Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5

10 59 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X D tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện ln cho quang phổ vạch Câu Tia X, không dùng để? A Chiếu điện, chụp điện y học B Chụp ảnh trái đất từ vệ tinh C Kiểm tra hành lí hành khách máy bay D Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn Câu Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A Quang – phát quang B quang điện C quang điện D nhiệt điện Câu Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng loại photon B Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có bước sóng lớn C Phơtơn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Phơtơn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có bước sóng nhỏ Câu So với hạt nhân , hạt nhân có nhiều A 16 nơtron 11 prơtơn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D nơtron prôtôn Câu Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu Từ thơng qua vòng dây dẫn điện động cảm ứng xuất vòng dây Biểu thức suất A B C D Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Nếu điện dung tụ điện khơng đổi dung kháng tụ A Lớn tần số dòng điện lớn B Nhỏ tần số dòng điện lớn C Nhỏ tần số dòng điện nhỏ D Khơng phụ thuộc vào tần số dòng điện Câu 10 Cơng electron kim loại 2,3eV Chiếu lên bề mặt kim loại hai xạ có bước sóng λ1 = 0,45μm λ2 = 0,50μm Hãy cho biết xạ có khả gây tượng quang điện kim loại này? A Chỉ có xạ có bước sóng λ1 có khả gây tượng quang điện B Cả hai xạ gây tượng quang điện C Cả hai xạ gây tượng quang điện D Chỉ có xạ có bước sóng λ2 có khả gây tượng quang điện Câu 11 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ cm, t tính s) Tại thời điểm (x tính chất điểm có li độ A B C D Câu 12 Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân A 1,86 MeV B 0,67 MeV C 2,02 MeV D 2,23 MeV Câu 13 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3 µm Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10-19J B 6,625.10-25J C 6,625.10-49J D 5,9625.10-32J Câu 14 Cho phản ứng Sau thời gian chu kì bán rã, thể tích khí Hêli thu điều kiện chuẩn 100,8 lít Khối lượng ban đầu Liti là: A 42g B 21g C 108g D 20,25g Câu 15 Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch Tỉ số điện trở R cảm kháng cuộn cảm A B C D Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A, ω số dương Pha dao động thởi điểm t A ωt + φ B ω C φ D ωt Câu 17 Khi có cường độ dòng điện qua mạch có C i = I0cos(100πt + φ) A điện áp hai đầu tụ u = U0cos(100πt + π/3) V Giá trị φ bằng: A –5π/6 B π/3 C 5π/6 D –π/2 Câu 18 Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ vị trí, mơi trường dao động so với chưa tăng khối lượng A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì khơng đổi, tăng lần D chu kì lắc có giá trị khơng đổi Câu 19 Cho dòng điện có cường độ I chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây dẫn khoảng r có độ lớn A B C D Câu 20 Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch A B C D Câu 21 Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện có cuộn cảm có dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch mắc nối tiếp Cường độ A B C D Câu 22 Giữa hai điểm A B có hiệu điện điện tích q = µC thu lượng A = 2.10-4 J từ A đến B? A 100 V B 200 V C 300 V D 500 V Câu 23 Hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha có biên độ A1 A2 Dao động tổng hợp hai động có biên độ A B C D Câu 24 Đặt điện tích điểm Q chân không, điểm M cách Q đoạn r Biểu thức xác định cường độ điện trường điện tích Q gây M A B C D Câu 25 Quy ước chiều dòng điện khơng đổi A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 26 Cơ vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A A a B C D Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt)V vào hai đầu điện trở R = 100 Ω cường độ dòng điện cực đại qua điện trở có giá trị A Giá trị U A B C D Câu 28 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điện C = nF cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10) Bước sóng mà mạch thu A λ = 300 m B λ = 596 m C λ = 300 km D λ = 1000 m Câu 29 Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d, qua thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính đoạn d' Cơng thức xác định độ phóng đại ảnh A B C D Câu 30 Tốc độ âm không phụ thuộc vào A cường độ âm B mật độ mơi trường C nhiệt độ mơi trường D tính đàn hồi môi trường Câu 31 Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A trễ pha π/4 rad B trễ pha π/2 rad C sớm pha π/2 rad D sớm pha π/4 rad Câu 32 Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch u = 150cos100πt (V) Cứ giây số lần điện áp tức thời không A 200 lần B 50 lần C 100 lần D lần Câu 33 Đặt vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm điện áp xoay chiều có biểu thức φ)A Giá trị φ cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + A B C D Câu 34 Một vật có khối lượng m coi chất điểm dao động điều hòa với tần số góc ω dọc theo trục Ox Chọn mốc vị trí cân vật Khi chất điểm có li độ x vật A B C D Câu 35 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình vật Dao động tổng hợp hai A B C D Câu 36 Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ vng góc với trục thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính 60 cm, tiêu cự thấu kính f = 30 cm Vị trí đặt vật trước thấu kính A 60 cm B 40 cm C 50 cm D 80 cm Câu 37 Một mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến μH tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF Máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng nào? A Dải sóng từ 146 m đến 2383 m B Dải sóng từ 923 m đến 2384 m C Dải sóng từ 146 m đến 377 m D Dải sóng từ 377 m đến 2384 m Câu 38 Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi Ở tần số f1 = 60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cosφ = Ở tần số f2 = 120Hz , hệ số công suất nhận giá trị cosφ = 0,707 Ở tần số f3 = 150Hz , hệ số công suất mạch gần giá trị nhất? A 0,620 B 0,781 C 0,886 D 0,673 Câu 39 Một lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang chiều dài cực đại lò xo 38 cm Khoảng cách ngắn hai thời điểm động n lần n lần động cm Giá trị lớn n gần với giá trị sau đây? A 12 B C D Câu 40 Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Ở cuộn thứ cấp giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp đo 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn dây A 100V B 200V C 220V D 110V thukhoacaodang/ Khoa2018 ... xoay chiều có tần số thay đổi Ở tần số f1 = 60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cosφ = Ở tần số f2 = 120Hz , hệ số công suất nhận giá trị cosφ = 0,707 Ở tần số f3 = 150 Hz , hệ số công suất mạch... 6,6 25. 10-49J D 5, 96 25. 10-32J Câu 14 Cho phản ứng Sau thời gian chu kì bán rã, thể tích khí Hêli thu điều kiện chuẩn 100 ,8 lít Khối lượng ban đầu Liti là: A 42g B 21g C 108g D 20,25g Câu 15 Đặt... 1,0 087 u Năng lượng liên kết hạt nhân A 1 ,86 MeV B 0,67 MeV C 2,02 MeV D 2,23 MeV Câu 13 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3 µm Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,6 25. 10-19J B 6,6 25. 10-25J C
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 5

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn