Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 203

6 40 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 203 Câu 81: Tài nguyên sau tài nguyên tái sinh? A Khoáng sản B Rừng C Dầu mỏ D Than đá Câu 82: Cơ quan sau bàng thực chức hút nước từ đất? A Lá B Rễ C Hoa D Thân Câu 83: Động vật sau có hệ tuần hồn kép? A Châu chấu B Cá chép C Ốc sên D Chim bồ câu Câu 84: Các thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh có khả chịu hạn tốt sống riêng rẽ Đây ví dụ mối quan hệ A cạnh tranh loài B cộng sinh C hỗ trợ loài D ức chế - cảm nhiễm Câu 85: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất đại sau đây? A Đại Trung sinh B Đại Cổ sinh C Đại Nguyên sinh D Đại Tân sinh Câu 86: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A Aa × aa B AA × AA C aa × aa D Aa × Aa Câu 87: Ở sinh vật nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Tổng hợp chuỗi pôlipeptit B Tổng hợp phân tử ARN C Nhân đôi ADN D Nhân đơi nhiễm sắc thể Câu 88: Theo thuyết tiến hóa đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp trình tiến hoá A đột biến gen B đột biến số lượng nhiễm sắc thể C đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D biến dị tổ hợp Câu 89: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,3 C 0,4 D 0,6 Câu 90: Ở thực vật, thành phần phôtpholipit thiếu nguyên tố sau đây? A Magiê B Phôtpho C Clo D Đồng Câu 91: Từ phơi cừu có kiểu gen AaBb, phương pháp cấy truyền phơi tạo cừu có kiểu gen A aabb B AAbb C aaBB D AaBb Câu 92: Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với môi trường diễn mang? A Thỏ B Giun tròn C Cá chép D Chim bồ câu Câu 93: Để phát hơ hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, Cả bình đựng hạt giống lúa: bình chứa 1kg hạt nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khơ, bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ CO2 bình bình tăng IV Nồng độ CO2 bình giảm A B C D Câu 94: Khi nói bậc dinh dưỡng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Trong lưới thức ăn, lồi có mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng B Trong chuỗi thức ăn, lồi thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác C Sinh vật bậc dinh dưỡng cao mắt xích khởi đầu chuỗi thức ăn D Bậc dinh dưỡng cấp gồm loài động vật ăn thực vật Trang 1/6 - Mã đề thi 203 Câu 95: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể có kích thước nhỏ B Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể C Các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen có lợi khỏi quần thể D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định Câu 96: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 40% B 20% C 30% D 10% Câu 97: Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào điều kiện mơi trường B Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống môi trường C Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm D Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn Câu 98: Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A Ở người, q trình tiêu hóa prơtêin diễn ruột non B Ở động vật nhai lại, cỏ tiết pepsin HCl tiêu hóa prơtêin C Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa nội bào D Ở thỏ, phần thức ăn tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh Câu 99: Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : 1? ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ Ab ̲̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ab ̲ ̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲   ̲ ̲ aB ̲̲̲̲ ̲ ̲ ̲ ̲ ̲ aB ̲̲̲̲ aB Ab Ab AB A × B × C × D × ab ab ab ab ab ab ab aB Câu 100: Dùng cơnsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A BBbbDDdd B BBbbDddd C BBBbDDdd D BBbbDDDd Câu 101: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng IV Các loài sống sinh cảnh chắn có ổ sinh thái nhiệt độ trùng hoàn toàn A B C D Câu 102: Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ trảng thân thảo, thân gỗ cuối rừng ngun sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu sau đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Song song với biến đổi quần xã biến đổi môi trường III Lưới thức ăn có xu hướng phức tạp dần q trình biến đổi IV Sự cạnh tranh loài quần xã nguyên nhân gây trình biến đổi A B C D Câu 103: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đoạn lớn thường gây hậu nghiêm trọng so với đột biến lặp đoạn II Đột biến đảo đoạn sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể sang nhiễm sắc thể khác III Đột biến đoạn thường làm giảm số lượng gen nhiễm sắc thể IV Đột biến lặp đoạn làm cho alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 104: Khi nói chu trình sinh địa hố, có phát biểu sau đúng? I Chu trình sinh địa hố chu trình trao đổi chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình dạng cacbon monoxit (CO) III Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dạng NH + NO − IV Không có tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 203 Câu 105: Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang hợp định 90% đến 95% suất trồng II Diệp lục b sắc tố trực tiếp chuyển hoá lượng ánh sáng thành lượng ATP III Quang hợp diễn bào quan lục lạp IV Quang hợp góp phần điều hòa lượng O2 CO2 khí A B C D Câu 106: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 21% số thân cao, chua Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Trong số thân cao, F1, có 13/27 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen B F1 có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen C Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, D Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% Câu 107: Khi nói hoạt động hệ tuần hồn người, có phát biểu sau đúng? I Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm II Huyết áp cao động mạch, thấp mao mạch tăng dần tĩnh mạch III Vận tốc máu chậm mao mạch IV Trong hệ động mạch, xa tim, vận tốc máu giảm A B C D Câu 108: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 60% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di – nhập gen làm tăng tần số alen A A B C D Câu 109: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho prôtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêơtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã môi trường khơng có lactơzơ A B C D Câu 110: Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 8/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32 A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 203 Câu 111: Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hoàn toàn Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm toàn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời có số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 20% IV Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D Câu 112: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn khơng chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P ln có hại cho thể đột biến IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D Câu 113: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hồn tồn; người số mang alen quy định tóc thẳng không phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 có kiểu gen giống III Xác suất sinh có nhóm máu A tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D Câu 114: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 203 Câu 115: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ A B C D Câu 116: Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt nâu quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Câu 117: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 45 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen A B C D Câu 118: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hoàn toàn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen nhỏ tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P có kiểu gen khác xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, có 10,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 203 Câu 119: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD ̲̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ I Kiểu gen P AA × aa Bd bD II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 16% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Câu 120: Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 90 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 203
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 203, Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 203

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn