Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 2

9 39 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Cường độ dòng điện đoạn mạch điểm t = 0, giá trị i Tại thời A B C D Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Biên độ dao động tổng hợp lớn hai dao động thành phần A B C D Câu Phát biểu sau phóng xạ đúng? A Phản ứng hạt nhân tỏa lượng B Phản ứng hạt nhân thu lượng C Diễn mạnh áp suất nhiệt độ thấp D Diễn mạnh áp suất nhiệt độ cao Câu Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều hình sin có tần số, biên độ đơi lệch pha góc A B C D Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết dòng điện mạch X sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2 Đoạn mạch X chứa: A điện trở tụ điện B điện trở cuộn cảm C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng Câu Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cộng hưởng điện, R thay đổi Khi tăng R lên lần A điện áp hai đầu điện trở R giảm lên lần B cường độ dòng điện hiệu dụng giảm lần C điện áp hai đầu điện trở R tăng lên lần D hệ số công suất giảm lần Câu Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác Câu Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng A Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng B Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu C Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu D Hồn tồn khơng thay đổi Câu Cho tia cam, tia hồng ngoại, tia X truyền môi trường Sắp xếp sau có tần số giảm dần? A Tia hồng ngoại, tia X, tia cam B Tia hồng ngoại, tia cam, tia X C Tia X, tia hồng ngoại, tia cam D Tia X, tia cam, tia hồng ngoại Câu 10 Một mạch dao động điện từ tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Tần số dao động riêng mạch A B C D Câu 11 Phát biểu sau thuyết lượng tử sai? A Trong chùm ánh sáng, phơtơn có lượng B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn D Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Khơng có phơtơn đứng n Câu 12 Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng? A Công suất B Suất điện động C Cường độ dòng điện D Điện áp Câu 13 Dao động trì cách giữ cho biên độ khơng đổi mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi dao động A tắt dần B trì C điều hòa D cưỡng Câu 14 Một laze có cơng suất W phát chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 µm Cho số Plăng h = 6,625.10-34 Js tốc độ ánh sáng chân không c =3.108 m/s Số phôtôn mà laze phát s A 3,4.1018 hạt B 1,7.1019 hạt C 1,7.1018 hạt D 3,4.1019 hạt Câu 15 Trong chân khơng, tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 m/s, máy phát sóng phát sóng cực ngắn có bước sóng m Sóng cực ngắn có tần số A 75 kHz B 75 MHz C 120 kHz D 120 MHz Câu 16 Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L điện áp sau làm tăng cảm kháng cuộn cảm Cách A giảm tần số f điện áp B giảm điện áp hiệu dụng U C tăng điện áp hiệu dụng U D tăng độ tự cảm L cuộn cảm Câu 17 Trong nhận xét tụ điện đây, nhận xét không A điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ B hiệu điện đặt vào tụ lớn điện dung tụ lớn C Điện dung tụ lớn tụ tích điện lượng lớn Câu 18 Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang C Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất D Sóng học truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 19 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện 50 nC, cường độ dòng điện cực đại 4π mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 40 kHz B 50 kHz C 100kHz D 80 kHz Câu 20 Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2200 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Mạch thứ cấp mắc với bóng đèn có hiệu điện định mức V Để đèn sáng bình thường cuộn thứ cấp, số vòng dây phải A 60 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 80 vòng Câu 21 Trong phản ứng hạt nhân khơng có định luật bảo tồn A lượng tồn phần B khối lượng C điện tích D số khối Câu 22 Chất quang dẫn chất bán dẫn trở thành A chất dẫn điện đốt nóng B chất dẫn điện tốt đốt nóng C chất dẫn điện tốt chiếu sáng D chất dẫn điện chiếu sáng Câu 23 Một sóng truyền theo đường thẳng từ M đến N với bước sóng λ Biết khoảng cách MN = d Độ lệch pha Δφ dao động hai điểm M N A B C D Câu 24 Theo định luật Ơm cho tồn mạch (mạch kín gồm nguồn điện trở) cường độ dòng điện mạch kín A tỉ lệ nghịch với điện trở ngồi nguồn B tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở tồn mạch Câu 25 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa Mốc vị trí cân Cơ lắc A tỉ lệ với bình phương chu kì dao động B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ nghich với khối lượng m D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo Câu 26 Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 5cos100πt A qua điện trở 50 Ω Nhiệt lượng tỏa điện trở thời gian phút A 24000 J B 12500 J C 37500 J D 48000 J Câu 27 Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, dao động biên độ, pha, theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng lan truyền mặt nước khơng đổi q trình truyền sóng Phần tử nước thuộc trung điểm đoạn AB A dao động với biên độ biên độ dao động nguồn B dao động với biên độ cực đại C dao động với biên độ nhỏ biên độ dao động nguồn D dao động với biên độ cực tiểu Câu 28 Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn bán kính quỹ đạo dừng K r0 Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính rm đến quỹ đạo dừng có bán kính rn lực tương tác tĩnh điện êlectron hạt nhân giảm 16 lần Biết 8r0 < rm + rn < 35r0 Giá trị rm – rn A -15r0 B -12r0 C 15r0 D 12r0 Câu 29 Một khung dây dẫn quay với tốc độ 150 vòng/phút quanh trục từ trường có cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Từ thông cực đại gửi qua khung 10/π Wb Suất điện động hiệu dụng khung A B C D Câu 30 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số với biên độ 12 cm 16 cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị nhỏ A cm B cm C 20 cm D cm Câu 31 Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f Nếu khối lượng vật nặng 2m tần số dao động vật là: A 2f B 4f C 0,5f D f Câu 32 Trong sóng dừng dây, hiệu số pha hai điểm dây nằm đối xứng qua nút A π rad B rad C 0,5π rad D 0,25π rad Câu 33 Âm hai loại nhạc cụ phát khác A độ cao B âm sắc C độ to D mức cường độ âm Câu 34 Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng là: A B C D Câu 35 Số ampe kế mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện A cực đại B hiệu dụng C trung bình D tức thời Câu 36 Từ thông xuyên qua ống dây Φ = Φ0cos(ωt + φ1) biến thiên làm xuất ống dây suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Khi φ2 – φ1 có giá trị A –0,5π B 0,5π C D π Câu 37 Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa vào tượng A tán sắc ánh sáng B phản xạ ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 38 Cho hai điện tích điểm đặt cố định hai điểm A B, để cường độ điện trường gây hai điện tích trung điểm đoạn AB A hai điện tích phải trái dấu, độ lớn B hai điện tích phải dấu, độ lớn C hai điện tích phải trái dấu, khác độ lớn D hai điện tích phải dấu, khác độ lớn Câu 39 Cho điện tích dấu đặt đỉnh tam giác Hai điện tích đẩy lực F0 = 10-6 N Mỗi điện tích chịu lực đẩy từ hai điện tích kia? A B C D Câu 40 Một lò phản ứng phân hạch có cơng suất 200 MW Cho tồn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 76,9 g B 76,9 kg C 153,9 kg D 153,9 g thukhoacaodang/ Khoa2018 ... phân hạch có cơng suất 20 0 MW Cho tồn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 23 5U đồng vị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 20 0 MeV; số A-vô-ga-đrô NA = 6, 02. 1 023 mol-1 Khối... mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 40 kHz B 50 kHz C 100kHz D 80 kHz Câu 20 Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 22 00 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 22 0 V... thứ cấp, số vòng dây phải A 60 vòng B 20 0 vòng C 100 vòng D 80 vòng Câu 21 Trong phản ứng hạt nhân khơng có định luật bảo toàn A lượng toàn phần B khối lượng C điện tích D số khối Câu 22 Chất quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 2 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn