Đảng bộ huyện thanh thủy lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010

106 138 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 15:13

Việt Nam là một nước nông nghiệp với tỉ lệ dân số sống ở nông thôn cao, trình độ dân trí canh tác còn hạn chế nên năng suất lao động còn thấp, thu nhập thấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra nhiều. Nhận thức được điều đó nên vấn đề đói nghèo được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng bảo vệ đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH - HĐH :Công nghiệp hóa - đại hóa THHH :Trách nhiệm hữu hạn HĐND : Hội đồng nhân dân UBND :Ủy ban nhân dân XĐGN : Xóa đói, giảm nghèo WB : Ngân hàng Thế giới BCH : Ban Chấp hành ContentsM MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO Q TRÌNH XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 12 1.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 12 1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình đói nghèo huyện Thanh Thủy 12 1.1.2 Chủ trương xóa đói giảm nghèo Trung ương Đảng, Đảng tỉnh Phú Thọ 19 1.2 Chủ trương q trình đạo thực cơng tác xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 29 1.2.1 Chủ trương xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 29 1.2.2 Quá trình đạo thực 34 Tiểu kết chương .48 CHƯƠNG 2: ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 51 2.1 Những yêu cầu xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy chủ trương Trung ương Đảng Đảng tỉnh Phú Thọ xóa đói, giảm nghèo 50 2.1.1 Những yêu cầu xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy 50 2.1.2 Chủ trương Trung ương Đảng Đảng tỉnh Phú Thọ xóa đói, giảm nghèo 53 2.2 Chủ trương trình đạo thực xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 61 2.2.1 Chủ trương xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 61 2.2.2 Quá trình đạo thực 65 Tiểu kết chương .79 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM .80 3.1 Nhận xét 80 3.1.1 Ưu điểm 80 3.1.2 Hạn chế 85 3.2 Kinh nghiệm 89 Tiểu kết chương .94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 107 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới ngày bước vào kỉ nguyên phát triển dựa sở công nghệ thông tin vào kinh tế tri thức Tuy nhiên, tình trạng nghèo khổ thách thức lớn nhiều quốc gia Xóa đói giảm nghèo trở thành vấn đề xã hội mang tính tồn cầu Đói nghèo tình trạng phận dân khơng hưởng thỏa mãn nhu cầu người xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội phong tục, tập quán địa phương Đây vấn đề xã hội liên quan đến người phát triển người Người nghèo thường khơng có khó có hội phát triển, khả tự bảo vệ trường hợp rủi kinh tế rủi ro xã hội khác yếu kém, có vị xã hội Bởi vậy, quốc gia cộng đồng quốc tế cam kết phải cơng vào đói nghèo, giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội Cuộc chiến XĐGN diễn nhiều quốc gia, khu vực giới với quy mô lớn Việt Nam nước nông nghiệp với tỉ lệ dân số sống nông thôn cao, trình độ dân trí canh tác hạn chế nên suất lao động thấp, thu nhập thấp, tình trạng đói nghèo diễn nhiều Nhận thức điều nên vấn đề đói nghèo Đảng Nhà nước quan tâm coi nhiệm vụ xuyên suốt trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội xây dựng bảo vệ đất nước, nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công văn minh Hàng loạt sách XĐGN ban hành triển khai đồng địa phương với nhiều chương trình, dự án nhiều nguồn kinh phí, kể nguồn tài trợ tổ chức quốc tế đan xen, lồng ghép để tập trung cho nhiệm vụ đạt kết cao Cùng với tâm nỗ lực Đảng, quan tâm, hỗ trợ tổ chức quốc tế, công tác XĐGN đạt nhiều thành tựu, cải thiện đáng kể Tuy nhiên, kết XĐGN chưa thật bền vững, tồn khoảng cách lớn vùng, miền Đây khó khăn, thách thức lớn đặt cho công tác XĐGN nước ta Thanh Thủy huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, tái lập vào ngày 24 tháng năm 1999, kinh tế xuất phát điểm thấp, nghèo đói trở thành vấn đề nan giải, thách thức vô lớn Đảng nhân dân huyện Thanh Thủy Ý thức tầm quan trọng vấn đề XĐGN, quán triệt chủ trương Đảng với sách cụ thể tỉnh Phú Thọ, Đảng huyện Thanh Thủy sớm XĐGN nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Trong mười năm qua, lãnh đạo Đảng huyện Thanh Thủy, việc thực sách XĐGN triển khai rộng rãi toàn 15 xã huyện đạt thành tựu to lớn, nâng cao lòng tin nhân dân Đảng Tuy nhiên, bên cạnh khơng thể tránh khỏi tồn tại, hạn chế Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá, tổng kết lại trình Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo thực sách XĐGN việc có ý nghĩa thiết thực, nhằm rút kinh nghiệm quý báu từ đưa giải pháp ngày hiệu cho giai đoạn Với mong muốn tìm hiểu vấn đề đói nghèo, chủ trương, sách XĐGN Đảng Nhà nước, hiểu rõ q trình lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy từ huyện tái lập để từ đưa nhận xét số học kinh nghiệm có giá trị tham khảo, sau thời gian khảo sát thực tế địa phương, định chọn đề tài “Đảng huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) lãnh đạo thực xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo đạt thành tích cực kinh tế phát triển, đời sống nhân dân cải thiện… làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội nan giải, có đói, nghèo Vì XĐGN Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm trình phát triển CNH - HĐH đất nước Mặt khác, XĐGN mối quan tâm lớn nhà nghiên cứu hoạt động thực tiễn Việt Nam giới, có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu XĐGN cơng bố Dưới số viết, cơng trình nghiên cứu tiêu biểu XĐGN Những viết nói xóa đói, giảm nghèo nói chung: Bài viết “Những giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững để phát triển kinh tế hộ kinh tế hợp tác xã đặc biệt khó khăn” tác giả Lê Văn Nhẫn (Tạp chí Nơng thơn mới, số 52, năm 2000) nêu khái quát kết thực chương trình 135 năm 1999 đưa số nhận xét vấn đề XĐGN nói chung tình hình kinh tế hộ kinh tế hợp tác số xã đặc biệt khó khăn nói riêng Từ nhận xét tác giả nhận định “để phát triển kinh tế hộ kinh tế hợp tác xã đặc biệt khó khăn phải có giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững, việc phát huy nội lực, với giúp đỡ Nhà nước cộng đồng thông qua dự án tổ chức thực theo quy định quy chế dân chủ sở” Tác giả cho rằng, chiến lược giảm nghèo chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn giai đoạn phải có hệ thống giải pháp bền vững kinh tế hộ kinh tế hợp tác phát triển PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc có viết “Thực trạng giải pháp xóa đói, giảm nghèo nơng thơn nay” (Tạp chí Cộng sản, số 654, năm 2002) Tác giả nêu thành tựu mà nước ta đạt trình thực đường lối đổi Đảng, qua nguyên nhân thành tựu đạt số hạn chế công XĐGN Cuối tác giả đưa sáu giải pháp để thực chiến lược XĐGN nông thơn năm tới nhằm phát huy vai trò Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức đồn thể, xã hội, Hội Nơng dân quyền địa phương, thân hộ nông dân, kể hộ giàu hộ nghèo Bài “Nghiên cứu giảm nghèo nông thôn từ cách tiếp cận vi mơ” (Tạp chí Cộng sản, số 662, năm 2002) tác giả Đào Công tiến nêu hội mang lại từ công đổi mới, từ nỗ lực khai thác có hiệu thuận lợi để XĐGN Mặt khác, tác giả đưa số vấn đề đáng ý việc thực chương trình nghiên cứu đói nghèo Chương trình hỗ trợ nâng cao lực nghiên cứu phát triển nơng thơn bền vững (VNRP) Tác giả cho “Vấn đề đặt công xóa đói, giảm nghèo nơng thơn nước ta (cả mục tiêu giải pháp) giai đoạn xét góc độ tổng thể, thực chất vấn đề tăng trưởng xóa đói, giảm nghèo” Tác giả Ngơ Anh Ngà có viết “Cuộc chiến chống đói nghèo Việt Nam giai đoạn mới” (Tạp chí Nơng thơn mới, số 160+161, năm 2005) Trong đó, tác giả cho đói nghèo khơng xuất nước chậm phát triển mà nước phát triển phát triển diễn Tác giả nêu khái quát tình hình XĐGN rút nhận xét, kết luận công XĐGN Việt Nam Bài “Một số vấn đề lý luận thực tiễn xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững” (Tạp chí Lý luận trị, số 3, năm 2007) Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, XĐGN theo hướng bền vững phải phát triển vốn nhân lực người nghèo, tạo mơi trường điều kiện cho người nghèo có hội nghèo, vươn lên ấm no Hơn sách XĐGN theo hướng bền vững phải gắn với phát triển chăm lo, hướng vào phát triển người, xây dựng xã hội mà người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xã hội phải coi đầu tư cho XĐGN đầu tư cho phát triển Diệp Văn Sơn với “Chỉ có tăng trưởng kinh tế giúp dân tộc nghèo phát triển bền vững” (Tạp chí Phát triển kinh tế, số 10, năm 2007) phân tích thành tựu tăng trưởng kinh tế đất nước làm cho công tác XĐGN đạt hiệu cao; đồng thời bất cập, hạn chế, công tác XĐGN Trên sở nêu kinh nghiệm giới Việt Nam XĐGN, tác giả khẳng định, tăng trưởng kinh tế cách thức giảm nghèo bền vững, hiệu Những viết, cơng trình nghiên cứu liên quan đến công tác XĐGN tỉnh Phú Thọ: Bài viết “Những chuyển biến tích cực cơng tác xóa đói, giảm nghèo giải việc làm cho nông dân tỉnh Phú Thọ” (Tạp chí Nơng Thơn mới, số 159, năm 2005) nêu vai trò cơng tác XĐGN việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đưa thay đổi tích cực việc thực công tác XĐGN Đồng thời, nhấn mạnh thực biện pháp nhằm động viên, khuyến khích nơng dân sản xuất - kinh doanh, làm giàu đáng, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế tỉnh; tiến hành tốt khâu giải việc làm cho người nơng dân Tác giả Nguyễn Dỗn Khánh có viết “Mấy vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ năm trở lại đây” (Tạp chí Nơng thơn mới, số 159, năm 2005) nêu kết đạt hạn chế trình phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ từ năm 2000 đến năm 2005, từ đưa học kinh nghiệm khắc phục hạn chế thời gian tới Tác giả cho để khắc phục hạn chế định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tới, Phú Thọ phải nêu cao tâm đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt XĐGN Luận văn “Đảng tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010” tác giả Trần Cao Quý nêu khái quát yếu tố ảnh hưởng đến trình Đảng tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực cơng tác XĐGN, trình bày chủ trương, sách Đảng chủ trương q trình đạo thực cơng tác XĐGN Đảng tỉnh Phú Thọ từ năm 1997 đến năm 2010, sở đó, ưu điểm, hạn chế rút học kinh nghiệm quý báu lãnh đạo Đảng tỉnh với cơng tác XĐGN Ngồi ra, có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu khác XĐGN Nhưng đến chưa có cơng trình nghiên cứu lãnh đạo Đảng huyện Thanh Thủy việc thực cơng tác XĐGN Chính thế, định chọn đề tài “Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo thực xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Những viết, cơng trình nghiên cứu nêu tài liệu bổ ích, giúp cho tơi q trình thực đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Khóa luận nhằm làm rõ q trình Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước XĐGN, qua rút ưu điểm đạt được, đồng thời điều hạn chế, đúc rút kinh nghiệm phục vụ Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập hợp tư liệu trình bày khái quát trình Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010 - Đưa ưu điểm, hạn chế Đảng huyện Thanh Thủy trình lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo rút kinh nghiệm phục vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu chủ trương trình chỉ đạo thực XĐGN Đảng huyện Thanh Thủy thời gian từ năm 1999 đến năm 2010 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: giới hạn từ năm 1999 (năm huyện Thanh Thủy tái lập) đến năm 2010 (năm cuối huyện Thanh Thủy thực theo chuẩn nghèo Chính phủ) Về khơng gian: Chủ yếu địa bàn huyện Thanh Thủy Về nội dung: Trên sở nghiên cứu chủ trương, sách Trung ương Đảng, Đảng tỉnh Phú Thọ Đảng huyện Thanh Thủy công tác XĐGN, khóa luận tập chung nghiên cứu trình Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo thực công tác XĐGN từ năm 1999 đến năm 2010 Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu Nguồn tư liệu Để thực khóa luận, tác giả sử dụng nguồn tư liệu bao gồm: - Các văn kiện, nghị quyết; định, thị Đảng, Chính Phủ, Đảng Phú Thọ Đảng huyệnThanh Thủy XĐGN - Các báo cáo Huyện ủy, HĐND, UBND, ban, ngành, hội - Các viết cơng trình khoa học có liên quan cơng bố Nguồn tư liệu chủ yếu khai thác Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Trung tâm thư viện Thượng Đình Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp lịch sử nhằm mô tả khách quan, có hệ thống q trình lãnh đạo XĐGN Đảng huyện Thanh Thủy - Phương pháp logic nằm làm rõ mối liên hệ mốc thời gian, nhận xét ưu điểm, hạn chế đưa số kinh nghiệm có giá trị tham khảo - Ngồi số phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, khảo sát thực tế Đóng góp khóa luận - Trên sở phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế , xã hội, văn hóa; khóa luận làm rõ tính đặc thù, tác động đến trình lãnh đạo XĐGN Đảng huyện Thanh Thủy - Trình bày luận giải cách có hệ thống chủ trương, sách XĐGN Đảng huyện Thanh Thủy từ năm 1999 đến 2010 - Đánh giá khách quan ưu điểm, hạn chế, từ tổng kết kinh nghiệm - Về mặt tư liệu, khóa luận góp phần xác minh, hệ thống hóa tư liệu xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010 khai thác từ nhiều nguồn khác Bố cục khóa luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, khóa luận gồm có chương: Chương 1: Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo trình xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2005 Chương 2: Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo đẩy mạnh q trình xóa đói, giảm nghèo từ năm 2006 đến năm 2010 Chương 3: Nhận xét kinh nghiệm CHƯƠNG ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO Q TRÌNH XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 1.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy 1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng đói nghèo huyện Thanh Thủy  Về đặc điểm tự nhiên 10 29 Huyện ủy Thanh Thủy (2001), Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ người nghèo” huyện Thanh Thủy, Lưu Văn phòng Huyện ủy Thanh Thủy 30 Huyện ủy Thanh Thủy (2005), Báo cáo trị ban chấp hành Đảng huyện khóa XXII trình đại hội Đảng huyện lần thứ XXIII (Nhiệm kỳ 2005 - 2010), Lưu Văn phòng Huyện ủy Thanh Thủy 31 HĐND huyện Thanh Thủy (2006), Nghị số 02/2007/NQHĐND Chương trình xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010 Lưu Văn phòng Huyện ủy Thanh Thủy 32 Huyện ủy Thanh Thủy (2009), Thông báo kết luận số 185KL/HU việc hỗ trợ cho hộ nghèo phải xóa nhà tạm bị ảnh hưởng bão số tháng 10 năm 2008 mưa lũ tháng năm 2009 Lưu Văn phòng Huyện ủy Thanh Thủy 33 Lê Văn Nhẫn (2000), “Những giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững để phát triển kinh tế hộ kinh tế hợp tác xã đặc biệt khó khăn” tác giả Lê Văn Nhẫn, Tạp chí Nơng thơn mới, (52), tr.12 - 14 34 Ngô Anh Ngà (2005), “Cuộc chiến chống đói nghèo Việt Nam giai đoạn mới”, Tạp chí Nơng thơn mới, (160+161), tr.5 - 35 Nguyễn Doãn Khánh (2005), “Mấy vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ năm trở lại đây”, Tạp chí Nơng thơn mới, (159), tr.45 - 46 36 Nguyễn Dũng Tiến (2005), “Những chuyển biến tích cực cơng tác xóa đói giảm nghèo giải việc làm cho nơng dân”, Tạp chí Nơng thôn mới, (159), tr.49 - 50 37 PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc (2005), “Tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo thời kỳ 2001 - 2004 nước ta”, Tạp chí Nơng thơn mới, (158), tr.15 - 17 38 PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc (2002), “Thực trạng giải pháp xoá đói giảm nghèo nơng thơn nay”, Tạp chí Cộng sản, (654), tr.50 - 54 39 PGS.TS Lê Quốc Lý (2009), “Phát triển bền vững với xóa đói giảm nghèo Việt Nam”, Tạp chí Lý luận trị, (9), tr.26 - 31 92 40 Tỉnh ủy Phú Thọ (1999), Nghị số 17-NQ/TU Về chương trình phát triển kinh tế, xã hội 31 xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 1999 2005 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 41 Tỉnh ủy Phú Thọ (2001), Nghị số 10-NQ/TU Chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2005 Lưu phòng Lao động -Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 42 Tỉnh ủy Phú Thọ (2007), Nghị số 12 - NQ/TW chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 43 Trần Cao Quý (2012), “Đảng tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2013 44 UBND tỉnh Phú Thọ (2014), Báo cáo đánh giá việc thực sách pháp luật giảm nghèo địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005 - 2012 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 45 UBND tỉnh Phú Thọ (2006), Quyết định số 1065/QĐ-UBND việc thành lập tổ chuyên viên giúp vệc ban đạo chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 46 UBND tỉnh Phú thọ (1999), Quyết định số 3138/ QĐ-UB việc phê duyệt danh mục, mức vốn hỗ trợ đời sống cho vay phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn huyện Thanh Thủy năm 1999 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 47 UBND tỉnh Phú Thọ (2000), Quyết định việc phê duyêt danh mục, mức vốn hỗ trợ đời sống, cho vay phát triển sản xuất, nghiên cứu ứng dụng mơ hình chuyển hướng sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn huyện Thanh Thủy năm 2000 Lưu phòng Lao động -Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 93 48 UBND lâm thời huyện Thanh Thủy (1999), Quyết định số 81/QĐ-UB việc thành lập ban đạo xóa đói giảm nghèo giải việc làm huyện Thanh Thủy năm 1999 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 49 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Chương trình xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2001 - 2005, Lưu phòng Lao động -Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 50 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Quyết định số 370/QĐ-UB việc kiện tồn ban đạo xóa đói giảm nghèo giải việc làm năm 2000 Lưu phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 51 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Báo cáo kết hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn năm 1999 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 52 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Báo cáo sơ kết năm giải việc làm thực vốn vay 120 huyện Thanh Thủy (1999 - 2000) Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 53 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Báo cáo xóa đói giảm nghèo bảo trợ xã hội quý I năm 2000 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 54 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Báo cáo kết hoạt động tháng đầu năm 2000 nhiệm vụ tháng cuối năm 2000 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 55 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Thông báo phân bổ vốn chương trình hỗ trợ đặc biệt dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2000 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 56 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Chương trình xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2001 - 2005, Lưu phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 57 UBND huyện Thanh Thủy (2000), Chương trình xóa đói, giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2001 - 2005, Lưu phòng Lao động -Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 94 58 UBND huyện Thanh Thủy (2001), Kế hoạch giải việc làm giai đoạn 2001 - 2005 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 59 UBND huyện Thanh Thủy (2001), Báo cáo kết thực giải việc làm theo Nghị 120 từ 1998 - 2000 nhiệm vụ năm 2001 năm Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 60 UBND huyện Thanh Thủy (2002), Báo cáo kết thực xóa đói giảm nghèo việc làm năm 2002, kế hoạch năm 2003 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 61 UBND huyện Thanh Thủy (2004), Báo cáo kết thực chương trình giải việc làm, xóa đói giảm nghèo huyện Thanh Thủy từ tháng năm 1999 đến tháng năm 2004 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 62 UBND huyện Thanh Thủy (2005), Báo cáo kết giải việc làm năm 2004 tháng đầu năm 2005 Lưu phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 63 UBND huyện Thanh Thủy (2005), Kế hoạch số 200/KH-UB việc điều tra khảo sát xác định hộ nghèo huyện Thanh Thủy năm 2005 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 64 UBND huyện Thanh Thủy (2006), Chương trình giải việc làm giai đoạn 2006 - 2010 huyện Thanh Thủy Lưu phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 65 UBND huyện Thanh Thủy (2007), Chương trình giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010, Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 66 UBND huyện Thanh Thủy (2008), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2008 Lưu phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 67 UBND huyện Thanh Thủy (2009), Báo cáo sơ kết năm thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2009 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 95 68 UBND huyện Thanh Thủy (2009), Báo cáo kết thực dự án vay vốn quỹ quốc gia việc làm từ năm 2005 đến năm 2009 Lưu Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện 69 UBND huyện Thanh Thủy (2009), Báo cáo kết thực dựu án vay vốn quỹ quốc gia việc làm từ năm 2005 đến năm 2009 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 70 UBND huyện Thanh Thủy (2012), Báo cáo sơ kết năm kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Định hướng triển khai thực thời gian Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 71 UBND huyện Thanh Thủy (2013), Báo cáo việc thực sách pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 Lưu phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản đồ hành huyện Thanh Thủy 96 Nguồn: Phòng Địa huyện Thanh Thủy 97 Phụ lục 4: Một số chuẩn nghèo tiêu chuẩn đói, nghèo Chuẩn nghèo Ngân hàng Thế giới xác định năm 1993 USD/ngày/người Ngưỡng USD/ngày/người thường sử dụng cho 98 nước phát triển, chủ yếu Châu Phi; USD/ngày/người dùng cho kinh tế có mức thu nhập trung bình Đông Á Mỹ Latinh Nếu chuyển đổ theo sức mua tương đương (PPP – Purchasing Power Parity) năm 2002 mức 1.08 USD/ ngày/người mức 2.16 USD/ngày/người Hội nghị chống đói nghèo, Ủy ban Kinh tế - xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương (viết tắt ESCAP) tổ chức Băng Cốc Thái Lan vào tháng – 1993 đưa khái niệm đói nghèo sau: “Đói nghèo tình trạng mơt phận dân cư khơng hưởng thỏa mãn nhu cầu người xã hội thừa nhận, tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội phong tục tập quán địa phương” Cùng quan điểm trên, Liên hợp quốc định nghĩa sau: nghèo trường hợp có người hoàn toàn bị tước đoạt hội, kèm theo tình trạn suy dinh dưỡng cao đọ, đói, mù chữ, thiếu giáo dục, có bệnh thể chất tinh thần, bất ổn mặt tình cảm xã hội, bất hạnh, đau khỏ tuyệt vọng cho tương lai Nghèo đặc trưng tình trạng hạn chế tham gia vào hoạt động kinh tế, trị xã hội Đẩy cá nhân vào chỗ không hưởng quyền lợi người xã hội; ngăn cản họ tiếp cận tới lợi ích phát triển kinh tế - xã hội hạn chế phát triển văn hóa họ Theo nhà khoa học Việt Nam đói, nghèo hiểu theo khái niệm sau: - Thiếu đói: phận dân cư có mức sống mức tối thiểu thu nhập đủ khả bảo đảm có số lương thực bữa đói, bữa no có bị đứt bữa kéo dài từ đến hai, ba tháng - Đói: tình trạng phận dân cư nghèo có mức sống mức tối thiểu thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu vè vật chất để trì sống Đó phận dân cư hàng năm thiếu ăn, đứt bữa từ 99 đến hai tháng, thường vay mượn cộng đồng thiếu khả chi trả cộng đồng - Đói gay gắt: phận dân cư có mức sống tối thiểu chịu thiếu ăn, chịu đứt bữa từ ba tháng trở nên Để đánh giá mức độ nghèo, Trung tâm Nghiên cứu Dân sô Lao động, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cho rằng: nghèo phân chia thành hai khái niệm: nghèo tương đối nghèo tuyệt đối - Nghèo tuyệt đối: tình trạng phận dân cư khơng hưởng thỏa mãn nhu cầu bản, tối thiểu để trì sống (nhu cầu ăn, mặc, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục…) - Nghèo tương đối: tình trạng phận dân cư có mức sống mức trung bình cộng đồng địa phương, thời kỳ định Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo đưa số khái niệm nghèo, đói sau: Hộ đói: hộ cơm khơng đủ ăn, áo không đủ mặc, không học hành đầy đủ, ốm đau khơng có tiền chữa bệnh, nhà tạm bợ, rách nát… Hộ nghèo: hộ đói ăn khơng đủ bữa, mặc khơng đủ lành, khơng có khả phát triển sản xuất… Xã nghèo: xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, khơng có thiếu sở hạn tầng thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch…trình độ dân trí cấp, tỷ lệ mù chữ cao Vùng nghèo: địa bàn tương đối rộng, nằm khu vực khó khăn hiểm trở, giao thơng khơng thuận tiện, có tỷ lệ xã nghèo, hộ nghèo cao Các chuẩn đói nghèo Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh Xã hội từ năm 1998 đến năm 2010 100 Giai đoạn 1998 - 2000 - Hộ đói: hộ có mức thu nhập bình quân người/một tháng quy gạo 13kg, tương đương 45.000 đồng (giá năm 1997), tính cho vùng - Hộ nghèo: hộ có thu nhập sau: + Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: 15kg/người/tháng (tương đương 55.000 đồng) + Vùng nông thôn đồng bằng, trung du: 20kg/người/tháng (tương đương 70.000/đồng) + Vùng thành thị: 25kg/người/tháng (tương đương 90.000 đồng) Giai đoạn 2001 - 2005 - Vùng nông thôn, miền núi, hải đảo: 80.000 đồng/tháng, 900.000 đồng/năm - Vùng nông thôn đồng bằng: 100.000 đồng/tháng, 1.200.000 đồng/năm - Vùng thành thị: 150.000 đồng/tháng, 1.800.000 đồng/năm Những hộ có thu nhập bình quân đầu người mức quy định nêu xác định hộ nghèo (theo Quyết định số 1143/2000/QĐLĐTBXH ngày 01/11/2000 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) Giai đoạn 2006 -2010 (chuẩn nghèo mới) - Khu vực nơng thơn: hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống hộ nghèo - Khu vực thành thị: hộ có mức thu nhập bình qn từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống hộ nghèo (theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg, ngày 08/07/2005 Chính phủ) 101 Phụ lục 5: Bảng tổng hợp kết thực chương trình XĐGN huyện Thanh Thủy từ năm 2000 đến năm 2004 T Tên xã Năm 2000 Số Tỷ T T Năm 2001 Số Tỷ Năm 2002 Số Tỷ Năm 2003 Số Tỷ Năm 2004 S Tỷ hộ lệ hộ lệ hộ lệ hộ lệ ố hộ nghèo đ toàn nghèo toàn nghèo toàn nghèo toàn nghèo toàn (%) 102 xã đói xã đói (%) Tu Vũ 57 Yến Mao Phượng ,76 Mao Trung Nghĩa Đồng Luận Trung 59 Thịnh Hoàng Xá ,45 ,58 ,25 14 Đoan Hạ ,35 80 ,4 13 24 32 12 33 ,4 82 25 ,47 36 9, 5,8 3,44 9,3 15,8 5,1 457 19 ,89 82 12,5 06 13 13 169 4, 24 12,9 04 7, 37 13 13 4, 02 ,3 26 82 13 06 95 ,2 23 21 18 17 11 9,5 01 ,98 9, 37 13 ,56 81 08 13 59 9, 11 18 24 31 12 89 24 80 xã ,7 94 ,2 22 13 56 13 36 15 16 ,8 ,7 25 ,8 94 ,9 22 12 60 88 26 11 30 16 14 36 ,1 80 đói (%) ,7 60 22 55 19 11 ,1 xã (%) 30 87 33 79 Sơn Thủy 59 33 53 đói (%) 34 83 xã 410 5, Bảo Yên 989 ,1 13,9 1006 ,7 6,5 1014 5,31 1024 73 4,35 22 1033 La Phù 994 10,8 1052 10,8 1058 4,8 1069 3,6 1059 2,8 Tân 760 19,6 773 6,2 774 10,2 775 6,52 759 5,27 12 Phương Thạch 1100 12,6 1117 11,5 1128 11,5 1129 5,9 1121 4,9 13 Đồng Xuân Lộc 1447 11,2 1496 9,4 1498 1499 3,25 1477 3,24 Đào Xá 2424 15,9 2575 12,2 2577 10,4 2578 8,4 2473 7,52 Tổng số 16.30 19,4 16.97 15,54 17.04 12,31 17.14 8,9 17.10 7,19 10 11 14 15 103 Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Thanh Thủy Phụ lục 6: Bảng tổng hợp kết thực chương trình giảm nghèo từ năm 2005 đến năm 2008 T Tên xã T Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Số Số Số Số nghèo toàn nghèo toàn nghèo toàn nghèo xã (%) xã (%) xã (%) xã (%) Yến Mao 94 92 Phượng Nghĩa Đồng Luận 43 Thịnh Hoàng Xá 98 40 Sơn Thủy 14 Đoan Hạ Bảo Yên La Phù 1 Tân Phương 06 95 22 73 96 25, 38 104 18, 11 96 21, 85 27 30 88 12, 11 14, 80 57 21, 85 20, 11 44 27 65 20, 16 14, 11 15, 78 63 42 27 16, 26 27, 82 23, 11 30, 06 38 67 03 73 35 47 14, 44 23, 15 21, 10 23 72 82 25, 96 31, 11 14, 25 14, 69 85 79 78 29 02 15 24, 10 26, 81 16, 42 22, 11 03 44 02 48 15 25 35, 82 21, 69 18, 14 19, 48 85 12 79 26 18, 41 32, 81 18, 96 22, 12, 46 82 hộ 85 66 48 35 11 24, 23 24, 64 30, 68 lệ 26 85 85 88 89 24 42 hộ hộ 23, 96 32, 80 19, 57 lệ 64 45, 65 22, 11 69 15 28, 95 45, 80 Trung 09 46 62 47, 62 Mao Trung 34, hộ hộ Tỷ toàn 62 lệ Tỷ lệ Tu Vũ hộ hộ Tỷ hộ Tỷ 19, 03 Thạch 10 Đồng Xuân Lộc 83 02 13 26 Đào Xá 22, 24 13 29, 16 41 00 13 27, 17 59 18, 26 15 22, 17 14, 97 27 33 21, 18, 02 10 935 11 60 51 40 25, 20, 42 40 58 670 11 19, 26 29, 21, 12 35 98 757 11 41 02 65 Tổng số 25, 21, 84 18 425 18, 31 Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy Phụ lục 7: Những hình ảnh thực cơng tác XĐGN, phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Thủy Ảnh 1: Mơ hình trang trại chăn ni lợn gia đình ơng Lê Đình Hưởng xã Trung Thịnh Nguồn ảnh: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy Ảnh 2: Mơ hình trồng nấm hộ dân xã Đoan Hạ 105 Nguồn ảnh: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy Ảnh 3: Mơ hình ni cá hộ dân xã Xuân Lộc Nguồn ảnh: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Thanh Thủy 106 ... Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo trình xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2005 Chương 2: Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo đẩy mạnh q trình xóa đói, giảm nghèo từ năm 2006 đến năm 2010 Chương... bày khái quát trình Đảng huyện Thanh Thủy lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010 - Đưa ưu điểm, hạn chế Đảng huyện Thanh Thủy trình lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo rút kinh nghiệm... CHƯƠNG 1: ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO Q TRÌNH XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 12 1.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo Đảng huyện Thanh Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện thanh thủy lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010, Đảng bộ huyện thanh thủy lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1999 đến năm 2010, ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005, Thực trạng đói nghèo của huyện Thanh Thủy, Tiểu kết chương 1, ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010, * Chủ trương của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về xóa đói, giảm nghèo, NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM, Tiểu kết chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn