Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 Luyện đề TSĐH 2017 môn Vật lý - Đề Câu 1 Trên mặt nước có hai nguồn phát dao động tại A và B có phương trình uA =  5cos(100πt ­ 2π/3) mm và uB = 5cos(100πt ­ π/6) mm. Sóng truyền trên mặt nước  với biên độ khơng đổi và bước sóng bằng 12 cm. Trên đoạn AB có hai điểm M, N  đối xứng nhau qua trung điểm I của AB với MN = 29 cm. Số vị trí trên mặt nước  nằm trong khoảng MN dao động với biên độ 5√3 là  A.  B C D 10 Câu 2 Khẳng định nào sau đây về hiệu ứng quang điện là phù hợp với tiên đốn của lý  thuyết cổ điển (sóng ánh sáng).  A.  Đối với một kim loại, khơng phải ánh sáng có bước sóng nào cũng gây ra hiệu ứng  quang điện B Số electron quang điện được giải phóng trong một giây tỷ lệ với cường độ ánh sáng C Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện khơng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng D Khơng có electron nào được giải phóng nếu tần số ánh sáng nhỏ hơn một giá trị nào  Câu 3 Trong mạch chọn sóng của một máy thu vơ tuyến điện, bộ cuộn cảm có độ tự cảm  thay đổi từ 1 mH đến 25 mH. Để mạch chỉ bắt được các sóng điện từ có bước sóng  từ 120 m đến 1200 m thì bộ tụ điện phải có điện dụng biến đổi từ  A.  4 pF đến 16 pF B 4 pF đến 400 pF C 400 pF đến 160 nF D 16 pF đến 160 nF Câu 4 Theo thuyết lương tử ánh sáng thì kết luận nào dưới đây là sai ?  A.  Chùm ánh sáng là một chùm hạt, mỗi hạt là một lượng tử ánh sáng B Phơtơn ánh sáng tồn tại ở cả hai trạng thái chuyển động và đứng n C Vận tốc của phơtơn phụ thuộc vào mơi trường truyền sáng D Các phân tử, ngun tử bức xạ sóng điện từ là bức xạ các phơtơn Câu 5 Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rơ­to là nam châm chỉ có một cặp cực Nam­Bắc  để tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Tốc độ quay của rơ­to là  Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 A.  1500 vòng/phút B 3000 vòng/phút C 6 vòng/s D 10 vòng/s Câu 6 Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 100 Hz và giá trị hiệu  dụng 220 V. Thiết bị chỉ hoạt động khi giá trị điện áp tức thời khơng nhỏ hơn 220  V. Thời gian thiết bị hoạt động một chu kì của dòng điện là  A.  0,008 s B 0,0025 s C 0,01 s D 0,015 s Câu 7 Khi đem hai lò xo ghép song song rồi mắc vào vật nhỏ có khối lượng 2 kg thì hệ  dao động với chu kì T = 2π/3 s. Nếu đem hai lò xo ở trên ghép nối tiếp rồi mắc vào  vật nhỏ có khối lượng 2 kg thì hệ dao động với chu kì T' = 3T/√2. Độ cứng của hai  lò xo là  A.  30 N/m; 60 N/m B 10 N/m; 20 N/m C 6 N/m; 12 N/m D 15 N/m; 30 N/m Câu 8 Cho mạch điện khơng phân nhánh gồm cuộn dây có điện trở r = 20 Ω và độ tự cảm  L = 2/π H, tụ điện có điện dung C = 100/π μF, và điện trở thuần R thay đổi được.  Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100πt) V. Điều chỉnh R  để cơng suất tiêu thụ trên tồn mạch điện đạt giá trị cực đại. Khi đó cơng suất tiêu  thụ điện năng trên cuộn dây bằng  A.  28,8 W B 57,6 W C 36 W D 0 W Câu 9 Một con lắc gồm lò xo độ cứng bằng 40 N/m gắn với một vật nặng có khối lượng  bằng 400 g. Hệ được treo trên mặt phẳng nghiêng góc = 300 so với phương ngang.  Hệ số ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêm bằng 0,1. Đưa vật nặng đến vị trí  lò xo dãn 18 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tổng qng đường vật nặng đi được  cho đến khi dừng hẳn bằng  Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 A.  162,00 cm B 187,06 cm C 97,57 cm D 84,50 cm Câu 10 Biết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động LC lý tưởng là i = 4cos(20t ­ π/2) A. Cho biết độ tự cảm L = 0,4 H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện  là  A.  uC = 32cos(20t ­ π) V B uC = 80cos(20t ­ π/2) V C uC = 80cos(20t ­ π) V D uC = 32cos(20t + π/2) V Câu 11 Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với một điện trở thuần 50 Ω. Mắc mạch điện vào nguồn điện xoay chiều 200V­50Hz. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa  hai đầu diện trở thuần và giữa hai đầu cuộn dây lần lượt là 100 V và 100√2 V. Điện  trở nội của cuộn dây bằng  A.  50 Ω B 15 Ω C 51 Ω D 25 Ω Câu 12 Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình u = asin(40 πt) cm.  Cho khoảng cách AB = 11 cm và vận tốc truyền sóng là 50 cm/s. Gọi M là điểm  trên mặt nước có MA = 10 cm và MB = 5 cm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn  AM là  A.  B C D Câu 13 Khi nói về sóng âm, nhận xét nào dưới đây là sai ?  A.  Ở cùng một nhiệt độ, sóng âm truyền trong khơng khí chậm hơn trong nước B Sóng âm truyền được trong các mơi trường rắn, lỏng và khí C Sóng âm trong mơi trường nước là sóng dọc Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 D Sóng âm trong mơi trường khí là sóng ngang Câu 14 Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y­âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  bằng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, và khoảng cách từ mặt phẳng  chứa hai khe đến màn ảnh là 2 m. Hai điểm M, N nằm cùng phía so với vân sáng  trung tâm, cách vân trung tâm các khoảng 1,2 mm và 1,8 mm. Tổng số vân sáng  trong khoảng giữa M và N là  A.  B C D Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử L, R, C mắc nối  tiếp theo đúng thứ tự, trong đó R = 25 Ω. Điện áp tức thời trên hai đầu các đoạn  mạch chứa L, R và R, C lần lượt có biểu thức uLR = 150.cos(100πt + π/3) V và uRC =  50√6.cos(100πt – π/12) V. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng  bằng  A.  3 A B 3√2 A C 3/√2 A D 3,3 A Câu 16 Chiếu một tia sáng hẹp gồm ba thành phần đơn sắc màu lục, màu chàm, và màu cam từ nước ra khơng khí theo phương khơng vng góc với mặt nước sao cho khơng  xảy ra hiện tượng phản xạ tồn phần. Từ mặt nước đi lên ta lần lượt gặp các tia  A.  màu lục, màu chàm, màu cam B màu chàm, màu lục, màu cam C màu cam, màu lục, màu chàm D màu lục, màu cam, màu chàm Câu 17 Một con lắc lò xo m = 400 g, k = 25 N/m đặt trên mặt phẳng nằm ngang khơng ma  sát. Đưa vật lệch khỏi vị trí cân bằng 8 cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ, khi  vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao  động của vật sau đó là  A.  7,0 cm B 5,3 cm C 4,0 cm Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 D 6,2 cm Câu 18 Cho đoạn mạch RLC khơng phân nhánh với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu  đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi và tần số góc ω  thay đổi được. Khi ω = ω1 = 50π rad/s thì hệ số cơng suất của mạch bằng 1. Khi ω =  ω2 = 150π rad/s thì hệ số cơng suất của mạch là 1/√3. Khi ω = ω3 = 100π rad/s thì hệ số cơng suất của mạch xấp xỉ bằng  A.  0,689 B 0,874 C 0,783 D 0,866 Câu 19 Một nguồn phát sóng cơ dao động điều hồ theo phương trình x = Acos(3πt + π/4)  cm. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha  bằng π/3 là 0,8 m. Tốc độ truyền sóng bằng  A.  7,2 m/s B 1,6 m/s C 4,8 m/s D 3,2 m/s Câu 20 Con lắc đơn gồm dây treo mảnh, khơng giãn, khối lượng khơng đáng kể gắn với  một vật nhỏ có khối lượng bằng 100 g. Đưa vật đến vị trí dây treo lệch khỏi phương  thẳng đứng một góc xác định rồi bng nhẹ. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.  Trong q trình dao động, lực căng của dây treo có giá trị cực đại và cực tiểu lần  lượt là τM và τm, khi đó ta có  A.  τM ­ τm = 1 N B τM + τm = 2 N C τM + 2τm = 3 N D τM ­ 2τm = 3 N Câu 21 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm các đoạn mạch: đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MN chứa tụ điện C và đoạn mạch NB chứa cuộn dây thuần cảm mắc  nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác  định và tần số khơng đổi thì điện áp hiệu dụng trên các đoạn mạch AM, MN, NB  lần lượt là 30√2 V, 90√2 V, và 60√2 V. Lúc điện áp tức thời giữa hai đầu AM là 30  V thì điện áp giữa hai đầu mạch là  A.  81,96 V B 42,43 V Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 C 90 V D 60 V Câu 22 Mạch gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác định và tần số bằng 50 Hz lên  hai đầu mạch. Khi L = 1/(4π) H thì u lệch pha so với i một góc φ1, khi L = 1/π H thì  u lệch pha so với i một góc φ2, ta thấy φ1 + φ2 = 90o. Giá trị của điện trở thuần bằng  A.  80 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 65 Ω Câu 23 Khi truyền tải điện năng xoay chiều từ máy phát đến nơi tiêu thụ, cơng suất máy  phát khơng đổi. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là U thì hiệu suất truền  tải là 80%. Để hiệu suất truyền tải là 95% thì điện áp đưa lên đường dây là  A.  4U B √2U C 2√2U D 2U Câu 24 Tiến hành thí nghiệm giao thoa Y­âng với a = 0,8 mm và λ = 0,4 μm, H là chân  đường cao hạ từ khe S1 tới màn quan sát. Lúc đầu tại H có một vân tối giao thoa,  dịch màn ra xa dần thì chỉ thấy có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển  màn như vậy, khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để tại H đạt cực đại giao thoa lần  đầu và H đạt cực tiểu giao thoa lần cuối là  A.  1,6 m B 0,4 m C 0,32 m D 1,2 m Câu 25 Cho hai chất điểm dao động điều trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc  tọa độ O. Biết hai dao động có cùng tần số, vng pha nhau, và có biên độ là 3 cm  và √3 cm. Vị trí hai chất điểm gặp nhau trong q trình dao động cách điểm O một  đoạn bằng  A.  3√3/2 cm B √3/2 cm C 3/2 cm Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 D 1/√3  cm Câu 26 Khi nói về lực kéo về trong dao động điều hòa, nhận xét nào dưới đây là đúng ?  A.  Ngược pha với gia tốc B Sớm pha π/2 so với vận tốc C Trễ pha π/2 so với ly độ D Hướng ra xa vị trí cân bằng Câu 27 Điều kiện hình thành sóng dừng trên dây có chiều dài ℓ khi một đầu dây cố định và  đầu còn lại tự do là  A.  ℓ = kλ B ℓ = kλ/2 C ℓ = (2k + 1)λ/2 D ℓ = (2k + 1)λ/4 Câu 28 Đưa âm thoa lại gần đầu để hở của một ống hình trụ rỗng rồi kích thích âm thoa dao động thì thấy có hai tần số liên tiếp làm ống phát ra âm to nhất là 240 Hz và 280 Hz Nếu gõ vào thành ống thì âm do cột khơng khí trong ống phát ra có tần số bằng  A.  20 Hz B 30 Hz C 40 Hz D 80 Hz Câu 29 Chọn đáp án đúng về động cơ không đồng bộ ba pha ?  A.  Tốc độ quay của từ trường nhỏ hơn tốc độ quay của rôto B Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay C Không thể đổi chiều quay của động cơ bằng cách lắp lại các cuộn dây không đồng  bộ ba pha D Có sự quay khơng đồng bộ giữa rơto và stato là do ma sát ở ổ trục và sức cản mơi  trường Câu 30 Đặt điện áp u = 100√2cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R = 50 Ω  mắc nối tiếp tiếp với tụ diện C và cuộn cảm thuần L. Điều chỉnh tần số điện áp đến  khi cơng suất tiêu thụ điện năng tồn mạch đạt cực đại, giá trị cực đại đó bằng  A.  100 W B 200 W Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 C 800 W D 600 W Câu 31 Cho tốc độ ánh sáng trong chân khơng c = 300.000 km/s. Mạch chọn sóng của một  máy thu vơ tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 30/π µF và cuộn cảm có độ tự  cảm 30/π µH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng có bước sóng bằng  A.  6 km B 9 km C 18 km D 27 km Câu 32 Cho mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ điều hòa với chu kì T. Ban đầu  dòng điện chạy trong mạch có giá trị cực đại. Thời điểm t = T/2, dòng điện tức thời  có độ lớn  A.  cực đại B cực tiểu C bằng khơng D bằng nửa giá trị cực đại Câu 33 Nguyên nhân cơ bản làm tắt dần dao động điện từ trong mạch LC là do  A.  điện trở của mạch điện gây tỏa nhiệt B một phần từ trường bức xạ ra bên ngoài cuộn dây C một phần điện trường bức xạ ra bên ngoài tụ điện D cảm kháng của cuộn dây gây tỏa nhiệt Câu 34 Trường hợp nào trong các trường hợp sau đây sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc ánh  sáng ?  A.  Cho chùm sáng hẹp phát ra từ bóng đèn điện từ khơng khí tới vng góc với mặt  nước B Chiếu chùm sáng hẹp đơn sắc vào lăng kính thuỷ tinh C Cho chùm sáng hẹp phát ra từ bóng đèn điện đi từ khơng khí tới xiên góc với mặt  nước D Chiếu một chùm sáng rộng song song vào mặt nước Câu 35 Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là sai ?  A.  Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 B Quang phổ liên tục được phát ra từ các vật có khổi lượng riêng lớn bị nung nóng  đến nhiệt độ cao C Quang phổ liên tục được phát ra từ một khối khí có áp suất thấp bị nung nóng D Quang phổ của ánh sáng Mặt trời là quang phổ liên tục Câu 36 So với khi truyền trong chân khơng, bước sóng ánh sáng truyền trong một mơi  trường trong suốt có chiết suất n  A.  giảm n lần B tăng n lần C vẫn khơng thay đổi D tăng 2n lần Câu 37 Kích thích một ngun tử hiđrơ ở trạng thái L bằng cách cho hấp thụ một phơtơn có  năng lượng thích hợp thì bán kính quĩ đạo dừng của electron tăng lên 4 lần. Trong  q trình chuyển về trạng thái cơ bản, số photon lớn nhất mà ngun tử đo có thể  phát ra là  A.  B C 10 D Câu 38 Trong hiện tượng quang điện, electron quang điện thốt khỏi tấm kim loại theo  hướng  A.  vng góc với bề mặt kim loại B bất kì C song song với bề mặt kim loại D lệch   so với mặt kim loại Câu 39 Mẫu ngun tử Bo (Bohr) khác mẫu ngun tử Rơ­dơ­pho (Rutherford) ở nội dung  nào dưới đây ?  A.  Hình dạng quỹ đạo của các electron B Bản chất lực tương tác giữa electron và hạt nhân ngun tử C Trạng thái dừng có năng lượng xác định D Mơ hình ngun tử có hạt nhân Tăng Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 0971248294 Câu 40 Một sợi dây đan hồi AB căng ngang, hai đầu cố định đang co song dừng với tần số  xac định. Hinh vẽ mô tả dạng sợi dây ở thời điểm t1 ( đường net liền) va dạng sợi  dây ở thời điểm t2 = t1 + 2/3 s ( đường net đứt). Biết rằng tại thời điểm t1, điểm M co tốc độ bằng không. Tốc độ truyền song trên dây co thể la  A.  30 cm/s B 35 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s blackonyx/Captur ... bằng 400 g. Hệ được treo trên mặt phẳng nghiêng góc = 300 so với phương ngang.  Hệ số ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêm bằng 0,1. Đưa vật nặng đến vị trí  lò xo dãn  18 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tổng qng đường vật nặng đi được  cho đến khi dừng hẳn bằng ... Trung Hiếu – Đại học Y Hà Nội - 09712 482 94 A.  162,00 cm B 187 ,06 cm C 97,57 cm D 84 ,50 cm Câu 10 Biết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động LC lý tưởng là i = 4cos(20t ­ π/2) A. Cho biết độ tự cảm L = 0,4 H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện ... sát. Đưa vật lệch khỏi vị trí cân bằng 8 cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ, khi  vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao  động của vật sau đó là 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8 , Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn