Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 207

6 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 207 Câu 81: Theo thuyết tiến hóa đại, tượng trao đổi cá thể giao tử quần thể loài gọi A di - nhập gen B giao phối không ngẫu nhiên C đột biến D chọn lọc tự nhiên Câu 82: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại sau phát sinh nhóm linh trưởng? A Đại Nguyên sinh B Đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Cổ sinh Câu 83: Vào mùa sinh sản, cá thể quần thể cò tranh giành nơi thuận lợi để làm tổ Đây ví dụ mối quan hệ A hội sinh B hỗ trợ loài C cạnh tranh loài D hợp tác Câu 84: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Mangan B Sắt C Nitơ D Bo Câu 85: Động vật sau có hệ tuần hồn kín? A Chim bồ câu B Châu chấu C Ốc sên D Trai sông Câu 86: Ở thực vật sống cạn, nước ion khoáng hấp thụ chủ yếu quan sau đây? A Hoa B Rễ C Thân D Lá Câu 87: Khu sinh học sau có độ đa dạng sinh học cao nhất? A Thảo nguyên B Rừng rụng ôn đới C Rừng mưa nhiệt đới D Hoang mạc Câu 88: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen A quần thể A 0,3 B 0,7 C 0,5 D 0,4 Câu 89: Phương pháp sau ứng dụng để tạo sinh vật mang đặc điểm hai loài? A Nuôi cấy hạt phấn B Dung hợp tế bào trần C Gây đột biến gen D Nhân vô tính Câu 90: Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn mang? A Mèo rừng B Chim sâu C Ếch đồng D Tôm sông Câu 91: Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo ribôxôm? A mARN B ADN C tARN D rARN Câu 92: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen đồng hợp tử trội? A AA × Aa B Aa × Aa C AA × AA D Aa × aa Câu 93: Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? aB Ab Ab AB ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ Ab ̲̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ab ̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲  ̲   aB ̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ AB A × B × C × D × ab ab ab ab ab ab ab aB Câu 94: Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể tứ bội Trang 1/6 - Mã đề thi 207 Câu 95: Để phát hô hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, Cả bình đựng hạt giống lúa: bình chứa 1kg hạt nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khơ, bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ O2 bình bình giảm IV Nồng độ O2 bình tăng A B C D Câu 96: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 20% B 10% C 40% D 25% Câu 97: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khoảng không gian mà cá thể quần thể sinh sống B Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản mức tử vong quần thể C Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa cá thể quần thể thường tăng cường hỗ trợ D Kích thước quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Câu 98: Khi nói q trình tiêu hóa thức ăn động vật có túi tiêu hóa, phát biểu sau đúng? A Trong túi tiêu hóa, thức ăn biến đổi mặt học B Thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào C Trong ngành Ruột khoang, có thủy tức có quan tiêu hóa dạng túi D Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim lizơxơm Câu 99: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể có kích thước nhỏ B Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa C Giao phối khơng ngẫu nhiên ln dẫn đến trạng thái cân di truyền quần thể D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo hướng xác định Câu 100: Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản B Lưới thức ăn rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản lưới thức ăn thảo nguyên C Trong diễn sinh thái, lưới thức ăn quần xã đỉnh cực phức tạp so với quần xã suy thoái D Lưới thức ăn quần xã vùng ôn đới phức tạp so với quần xã vùng nhiệt đới Câu 101: Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ trảng thân thảo, thân gỗ cuối rừng nguyên sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu sau đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Rừng nguyên sinh quần xã đỉnh cực trình biến đổi III Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần trình biến đổi IV Một nguyên nhân gây trình biến đổi cạnh tranh gay gắt loài quần xã A B C D Câu 102: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 84% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 207 Câu 103: Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Phân tử O2 giải phóng q trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O II Để tổng hợp phân tử glucơzơ pha tối phải sử dụng phân tử CO2 III Pha sáng cung cấp ATP NADPH cho pha tối IV Pha tối cung cấp NADP+ glucôzơ cho pha sáng A B C D Câu 104: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các loài có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng IV Các loài sống sinh cảnh có ổ sinh thái nhiệt độ khác A B C D Câu 105: Khi nói chu trình sinh địa hố, có phát biểu sau đúng? I Chu trình sinh địa hố chu trình trao đổi chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình cacbon dạng cacbon điơxit (CO2) III Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dạng NH + NO − IV Khơng có tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa A B C D Câu 106: Khi nói hệ hơ hấp hệ tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất động vật có hệ tuần hồn kép phổi cấu tạo nhiều phế nang II Ở tâm thất cá lưỡng cư có pha trộn máu giàu O2 máu giàu CO2 III Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O2 máu tĩnh mạch IV Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch A B C D Câu 107: Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử IV Dị đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài A B C D Câu 108: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Biết không xảy đột biến Phát biểu sau đúng? A Trong số thân thấp, F1, có 3/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen B F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, chua C F1 có tối đa loại kiểu gen D Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% Câu 109: Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 207 Câu 110: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở lồi này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D Câu 111: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hoàn toàn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P có kiểu gen khác xảy hoán vị gen với tần số 40% IV Ở F1, có 18,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 112: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hoàn toàn; người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 có kiểu gen giống III Xác suất sinh có nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D Câu 113: Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có dự đoán sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời có số cá thể dị hợp tử cặp gen chiếm 25% IV Lai hai cá thể với thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 207 Câu 114: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 75% số hoa đỏ A B C D Câu 115: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S ln làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D Câu 116: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 8/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Câu 117: Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 60 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 118: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prôtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 207 Câu 119: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Câu 120: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD ̲̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ I Kiểu gen P AA × aa Bd bD II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 207 ... nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình... kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 207 Câu 110: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc... gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 207 Câu 119: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 207, Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 207