Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 324

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 324 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 41: Đặc điểm đô thị nước ta A có nhiều loại khác B sở hạ tầng đại C có quy mơ lớn D phân bố đồng nước Câu 42: Phát biểu sau với tự nhiên miền Đông Trung Quốc? A Là nơi bắt nguồn sơng lớn B Có đồng châu thổ rộng lớn C Gồm dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa D Địa hình núi cao chiếm hầu hết diện tích Câu 43: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Trung Quốc? A Lai Châu B Cao Bằng C Sơn La D Lạng Sơn Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia sau nằm đảo? A Cát Bà B Ba Vì C Xuân Sơn D Hồng Liên Câu 45: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh sau đây? A Kon Tum B Gia Lai C Đắk Lắk D Lâm Đồng Câu 46: Phát biểu sau khơng vị trí địa lí nước ta? A Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc B Trong vùng nhiều thiên tai C Ở trung tâm bán đảo Đông Dương D Tiếp giáp với Biển Đơng Câu 47: Đơng Nam Á có nhiều loại khoáng sản A nằm vành đai sinh khống B có diện tích rừng xích đạo lớn C địa hình chủ yếu đồi núi D có nhiều đảo, quần đảo núi lửa Câu 48: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh sau đây? A Bình Dương B Tây Ninh C Bình Phước D Đồng Nai Câu 49: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có nơi sau đây? A Cam Đường B Sinh Quyền C Quỳnh Nhai D Văn Bàn Câu 50: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh sau đây? A Hà Tĩnh B Nghệ An C Thanh Hóa D Quảng Bình Câu 51: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ biển qua cửa sau đây? A Cửa Gianh B Cửa Việt C Cửa Hội D Cửa Tùng Câu 52: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa Tây Trang thuộc tỉnh sau đây? A Lai Châu B Cao Bằng C Lạng Sơn D Điện Biên Câu 53: Cho bảng số liệu: XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Năm Xuất Nhập 2010 69,5 73,1 2012 77,1 85,2 2014 82,2 92,3 2015 82,4 101,9 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét sau cán cân xuất, nhập hàng hóa dịch vụ Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015? A Từ năm 2010 đến năm 2015 xuất siêu B Từ năm 2010 đến năm 2015 nhập siêu C Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn năm 2012 D Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ năm 2014 Câu 54: Phát biểu sau thành tựu ASEAN nay? A Các quốc gia có trình độ phát triển giống B Tốc độ tăng GDP số quốc gia cao C Tình trạng đói nghèo người dân xóa bỏ D Nhiều quốc gia thuộc vào nhóm nước phát triển Trang 1/4 - Mã đề thi 324 Câu 55: Phát biểu sau khơng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào)? A Nền nhiệt độ thiên khí hậu xích đạo B Phân hóa hai mùa mưa khô rõ rệt C Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn D Nhiệt độ trung bình năm 25oC Câu 56: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu sau không so sánh sản lượng thủy sản số tỉnh? A Nuôi trồng Đồng Tháp lớn Cà Mau B Khai thác Thái Bình nhỏ Bến Tre C Khai thác Tiền Giang nhỏ Quảng Ninh D Nuôi trồng Bạc Liêu lớn Bình Thuận Câu 57: Phát biểu sau chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế nước ta nay? A Tỉ trọng khu vực công nghiệp xây dựng tăng B Nhiều loại hình dịch vụ đời phát triển C Lĩnh vực kinh tế then chốt Nhà nước quản lí D Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế Câu 58: Phát biểu sau không giao thông vận tải đường ô tô nước ta? A Huy động nguồn vốn tập trung đầu tư B Mạng lưới ngày mở rộng đại hóa C Chưa kết nối vào hệ thống đường khu vực D Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước Câu 59: Cho biểu đồ: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo biểu đồ, nhận xét sau không thay đổi tỉ trọng cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta, giai đoạn 2005 - 2016? A Lúa mùa giảm, lúa hè thu thu đông tăng B Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm C Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng D Lúa hè thu thu đông tăng, lúa đông xuân giảm Câu 60: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét sau chế độ nhiệt Hà Nội so với TP Hồ Chí Minh? A Nhiệt độ trung bình năm cao B Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ C Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp D Nhiệt độ trung bình tháng I thấp Câu 61: Ý nghĩa chủ yếu việc phát triển công nghiệp nông thôn Trung Quốc A khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên tạo mặt hàng xuất B đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hạn chế việc nhập C góp phần chuyển đổi cấu kinh tế thay đổi mặt nông thôn D tạo nhiều việc làm cho người lao động cung cấp nhiều hàng hóa Câu 62: Phát biểu sau không với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nước ta? A Được bổ sung nguồn nguyên liệu dồi vùng khác B Các mạnh vùng khai thác chưa đạt hiệu cao C Tài nguyên tự nhiên trội hàng đầu mỏ dầu khí D Nguồn lao động dồi dào, sớm tiếp cận kinh tế thị trường Câu 63: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu sau với công nghiệp lượng nước ta? A Sản lượng điện nước không tăng qua năm B Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều nhà máy điện C Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm sông Hồng D Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí Trang 2/4 - Mã đề thi 324 Câu 64: Việc làm vấn đề nan giải Đồng sông Hồng chủ yếu A dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác mức B nguồn lao động dồi dào, kinh tế chậm phát triển C mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng D lao động trồng trọt đơng, dịch vụ chưa đa dạng Câu 65: Cho biểu đồ dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 B Sản lượng dầu thô sản lượng điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 C Cơ cấu sản lượng dầu thô điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 D Quy mô cấu sản lượng dầu thô, điện Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 66: Công nghiệp chế biến thực phẩm Đông Nam Á phát triển dựa mạnh chủ yếu sau đây? A Nguồn lao động dồi sở hạ tầng đại B Nguồn nguyên liệu phong phú thị trường tiêu thụ rộng C Nguồn vốn đầu tư nhiều thị trường tiêu thụ rộng lớn D Nguồn lao động dồi sở vật chất kĩ thuật tốt Câu 67: Nhân tố sau chủ yếu làm cho giao thông vận tải biển Nhật Bản phát triển mạnh mẽ? A Đường bờ biển dài, có nhiều vịnh biển sâu B Đất nước quần đảo, có hàng vạn đảo lớn nhỏ C Nhu cầu hoạt động xuất, nhập lớn D Nhu cầu nước người dân cao Câu 68: Nhân tố sau chủ yếu làm cho du lịch biển - đảo nước ta ngày phát triển? A Khí hậu nhiệt đới, số nắng cao, có đảo, quần đảo, bãi biển đẹp B Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, giao thơng thuận lợi C Dân số đông, lao động ngành du lịch dồi dào, qua đào tạo D Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt hơn, nhu cầu du lịch ngày tăng Câu 69: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) Năm Hạt tiêu Cà phê 2010 421,5 1851,4 2013 889,8 2717,3 2014 1201,9 3557,4 2016 1428,6 3334,2 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, để thể tốc độ tăng trưởng số mặt hàng xuất nước ta, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Kết hợp B Cột C Đường D Miền Câu 70: Mục đích chủ yếu việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ A đáp ứng nhu cầu lượng bảo vệ mạnh du lịch vùng B thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh phát triển kinh tế hàng hóa C bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân D nâng cao hiệu sản xuất công nghiệp, giải vấn đề xã hội Trang 3/4 - Mã đề thi 324 Câu 71: Hạn chế chủ yếu vào mùa khô Đồng sông Cửu Long phát triển kinh tế - xã hội A mực nước sông bị hạ thấp, mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp B nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua chua mặn đất tăng C số thiên tai xảy ra, diện tích đất phèn đất mặn mở rộng thêm D nguy cháy rừng xảy nhiều nơi, đa dạng sinh học bị đe dọa Câu 72: Yếu tố sau tác động chủ yếu đến đa dạng đối tượng thủy sản nuôi trồng nước ta nay? A Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm B Điều kiện nuôi khác sở C Diện tích mặt nước mở rộng thêm D Nhu cầu khác thị trường Câu 73: Ý nghĩa lớn việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ A thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển B phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa C nâng cao đời sống cho người dân chỗ D đẩy nhanh q trình thị hóa nơng thơn Câu 74: Yếu tố sau tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nước ta? A Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác B Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động C Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ nước D Đầu tư theo chiều sâu, đổi trang thiết bị công nghệ Câu 75: Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất cơng nghiệp Dun hải Nam Trung Bộ thấp A không chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất B nguồn lực phát triển sản xuất chưa hội tụ đầy đủ C tài nguyên khoáng sản, lượng chưa phát huy D nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút vùng khác Câu 76: Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nơng nghiệp nước ta khơng nhằm mục đích chủ yếu sau đây? A Khai thác hợp lí phong phú, đa dạng tự nhiên B Giảm thiểu rủi ro thị trường nông sản biến động bất lợi C Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm D Tập trung phát triển nông sản vùng chuyên canh Câu 77: Kim ngạch xuất nước ta tăng nhanh năm gần chủ yếu tác động việc A đẩy mạnh khai thác khoáng sản loại B đẩy mạnh cơng nghiệp hóa thị hóa C tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường D tham gia nhiều thành phần kinh tế Câu 78: Việc xây dựng cảng nước sâu Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu sau đây? A Làm thay đổi cấu kinh tế nông thôn ven biển B Làm tăng khả thu hút nguồn đầu tư C Tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển D Giải việc làm cho người lao động chỗ Câu 79: Khó khăn sau chủ yếu phát triển chăn nuôi nước ta nay? A Cơ sở chuồng trại có quy mơ nhỏ, trình độ lao động chưa cao B Hình thức chăn ni nhỏ, phân tán phổ biến nhiều nơi C Nguồn đầu tư hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu D Cơng nghiệp chế biến hạn chế, dịch bệnh đe dọa diện rộng Câu 80: Việc phát triển công nghiệp lâu năm Tây Nguyên chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi sau đây? A Đất badan có diện tích rộng, giống trồng có chất lượng tốt B Đất badan mặt rộng, nguồn nước dồi C Khí hậu mát mẻ cao nguyên cao 1000m, đất tốt D Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi không giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 324 ... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 324 ... cao chất lượng sống cho người dân D nâng cao hiệu sản xuất công nghiệp, giải vấn đề xã hội Trang 3/4 - Mã đề thi 324 Câu 71: Hạn chế chủ yếu vào mùa khô Đồng sông Cửu Long phát triển kinh tế -... Bình nằm sông Hồng D Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí Trang 2/4 - Mã đề thi 324 Câu 64: Việc làm vấn đề nan giải Đồng sông Hồng chủ yếu A dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 324, Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 324

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn