Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 7

10 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Luyện đề TSĐH 2017 môn Vật lý - Đề Câu 1 Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng bằng 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Dùng ánh sáng trắng  có bước sòng từ 0,38 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vị  trí gần nhất mà tại đó có hai vân sáng của hai ánh sáng có bước sóng khác nhau  trùng nhau là  A.  2,57.10­3 m B 2,28.10­3 m C 257 mm D 22,8 mm Câu 2 Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Điện dung C của tụ điện có thể thay đổi  được. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên các phần tử là UR = 60 V, UL = 120 V, và UC  = 60 V. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị  bằng 40 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R khi đó bằng  A.  13,3 V B 53,1 V C 80 V D 90 V Câu 3 Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm và cơng suất bức xạ 2 W. Cho hằng  số Plank h = 6,625.10­34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân khơng c = 3.108 m/s. Tổng số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một phút xấp xỉ bằng   A.  3.1020 B 2,9.1034  C 5.1018  D 4,8.1034 Câu 4 Động cơ khơng đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50 Hz. Tại vị trí tâm trục quay của rơto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại  bằng Bo. Nếu tại một thời điểm, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục  quay là 3Bo/2, thì sau thời điểm đó 0,01 s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó có độ lớn  bằng  A.  3Bo/2 B 3Bo/4 C Bo/2 D Bo Câu 5 Cho chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng đơn sắc màu lam là n1 = 1,3371  và chiết suất tỉ đối của thủy tinh so với nước là n = 1,13790. Nếu vận tốc ánh sáng  lam khi truyền trong khơng khí là c = 3.108 m/s thì vận tốc ánh sáng lam khi truyền  trong mơi trường thủy tinh xấp xỉ bằng  A.  1,97.108 m/s B 3,52.108 m/s C 2,56.108 m/s D 2,24.108 m/s Câu 6 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng vị trí cân bằng có phương trình là x1 = 5sin(10t + π/6) cm và x2 = 5cos(10t)  cm. Phương trình dao động tổng hợp là  A.  x = 10.sin(10t ­ π/6) cm B x = 10.sin(10t ­ π/3) cm C x = 5√3.sin(10t ­ π/6) cm D x = 5√3.sin(10t + π/3) cm Câu 7 Theo mẫu ngun tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong ngun tử hiđrơ là  r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt  một lượng bằng  A.  12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 Câu 8 Tại điểm O trên mặt chất lỏng có một nguồn phát sóng dao động theo phương trình  uO = 4cos(10πt ­ π/4) cm. Sóng lan truyền với vận tốc bằng 40 cm/s. Phương trình  vận tốc của phần tử chất lỏng tại điểm M trên mặt chất lỏng là vM = 40πcos(10πt ­  5π) cm/s. Khoảng cách OM có thể nhận giá trị  A.  18 cm B 19 cm C 20 cm D 21 cm Câu 9 Một nguồn âm điểm có cơng suất bằng 10 W đặt trong khơng gian đẳng hướng.  Cho cường độ âm tại ngưỡng nghe bằng 10­12 W/m2. Mức cường độ âm tại vị trí  cách nguồn 0,6 m xấp xỉ bằng  A.  123,4 dB B 12 dB C 12,12 dB D 133,4 dB Câu 10 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong khơng đáng kể. Nối hai  cực máy phát với một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một  cuộn cảm thuần. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ góc 3n vòng/s thì dòng điện  đi qua điện trở có cường độ hiệu dụng 6 A và hệ số cơng suất của mạch bằng 0,5.  Nếu rơto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện  trong mạch là :  A.  4√3 A B 2√2 A C 2 A D 2√3 A Câu 11 Một mạch dao động LC có điện trở thuần khơng đáng kể, cuộn cảm thuần của mạch có độ tự cảm khơng thay đổi và tụ điện lý tưởng có 2 bản phẳng song song cách  nhau một khoảng cố định rất nhỏ so với kích thước bản tụ. Để phát ra sóng điện từ  có tần số dao động riêng tăng gấp đơi so với lúc trước thì phần diện tích đối diện  của 2 bản tụ phải A.  tăng 2 lần B giảm 2 lần C giảm 4 lần.               D tăng 4 lần Câu 12 Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng ng. Cho khoảng cách giữa hai khe  ng a = 1,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe ng đến màn quan  sát là D = 2 m. Nguồn sáng S phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm;  λ2 = 0,48 μm; λ3 = 0,5 μm; λ4 = 0,6 μm. Vân sáng thứ hai kể từ vân sáng trung tâm  (số 0) và có cùng màu với vân trung tâm sẽ cách vân trung tâm một khoảng bằng  A.  32 mm B 8 mm C 24 mm D 16 mm Câu 13 Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương  trình dao động của hai vật tương ứng là x1 = Acos(3πt + φ1) và x2 = Acos(4πt + φ2).  Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo  chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian  ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là :  A.  3 s B 2 s C 4 s D 1 s Câu 14 Một nguồn phát sóng cơ dao động với phương trình uO = acos(ωt) cm. Chu kỳ sóng  là T và bước sóng là λ. Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một  khoảng λ/3. Tại thời điểm t = T/2, ly độ dao động tại M là uM = 2 cm. Biên độ sóng  là  A.  2 cm B 2√2 cm C 2√3 cm D 4 cm Câu 15 Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định, người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất có tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất  tạo ra sóng dừng trên sợi dây đó là  A.  50 Hz B 125 Hz C 100 Hz D 75 Hz Câu 16 Cho điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120√2cos(100πt + π/4) V với t tính bằng s Tại một thời điểm, điện áp tức thời có giá trị 60√2 V và đang tăng. Sau thời điểm  đó 1/75 s, điện áp tức thời có giá trị bằng  A.  ­120 V B ­60√3 V C ­120√2 V D 120 V Câu 17 Trong ngun tử hiđrơ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K  thì tốc độ chuyển động của electron tăng  A.  3 lần B 2 lần C 9 lần D 4 lần Câu 18 Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m.Thực hiện giao  thoa với ánh sáng trắng (0,40 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) tại điểm M cách vân sáng trung  tâm 6 mm . Bước sóng của bức xạ cho vân sáng là:  A.  0,45 μm B 0,54 μm C 0,6 μm D 0,67 μm Câu 19 Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,36 µm thì phát  ra ánh sáng có bước sóng 0,72 µm. Giả sử cơng suất của chùm sáng phát quang  bằng 30% cơng suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phơtơn ánh sáng phát  quang và số phơtơn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là  A.  4/5 B 1/10 C 3/5 D 1/5 Câu 20 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Vật nhỏ  của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng  theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,8125 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa  mãn điều kiện v = − ωx lần thứ 7. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo xấp xỉ bằng  A.  100 N/m B 160 N/m C 80 N/m D 69 N/m Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi và tần số xác định lên hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh, trong đó điện dung C có thể thay đổi được.  Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại thì thấy điện áp hiệu  dụng trên điện trở và cuộn dây thuần cảm khi đó lần lượt là UR = 40 V và UL = 20  V. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu mạch điện là  A.  30 V B 50√5 V C 40 V D 40√5 V Câu 22 Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn  nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị  cực đại là 0,5.10­6 s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại  xuống còn một nửa giá trị đó là  A.  2/3 µs B 2,0 µs C 0,5 µs D 3,0 µs Câu 23 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 110 V, tần số bằng 50 Hz, lên  hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh với R = 50 Ω, L = 1,5/π H, và C thay  đổi được. Điều chỉnh điện dung thì thấy khi C = 50/π µF hoặc C = C’ thì cơng suất  trên mạch có giá trị bằng nhau. Khi C = C’ thì cường độ dòng điện hiệu dụng bằng  A.  1,1√2 A B 1,1 A C 1 A D 1,25 A Câu 24 Một vật nhỏ đang dao động điều hòa. Biết rằng, khoảng thời gian ngắn nhất giữa  hai lần vật đi qua vị trí có li độ bằng A/n liên tiếp đúng bằng khoảng thời gian trong đó vật đi được qng đường dài nhất là A. Giá trị của n là  A.  n = 2 B n = 1/2 C n = √3/2 D n = 2/√3 Câu 25 Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ với biểu thức điện áp  tức thời trên tụ điện là u = 9cos(2000πt + π/2) mV. Biết tụ điện có điện dung bằng 4 mF. Trong mỗi chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà điện tích trên tụ nhỏ hơn  18√3 µC là  A.  1/6 ms B 5/6 ms C 1/3 ms D 2/3 ms Câu Bản âm của một tụ điện phẳng được chiếu sáng bằng chùm sáng có cơng suất 0,01 W.  26 Bước sóng ánh sáng kích thích bằng 0,14 μm, nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại  dùng làm tụ điện. Cho các hằng số h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; và e = 1,6.10­19 C.  Giả sử mọi electron quang điện sau khi bật ra khỏi bản âm của tụ điện đều chạy hết về  bản dương thì cường độ dòng điện qua tụ bằng 0,68 mA. Hiệu suất lượng tử (tỉ số giữa  số electron quang điện và số photon kích thích) xấp xỉ bằng  A.  80 % B 68 % C 60% D 34% Câu 27 Một khúc gỗ hình trụ tròn có tiết diện là 0,5 dm2, khối lượng là 2 kg, được thả đứng  cân bằng nửa nổi nửa chìm trên mặt nước sao cho trục của hình trụ hướng theo  phương thẳng đứng. Biết gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2 và khối lượng riêng của  nước là 1 kg/ℓ. Kích thích cho khúc gỗ dao động nhỏ theo phương thẳng đứng, chu  kỳ dao động của khúc gỗ là  A.  0,2π s B 0,4π s C 0,5π s D 1,5π s Câu 28 Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình tọa độ là x = 4sin2(πt)  cm. Nhận xét nào dưới đây là sai ?  A.  Chất điểm dao động điều hòa với tần số 1 Hz B Chất điểm chuyển động trên một quỹ đạo dài 4 cm C Chất điểm dao động quanh vị trí cân bằng tại tọa độ 2 cm D Chất điểm dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm Câu 29 Sự khác nhau giữa điện trường xốy và điện trường do các điện tích đứng n gây  ra nằm ở  A.  tính kín hoặc hở của các đường sức B tính đều hoặc khơng đều của điện trường C độ lớn của cường độ điện trường D chiều của véc­tơ cường độ điện trường Câu  30 Một sóng điện từ truyền trên phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới mặt đất.  Khi véc­tơ cảm ứng từ hướng sang Tây thì véc­tơ cường độ điện trường hướng  A.  về Nam B về Bắc C sang Đông D lên Trên Câu  31 Hai vật nhỏ dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng vị trí cân bằng, với  biên độ dao động là 3 cm và 5 cm. Khi một vật đổi chiều chuyển động thì vật kia cũng  đổi chiều chuyển động. Khoảng cách xa nhất giữa hai vật trong q trình dao động có  thể là  A.  2 cm B 3 cm C 5 cm D 7 cm Câu  32 Trong dao động cơ điều hòa, thế năng và động năng biến thiên  A.  tuần hồn phi điều hòa B điều hòa cùng pha C điều hòa ngược pha D cùng tần số với ly độ Câu  33 Gẩy vào sợi dây đàn căng ngang thì âm phát ra có tần số bằng 120 Hz. Kích thích cho  sợi dây dao động ở một tần số xác định thì tần số nào dưới đây làm hình thành sóng  dừng trên dây ?  A.  80 Hz B 180 Hz C 360 Hz D 440 Hz Câu 34 Một khung dây dẫn phẳng quay đều quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng  khung dây, trong một từ trường đều. Trường hợp nào sau đây khơng có từ thơng  qua cuộn dây ?  A.  Trục quay vng góc với đường sức từ B Trục quay song song với đường sức từ C Trục quay tạo với đường sức từ một góc bằng π/4 D Trục quay tạo với đường sức từ một góc bằng π/3 Câu 35 Đặt điện áp khơng đổi 8 V lên hai bản tụ điện phẳng bên trong chứa đầy chất điện  mơi lỏng có hằng số điện mơi ε = 4. Ngắt nguồn điện ra khỏi tụ rồi rút tồn bộ  chất điện mơi ra ngồi để bên trong tụ chỉ còn khơng khí. Điện áp trên tụ khi đó là A.  12 V B 32 V C 2 V D 4 V Câu 36 Trong máy quang phổ, hệ tán sắc có tác dụng  A.  phân tích chùm sáng song song thành nhiều chùm sáng đơn sắc song song B làm hội tụ chùm sáng chiếu tới C làm chùm sáng chiếu tới đổi màu D làm lệch đường đi của chùm sáng chiếu tới Câu Chiết suất của một mơi trường trong suốt đối với  37 A.  ánh sáng có chu kỳ càng lớn thì càng lớn B ánh sáng có tần số càng lớn thì càng lớn C ánh sáng đơn sắc đỏ lớn hơn ánh sáng đơn sắc tím D các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều giống nhau Câu 38 Ứng dụng quan trọng của hiện tượng giao thoa ánh sáng là để đo  A.  tốc độ ánh sáng B bước sóng ánh sáng C chiết suất của một mơi trường D tần số ánh sáng Câu 39 Cho tụ điện phẳng chân khơng gồm hai bản kim loại rất rộng, song song. Chiếu  chùm tia sáng hẹp vào một điểm nằm chính giữa mặt phía trong của bản âm (K).  Hiện tượng quang điện xảy ra, tồn bộ các electron quang điện bị hút về phía bản  dương và đập vào bản này trong một khu vực có hình  A.  một đoạn thẳng B hình parabol C hình tròn D hình elip Câu 40 Theo mẫu ngun tử Bohr, khi ngun tử ở trong một trạng thái dừng thì  A.  tất cả electron đều chuyển động trên cùng một quỹ đạo dừng B mỗi electron của ngun tử chuyển động trên một quỹ đạo có bán kính xác định C tất cả electron đều chuyển động trên quỹ đạo K D có ít nhất một electron chuyển động trên quỹ đạo dừng blackonyx/Captur ... Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo  chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian  ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là : ... Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương  trình dao động của hai vật tương ứng là x1 = Acos(3πt + φ1) và x2 = Acos(4πt + φ2).  Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo ... Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Vật nhỏ  của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng  theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,8125 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 7 , Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 7