Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 107

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 107 Câu 1: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A 𝑦 = − 𝑥 + 3𝑥 − B 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 − C 𝑦 = − 𝑥 + 3𝑥 − D 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 − Câu 2: Phương trình A 𝑥 = + = 32 có nghiệm B 𝑥 = C 𝑥 = Câu 3: Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh ? A 𝐴 B 34 C Câu 4: lim A D 𝑥 = D 𝐶 5𝑛 + B +∞ C D Câu 5: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau Hàm số cho nghịch biến khoảng ? A ( − ∞; 0) B (0; 1) C (−1;  0) D (1;   + ∞) 𝑥= 2−𝑡 Câu 6: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 2𝑡 có vectơ phương ⎯⎯ → = ( − 1; 2; 1) A 𝑢 ⎯⎯ → = (2; 1; 1) B 𝑢 Câu 7: Nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 1 A 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 B 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 𝑧 = 3+𝑡 ⎯⎯ → = ( − 1; 2; 3) C 𝑢 C 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 ⎯⎯ → = (2; 1; 3) D 𝑢 D 3𝑥 + + 𝐶 Câu 8: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(2; − 4; 3) 𝐵(2; 2; 7) Trung điểm đoạn thẳng 𝐴𝐵 có tọa độ A (4; − 2; 10) B (1; 3; 2) C (2; 6; 4) D (2; − 1; 5) Câu 9: Gọi 𝑆 diện tích hình phẳng giới hạn đường 𝑦 = 𝑒 , 𝑦 = 0, 𝑥 = 0,  𝑥 = Mệnh đề ? A 𝑆 = 𝜋 𝑒 d𝑥 B 𝑆 = 𝑒 d𝑥 C 𝑆 = 𝑒 d𝑥 D 𝑆 = 𝜋 𝑒 d𝑥 Trang 1/5 - Mã đề thi 107 Câu 10: Diện tích mặt cầu bán kính 𝑅 𝜋𝑅 Câu 11: Cho khối chóp có đáy hình vng cạnh 𝑎 chiều cao 2𝑎 Thể tích khối chóp cho B 4𝑎 C 2𝑎 A 𝑎 D 𝑎 3 Câu 12: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ) có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D A 𝜋𝑅 B 2𝜋𝑅 C 4𝜋𝑅 Câu 13: Với 𝑎 số thực dương tùy ý, ln(5𝑎) − ln(3𝑎) ln5 C ln(2𝑎) A B ln ln3 D D ln(5𝑎) ln(3𝑎) Câu 14: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) : 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 − = có vectơ pháp tuyến A → 𝑛 = (1; 2; 3) B → 𝑛 = (3; 2; 1) C → 𝑛 = (−1; 2; 3) D → 𝑛 = (1; 2; − 3) Câu 15: Số phức −3 + 7𝑖 có phần ảo A B C −3 D −7 Câu 16: Từ hộp chứa 11 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 33 24 A B C D 165 91 455 455 Câu 17: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình vng cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐵 = 2𝑎 Góc đường thẳng 𝑆𝐵 mặt phẳng đáy A 30 o B 90 o D 60 o C 45 o Câu 18: Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ) Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 3𝑓(𝑥) + = A B C D Câu 19: Giá trị lớn hàm số 𝑦 = 𝑥 − 4𝑥 + đoạn [−2; 3] A 201 B C 54 D Câu 20: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người thu (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất không thay đổi người khơng rút tiền ? A 11 năm B năm C 12 năm D 10 năm Câu 21: Tìm hai số thực 𝑥 𝑦 thỏa mãn (2𝑥 − 3𝑦𝑖) + (1 − 3𝑖) = 𝑥 + 6𝑖 với 𝑖 đơn vị ảo A 𝑥 = 1; 𝑦 = − B 𝑥 = 1; 𝑦 = − C 𝑥 = − 1; 𝑦 = − D 𝑥 = − 1; 𝑦 = − Câu 22: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có đáy tam giác vuông đỉnh 𝐵, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 2𝑎 Khoảng cách từ 𝐴 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) √5𝑎 √5 𝑎 2√2𝑎 2√5𝑎 B A C D 5 Trang 2/5 - Mã đề thi 107 Câu 23: 𝑒 − d𝑥 1 B 𝑒 − 𝑒 𝑒 −𝑒 C (𝑒 − 𝑒 ) D (𝑒 + 𝑒 ) 3 Câu 24: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng qua điểm 𝐴(2; − 1; 2) song song với mặt phẳng (𝑃) : 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 + = có phương trình A 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 + 11 = B 2𝑥 − 𝑦 − 3𝑧 + 11 = C 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 − 11 = D 2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 − = A Câu 25: Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số 𝑦 = A B √𝑥 + − 𝑥 +𝑥 C D Câu 26: Xét số phức 𝑧 thỏa mãn (𝑧̅ ̅ + 𝑖)(𝑧 + 2) số ảo Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất điểm biểu diễn số phức 𝑧 đường tròn có bán kính √3 √5 C B A D 2 Câu 27: Cho d𝑥 = 𝑎 ln2 + 𝑏 ln5 + 𝑐 ln11 với 𝑎, 𝑏, 𝑐 số hữu tỉ Mệnh đề 𝑥√𝑥 + ? A 𝑎 + 𝑏 = 3𝑐 B 𝑎 − 𝑏 = − 𝑐 C 𝑎 − 𝑏 = − 3𝑐 D 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 Câu 28: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(1; 2; 3) đường thẳng 𝑑: Đường thẳng qua 𝐴, vng góc với 𝑑 cắt trục 𝑂𝑥 có phương trình 𝑥= 1+𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 A 𝑦 = + 2𝑡 𝑧 = + 3𝑡 B 𝑦 = 2𝑡 𝑧 = 3𝑡 C 𝑦 = − 2𝑡 𝑧=𝑡 𝑥−3 𝑦−1 𝑧+7 = = −2 𝑥 = 1+𝑡 D 𝑦 = + 2𝑡 𝑧 = + 2𝑡 Câu 29: Một chất điểm 𝐴 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian 11 quy luật 𝑣(𝑡) = 𝑡 + 𝑡 (m/s), 𝑡 (giây) khoảng thời gian tính từ lúc 𝐴 bắt đầu 180 18 chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm 𝐵 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng hướng với 𝐴 chậm giây so với 𝐴 có gia tốc 𝑎(m/s 2) (𝑎 số) Sau 𝐵 xuất phát 10 giây đuổi kịp 𝐴 Vận tốc B thời điểm đuổi kịp 𝐴 A 22(m/s) B 15(m/s) C 10(m/s) D 7(m/s) Câu 30: Ông A dự định sử dụng hết 6, m kính để làm bể cá kính có dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp, chiều dài gấp đơi chiều rộng (các mối ghép có kích thước khơng đáng kể) Bể cá có dung tích lớn (kết làm tròn đến hàng phần trăm) ? A 1, 61 m B 2, 26 m C 1, 33 m D 1, 50 m Câu 31: Gọi 𝑆 tập hợp tất giá trị nguyên tham số 𝑚 cho phương trình 16 − 𝑚.4 + + 5𝑚 − 45 = có hai nghiệm phân biệt Hỏi 𝑆 có phần tử ? A B 13 C D Câu 32: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = ( − ∞;   − 10) ? A B C Vô số 𝑥+2 đồng biến khoảng 𝑥 + 5𝑚 D Trang 3/5 - Mã đề thi 107 Câu 33: Một bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút đáy hình tròn có bán kính mm Giả định 1 m gỗ có giá 𝑎 (triệu đồng), 1 m than chì có giá 8𝑎 (triệu đồng) Khi giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết ? A 9, 𝑎 (đồng) B 90, 𝑎 (đồng) C 9, 07 𝑎 (đồng) D 97, 03 𝑎 (đồng) Câu 34: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình chữ nhật, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 2𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 𝑎 Khoảng cách hai đường thẳng 𝐴𝐶 𝑆𝐵 𝑎 2𝑎 𝑎 √6𝑎 A B C D 3 Câu 35: Hệ số 𝑥 khai triển biểu thức 𝑥(2𝑥 − 1) + (3𝑥 − 1) A −13368 B 13848 C −13848 D 13368 Câu 36: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥 − 𝑥 có đồ thị (𝐶) Có điểm 𝐴 thuộc (𝐶) cho tiếp tuyến (𝐶) 𝐴 cắt (𝐶) hai điểm phân biệt 𝑀(𝑥 ; 𝑦 ), 𝑁(𝑥 ; 𝑦 ) (𝑀, 𝑁 khác 𝐴) thỏa mãn 𝑦 − 𝑦 = 6(𝑥 − 𝑥 ) ? A B C D 𝑥−1 Câu 37: Cho hàm số 𝑦 = có đồ thị (𝐶) Gọi 𝐼 giao điểm hai tiệm cận (𝐶) Xét tam 𝑥+2 giác 𝐴𝐵𝐼 có hai đỉnh 𝐴, 𝐵 thuộc (𝐶), đoạn thẳng 𝐴𝐵 có độ dài C A 2√2 B √6 D 2√3 Câu 38: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(−2; 1; 2) qua điểm 𝐴(1; − 2; − 1) Xét điểm 𝐵,  𝐶,  𝐷 thuộc (𝑆) cho 𝐴𝐵,  𝐴𝐶,  𝐴𝐷 đơi vng góc với Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có giá trị lớn A 216 B 72 C 108 D 36 Câu 39: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' có tâm 𝑂 Gọi 𝐼 tâm hình vng 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' 𝑀 điểm thuộc đoạn thẳng 𝑂𝐼 cho 𝑀𝑂 = 2𝑀𝐼 (tham khảo hình vẽ) Khi cơsin góc tạo hai mặt phẳng (𝑀𝐶'𝐷') (𝑀𝐴𝐵) 17√13 6√13 7√85 6√85 B C A D 65 65 85 85 Câu 40: Có số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧|(𝑧 − − 𝑖) + 2𝑖 = (5 − 𝑖)𝑧 ? A B C Câu 41: Cho hai hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 − 𝑔(𝑥) = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑥 + (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℝ) Biết đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥) cắt ba điểm có hồnh độ −3; − 1; (tham khảo hình vẽ) Hình phẳng giới hạn hai đồ thị cho có diện tích A C D B D Câu 42: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : (𝑥 + 1) + (𝑦 + 1) + (𝑧 + 1) = điểm 𝐴(2; 3; − 1) Xét điểm 𝑀 thuộc (𝑆) cho đường thẳng 𝐴𝑀 tiếp xúc với (𝑆), 𝑀 ln thuộc mặt phẳng có phương trình A 3𝑥 + 4𝑦 − = B 6𝑥 + 8𝑦 + 11 = C 6𝑥 + 8𝑦 − 11 = D 3𝑥 + 4𝑦 + = Trang 4/5 - Mã đề thi 107 Câu 43: Cho khối lăng trụ 𝐴𝐵𝐶 𝐴'𝐵'𝐶', khoảng cách từ 𝐶 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 2, khoảng cách từ 𝐴 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 𝐶𝐶' √3, hình chiếu vng góc 𝐴 lên mặt 2√3 phẳng (𝐴'𝐵'𝐶') trung điểm 𝑀 𝐵'𝐶' 𝐴'𝑀 = Thể tích khối lăng trụ cho 2√3 A B C √3 D Câu 44: Cho phương trình + 𝑚 = log (𝑥 − 𝑚) với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 ∈ (−20;  20) để phương trình cho có nghiệm ? A 21 B C 19 D 20 Câu 45: Cho hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝑓(2) = − 𝑓 (𝑥) = 2𝑥[𝑓(𝑥)] với 𝑥 ∈ ℝ Giá trị 𝑓(1) A − 19 36 B − C − 15 D − 35 36 Câu 46: Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥) Hai hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) 𝑦 = 𝑔 (𝑥) có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑔 (𝑥) Hàm số ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 4) − 𝑔 2𝑥 − đồng biến khoảng ? 31 A 5; B ; C 6; 25 D 31 ; +∞ 𝑥 = + 3𝑡 Câu 47: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 4𝑡 Gọi 𝛥 đường thẳng qua điểm 𝑧=1 𝐴(1; 1; 1) có vectơ phương → 𝑢 = (1; − 2; 2) Đường phân giác góc nhọn tạo 𝑑 𝛥 có phương trình 𝑥 = − + 2𝑡 𝑥 = + 7𝑡 𝑥 = + 3𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 A 𝑦 = − 10 + 11𝑡 𝑧 = − 5𝑡 B 𝑦 = + 𝑡 𝑧 = + 5𝑡 C 𝑦 = + 4𝑡 D 𝑦 = − 10 + 11𝑡 𝑧 = − 5𝑡 𝑧 = − − 5𝑡 Câu 48: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;17] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1079 1637 1728 23 A B C D 4913 4913 4913 68 Câu 49: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥 + (𝑚 − 2)𝑥 − (𝑚 − 4)𝑥 + đạt cực tiểu 𝑥 = ? A B C D Vô số Câu 50: Cho 𝑎 > 0, 𝑏 > thỏa mãn log + + (9𝑎 + 𝑏 + 1) + log trị 𝑎 + 2𝑏 A C B HẾT + (3𝑎 + 2𝑏 + 1) = Giá D Trang 5/5 - Mã đề thi 107
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 107, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 107

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn