quan niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô đun kiến thức) Giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số quan niệm ban đầu khác biệt lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học Đây là một bước khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn lựa các quan niệm ban đầu tiêu biểu số hàng chục quan niệm của học sinh một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển sự thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ sự khác biệt đó theo ý đồ dạy học Việc chọn lựa các quan niệm ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh và đề xuất câu hỏi của học sinh gặp khó khăn Bước 3: Xây dựng giả thuyết thiết kế phương án thực nghiệm Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị các em đề xuất các giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu để để kiểm chứng các giả thuyết nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó Các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở là các phương án để tìm câu trả lời quan sát, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu… Tùy theo kiến thức hay vấn đề đặt mà học sinh có thể đề xuất các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu khác Trong quá trình đề xuất phương án thực nghiệm, nếu ý kiến của học sinh nêu lên có ý đúng ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì giáo viên nên gợi ý và từng bước giúp học sinh hoàn thiện diễn đạt Giáo viên cũng có thể yêu cầu các học sinh khác chỉnh sửa cho rõ ý Đây là một vấn đề quan trọng việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh Trường hợp học sinh đưa phương án đúng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú các phương án tìm câu trả lời Giáo viên có thể nhận xét trực tiếp yêu cầu các học sinh khác cho ý kiến về phương pháp mà học sinh đó nêu thì tốt Phương pháp BTNB khuyến khích học sinh tự đánh giá ý kiến của là của giáo viên nhận xét Sau học sinh đề xuất được phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án với các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo viên khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy học thích hợp để học sinh tiến hành nghiên cứu Nếu phải làm thí nghiệm thì ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp vật thật Một số trường hợp Đây là địa chỉ đoạn phim kêu gọi bảo vệ loài gấu Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Education fof Nature – Việt Nam) xây dựng và được đăng mạng chia sẻ phim YouTube Giáo viên có thể sử dụng đoạn phim này để vào bài http://clip.vn/watch/Xu-ly-nuoi-nhot-gau-trai-phep-o-Quang-Ninh/xPl,vn http://clip.vn/watch/Xu-ly-viec-nuoi-nhot-ho-trai-phep/GCY,vn Đây là địa chỉ đăng lại hai bản tin VTV1 phản ánh tình trạng nuôi gấu và hổ trái phép Giáo viên có thể sử dụng các bản tin này để vào bài Các bước tổ chức dạy Chiếu đoạn phim tuyên truyền bảo vệ loài gấu nói riêng và động vật hoang dã nói chung (đoạn phim của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên được giới thiệu ở trên) để vào bài Chiếu đoạn phim phản ánh tình trạng nuôi gấu và hổ trái phép và nêu vấn đề cho học sinh bằng các câu hỏi: + Vì các địa phương còn lúng túng việc xử lý các trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã? + Hãy nêu quan điểm cá nhân của các em việc xử lý vấn đề này Giới thiệu dự án cho học sinh, giải thích cặn kẽ cho học sinh các nhiệm vụ phải làm dự án Phân nhóm học sinh, em/1 nhóm (chú ý về trình độ tương đồng các nhóm; tỉ lệ nam/nữ; điều kiện của học sinh) Trong mỗi nhóm học sinh phải phân vai rõ ràng, cụ thể: một trưởng nhóm phụ trách chung; một nhà nghiên cứu quan điểm ủng hộ nuôi động vật hoang dã; một nhà nghiên cứu quan điểm không ủng hộ nuôi động vật hoang dã; một thư ký nhóm (cùng trưởng nhóm viết báo cáo tham luận) Phát phiếu đánh giá bản báo cáo tham luận, mẫu biên bản nhóm (xem mục 7.1, 7.2 và 7.3), danh sách địa chỉ website gợi ý (đã nêu ở phần ở trên) Hướng dẫn học sinh cách học: + Bước 1: đọc sách giáo khoa và hoàn thành mọi hoạt động sách giáo khoa, vì là kiến thức sở cho các hoạt động tiếp theo; + Bước 2: tham khảo thông tin, kiến thức mạng; chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người sau đã tham khảo tất cả nguồn thông tin được cung cấp + Bước 3: thảo luận và xây dựng báo cáo tham luận Công bố thời gian học sinh phải hoàn thành dự án Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả sau hết thời gian làm dự án Đánh giá học sinh - Đánh giá hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân thông qua biên bản làm việc nhóm và bản ghi nhận ý kiến thảo luận nhóm - Đánh giá kết quả của nhóm dựa sản phẩm là bản báo cáo tham luận (sử dụng phiếu đánh giá bản báo cáo tham luận) Những lưu ý giáo viên 6.1 Dự án được thiết kế theo hướng có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin Do đó: - Đối với địa phương có sở hạ tầng về công nghệ thông tin tốt: + Giáo viên cần khuyến khích học sinh khai thác và xử lý thông tin Internet quá trình dạy học Giáo viên có thể bổ sung thêm nhiều địa chỉ website hữu ích khác cho học sinh nhất thiết phải kiểm tra tính an toàn, tính chính xác và nghiêm túc của nguồn thông tin trước giới thiệu cho học sinh Trong trường hợp nguồn thông tin có ý nghĩa song website lại có phần không phù hợp với học sinh thì giáo viên có thể chủ động copy và cung cấp cho học sinh nội dung + Giáo viên cũng có thể nâng yêu cầu lên đối với sản phẩm của học sinh thay vì viết bản báo cáo tham luận thì cho học sinh thiết kế bản báo cáo ở dạng bài trình diễn đa phương tiện sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint Ngoài ra, nếu trình độ học sinh tốt, có thể yêu cầu học sinh làm thêm bài tập là thiết kế áp phích (poster) kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã… + Khi báo cáo sản phẩm, chỉ nên yêu cầu học sinh để ở dạng bản mềm Sau đánh giá xong, sản phẩm nào tốt nhất thì có thể in và triển lãm toàn trường - Đối với địa phương còn khó khăn về mặt công nghệ: + Trong điều kiện việc truy cập Internet bị hạn chế, giáo viên có thể tải thông tin từ các địa chỉ và in để phát cho học sinh hoặc đọc cho học nghe 6.2 Cần lưu ý rằng đoạn phim đăng mạng YouTube hoặc mạng ClipVn giáo viên nên là người chủ động sử dụng, không nên cung cấp địa chỉ cho học sinh hay để học sinh tự tìm kiếm Vì thông tin quảng cáo các mạng này chưa phù hợp với lứa tuổi của học sinh 6.3 Vì là dự án được thiết kế tích hợp hoàn toàn với một bài dạy lí thuyết nên có hai cách vận hành dự án này: - Nếu trình độ học sinh tốt, có thể thực hiện theo các bước đã nêu mục Tức là cho học sinh chủ động tự học cả nội dung bài học sách giáo khoa và sau đó tiến hành làm dự án - Nếu trình độ học sinh chưa tốt thì giáo viên nên tổ chức hướng dẫn học sinh học nội dung bài học trước Sau đó mới giao dự án cho học sinh làm bài tập về nhà Phụ lục dự án: 7.1 Phụ lục 1: Ví dụ mẫu biên bản làm việc nhóm TT BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM Nhóm: …………………………………… Họ và tên Nhiệm vụ cụ thể Địa chỉ website cần quan tâm Trưởng nhóm: … Nghiên cứu ủng hộ Nghiên cứu không ủng hộ Thư ký Thời gian hoàn thành 7.2 Phụ lục 2: Bảng ghi nhận ý kiến thảo luận nhóm Mỗi học sinh sử dụng bảng này để ghi chép thông tin thảo luận nhóm Họ và tên: …………………… Lý ủng hộ Lý không ủng hộ Câu hỏi liên việc nuôi việc nuôi động vật quan động vật quý quý hiếm Kết luận của nhóm:……………………………………………………………… Những nhận xét về tiến trình thảo luận và đưa kết luận của nhóm (nội dung nào, tiêu chí nào đã ảnh hưởng đến quyết định của từng cá nhân và cả nhóm): Phụ lục 3: Ví dụ về phiếu đánh giá bản báo cáo tham luận Điểm Tiêu chí Nêu đầy đủ, chính xác khái niệm động vật quý hiếm, động vật hoang dã Nêu đầy đủ các cấp đợ tụt chủng của đợng vật quý hiếm tối Nhóm khác GV đa chấm chấm 0.5 Nêu được tối thiểu 03 ví dụ về loài động vật quý hiếm ở Việt Nam (khác với các loài đã được nêu SGK) Nội dung Nêu rõ lí ủng hộ hay không ủng hộ việc nuôi động vật quý hiếm (kèm theo các ví dụ thực tế để làm dẫn chứng) Lập luận dựa sở khoa học và thực tiễn để bảo vệ quan điểm của nhóm về việc ủng hộ hay không ủng hộ nuôi động vật quý hiếm Có phần tóm tắt báo cáo được viết rõ ràng, dễ hiểu và không quá 150 chữ Tiêu đề của báo cáo tham luận phù Hình thức hợp, sáng tạo Nội dung báo cáo được diễn đạt logic, rõ ràng Người trình bày báo cáo sinh động, Điểm chấm 0.5 1 hấp dẫn Tởng điểm 10 VÍ DỤ - DỰ ÁN: GIỚI THIỆU SINH VẬT QUÊ HƯƠNG Dự án này có thể sử dụng ṃt hoạt đ̣ng ngoại khóa môn Sinh học lớp tích hợp vào bài số 51-52 “Thực hành: Hệ sinh thái” (Sinh học 9) Mục tiêu của dự án: Sau hoàn thành dự án này, học sinh có khả năng: - Giải thích được ý nghĩa của việc bảo vệ đa dạng sinh học đối với thực tiễn sản xuất và đời sống của địa phương dựa kiến thức sinh thái học - Phát triển được kỹ viết và trình bày vấn đề Thời lượng tổ chức cho học sinh thực hiện dự án: tuần Đối tượng học dự án: học sinh lớp Mô tả dự án Trong bối cảnh xây dựng quỹ bảo vệ sinh vật đặc hữu/điển hình của địa phương, học sinh được giao nhiệm vụ là thành viên phụ trách mảng truyền thông nhằm phổ cập kiến thức cho cộng đồng về vai trò của sinh vật đặc hữu/điển hình và kêu gọi cộng đồng địa phương ủng hỗ cho quỹ Theo đó, mỗi nhóm gồm từ 4-5 học sinh sẽ nghiên cứu về loài sinh vật đặc hữu/điển hình của địa phương Nhóm sẽ thiết kế một bản tin trang để giới thiệu về loài sinh vật mà nhóm lựa chọn và kêu gọi cộng đồng bảo vệ sinh vật này Cụ thể công việc sau: - Biên soạn một bản tin trang với tối thiểu bài viết Tập hợp các bài viết phải trả lời được các câu hỏi sau: + Sinh vật đặc hữu/điển hình của địa phương là gì? + Xây dựng một lưới thức ăn có sinh vật đặc hữu là một mắt xích + Nếu sinh vật đặc hữu này bị suy giảm hoặc diệt chủng thì sẽ ảnh hưởng đến lưới thức ăn thế nào? + Những ý nghĩa về kinh tế và môi trường mà sinh vật đặc hữu/điển hình mang lại cho địa phương là gì? + Lối sống, thói quen sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư địa phương có thể ảnh hưởng đến sinh vật này thế nào? + Có thể bảo vệ, phát triển sinh vật đặc hữu/điển hình của địa phương thế nào? - Bản tin phải có tối thiểu hình ảnh minh họa của loài sinh vật quan tâm - Đặt tên cho bản tin và phải có phần ghi nhận đóng góp cụ thể của các cá nhân nhóm cũng tổ chức, cá nhân liên quan - Sử dụng phần mềm Microsoft Word để thiết kế bản tin Yêu cầu tiên học sinh - Có kiến thức về phần sinh thái học - Kỹ khai thác mạng Internet - Kỹ sử dụng phần mềm Microsoft Word Các địa website gợi ý http://envietnam.org/ENV_Resource_Library/ENV_Educational_Resources _and_Publication/Green_forest/Green_forest.html Đây là địa chỉ của trang web Education for Nature - Vietnam, tại địa chỉ này có rất nhiều ấn phẩm giới thiệu về sinh vật nói chung và sinh vật Việt Nam nói riêng Học sinh có thể tham khảo các ấn phẩm để có ý tưởng viết bản tin của mình http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2002/10/3B9C0CAD/ Đây là địa chỉ bài viết thuộc mục Khoa học của báo điện tử VnExpress giải thích về tính chất của lưới thức ăn ảnh hưởng đến khả sinh tồn của các loài sinh vật http://vncreatures.net/ Đây là website về sinh vật rừng Việt Nam Đây là địa chỉ cung cấp nhiều hình ảnh sinh vật, các công cụ tra cứu động thực vật, các bài viết giới thiệu về đa dạng sinh học của Việt Nam và đề cập đến nguyên nhân đe dọa sự đa dạng sinh học http://vncreatures.net/event09.php http://vncreatures.net/event06.php http://www.khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=13&news_id=4939 Đây là địa chỉ bài viết đề cập đến tình trạng đánh bắt Cá cóc Tam Đảo, một sinh vật đặc hữu Bài viết cho học sinh khái niệm về tác động của người dân địa phương tới sinh vật đặc hữu http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=24&LangID=1&tabID= 3&NewsID=357 Đây là địa chỉ trang web “Rau quả Việt Nam” giới thiệu về đặc sản trái Việt Nam, giáo viên có thể sử dụng thông tin từ trang này để gợi ý cho học sinh về sinh vật (thực vật) điển hình của địa phương http://www3.vietnamnet.vn/khoahoc/2008/07/793256/ Đây là địa chỉ của đoạn video giới thiệu về loài Voọc Ngũ sắc được ghi hình tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Đoạn phim này giáo viên có thể sử dụng để vào bài, giới thiệu cho học sinh về sinh vật đặc hữu Các bước tổ chức dạy a Cách 1: Sử dụng dự án một hoạt động ngoại khóa của bộ môn Phân nhóm học sinh, 4-5 em/1 nhóm (chú ý về trình độ tương đồng các nhóm; tỉ lệ nam/nữ; điều kiện của học sinh) Giới thiệu dự án cho học sinh, giải thích cặn kẽ cho học sinh các nhiệm vụ phải làm dự án 10 Chiếu phim về việc phát hiện loài Voọc Ngũ sắc ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Sau đó, tổ chức cho học sinh thảo luận các câu hỏi: + Thế nào là sinh vật đặc hữu/điển hình ở địa phương? + Đặc điểm của sinh vật đặc hữu đã ảnh hưởng thế nào đến khả sinh tồn của chúng? 11 Phát phiếu đánh giá bản tin, mẫu biên bản nhóm (xem mục 7.1 và 7.2), danh sách địa chỉ website gợi ý (đã nêu ở phần ở trên) 12 Công bố thời gian học sinh phải hoàn thành dự án 13 Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả sau hết thời gian làm dự án b Cách 2: Tích hợp vào bài số 51 – 52 Thực hành: Hệ sinh thái (Sinh học 9) Lựa chọn địa điểm có sự phân bố của sinh vật đặc hữu/điển hình Chia nhóm học sinh và giới thiệu dự án cho học sinh Hướng dẫn học sinh cách điền thông tin vào các bảng bài tập (SGK Sinh học 9, trang 154-156) Tổ chức cho học sinh thực địa tại khu vực đã lựa chọn Tổ chức cho học sinh thảo luận về các số liệu ghi nhận từ thực địa (đánh giá mối quan hệ số lượng với tính chất sinh vật đặc hữu; nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật đặc hữu; xây dựng chuỗi thức ăn liên quan đến sinh vật đặc hữu) Viết báo cáo thu hoạch dưới dạng bản tin Đánh giá học sinh - Đánh giá hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân thông qua biên bản nhóm - Đánh giá kết quả của nhóm dựa sản phẩm là bản tin (sử dụng phiếu đánh giá bản tin) Những lưu ý giáo viên 6.1 Dự án được thiết kế theo hướng có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin Do đó: - Đối với địa phương có sở hạ tầng về công nghệ thông tin tốt: + Giáo viên cần khuyến khích học sinh khai thác và xử lý thông tin Internet quá trình dạy học Giáo viên có thể bổ sung thêm nhiều địa chỉ website hữu ích khác cho học sinh nhất thiết phải kiểm tra tính an toàn, tính chính xác và nghiêm túc của nguồn thông tin trước giới thiệu cho học sinh Trong trường hợp nguồn thông tin có ý nghĩa song website lại có phần không phù hợp với học sinh thì giáo viên có thể chủ động copy và cung cấp cho học sinh nội dung + Giáo viên cũng có thể nâng yêu cầu lên đối với sản phẩm của học sinh thay vì làm bản tin thì có thể làm một đoạn video ngắn về loài sinh vật và kèm theo lời bình phù hợp hay khuyến khích học sinh tự chụp hình về loài sinh vật đặc hữu để đưa vào bản tin + Khi báo cáo sản phẩm bản tin, chỉ nên yêu cầu học sinh để ở dạng bản mềm Sau đánh giá xong, sản phẩm nào tốt nhất thì có thể in và triển lãm toàn trường - Đối với địa phương còn khó khăn về mặt công nghệ: + Trong điều kiện việc truy cập Internet bị hạn chế, giáo viên có thể tải thông tin từ các địa chỉ và in để phát cho học sinh hoặc đọc cho học nghe + Việc yêu cầu học sinh thiết kế bản tin bằng phần mềm Microsoft Word có thể thay bằng việc cho học sinh viết tay và cắt dán tranh ảnh từ sách báo 6.2 Việc thiết kế sản phẩm dự án ở dạng giới thiệu sinh vật đặc hữu hoặc sinh vật điển hình nhằm đảm bảo tính linh động cho giáo viên ở nhiều vùng miền khác Trong điều kiện cho phép, giáo viên nên bổ sung thêm nguồn thông tin về sinh vật điển hình từ báo chí, tài liệu của địa phương để giới thiệu cho học sinh tiếp cận và đánh giá Nếu sinh vật điển hình là thực vật (cây ăn quả, cảnh…) thì có thể yêu cầu học sinh bổ sung thông tin về chăm sóc cây, phân tích tác động về mặt môi trường và kinh tế của đối với địa phương 6.3 Phương án tích hợp dự án vào bài thực hành (cách nêu trên) đã bám sát các hoạt động bản nêu sách giáo khoa Sự điều chỉnh ở là: thay vì phân tích số liệu của một địa điểm khảo sát chung thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh quan tâm đến sinh vật đặc hữu và phân tích mọi mối quan hệ sinh thái xung quanh sinh vật này Phụ lục của dự án: 7.1 Phụ lục 1: Ví dụ mẫu biên bản làm việc nhóm BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM Nhóm: …………………………………… TT Họ và tên thành viên Nhiệm vụ cụ thể Thời gian hoàn thành Trưởng nhóm: … 7.2 Phụ lục 2: Ví dụ về phiếu đánh giá bản tin Điểm Tiêu chí Nợi dung Các ý trình bày của Các ý trình bày Các ý trình bày của bản tin hướng tới trả của bản tin chỉ trả bản tin chỉ trả lời lời đúng và đầy đủ 06 lời đúng được 04 đúng được 02 các câu hỏi nêu câu hỏi nêu câu hỏi nêu dự án dự án dự án Các bài báo được Các bài báo được Các bài báo diễn Diễn đạt trình bày logic, diễn trình bày logic, đạt đạt dễ hiểu lủng củng, diễn đạt nhiều chỗ không logic chưa rõ ý Có tổi thiểu 03 hình Có 02 hình ảnh về Có 01 hoặc 02 hình Hình ảnh ảnh chất lượng tốt sinh vật quan tâm ảnh về sinh vật minh họa minh họa về sinh vật Bản tin được quan tâm và chất và trang trí quan tâm Bản tin trang trí đẹp lượng hình ảnh bản tin được trang trí đẹp, kém Trang trí bản sinh động tin cẩu thả Tên bản tin sáng tạo, Tên bản tin phù Tên bản tin không Tên bản nhiều ý nghĩa, phù hợp với nội dung phù hợp với nội tin hợp với nội dung và và dễ nhớ dung dễ nhớ Nêu rõ ràng và đầy Nêu được Không nêu được Xác nhận đóng góp đủ đóng góp đóng góp của các đóng góp của các cá nhân và cá nhân và tập thể của các cá nhân và tập thể liên quan liên quan tập thể liên quan chưa rõ ràng Tổng điểm Dạy học giải vấn đề 4.1 Đặc trưng dạy học giải quyết vấn đề Nét đặc trưng chủ yếu của dạy học giải quyết vấn đề là sự lĩnh hội tri thức diễn thông qua việc tổ chức cho HS hoạt động giải quyết các vấn đề Sau giải quyết vấn đề HS sẽ thu nhận được một kiến thức mới, một kĩ mới hoặc một thái độ tích cực Các hoạt động chủ yếu thực hiện theo phương pháp dạy học giải quyết vấn đề thường diễn sau: - Phát hiện vấn đề: Phát hiện nhận dạng vấn đề, nêu vấn đề cần giải quyết Tình huống có vấn đề thường xuất hiện khi: nảy sinh mâu thuãn điều HS đã biết và điều gặp phải, tình huống bế tắc trước nội dung mới, tình huống xuát phát từ nhu cầu nhận thức tại sao… - Giải quyết vấn đề: Đề xuất cách giải quyết vấn đề khác (nêu giả thuyết khác nhau), thực hiện cách giải quyết đã đề (kiểm tra giả thuyết) - Kết luận vấn đề: Phân tích để chọn cách giải quyết đúng (lựa chọn giả thuyết đúng và loại bỏ giải thuyết sai) Nêu kiến thức hoặc kĩ năng, thái độ thu nhận được từ giải quyết vấn đề Trong dạy học giải quyết vấn đề có thể có các mức độ tham gia của GV và HS sau: Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề, GV giải quyết vấn đề  HS chỉ là người quan sát và tiếp nhận kết luận GV thực hiện Ví dụ: GV trình bày một nội dung theo các bước nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề Mức 2: GV nêu vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề, HS giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của GV, GV đánh giá kết quả học tập của HS  HS chỉ tham gia thực hiện giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của GV Ví dụ: GV nêu vấn đề cần tìm hiểu về sự cần thiết của nước đối với trồng, GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm đối chứng để biết được được cung cấp đủ nước và không được tưới nước sau một tuần, HS thực hiện thí nghiệm để giải quyết vấn đề và kết luận về vai trò của nước đối với trồng thế nào Mức 3: GV gợi ý để HS phát hiện vấn đề, hướng dẫn HS tìm cách giải quyết vấn đề, HS tiến hành giải quyết vấn đề, GV và HS cùng đánh giá kết quả học tập của HS  HS tích cực tham gia phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, tự giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả học tập dưới sự hướng dẫn GV Ví dụ : Khi hướng dẫn HS thực hiện dự án tìm hiểu về ô nhiễm không khí, GV gợi ý để HS phát hiện các vấn đề cần tìm hiểu về ô nhiễm không khí, GV gợi mở để HS tìm cách giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí HS thảo luận để xác định vấn đề cần giải quyết : Ô nhiễm không khí thể hiện thế nào ? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì ? Một số biện pháp cần thực hiện để chống ô nhiễm không khí là gì ? HS thảo luận nhóm và phân công cá nhân hoặc cặp giải quyết các vấn đề đặt Trên sở kết quả thu được, HS kết luận về các vấn đề đã giải quyết và rút kiến thức đã học được Mức 4: HS tự phát hiện vấn đề cần nghiên cứu học tập và thực tiễn, nêu cách thực hiện giải quyết vấn đề, HS tiến hành giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả chất lượng, hiệu quả có sự hỗ trợ của GV (nếu cần) quá trình thực hiện  HS chủ đ̣ng tích cực đ̣c lập phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, tiến hành giải quyết vấn đề và đánh giá kết quả học tập với sự hỗ trợ GV cần Ví dụ: Khi dạy học phần lịch sử, địa lý địa phương, GV giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu về một di tích lịch sử văn hóa của địa phương HS có thể độc lập phát hiện vấn đề cần tìm hiểu là một chùa, đền, đình hoặc một di tích lịch sử ở địa phương sinh sống HS thảo luận nhóm để rút được các vấn đề cần giải quyết, phân công thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết vấn đề đặt và kết luận 4.2 Qui trình dạy học giải quyết vấn đề Để thực hiện phương pháp dạy học giải quyết vấn đề cần thực hiện theo quy trình sau đây: Bước Chọn nội dung phù hợp Trong thực tế dạy học, không phải nội dung nào cũng có thể làm nảy sinh tình huống có vấn đề và giải quyết vấn đề đặt Do đó GV cần cứ vào đặc điểm của phương pháp, dựa vào nội dung cụ thể để áp dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề cho phù hợp và linh hoạt Điều này thường phải GV nghiên cứu và áp dụng vì thực tế nhiều tài liệu đó có sách GV còn ít có thí dụ cụ thể vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề Trong thực tế, khó có thể có cả một bài học đều thực hiện chỉ thực hiện theo một phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề mà cần thực hiện phối hợp với một số phương pháp khác một cách linh hoạt Tùy theo nội dung cụ thể thuộc bài lí thuyết, thực hành, vận dụng kién thức, kĩ mà có thể chọn nội dung và mức độ thực hiện phương pháp này Với mức độ 3,4 thì có thể áp dụng với loại nội dung đó thực hiện dạy học theo dự án hoặc dạy học theo hợp đồng Thí dụ dự án tìm hiểu về ô nhiễm môi trưởng nước, môi trường không khí, môi trường đất, sử dụng lượng điện, sử dụng nhiệt năng, sử dụng lượng nước v.v… thì HS có thể chủ động, tích cực lựa chọn vấn đề, đề xuất cách thực hiện và chủ động thực hiện giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả có sự hỗ trợ của GV cần Bước 2: Thiết kế kế hoạch học Sau chọn được nội dung phù hợp, GV thiết kế kế hoạch bài học đó chú ý quán triệt phương pháp giải quyết vấn đề từ mục tiêu, nội dung và đặc biệt phương pháp dạy học chủ yếu và thiết kế được các hoạt động của GV và HS Trong đó chú ý hoạt động của GV và HS việc: Phát hiện vấn đề, chọn vấn đề và giải quyết vấn đề phù hợp với trình độ, lực và thời gian Xác định mục tiêu bài học: Ngoài mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học, cần chú ý kĩ phát hiện và giải quyết vấn đề cần được hình thành ở bài học dạy theo phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp dạy học chủ yếu: Cần nêu rõ phương pháp giải quyết vấn đề kết hợp với một số phương pháp và kĩ thuật dạy học khác thí dụ phương pháp học tập hợp tác, sơ đồ tư duy, phương pháp thí nghiệm… Thiết bị và đồ dùng dạy học: Cần chú ý thiết bị và đồ dùng giúp GV và HS phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề thí dụ dụng cụ, thiết bị tiến hành thí nghiệm, phiếu học tập, hệ thống câu hỏi và bài tập… Các hoạt đ̣ng dạy học: Cần thiết kế rõ họat động tương tác GV và HS khâu phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề nhằm đạt được mục tiêu của bài học tùy theo mức độ độc lập và chủ động của HS Bước Tổ chức dạy học giải vấn đề * Phát vấn đề Tùy theo nội dung, GV có thể tạo hội đề HS tham gia phát hiện tình huống có vấn đề (xây dựng bài toán nhận thức), phát biểu và nhận dạng vấn đề nẩy sinh và nêu vấn đề cần giải quyết ở mức từ đến cho phù hợp Ṃt số điều kiện nhằm đảm bảo tạo tình huống có vấn đề: - Điều quan trọng nhất là HS phải vạch được điều chưa biết, chỉ được cái mới mối quan hệ với cái đã biết với vốn cũ Trong đó, điều chưa biết, cái mới là yếu tố trung tâm của tình huống có vấn đề, sẽ được khám phá giai đoạn giải quyết vấn đề (đặt giả thiết, lập kế hoạch giải quyết và thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề đó) - Tình huống có vấn đề phải kích thích, gây được hứng thú nhận thức đối với HS, tạo cho HS tự giác và tích cực hoạt động nhận thức - Tình huống có vấn đề phải phù hợp với khả của HS, HS có thể tự phát hiện và giải quyết được dựa vào vốn kiến thức liên quan đến vấn đề đó bằng hoạt động tư duy, tiến hành thí nghiệm, thu thập và xử lí thông tin Vấn đề đặt cần được phát biểu dưới dạng câu hỏi nêu vấn đề Câu hỏi nêu vấn đề cần phải chứa đựng các yếu tố sau: - Chứa đựng mâu thuẫn nhận thức: có một hay vài khó khăn, đòi hỏi HS phải tư duy, huy động và vận dụng các kiến thức đã có (nghĩa là câu hỏi phản ánh được mối liên hệ bên điều đã biết và điều chưa biết) - Phải chứa đựng phương hướng giải quyết vấn đề, thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu trả lời, tạo điều kiện làm xuất hiện giả thiết, tạo điều kiện tìm được đường giải quyết - Gây được cảm xúc mạnh đối với HS nhận mâu thuẫn nhận thức liên quan tới vấn đề * Giải vấn đề Sau phát hiện và nêu vấn đề cần giải quyết, cần tổ chức hướng dẫn để HS giải quyết vấn đề sau: - Lập kế hoạch giải quyết vấn đề: Tùy thuộc vào vấn đề cụ thể và mức độ phù hợp với lực, điều kiện sở vật chất thiết bị và thời lượng dạy học, có thể xây dựng các giả thuyết về vấn đề đặt theo các hướng khác và đề xuất cách kiểm tra giải thuyết đó Có thể tìm cách thu thập các thông tin để trả lời cho vấn đề cần nghiên cứu bằng cách làm thí nghiệm, điều tra, phỏng vấn, tìm thông tin mạng hay các tài liệu sách báo có nội dung liên quan - Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề HS tiến hành thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề xuất có sự hỗ trợ của GV Thí dụ: Thực hiện kiểm tra các giả thuyết bằng các phương pháp khác điều kiện có thể tiến hành thí nghiệm, thông tin tài liệu, thông tin từ thực tiễn sản xuất, thông tin từ mạng… Có thể tìm cách thu thập các thông tin và sử lí thông theo nhiều nguồn khác để trả lời cho vấn đề cần nghiên cứu hoặc làm sở để kiểm tra các giả thuyết đã nêu * Kết luận vấn đề Từ kết quả kiểm chứng các giả thuyết đã nêu, HS thảo luận: - Phân tích, đánh giá các kết quả thu được, khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu, tìm được giả thuyết đúng các giả thuyết - Phát biểu kết luận rút vấn đề mới về kiến thức, kĩ năng, thái độ ... có một cuộc sống thành công thế kỉ 21 Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột (Lamap) 2.1 Cơ sở khoa học phương pháp Bàn tay nặn ḅt Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” (BTNB)... kiến tạo 2.2 Những đặc trưng bật phương pháp Bàn tay nặn ḅt Lamap có đặc trưng nổi bật sau: - Rèn tư và phương pháp làm việc nhà khoa học: Theo phương pháp Lamap HS phải tự nghiên... Trường hợp học sinh đưa phương án đúng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú các phương án tìm câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số PHƯƠNG PHÁP dạy học HIỆN đại, MỘT số PHƯƠNG PHÁP dạy học HIỆN đại

Từ khóa liên quan