Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 7

9 48 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu Điện tích q > dịch chuyển điện trường chịu tác dụng lực điện A B C D Câu Chiết suất n chất làm lăng kính thay đổi theo A góc tới i tia sáng đến lăng kính B tần số ánh sáng qua lăng kính C góc chiết quang lăng kính D hình dạng lăng kính Câu Một người khơng đeo kính, nhìn rõ vật đặt điểm cực cận mắt nhận định sau đúng? A Mắt nhìn khơng phải điều tiết B Độ tụ thủy tinh thể lớn C Tiêu cự thủy tinh thể lớn D Ảnh vật qua thủy tinh thể rơi phía sau võng mạc Câu Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản khơng có phận đây? A Mạch biến điệu B Ăng ten C Mạch khuếch đại D Mạch tách sóng Câu Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm cực cận cách mắt 10 cm Để người nhìn vật xa mà khơng cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có tiêu cự f = 10 cm B phân kỳ có tiêu cự f = –50 cm C hội tụ có tiêu cự f = 50 cm D phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 μm Biết khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m khoảng cách ba vân sáng 2,24 mm Khoảng cách hai khe sáng A 0,3 mm B 0,6 mm C 0,45 mm D 0,75 mm Câu Trong chân không, xét tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ A tia hồng ngoại B tia đơn sắc lục C tia X D tia tử ngoại Câu Sóng điện từ sóng khơng có tính chất đây? A Mang lượng B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Truyền chân khơng Câu 10 Điện tích q > dịch chuyển điện trường U cơng lực điện thực hai điểm có hiệu điện A B C D Câu 11 Dải quang phổ liên tục thu thí nghiệm tượng tán sắc có A thủy tinh nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách màu sẵn có ánh sáng thành thành phần đơn sắc C ánh sáng bị nhiễm xạ truyền qua lăng kính D tượng giao thoa thành phần đơn sắc khỏi lăng kính Câu 12 Phơtơn xạ có lượng 6,625.10-19 J Bức xạ thuộc miền A sóng vơ tuyến B hồng ngoại C tử ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 13 Thuyết lượng tử ánh sáng khơng dùng để giải thích A tượng quang điện B tượng quang – phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 14 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng khoảng vân giao thoa i Hệ thức sau đúng? A B C D Câu 15 Chọn phát biểu nói gia tốc dao động điều hòa chất điểm dọc theo trục Ox: A Ln hướng vị trí cân ngược pha so với ly độ B Luôn không đổi hướng C Đạt cực đại vật qua vị trí cân D Phụ thuộc vào thời gian theo quy luật dạng sin với chu kỳ nửa chu kỳ dao động Câu 16 Khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng cơ, dao động ngược pha bằng: A Hai lần bước sóng B Một phần tư bước sóng C Một bước sóng D Một nửa bước sóng Câu 17 Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron từ kim loại bật tượng A tán xạ B quang điện C giao thoa D phát quang Câu 18 Trong tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen tia ánh sáng tím tia có lượng phơtơn nhỏ tia A ánh sáng tím B hồng ngoại C Rơnghen D tử ngoại Câu 19 Sóng vơ tuyến chân khơng có bước sóng dài 0,2 m sóng A cực ngắn B ngắn C trung D dài Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R = 110 Ω cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị A Giá trị U A B C D 220 V Câu 21 Phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại dùng để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B Các vật nhiệt độ 20000C phát tia hồng ngoại C Tia tử ngoại thường dùng để khử trùng nước, thực phẩm dụng cụ y tế D Tia tử ngoại có điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường Câu 22 Phôtôn A hạt mang điện tích dương B gọi prơtơn C ln có vận tốc 3.108 m/s D ln chuyển động Câu 23 Xét mạch có diện tích S đặt vùng có từ trường pháp tuyến góc α Từ thơng gửi qua mạch là: , hợp với vectơ A B C D Câu 24 Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây i từ thơng cuộn dây A Φ = –Li' B Φ = Li C D Câu 25 Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích tụ điện mạch dao động LC có giá trị cực đại Đến thời điểm động mạch) điện tích tụ có giá trị A B C D (T chu kỳ dao Câu 26 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Gọi uR, uL, uC điện áp tức thời hai đầu điện trở, cuộn cảm tụ điện Chọn nhận định sai: A uR vuông pha với uC B u = uR + uL + uC C uL + ω2LCuC = D uL – ω2LCuC = Câu 27 Cho mạch RLC nối tiếp, gọi φ độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện Gọi Z tổng trở, cơng thức sau khơng phải cơng suất trung bình mạch RLC: A B C D Câu 28 Công thức định luật Cu – lông là: A B C D Câu 29 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, đại lượng sau không phụ thuộc vào thời gian? A Năng lượng từ trường cuộn cảm B Năng lượng điện từ C Điện tích tụ D Cường độ dòng điện tức thời mạch Câu 30 Chọn phát biểu dao động điều hòa lắc lò xo mặt phẳng ngang: A Tại vị trí biên, vận tốc vật triệt tiêu gia tốc vật triệt tiêu B Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần, giảm dần C Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động giảm dần, tăng dần D Quỹ đạo vật đường hình sin Câu 31 Trong mạch LC lý tưởng, điện tích cực đại tụ dòng điện cực đại qua cuộn cảm Q0 = 10-5 C I0 = 10 A Lấy π = 3,14 Bước sóng điện từ mạch bắt nhận giá trị sau đây? A 188,4 m B 376,8 m C 1884 m D 314 m Câu 32 Đại lượng sau đặc trưng vật lý âm? A Cường độ âm B Mức cường độ âm C Độ cao âm D Tần số âm Câu 33 Tính chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng biết vị trí cân lò xo bị biến dạng đoạn cm Lấy g = 10 m/s2 π = 3,14 A 0,15 s B 0,28 s C 0,22 s D 0,18 s Câu 34 Một vật dao động điều hòa có chu kỳ dao động T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân nửa chu kỳ đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm: A B C D Câu 35 Chọn phát biểu nói chiết suất tỉ đối hai môi trường suốt: A Tỉ lệ nghịch với tỉ số tốc độ ánh sáng hai môi trường B Ln ln lớn C Tỉ lệ thuận với tỉ số tốc độ ánh sáng hai mơi trường D Ln ln nhỏ Câu 36 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Xét chuyển động theo chiều từ vị trí cân biên Khi đó, tốc độ trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x0 với tốc độ trung bình vật từ vị trí x0 đến biên 40 cm/s Tốc độ trung bình vật chu kỳ A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm), L thay đổi Khi L = L0 cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại 200 W UL = 2U Sau thay đổi giá trị L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn Cơng suất tiêu thụ mạch lúc A 180 W B 150 W C 160 W D 120 W Câu 38 Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây cảm L, điện trở R = Ω tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiều điện u = U0cos2πft (V) với f thay đổi Khi f = f1 = 25 Hz hay f = f2 = 100 Hz cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng lệch pha 2π/3 Cảm kháng cuộn dây f = f1 A 50 Ω B 150 Ω C 300 Ω D 450 Ω Câu 39 Đặt điện áp u = cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mặc nối tiếp Đoạn AN gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L, đoạn NB có tụ điện với điện dung C Đặt = Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN khơng phụ thuộc R tần số góc A B C D Câu 40 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 2m hai khe chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm quan sát hình ảnh giao thoa Khoảng cách hai vân sáng bậc A 4,8 mm B 9,6 mm C 19,2 mm D 2,4 mm thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... mạch bắt nhận giá trị sau đây? A 188 ,4 m B 376 ,8 m C 188 4 m D 314 m Câu 32 Đại lượng sau đặc trưng vật lý âm? A Cường độ âm B Mức cường độ âm C Độ cao âm D Tần số âm Câu 33 Tính chu kỳ dao động... điều tiết cần đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có tiêu cự f = 10 cm B phân kỳ có tiêu cự f = –50 cm C hội tụ có tiêu cự f = 50 cm D phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao... ω2LCuC = Câu 27 Cho mạch RLC nối tiếp, gọi φ độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện Gọi Z tổng trở, cơng thức sau công suất trung bình mạch RLC: A B C D Câu 28 Công thức định
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 7 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn