Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 1

10 36 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Li độ vật giảm dần theo thời gian B Vận tốc vật giảm dần theo thời gian C Gia tốc vật giảm dần theo thời gian D Biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu Một vật dao động điều hòa có chu kỳ s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 20,08 cm/s B 12,56 cm/s C 18,84 cm/s D 25,13 cm/s Câu Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai bụng liên tiếp A 2λ B λ C 0,5λ D 0,25λ Câu Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức tính s) Giá trị u thời điểm t = ms A B C D Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi đoạn mạch có cộng hưởng điện điện áp hai đầu đoạn mạch A lệch pha 900 so với cường độ dòng điện mạch (t B pha với cường độ dòng điện mạch C trễ pha 600 so với dòng điện mạch D sớm pha 300 so với cường độ dòng điện mạch Câu Tại nơi có g = 9,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 27,1 cm/s B 1,6 cm/s C 1,8 cm/s D 15,7 cm/s Câu Điện tiêu thụ đo A vôn kế B công tơ điện C tĩnh điện kế D ampe kế Câu Suất điện động nguồn đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả tích điện cho hai cực C khả thực công nguồn điện D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu Công thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân khơng, cách điện tích Q khoảng r A B C D Câu 10 Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10 V Số vòng dây cuộn thứ cấp A 500 vòng B 25 vòng C 100 vòng D 50 vòng Câu 11 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos(10πt) N(t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy π2 = 10 Giá trị m A 0,4 kg B kg C 250 kg D 100 g Câu 12 Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A Bước sóng B Biên độ sóng C Tốc độ truyền sóng D Tần số sóng Câu 13 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Nếu dung kháng ZC = R cường độ dòng điện chạy qua điện trở A sớm pha 0,25π so với điện áp hai đầu đoạn mạch B sớm pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch C trễ pha 0,25π so với điện áp hai đầu đoạn mạch D trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt cực đại Imax Giá trị Imax A B C D Câu 15 Vật dao động điều hòa với biên độ A, động gấp n lần năng, vật có li độ A B C D Câu 16 Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ A –5 cm B –2,5 cm C 2,5 cm D 5,0 cm Câu 17 Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối liên hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy mạch? A B C D Câu 18 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V Câu 19 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Tần số dao động Hz C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Chu kỳ dao động 0,5 s Câu 20 Dòng điện khơng đổi chạy qua tiết diện dây dẫn có cường độ 1,5 A Trong khoảng thời gian s, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây A 4,5 C B 0,5 C C C D C Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm điện trở R = 40 Ω điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch A B C D Câu 22 Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,035 J B 0,075 J C 0,045 J D 0,0375 J Câu 23 Tại vị trí mơi trường truyền âm, mức cường độ âm tăng thêm 20 dB cường độ âm tăng gấp lần so với giá trị ban đầu ? A 10 lần B 20 lần C 100 lần D 200 lần Câu 24 Nguồn điện khơng đổi có ξ = 1,2 V r = Ω nối tiếp với mạch điện trở R Nếu cơng suất mạch ngồi 0,32 W giá trị R A R = 0,2 Ω R = Ω B R = 0,2 Ω C R = Ω R = 0,5 Ω D R = Ω Câu 25 Phát biểu sau không đúng? A Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron B Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Câu 26 Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω Hệ thức sau đúng? A B C D Câu 27 Hai vật dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A B 3,2 cm C cm D cm Câu 28 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Nhận định không đúng? A Pha ban đầu φ = –0,5π rad B Chu kỳ T = s C Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 cm D Biên độ A = 10 cm Câu 29 Trong dao động điều hòa với tần số góc ω gia tốc a liên hệ với li độ x biểu thức A B C D Câu 30 Một vật dao động điều hòa theo phương trình Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu 31 Hạt nhân đơteri có khối lượng mD = 2,0136 u Biết khối lượng prôtôn mP = 1,0073 u nơtron mn = 1,0087 u Năng lượng liên kết hạt nhân xấp xỉ A 1,67 MeV B 1,86 MeV C 2,24 MeV D 2,02 MeV Câu 32 Sắp xếp sau tăng dần quãng đường tia phóng xạ khơng khí? A γ, β, α B α, γ, β C α, β, γ D β, γ, α Câu 33 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 0,5 µH đến µH tụ điện có điện dung thay đổi từ 20 pF đến 80 pF Lấy c = 3.108 m/s, π2 = 10 Máy đo thu sóng vơ tuyến có bước sóng A từ m đến 24 m B từ m đến 24 m C từ m đến 40 m D từ m đến 40 m Câu 34 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích hút lực có độ lớn A 2,1 N B N C 20 N D 10 N Câu 35 Một vật dao động điều hòa theo phương trình cm, t tính s Chu kì dao động vật tính A 5π s B s C 0,2 s D 0,032 s Câu 36 Trong sóng dừng, khoảng cách hai nút sóng gần A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 37 Tại hai điểm MN phương truyền sóng cách cm có phương trình sau truyền nào? Hãy xác định sóng A Truyền từ M đến N với vận tốc 96 m/s B Truyền từ N đến M với vận tốc 0,96 m/s C Truyền từ M đến N với vận tốc 0,96 m/s D Truyền từ N đến M với vận tốc 96 m/s Câu 38 Một vật nhỏ dao động điều hòa đường thẳng với biên độ cm Chiều dài quỹ đạo vật là: A 12 cm B cm C 16 cm D 24 cm Câu 39 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ bên Tốc độ cực đại vật A B C D Câu 40 Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos20πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A cm B 2,5 cm C cm D cm thukhoacaodang/ Khoa2018 ... mạch gồm điện trở R1 = 10 0 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V Câu 19 Một chất điểm dao... 0,05 s C 0 ,1 s D 0,07 s Câu 31 Hạt nhân đơteri có khối lượng mD = 2, 013 6 u Biết khối lượng prôtôn mP = 1, 0073 u nơtron mn = 1, 0 087 u Năng lượng liên kết hạt nhân xấp xỉ A 1, 67 MeV B 1 ,86 MeV C... có g = 9 ,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0 ,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 27 ,1 cm/s B 1, 6 cm/s C 1 ,8 cm/s D 15 ,7 cm/s
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 1 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn