Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 9

9 65 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ notron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu Phát biểu sau đúng? A tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia sáng B xạ tử ngoại có tần số cao tần số xạ hồng ngoại C tia tử ngoại có tần số thấp tần số tia sáng vàng D xạ tử ngoại có chu kỳ lớn chu kỳ xạ hồng ngoại Câu Chọn phương án sai nói tia Rơnghen (tia X) A tác dụng lên kính ảnh B khơng xun qua lớp chì dày cỡ vài cm C xạ điện từ D khơng có khả đâm xuyên Câu Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số khơng thay đổi B bước sóng khơng thay đổi C chu kì giảm D chu kì tăng Câu Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân lại bao nhiêu? A 4N0 B N0 C N0 D 16 N0 Câu Đối với dao động riêng điều hòa, đại lượng sau hồn tồn khơng phụ thuộc vào cách kích thích dao động? A Tần số B biên độ C pha ban đầu D Cơ Câu Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh làm ion hóa khơng khí B Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh C Tia tử ngoại có chất sóng điện từ D Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím Câu Để phân loại sóng dọc, sóng ngang, người ta vào yếu tố sau đây? A Vận tốc truyền sóng bước sóng B Phương truyền sóng bước sóng C Phương dao động phân tử mơi trường với phương truyền sóng D Phương dao động phần tử môi trường vận tốc truyền sóng Câu Hạt nhân nguyên tử cấu tạo A prôtôn, nơtron B nơtron êlectron C prôtôn, nơtron êlectron D prôtôn êlectron Câu 10 Môi trường khơng chứa điện tích tự do: A Nước sông B Nước biển C Nước mưa D Nước cất Câu 11 Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 12 Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng sóng A 9,3 m B 3,2 m C 4,8 m D 0,9 m Câu 13 Hồ quang điện phát xạ xạ sau: A Tia gamma B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Ánh sáng nhìn thấy Câu 14 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất kể chân khơng B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ (phản xạ, khúc xạ, giao thoa) D Sóng điện từ sóng dọc, q trình truyền sóng, véctơ vng góc với vng góc với phương truyền sóng Câu 15 Tia X phát từ: A Sự phân hủy hạt nhân B Ống Rơnghen C Máy quang phổ D Các vật nung nóng 000 K Câu 16 Người ta thường xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện thẳng quy tắc sau đây: A Quy tắc đinh ốc B Quy tắc nắm tay phải C Quy tắc bàn tay trái D Quy tắc bàn tay phải Câu 17 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức độ dòng điện hiệu dụng có giá trị A A B A C A Cường D A Câu 18 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s Lấy π2 = 10 Giá trị m A 250 g B 100 g C 0,4 kg D kg Câu 19 Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện A q = 5.104 nC B q = 5.10-2 μC C q = 5.10-4 μC D q = 5.104 μC Câu 20 Đặt vào hai đầu mạch điện khơng phân nhánh điện áp biểu thức dòng điện qua mạch Điện trở tổng trở mạch R Z Biểu thức sau khơng tính cơng suất tiêu thụ trung bình mạch? A B C D Câu 21 Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ dãn lò xo vị trí cân Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A > ) Trong q trình dao động, lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ A B C D Câu 22 Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2πx) mm Biên độ sóng A 40π mm B mm C π mm D mm Câu 23 Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấpcủa máy với điện áp hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 10 V C 500 V D 20 V Câu 24 Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 480 Wb B Wb C 24 Wb D 0,048 Wb Câu 25 Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết Tổng trở đoạn mạch A 3R B 0,5R C 2R D R Câu 26 Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích mạch có độ lớn A 21,65 nC B 21,65 µC C 12,5 nC D 12,5 µC Câu 27 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Câu 28 Giới hạn quang điện canxi λ0 = 0,45μm Tìm cơng thoát electron khỏi bề mặt canxi A 3,12.10-19 J B 4,5.10-19 J C 4,42.10-19 J D 5,51.10-19 J Câu 29 Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp, người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 30 cm, kính có độ bội giác ngắm chừng vô cực là: A G = 1,8 B G = C G = D G = 2,25 Câu 30 Trong máy phát điện xoay chiều pha, từ trường quay có vecto quay 300 vòng /phút tạo 20 cực nam châm điện (10 cực bắc 10 cực nam), tần số dòng điện máy phát là: A 10Hz B 100Hz C 20Hz D 50Hz Câu 31 Một bóng đèn ghi 3V-3W, đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là: A 12Ω B 3Ω C 6Ω D 9Ω Câu 32 Thấu kính có độ tụ D = –5 dp Đó là: A Thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm B Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm D Thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm Câu 33 Cho hai điện tích điểm q1 = –10-6 C q2 = 106 C đặt hai điểm A,B cách 40 cm khơng khí Cường độ điện trường tổng hợp trung điểm M AB A 4,5.106 V/m B C 2,25.105 V/m D 4,5.105 V/m Câu 34 Một ống dây hình trụ dài 0,5 m, đường kính 16 cm Một dây dẫn dài 10 m, quấn quanh ống dây với vòng khít cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua vòng 100 A Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây A 5.10-3T B 2.10-3T C 2,5.10-3T D 7,5.10-3T Câu 35 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm là: A 0,7 µm B 0,5 µm C 0,4 µm D 0,6 µm Câu 36 Một lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = kg Kéo vật khỏi vị trí cân x = cm truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s theo chiều dương Chọn t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật A B C D Câu 37 Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) q2 = _3 (µC), đặt dầu có số điện môi ε = cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích A lực hút với độ lớn F = 45 (N) B lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) C lực hút với độ lớn F = 90 (N) D lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) Câu 38 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Câu 39 Một vật dao động điều hòa với phương trình cm, t đo giây Khoảng thời gian chu kỳ vận tốc li độ đồng thời nhận giá trị dương A 0,125s < t < 0,25s B 0,375s < t < 0,5s C 0,25s < t < 0,375s D < t < 0,125s Câu 40 Trong phòng thu âm, điểm M, máy đo thu mức cường độ âm nguồn truyền trực tiếp tới 50 dB mức cường độ âm âm phản xạ tường truyền tới 45 dB Mức cường độ âm M bằng? A 55,0 dB B 51,2 dB C 95,0 dB D 52,5 dB thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 12 Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước... thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Câu 28 Giới hạn quang điện canxi λ0 = 0,45μm Tìm cơng electron khỏi bề... 3,12.10- 19 J B 4,5.10- 19 J C 4,42.10- 19 J D 5,51.10- 19 J Câu 29 Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp, người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 30 cm, kính có độ bội giác ngắm chừng vô cực là: A G = 1,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 9 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn