Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 4

10 65 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ hạt A prôtôn êlectron B nơtron êlectron C prôtôn nơtron D prôtôn, nơtron êlectron Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều cường độ dòng điện mạch i = I0sin(ωt + φ) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A B C D Câu Giới hạn quang dẫn Si 1,11 μm Bức xạ không gây tượng quang dẫn chiếu vào Si? A 0,52 μm B 1,88 μm C 0,38 μm D 0,76 μm Câu Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f 2f B f C nhỏ f D lớn f Câu Hiện tượng quang dẫn tượng A chất cách điện trở thành dẫn điện chiếu sáng B giảm điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng C giảm điện trở kim loại chiếu sáng D tăng điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở 10 Ω cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos(120πt) (A) Nhiệt lượng tỏa điện trở thời gian t = 0,5 phút A 600 J B 1000 J C 200 J D 400 J Câu Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất đàn hồi B Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường C Sóng điện từ lan truyền chân không với tốc độ 3.108 m/s D Sóng điện từ sóng ngang truyền chân không Câu Trong dao động toàn phần lắc đơn dao động điều hòa, số lần lắc đạt giá trị cực đại A B C D Câu Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta đo khoảng cách nút sóng liên tiếp 100 cm Biết tần số sóng truyền dây 100 Hz, tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 75 m/s Câu 10 Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích chân không? A B C D Câu 11 Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm ống dây có giá trị lớn A dòng điện có giá trị lớn B dòng điện tăng nhanh C dòng điện có giá trị nhỏ D dòng điện khơng đổi Câu 12 Dòng điện có giá trị HD: hiệu dụng A B C D Câu 13 Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π) cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B 0,5 cm C 10 cm D cm Câu 14 Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω cuộn cảm có độ tự cảm dòng điện đoạn mạch A B Biểu thức cường độ C D Câu 15 Phát biểu sau sóng âm tần sóng cao tần q trình phát sóng vơ tuyến? A Âm tần cao tần sóng điện từ tần số âm tần nhỏ tần số cao tần B Âm tần sóng âm cao tần sóng điện từ tần số chúng C Âm tần sóng âm cao tần sóng điện từ tần số âm tần nhỏ tần số cao tần D Âm tần cao tần sóng âm tần số âm tần nhỏ tần số cao tần Câu 16 Mắt cận thị khơng điều tiết có A độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường B điểm cực cận xa mắt mắt bình thường C điểm cực viễn xa mắt mắt bình thường D độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường Câu 17 Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A tán sắc ánh sáng B hóa - phát quang C quang - phát quang D phản xạ ánh sáng Câu 18 Hạt nhân phân rã α thành hạt nhân X Số nuclôn hạt nhân X A 82 B 210 C 124 D 206 Câu 19 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy đoạn mạch Đoạn mạch đoạn mạch A có điện trở R, cuộn cảm L B có điện trở R C có cuộn cảm L D có tụ điện C Câu 20 Khi nói tia γ, phát biểu sau sai? A Tia γ không mang điện tích B Tia γ có chất sóng điện từ C Tia γ có khả đâm xuyên mạnh D Tia γ có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 21 Trong trường hợp sau đây, tắt dần nhanh dao động có lợi A Quả lắc đồng hồ B lắc đơn phòng thí nghiệm C Khung xe oto sau qua chỗ gồ ghề D Con lắc lò xo phòng thí nghiệm Câu 22 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình động tổng hợp Biên độ dao A cm B 21 cm C cm D 10 cm Câu 23 Một sóng học lan truyền mặt nước với tốc độ 25 cm/s Phương trình sóng nguồn u = 3cosπt cm Coi biên độ sóng thay đổi khơng đáng kể Vận tốc phần tử vật chất điểm M cách O khoảng 25 cm thời điểm t = 2,5 s A 3π cm/s B 25 cm/s C D –3π cm/s Câu 24 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng I lệch pha góc φ so với điện áp hai đầu đoạn mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch P xác định cơng thức sau A B C D Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωtV vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm Khi điện áp hai đầu cuộn dây 60√6 V cường độ dòng điện mạch 2√2 A, điện áp hai đầu cuộn dây 60√2 V dòng điện mạch 2√6 A Cảm kháng cuộn dây A B C D Câu 26 Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở Ω mắc với điện trở R thành mạch kín cơng suất tiêu thụ R 16 W, giá trị điện trở R A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 27 Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn 20 cm Số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực A 2,5 B C D Câu 28 Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm ánh sáng đơn sắc gọi tượng A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C phản xạ toàn phần D phản xạ ánh sáng Câu 29 Một đàn ghita đàn violon phát nốt La, độ cao Khi nghe, ta phân biệt âm đàn ghita phát ra, âm đàn violon phát hai âm có A mức cường độ âm khác B tần số âm khác C âm sắc khác D cường độ âm khác Câu 30 Chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, biên độ 10 cm tần số góc 10 rad/s Cơ dao động tổng hợp 25 mJ Độ lệch pha hai dao động thành phần A π/3 B 2π/3 C π/2 D Câu 31 Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – 0,25π) cm Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D cm Câu 32 Dao động cưỡng có tần số A Tần số dao động riêng hệ B Chu kì dao động riêng hệ C Chu kì ngoại lực D Tần số ngoại lực Câu 33 Chọn đáp án sai nói dao động điều hòa với biên độ A A Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc ngược với chiều gia tốc B Khi vật từ vị trí cân biên độ lớn gia tốc tăng C Quãng đường vật phần tư chu kì dao động A D Khi vật từ biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 34 Một khung dây hình vng cạnh 20 cm nằm toàn từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ trường giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian có độ lớn A 2,4 V B 240V C 240 mV D 1,2 V Câu 35 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo Δℓ0 Chu kì dao động lắc A B C D Câu 36 Một máy đo độ sâu biển dựa vào nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, sau phát sóng siêu âm 0,8 s nhận tín hiệu siêu âm phản xạ lại Biết tốc độ truyền âm nước 1400 m/s Độ sâu biển nơi A 1550 m B 1120 m C 560 m D 875 m Câu 37 Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Cho biết R = 100Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ điện đoạn mạch theo độ tự cảm L Dung kháng tụ điện A B C D Câu 38 Một đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm mắc nối tiếp vào hiệu điện xoay chiều u = U0cos2πft (V), U0 không đổi f thay đổi Khi f = f1 = 36 Hz hay f = f2 = 64 Hz công suất tiêu thụ mạch P1 = P2, f = f3 = 48 Hz công suất tiêu thụ mạch P3, f = f4 = 50 Hz công suất tiêu thụ mạch P4 So sánh cơng suất ta có A P4 < P2 B P4 < P3 C P4 > P3 D P3 < P1 Câu 39 Một sóng hình sin lan truyền sợi dây theo chiều trục Ox Hình vẽ mơ tả dạng sợi dây thời điểm t1 (nét đứt) t2 = t1 + 0,3 s (nét liền) Tại thời điểm t2 vận tốc điểm N dây A 39,25 cm/s B –65,4 cm/s C –39,25 cm/s D 65,4 cm/s Câu 40 Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa x1(t) tương ứng với đường cong (1) (2) hình vẽ Lệch pha dao động ∆φ = φ2 – φ1 chúng thời điểm t = 2s A rad B π rad C – π/2 rad D π/2 rad thukhoacaodang/ Khoa2018 ... f = f2 = 64 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P1 = P2, f = f3 = 48 Hz công suất tiêu thụ mạch P3, f = f4 = 50 Hz công suất tiêu thụ mạch P4 So sánh cơng suất ta có A P4 < P2 B P4 < P3 C P4 > P3 D P3... từ tần số âm tần nhỏ tần số cao tần B Âm tần sóng âm cao tần sóng điện từ tần số chúng C Âm tần sóng âm cao tần sóng điện từ tần số âm tần nhỏ tần số cao tần D Âm tần cao tần sóng âm tần số âm... trình x = 4cos(10t – 0,25π) cm Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D cm Câu 32 Dao động cưỡng có tần số A Tần số dao động riêng hệ B Chu kì dao động riêng hệ C Chu kì ngoại lực D Tần số ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 4 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn