Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 3

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Khi nói vật dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Chu kì dao động cưỡng ln chu kì dao động riêng vật B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s Vật nhỏ lắc chuyển động quỹ đạo cung có chiều dài cm Thời gian để vật cm kể từ vị trí cân A 0,5 s B 1,25 s C 1,5 s D 0,75 s Câu Trong truyền tải điện xa máy biến áp Biết cường độ dòng điện ln pha so với điện áp hai đầu nơi truyền Nếu điện áp nơi phát tăng 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm A 400 lần B 40 lần C 200 lần D 20 lần Câu Một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự Biết cuộn cảm có độ tự cảm 2.10‒2 H tụ điện có điện dung 2.10‒10 C Chu kì dao động mạch A 2π µs B 4π ms C 4π µs D 2π ms Câu Phương trình dao động điều hòa chất điểm x = Acos(ωt + φ) Biểu thức gia tốc chất điểm A a = ‒ωAcos(ωt + φ) B a = ω2Acos(ωt + φ) C a = ‒ω2Acos(ωt + φ) D a = ωAcos(ωt + φ) Câu Cho mạch điện kín gồm nguồn điện khơng đổi có ξ = 60 V, r = Ω, điện trở mạch R = 15 Ω Hiệu suất nguồn điện A 75 % B 33,33 % C 25 % D 66,66 % Câu Một máy phát điện xoay chiều pha (kiểu cảm ứng) có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút, với số cặp cực số cuộn dây phần ứng tần số dòng điện máy tạo f Hz Hệ thức sau đúng? A B C D Câu Đặt điện áp xoay chiều có tần số điện áp hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Dùng vôn kế lý tưởng đo điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn cảm số vơn kế tương ứng U, UL, UC Biết U = UC = 2UL Hệ số công suất đoạn mạch lúc A 0,71 B C 0,5 D 0,87 Câu Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện trở R = 100 Ω Điện áp hai đầu cuộn cảm uL = 200cos(100πt + 0,5π) V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 W C 150 W D 50 W Câu 10 Trong chân khơng, điểm M cách điện tích điểm q = 5.10‒9 C đoạn 10 cm có cường độ điện trường với độ lớn A 0,450 V/m B 0,225 V/m C 4500 V/m D 2250 V/m Câu 11 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t N (t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy π2 = 10 Giá trị m A 100 g B kg C 0,4 kg D 250 g Câu 12 Đoạn mạch RLC đặt điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thay đổi Khi tần số f1 tần số f2 pha ban đầu dòng điện qua mạch -π/6 π/3 cường độ hiệu dụng khơng thay đổi Tính hệ số công suất mạch tần số f1? A 0,5 B 0,71 C 0,87 D 0,6 Câu 13 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng tần số dòng điện đến giá trị hữu hạn giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A điện áp hiệu dụng điện trở giảm B điện áp hiệu dụng tụ tăng C điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 14 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Biết a = 0,5 mm, D = 2m, khoảng vân đo i = mm Bước sóng ánh sáng A 0,5 cm B 0,5 µm C 0,5 nm D 0,5 mm Câu 15 Cho eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s Khi êlectron (êlectron) nguyên từ hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có lượng –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có lượng –13,60 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,4340 μm B 0,4860 μm C 0,0974 μm D 0,6563 μm Câu 16 Nguyên tử hấp thụ phơtơn có lượng A chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N B không chuyển lên trạng thái C chuyển thẳng từ K lên N D chuyển dần từ K lên L lên N Câu 17 Một máy phát điện xoay chiều có điện trở khơng đáng kể Mạch ngồi tụ điện nối tiếp với ampe kế có điện trở không đáng kể Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s ampe kế 0,1A Khi tăng tốc độ quay rơto lên gấp đơi ampe kế A 0,1 A B 0,05 A C 0,2 A D 0,4 A Câu 18 Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B 2h 4h Ban đầu hai khối chất A B có số hạt nhân Sau thời gian 8h tỉ số số hạt nhân A B lại A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 2/3 Câu 19 Từ thông qua khung dây dẫn kín có biểu thức (Φ tính Wb; thời gian t tính giây) Suất điện động cảm ứng xuất khung dây có giá trị hiệu dụng A B C D Câu 20 Thân thể người bình thường phát xạ A tia X B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia tử ngoại Câu 21 Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Trên màn, vị trí cách vân trung tâm mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 μm đến 0,56 μm B 0,40 μm đến 0,60 μm C 0,45 μm đến 0,60 μm D 0,40 μm đến 0,64 μm Câu 22 Tia laze khơng có đặc điểm đây? A độ đơn sắc cao B độ định hướng cao C cường độ lớn D cơng suất lớn Câu 23 Cơng electron khỏi đồng 4,14 eV kẽm 5,1 eV Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,20 μm λ2 = 0,19 μm vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện A khơng xảy với hai xạ B xảy với hai xạ C xảy với xạ λ1 D xảy với xạ λ2 Câu 24 Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc ω Gọi q0 điện tích cực đại tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch A B C D Câu 25 Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Câu 26 Ở nơi Trái Đất, hai lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với biên độ Gọi m1, F1 m2, F2 khối lượng, độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ hai Biết m1 + m2 = 1,2 kg 2F2 = 3F1 Giá trị m1 A 720 g B 480 g C 600 g D 400 g Câu 27 Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo l, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với góc lệch cực đại α0 = 60 Giá trị lực căng dây treo lắc qua vị trí vật có động ba lần A 4,973 N B 5,054 N C 4,086 N D 5,034 N Câu 28 Một nguồn điện V – Ω nối với mạch có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn A Nếu hai điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A 1/3 A B 2,5 A C A D 9/4 A Câu 29 Một sóng dừng dây có bước sóng λ N nút sóng Hai điểm P Q nằm hai phía N có vị trí cân cách N đoạn trí có li độ khác khơng tỉ số li độ P so với li độ Q Ở vị A B C D Câu 30 Hai khung dây tròn đặt cho mặt phẳng chứa chúng song song với từ trường Khung dây (1) có đường kính 20 m từ thơng qua 30 mWb Khung dây (2) có đường kính 40 m, từ thơng qua A 15 mWb B 60 mWb C 120 mWb D 7,5mWb Câu 31 Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A 8,8 cm 79,2 cm B cm 80 cm C 79,2 cm 8,8 cm D 80 cm cm Câu 32 Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đoạn NB cuộn cảm có độ tự cảm L Khi thay đổi giá trị biến trở R điện áp hiệu dụng hai đầu AN không thay đổi Nếu mắc cuộn cảm tụ điện thành mạch dao động điện từ tự chu kì dao động riêng mạch A B C D Câu 33 Một nhà máy gồm nhiều tổ máy có cơng suất hoạt động đồng thời Điện sản suất truyền đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha với điện áp nơi phát không thay đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải 80% Giảm bớt tổ máy hoạt động hiệu suất truyền tải 90% Để hiệu suất truyền tải 92,5% tiếp tục giảm bớt tổ máy? A B C D Câu 34 Trong chân khơng, ánh sáng đơn sắc có màu lục bước sóng 513 nm Khi ánh sáng truyền vào mơi trường suốt có chiết suất ánh sáng 1,35 ánh sáng này: A có màu lục bước sóng 513 nm B có màu tím bước sóng 380 nm C có màu tím bước sóng 513 nm D có màu lục bước sóng 380 nm Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 240 V, tần số 50 Hz vào A, B mạch điện gồm mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp Đoạn AM chứa điện trở thuần, MN chứa cuộn dây có độ tự cảm NB chứa tụ điện Các điện áp hiệu dụng UAM = 150 V, UAN = 240 V, độ lệch pha điện áp uMN với uAM uAN với uAB có độ lớn Nối tắt cuộn dây cơng suất tiêu thụ mạch A 118 W B 108 W C 98 W D 96 W Câu 36 Tìm phát biểu tia γ: A Tia gama có chất sóng điện từ B Tia gama có khả đâm xuyên C Tia gama ℓà có bước sóng ℓớn sóng vơ tuyến D Tia gama ℓà dòng hạt eℓectron bay ngồi khơng khí Câu 37 Cơng suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình ℓà 10W Cho truyền khoảng cách 1m, ℓượng âm bị giảm 5% so với ban đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10-12 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m ℓà A 102 dB B 107 dB C 98 dB D 89 dB Câu 38 Trong trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ A Tăng theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ B Giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ C Tỉ ℓệ thuận với thời gian D Tỉ ℓệ nghịch với thời gian Câu 39 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây là: A 2,4 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 3,2 m/s Câu 40 Đặt điện áp (f thay đổi được) vào đầu hai đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C, với 2L > R2C Khi f = fc UCmax mạch điện tiêu thụ công suất 2/3 công suất cực đại Khi f = 2√2fc hệ số công suất mạch là: A B C D thukhoacaodang/ Khoa2018 ... có tần số f thay đổi Khi tần số f1 tần số f2 pha ban đầu dòng điện qua mạch -π/6 π /3 cường độ hiệu dụng khơng thay đổi Tính hệ số cơng suất mạch tần số f1? A 0,5 B 0,71 C 0 ,87 D 0,6 Câu 13 Trong... có chiết suất ánh sáng 1 ,35 ánh sáng này: A có màu lục bước sóng 5 13 nm B có màu tím bước sóng 38 0 nm C có màu tím bước sóng 5 13 nm D có màu lục bước sóng 38 0 nm Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều... C 0,2 A D 0,4 A Câu 18 Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B 2h 4h Ban đầu hai khối chất A B có số hạt nhân Sau thời gian 8h tỉ số số hạt nhân A B lại A 1/2 B 1 /3 C 1/4 D 2 /3 Câu 19 Từ thơng qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 3 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn