Đề lý thuyết hay và khó số 6 môn vật lý

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Theo mẫu nguyên tử B, nguyên tử hiđrơ chuyển trạng thái dừng tốc độ êlectron chuyển động quỹ đạo tăng lên lần Êlectron chuyển từ quỹ đạo: A N M B N L C N K D M L Câu Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Chu kỳ dao động giảm dần theo thời gian B Lực cản lớn tắt dần nhanh C Cơ dao động bảo toàn D Biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu Mạch điện chứa phần tử sau khơng cho dòng điện khơng đổi qua ? A Cuộn dây cảm B Cuộn dây không cảm C Điện trở nối tiếp với tụ điện D Điện trở nối tiếp với cuộn dây cảm Câu Chọn câu đúng? Một ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước có A bước sóng giảm B bước sóng tăng C tần số giảm D tần số tăng Câu Chùm tia ló khỏi lăng kính máy quang phổ, trước qua lăng kính buồng ảnh là: A Một chùm phân kỳ màu trắng B Một tập hợp gồm nhiều chùm tia song song, chùm tia có màu C Một chùm tia song song D Một chùm tia phần kỳ nhiều màu Câu Tìm phát biểu sai máy phân tích quang phổ ? A Chùm sáng sau qua thấu kính buồng ảnh nhiều chùm hội tụ B Chùm sáng sau qua lăng kính chùm phân kì C Thấu kính ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm song song từ chùm phân kì D Chùm trước đến lăng kính chùm song song Câu Tính chất quan trọng tia X A tác dụng mạnh lên kính ảnh B khả xuyên qua vải, gỗ, giấy… C khả ion hóa chất khí D tác dụng làm phát quang nhiều chất Câu Từ Trái Đất, nhà khoa học điều khiển xe tự hành Mặt Trăng nhờ sử dụng thiết bị thu phát sóng vơ tuyến Sóng vơ tuyến dung ứng dụng thuộc dải A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng ngắn D sóng dài Câu Sóng dừng sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng bước sóng A hai lần độ dài sợi dây B khoảng cách hai bụng sóng C độ dài hai đầu cố định D bốn lần khoảng cách từ đầu dây đến bụng sóng Câu 10 Có thể áp dụng định luật Cu – lơng để tính lực tương tác trường hợp A tương tác hai thủy tinh nhiễm đặt gần B tương tác thủy tinh nhựa nhiễm điện đặt gần C tương tác hai cầu nhỏ tích điện đặt xa D tương tác điện thủy tinh cầu lớn Câu 11 Tia hồng ngoại tia tử ngoại A có tần số lớn tần số tia Rơnghen B có tính đâm xuyên mạnh C kích thích số chất phát sáng D gây số phản ứng hóa học Câu 12 Đường sức điện cho biết A độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức B độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức C độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức D hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt đường sức Câu 13 Chọn câu A Hạt nhân bền độ hụt khối lớn B Khối lượng proton nhỏ khối lượng nơtron C Trong hạt nhân số proton luôn số nơtron D Khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclon Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, sử dụng nguồn sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe sáng a1 quan sát cách chắn chứa hai khe đoạn D1 người ta nhận hệ vân giao thoa Dời quan sát theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe, đến vị trí cách chắn chứa hai khe đoạn D2 = 2D1, đồng thời thay đổi khoảng cách hai khe sáng đến giá trị a2 người ta nhận hệ vân khác mà vị trí vân tối thứ k trùng với vị trí vân sáng bậc k hệ vân ban đầu Mối quan hệ a1 a2 A B C D Câu 15 Phát biểu sau đúng: A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động trì C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng Câu 16 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Lai-man tần số f2 Vạch quang phổ dãy Laiman sát với vạch có tần số f2 có tần số bao nhiêu? A f2 - f1 B f1.f2 C D f1+f2 Câu 17 Đặt hiệu điện xoay chiều u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức sau không đúng? A B C D Câu 18 Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng: A tán sắc ánh sáng B hóa phát quang C quang – phát quang D phản xạ ánh sáng Câu 19 Điều kiện để có giao thoa sóng A hai sóng có biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B hai sóng chuyển động ngược chiều giao thoa C hai sóng có bước sóng giao D hai sóng có tần số có hiệu số pha khơng đổi giao Câu 20 Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng A cộng hưởng điện B từ cảm C hỗ cảm D từ hóa Câu 21 Trong cơng thức sau, cơng thức khơng phải để tính lượng điện trường tụ điện A W = Q2/(2C) B W = QU/2 C W = CU2/2 D W = C2/(2Q) Câu 22 Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện U1, U2, U3 Điều sau xảy ra? A U1 > U B U1 > U3 C U3 > U D U = U1 = U2 = U3 Câu 23 Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp sảy cộng hưởng điện Nếu tăng tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện đoạn mạch A trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch B pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C có giá trị hiệu dụng tăng D sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24 Trong thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, để đo điện áp hai đầu cuộn dây, người ta dùng A ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây B ampe kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây C vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây D vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây Câu 25 Hai nguồn sáng phát quang phổ vạch phát xạ Các vạch sáng hai quang phổ có số vạch vị trí vạch độ sáng tương đối vạch khác Kết luận sau hai nguồn: A Hai nguồn có thành phần nguyên tố áp suất khác B Hai nguồn có thành phần nguyên tố tỷ lệ nguyên tố khác C Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác áp suất D Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác nhiệt độ Câu 26 Một lắc lò xo gồm cầu khối lượng m lò xo độ cứng k Khẳng định sau sai? A Khối lượng giảm lần đồng thời độ cứng tăng lần chu kỳ giảm lần B Độ cứng giảm lần chu kỳ tăng lần C Độ cứng tăng lần lượng tăng lần D Khối lượng tăng lần chu kỳ tăng lần Câu 27 Trong trình dao động điều hòa lắc đơn Nhận định sau sai? A Khi nặng điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ trọng lượng vật B Độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật C Chu kỳ dao động lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động D Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ nặng tăng Câu 28 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện Nếu dung kháng tụ điện R cường độ dòng điện mạch A nhanh pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B chậm pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ điện C nhanh pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D chậm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 29 Tai ta phân biệt hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác hai âm có A tần số khác B biên độ âm khác C cường độ âm khác D độ to khác Câu 30 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B dao động cưỡng có tần số ln tần số lực cưỡng C biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D dao động cưỡng có tần số ln tần số riêng hệ dao động Câu 31 Trong động khơng đồng ba pha : A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần cảm phần quay, phần đứng yên phần ứng C cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thiên điều hoà pha, tần số Câu 32 Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tác dụng vào vật B pha ban đầu ngoại lực tác dụng vào vật C chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường Câu 33 Phát biểu sau sai ? A Khi electron liên kết khối bán dẫn giải phóng nhiều tạo nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện khối bán dẫn giảm B Điện trở khối quang dẫn giảm mạnh bị chiếu sáng thích hợp C Quang dẫn tượng tạo thành electron dẫn lỗ trống bán dẫn tác dụng ánh sáng thích hợp D Độ dẫn điện số chất bán dẫn tăng chiếu ánh sáng thích hợp Câu 34 Hai hạt nhân A B tham gia phản ứng tạo hai hạt nhân C D có khối lượng thỏa: mA + mB > mC + mD Phản ứng A phản ứng thu lượng, hạt A, B bền C, D B phản ứng tỏa lượng, hạt A, B bền C, D C phản ứng thu lượng, hạt C, D bền A, B D phản ứng tỏa lượng, hạt C, D bền A, B Câu 35 Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu cố định, đầu nối với sợi dây nhẹ khơng dãn Sợi dây vắt qua ròng rọc cố định, nhẹ bỏ qua ma sát Đầu lại sợi dây gắn với vật nặng khối lượng m Khi vật nặng cân bằng, dây trục lò xo trạng thái thẳng đứng Từ vị trí cân cung cấp cho vật nặng vận tốc theo phương thẳng đứng Tìm điều kiện giá trị v0 để vật nặng dao động điều hòa? A B C D Câu 36 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Tăng dần điện dung tụ điện, gọi t1, t2 t3 thời điểm mà giá trị hiêu dụng UL, UC UR đạt giá trị cực đại Kết luận sau đúng? A t1 = t3 > t2 B t1 = t2 > t3 C t1 = t2 < t3 D t1 = t3 < t2 Câu 37 Quy ước chiều dòng điện A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 38 Một electron chuyển động từ trường có cám ứng từ hướng từ xuống, electron chuyển động từ trái qua phải Chiều lực Lo – ren – xơ A hướng từ phải sang trái B hướng từ lên C hướng từ vào D hướng từ ngồi Câu 39 Cơng thức xác định cường độ điện trường gây điện tích điểm Q < 0, điểm chân khơng cách điện tích điểm khoảng r là: ( lấy chiều véctơ khoảng cách làm chiều dương): A B C D Câu 40 Vận tốc truyền sóng A vận tốc dao động phần tử vật chất B vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất C vận tốc truyền pha dao động D vận tốc dao động nguồn thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tác dụng vào vật B pha ban đầu ngoại lực tác dụng vào vật C chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường... động riêng Câu 16 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Lai-man tần số f2 Vạch quang phổ dãy Laiman sát với vạch có tần số f2 có tần số bao nhiêu? A... tần số ba lần tần số dòng điện B phần cảm phần quay, phần đứng yên phần ứng C cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thiên điều hoà pha, tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 6 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 6 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn