Đề lý thuyết hay và khó số 4 môn vật lý

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Kẽm có giới hạn quang điện 0,35 μm Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm chứa điện âm A điện tích âm kẽm không đổi B Tấm kẽm dần điện tích âm C kẽm dần điện tích dương D Tấm kẽm trở nên trung hòa điện Câu Chọn phát biểu Dao động cưỡng hệ dao động ổn định A có biên độ phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hồn B có tần số góc tần số góc ngoại lực cưỡng C có chu kì ln chu kì dao động riêng hệ D có biên độ khơng phụ thuộc vào lực cản mơi trường Câu Kim loại Platin (Platium) đun nóng lên đến nhiệt độ 16000C phát ra: A tia tử ngoại, tia Rơn - ghen, ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn - ghen C tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy D tia hồng ngoại, tia Rơn - ghen , ánh sáng nhìn thấy Câu Một hạt nhân X ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2; v1 v2; K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức A B C D Câu Con lắc đơn có chiều dài l treo trần thang máy Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc có độ lớn a ( a˂g) lắc dao động với chu kỳ T1 Khi thang máy chuyển động chậm dần lên với gia tốc có độ lớn a lắc dao động với chu kỳ T2 = 2T1 Độ lớn gia tốc a A g/5 B 2g/3 C 3g/5 D g/3 Câu Phát biểu sau thuyết lượng tử sai? A Trong chùm ánh sáng, phơtơn có lượng B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn D Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Khơng có phơtơn đứng yên Câu Với máy phát điện xoay chiều pha, để chu kì suất điện động máy phát giảm bốn lần A giữ nguyên tốc độ quay roto, tăng số cặp cực lên lần B tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số cặp cực lên lần C tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số vòng dây phần ứng lên lần D tăng số cặp cực từ máy lên lần số vòng dây phần ứng lên lần Câu Thiết bị sau có cấu tạo phận máy biến áp: A Sạc điện thoại di động B Đèn bàn C Điều khiển từ xa D Đồng hồ vạn Câu Đoạn mạch RLC nối tiếp có tính dung kháng giảm tần số dòng điện lượng nhỏ hệ số cơng suất A tăng lên B giảm xuống C Ban đầu tăng, sau giảm D ban đầu giảm, sau tăng Câu 10 Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Mối liên hệ đúng? A B C D Câu 11 Chọn câu sai Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos50 πt (A) Dòng điện này: A pha với điện áp B đổi chiều 50 lần 1s C tần số 25 Hz D cường độ hiệu dụng √2 A Câu 12 Khi nói dao động cưỡng ổn định, phát biểu sau SAI? A tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng B vật dao động theo quy luật hàm sin thời gian C tần số dao động tần số ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 13 Hai cuộn dây có điện trở độ tự cảm tương ứng R1, L1 R2, L2 mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số góc ω gọi U1 U2 điện áp hiệu dụng cuộn dây Điều kiện để U = U1 + U2 A L1R2 = L2R1 B R1 + R2 = ω(L1 + L2) C R1R2 = ω2L1L2 D L1R1 = L2R2 Câu 14 Năng lượng phôtôn từ chân không vào bên khối thuỷ tinh A giảm tốc độ truyền ánh sáng giảm B tăng lên bước sóng ánh sáng giảm C khơng đổi bước sóng ánh sáng khơng đổi D khơng đổi tần số ánh sáng không đổi Câu 15 Phát biểu sai? A Với kim loại làm catôt, ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ trị số λ0 gây tượng quang điện B Hiệu điện anôt catốt khơng tồn dòng quang điện C Dòng quang điện triệt tiêu hiệu điện anốt catốt không D Khi tượng quang điện xảy ra, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích Câu 16 Phát biểu sau SAI? Lực hạt nhân A lực hút mạnh nên có chất với lực tĩnh điện B loại lực mạnh loại lực biết C có bán kính tác dụng khoảng 10-15m D khơng phụ thuộc vào điện tích Câu 17 Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp pha, điều kiện để điểm M cách nguồn d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu A d2 – d1 = kλ/2 B d2 – d1 = (2k + 1)λ/2 C d2 – d1 = kλ D d2 – d1 = (2k + 1)λ/4 Câu 18 Dòng điện xoay chiều i = I0cos(ωt + φ) chạy qua điện trở R Trong thời gian t, nhiệt lượng tỏa điện trở tính cơng thức A B C D Câu 19 Chọn câu sai : Khi sóng truyền sợi dây đàn hồi dài, bỏ qua mát lượng trình truyền sóng, phần tử mơi trường có sóng truyền qua A có tốc độ ln tốc độ sóng B dao động với chu kì C khơng truyền theo sóng D dao động với biên độ Câu 20 Trong dung dịch điện phân điện phân , ion mang điện tích âm A gốc axit ion kim loại B gốc axit gốc bazơ C ion kim loại bazơ D có gốc bazơ Câu 21 Bước sóng A khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà chúng dao động pha B khoảng cách hai nút sóng gần tượng sóng dừng C quãng đường mà sóng truyền chu kì sóng D qng đường mà sóng truyền tần số sóng Câu 22 Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lân khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây D Độ dài dây Câu 23 Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động Câu 24 Âm sắc đặc tính sinh lí âm, gắn liền với: A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D đồ thị dao động âm Câu 25 Đặt hai điện tích q1 q2 lại gần khơng khí chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1 > q2 < B q1.q2 < C q1 < q2 < D q1 q2 > Câu 26 Chiếu hai chùm xạ (1) (2) vào kim loại có giới hạn quang điện 320 nm Biết chùm xạ (1) gồm hai xạ có bước sóng 450 nm 230 nm, chùm xạ (2) có hai xạ bước sóng 300 nm 310 nm Phát biểu sau đúng? A Chỉ (1) gây tượng quang điện kim loại B Chỉ (2) gây tượng quang điện kim loại C Cả (1) (2) không tượng quang điện kim loại D Cả (1) (2) gây tượng quang điện kim loại Câu 27 Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng có tần số là: A 150 Hz B 60 Hz C 100 Hz D 50 Hz Câu 28 Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số giảm B tần số tăng C bước sóng giảm D bước sóng tăng Câu 29 Tốc độ truyền sóng tốc độ A dao động cực đại phần tử vật chất B dao động phần tử vật chất C dao động nguồn sóng D truyền pha dao động Câu 30 Đáp án sai A Tại người phân biệt tiếng nói người khác âm sắc người khác B Tại người phân biệt tiếng nói người khác độ cao âm người khác C Tần số đặc trưng vật lí âm D Âm lượng đặc tính sinh lí âm Câu 31 Tìm phát biểu Sai nói phản ứng hạt nhân? A Hai hạt nhân nhẹ hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu lượng phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng hạt nhân sinh hạt có tổng khối lượng bé khối lượng hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Urani thường dùng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu Câu 32 Chọn phát biểu sai A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao động C Phương trình sóng hình sin khác với phương trình dao động điều hòa D Sóng dọc dao động theo phương ngang, sóng ngang theo phương thẳng đứng Câu 33 Một lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T0 Cho cầu lắc tích điện dương dao động nhỏ điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới, chu kì lắc A T0 B nhỏ T0 C 2T0 D lớn T0 Câu 34 Đường biểu diễn biến đổi động vật nặng dao động điều hòa theo li độ có dạng A đường elip B đoạn thẳng C đường parabol D đường hình cos Câu 35 Một lắc đơn dao động điều hòa mặt phẳng thẳng đứng, biết vật nặng tích điện q Đúng lúc đến vị trí có góc lệch cực đại thiết lập điện trường có đường sức thẳng đứng Sau vật tiếp tục dao động với: A biên độ cũ B chu kì cũ C vận tốc cực đại cũ D cũ Câu 36 Một sóng lan truyền từ nguồn O đến điểm M nằm phương truyền cách O khoảng d Phương trình dao động phần tử mơi trường M có sóng truyền qua UM = Acos(ωt) Gọi λ bước sóng, v tốc độ truyền sóng Phương trình dao động phần tử O A B C D Câu 37 Trong phát biểu sau tạo ảnh vật qua thấu kính, có phát biểu khơng đúng: qua thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo vật thật qua thấu kính cho ảnh thật, thấu kính hội tụ qua thấu kính, vật cho ảnh chiều nhỏ vật thấu kính phân kì thấu kính hội tụ ln cho ảnh lớn vật thấu kính phân kì ln cho ảnh nhỏ vật ảnh ngược chiều vật thấu kính phân kì A B C D Câu 38 Vecto cường độ điện trường sóng điện từ điểm M mặt đất có hướng thẳng đứng từ xuống, vecto cảm ứng từ nằm ngang hướng từ đơng sang tây Sóng truyền đến M từ phía A Nam B Đơng C Tây D Bắc Câu 39 Để xác định biến đổi điện trở theo nhiệt độ ta cần dụng cụ đo gồm: A Ôm kế đồng hồ đo thời gian B Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian C Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian D Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ Câu 40 Phát biểu sau ? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A Nằm theo hướng lực từ B Ngược hướng với đường sức từ C Nằm theo hướng đường sức từ D Ngược hướng với lực từ thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... roto, tăng số cặp cực lên lần B tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số cặp cực lên lần C tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số vòng dây phần ứng lên lần D tăng số cặp cực từ máy lên lần số vòng dây... thời gian C tần số dao động tần số ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 13 Hai cuộn dây có điện trở độ tự cảm tương ứng R1, L1 R2, L2 mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn... truyền sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động Câu 24 Âm sắc đặc tính sinh lí âm, gắn liền với: A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D đồ thị dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 4 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 4 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn