Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 206

6 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 206 Câu 81: Động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Cá chép B Rắn hổ mang C Châu chấu D Chim bồ câu Câu 82: Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA quần thể A 0,40 B 0,16 C 0,60 D 0,48 Câu 83: Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với môi trường thực qua da? A Chim bồ câu B Cá chép C Giun đất D Châu chấu Câu 84: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm cho alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Đột biến Câu 85: Côđon sau mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'AGG3' B 5'AXX3' C 5'AGX3' D 5'UGA3' Câu 86: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại sau phát sinh loài người? A Đại Nguyên sinh B Đại Cổ sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Câu 87: Ở thực vật sống cạn, loại tế bào sau điều tiết q trình nước lá? A Tế bào mạch rây B Tế bào khí khổng C Tế bào mơ giậu D Tế bào mạch gỗ Câu 88: Từ phơi cừu có kiểu gen DdEe, phương pháp cấy truyền phơi tạo cừu có kiểu gen A DDee B DdEe C DDEE D ddee Câu 89: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Bo B Cacbon C Sắt D Môlipđen Câu 90: Trùng roi (Trichomonas) sống ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ thức ăn mối thành đường để nuôi sống hai Đây ví dụ mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D kí sinh Câu 91: Chó rừng kiếm ăn theo đàn, nhờ bắt trâu rừng có kích thước lớn Đây ví dụ mối quan hệ A hỗ trợ khác loài B hỗ trợ loài C cạnh tranh khác loài D cạnh tranh loài Câu 92: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời gồm tồn cá thể có kiểu hình lặn? A aa × aa B Aa × Aa C AA × aa D Aa × aa Câu 93: Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A Ở người, q trình tiêu hóa hóa học diễn ruột non B Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa nội bào C Ở thỏ, q trình tiêu hóa hóa học diễn manh tràng D Ở động vật nhai lại, múi khế có khả tiết enzim pepsin HCl Câu 94: Khi nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Khi nguồn thức ăn quần thể dồi cạnh tranh dinh dưỡng gay gắt B Ăn thịt lẫn tượng xảy phổ biến quần thể động vật C Ở thực vật, cạnh tranh lồi dẫn đến tượng tự tỉa thưa D Số lượng cá thể quần thể tăng cạnh tranh lồi giảm Câu 95: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G phân tử A 20% B 30% C 60% D 15% Trang 1/6 - Mã đề thi 206 Câu 96: Khi nói vai trò đột biến q trình tiến hoá, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen quần thể B Đột biến cung cấp ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hố C Đột biến đa bội dẫn đến hình thành loài D Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khơng có ý nghĩa q trình tiến hố Câu 97: Khi nói điểm khác hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Hệ sinh thái nhân tạo thường có khả tự điều chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên Câu 98: Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ AB ̲̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲   ̲ ̲ aB ̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ab ̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ Ab ̲̲̲̲̲ Ab Ab aB AB A × B × C × D × ab aB ab ab ab ab ab ab Câu 99: Để phát hơ hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, Cả bình đựng hạt giống lúa: bình chứa 1kg hạt nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khơ, bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nồng độ O2 bình giảm mạnh II Nhiệt độ bình cao so với bình III Nồng độ CO2 bình bình tăng IV Nồng độ CO2 bình khơng thay đổi A B C D Câu 100: Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A AAaaBbbb B AAAaBBbb C AAaaBBbb D AaaaBBbb Câu 101: Khi nói hệ tuần hồn người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì hệ dẫn truyền tim II Khi tâm thất co, máu đẩy vào động mạch III Máu buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi máu buồng tâm nhĩ phải IV Máu tĩnh mạch chủ nghèo ôxi máu động mạch chủ A B C D Câu 102: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể II Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể khơng tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết III Có thể gây đột biến đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn IV Đột biến lặp đoạn làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 103: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 60% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến làm tăng đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A A B C D Câu 104: Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang phân li nước diễn xoang tilacôit II Sản phẩm pha sáng cung cấp cho pha tối NADPH ATP III Ôxi giải phóng từ q trình quang phân li nước IV Pha sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 206 Câu 105: Khi nói chu trình nitơ sinh quyển, có phát biểu sau đúng? I Thực vật hấp thụ nitơ dạng NO − NH + + II Trong tự nhiên, N2 chuyển hóa thành NH nhờ hoạt động vi khuẩn cố định nitơ III Trong đất, NO − chuyển hóa thành N2 hoạt động vi khuẩn phản nitrat hóa IV Nếu khơng có hoạt động sinh vật tiêu thụ chu trình nitơ tự nhiên không xảy A B C D Câu 106: Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ trảng thân thảo, thân gỗ cuối rừng ngun sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu sau đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Rừng nguyên sinh quần xã đỉnh cực trình biến đổi III Độ đa dạng sinh học giảm dần trình biến đổi IV Một nguyên nhân gây trình biến đổi cạnh tranh gay gắt loài quần xã A B C D Câu 107: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 21% số thân thấp, Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen B Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, C Trong tổng số thân cao, F1, có 2/27 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen D Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% Câu 108: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái loài nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều cạnh tranh chúng gay gắt IV Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, lồi tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Câu 109: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hồn tồn; người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 có kiểu gen khác III Xác suất sinh có nhóm máu B tóc xoăn cặp - 17/96 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 206 Câu 110: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự côđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S không làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D Câu 111: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Câu 112: Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 90 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 113: Một loài động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực phép lai cá thể thuộc loài này, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 206 Câu 114: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD ̲̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ I Kiểu gen P AA × aa Bd bD II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D Câu 115: Một lồi thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở lồi này, mang kiểu hình trội ba tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba có tối đa 21 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D Câu 116: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời có loại kiểu hình IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ A B C D Câu 117: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hoàn toàn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen lớn tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P có kiểu gen khác xảy hoán vị gen với tần số 20% IV Ở F1, có 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 118: Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời có số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 30% IV Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 206 Câu 119: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 4/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Câu 120: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Y làm cho prơtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 206 ... chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân... Câu 108: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều... máu B tóc xoăn cặp - 17/96 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 206 Câu 110: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 206, Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 206