Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 111

5 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:21

h A 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + = B 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 + 15 = C 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 − = D 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 − 15 = Trang 4/5 - Mã đề thi 111 𝑥−2 có đồ thị (𝐶) Gọi 𝐼 giao điểm hai tiệm cận (𝐶) Xét tam 𝑥+2 giác 𝐴𝐵𝐼 có hai đỉnh 𝐴, 𝐵 thuộc (𝐶), đoạn thẳng 𝐴𝐵 có độ dài A B C 2√2 D 2√3 Câu 44: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥= 1+𝑡 Câu 45: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 𝑡  Gọi 𝛥 đường thẳng qua điểm 𝑧=3 → 𝐴(1; 2; 3) có vectơ phương 𝑢 = (0; − 7; − 1) Đường phân giác góc nhọn tạo 𝑑 𝛥 có phương trình 𝑥 = + 5𝑡 𝑥 = + 6𝑡 𝑥 = − + 5𝑡 𝑥 = − + 5𝑡 A 𝑦 = − 2𝑡 𝑧= 3−𝑡 B 𝑦 = + 11𝑡 𝑧 = + 8𝑡 C 𝑦 = − 10 + 12𝑡 𝑧= −2+𝑡 Câu 46: Có số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧|(𝑧 − − 𝑖) + 2𝑖 = (7 − 𝑖)𝑧 ? A B C D 𝑦 = − 10 + 12𝑡 𝑧=2+𝑡 D Câu 47: C ho h ì n h l ậ p p h ng 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' có tâm 𝑂 Gọi 𝐼 tâm hình vuông 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' 𝑀 điểm thuộc đoạn thẳng 𝑂𝐼 cho 𝑀𝑂 = 2𝑀𝐼 (tham khảo hình vẽ) Khi sin góc tạo hai mặt phẳng (𝑀𝐶'𝐷') (𝑀𝐴𝐵) 6√13 17√13 6√ 85 7√85 A D B C 65 65 85 85 Câu 48: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;14] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 307 457 207 31 A B C D 1372 1372 1372 91 Câu 49: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(1; 2; 3) qua điểm 𝐴(5; − 2; − 1) Xét điểm 𝐵, 𝐶, 𝐷 thuộc (𝑆) cho 𝐴𝐵, 𝐴𝐶, 𝐴𝐷 đơi vng góc với Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có giá trị lớn 256 128 B 256 C 128 A D 3 Câu 50: Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥) Hai hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) 𝑦 = 𝑔 (𝑥) có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑔 (𝑥) Hàm số ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 3) − 𝑔 2𝑥 − đồng biến khoảng ? 36 13 A 6; B ;4 C 7; 29 D 36 ; +∞ HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 111, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 111