Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6

8 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tân sô dao đông điên tư  Câu 7 Câu 8 Câu 9 .  Chon A Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Tia tư ngoai không dung đê xây san phâm nông nghiêp. Chon A Câu 14 i trê pha hơn u → mach chưa R, L. Chon A Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Ta co:  biên đô cưc tiêu  Câu 27 Câu 28 Câu 29 , ma 2 nguôn ngươc pha nên   Chon A.  thi se dao đông vơi  Câu 30 Câu 31 Ta co:  Lai co:  , công vê vơi vê ta đươc: Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Chon B.  Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 ... i trê pha hơn u → mach chưa R, L. Chon A Câu 15 Câu  16 Câu 17 Câu  18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu  26 Ta co:  biên đô cưc tiêu Câu 27 Câu  28 Câu 29 , ma 2 nguôn ngươc pha nên   Chon A. ... Câu 30 Câu 31 Ta co:  Lai co:  , công vê vơi vê ta đươc: Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu  36 Chon B.  Câu 37 Câu  38 Câu 39 Câu 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6 , Đáp án luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6