Đề lý thuyết hay và khó số 3 môn vật lý

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Tia tử ngoại khơng có tác dụng sau đây? A Chiếu sáng B Quang điện C Diệt khuẩn D Phát quang Câu Trong phân hạch hạt nhân , gọi k hệ số nhân nơtron Giá trị k lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân A k < B k = C k > D k = -1 Câu Chọn phát biểu sai q trình lan truyền sóng học A Là trình truyền pha dao động B Là trình truyền lượng C Là trình truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian D Là trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian Câu Một lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc A B C D Câu Nhận định sau SAI nói dao động tắt dần? A Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh cộng âm B Dao động tắt dần có biên độ tốc độ giảm liên tục theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh D Dao động tắt dần có biên độ giảm liên tục theo thời gian Câu Động ban đầu cực đại quang electron tách khỏi kim loại chiếu ánh sáng thích hợp không phụ thuộc vào A tần số ánh sáng kích thích B bước sóng ánh sáng kích thích C chất kim loại dùng làm catot D cường độ chùm sáng kích thích Câu Đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp làm thay đổi điện dung tụ điện thấy điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại 2U Liên hệ cảm kháng ZL điện trở R sau đúng? A B C D Câu Máy biến áp hoạt động dựa vào A tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay B tượng cộng hưởng điện C tượng cảm ứng điện từ D tượng cộng hưởng điện sử dụng từ trường quay Câu Biên độ sóng A quãng đường mà phần tử môi trường truyền giây B khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha C biên độ dao động phần tử mơi trường nơi sóng truyền qua D khoảng cách hai phần tử mơi trường phương truyền sóng mà dao động pha Câu 10 Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng Câu 11 Trong nguồn sáng sau đây, nguồn sáng cho quang phổ vạch hấp thụ A hợp kim đồng nóng sáng lò luyện kim B lửa đèn cồn có vài hạt muối rắc vào bấc C đèn ống huỳnh quang D quang phổ mặt trời thu trái đất Câu 12 Hệ dao động có tần số riêng f0, chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hồn có tần số f Tần số dao động cưỡng hệ A f - f0 B f0 C f + f0 D f Câu 13 Hãy chọn câu Trong tượng quang phát quang, hấp thụ hoàn tồn phơtơn đưa đến A Sự giải phóng electron tự B Sự giải phóng electron liên kết C Sự giải phóng cặp electron lổ trống D Sự phát phôtôn khác Câu 14 Theo thuyết lượng tử ánh sáng nhận xét sau sai ? A Chùm ánh sáng chùm hạt phôtôn, hạt phôtôn mang lượng xác định B Các phôtôn giống tồn chuyển động C Tốc độ phôtôn phụ thuộc vào môi trường chúng chuyển động D Các nguyên tử, phân tử xạ sóng điện từ xạ phơtơn Câu 15 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian B có chu kỳ khơng đổi C có cường độ biến thiên tuần hồn theo thời gian D có chiều dài biến đổi theo thời gian Câu 16 Một sóng truyền mơi trường có bước sóng vận tốc λ1 v1 Khi truyền môi trường có bước sóng vận tốc λ2 v2 Biểu thức sau đúng? A B C D Câu 17 Quang phổ liên tục phát hai vật khác thì: A hồn tồn khác nhiệt độ B hoàn toàn giống nhiệt độ C giống nhau, vật có nhiệt độ thích hợp D giống nhau, hai vật có nhiệt độ Câu 18 Hiện tượng tự cảm tượng: A Xuất dòng điện nối mạch với nguồn B Xuất dòng điện mạch kín C Xuất dòng điện mạch kín D Cảm ứng từ xảy cường độ dòng điện mạch biến thiên Câu 19 Hai lắc lò xo giống hệt (m1 = m2, k1 = k2) treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, người ta kéo m1 đoạn A1 m2 đoạn A2 = 2A1 xuống dưới, đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà Kết luận sau đúng? A Hai vật đến vị trí cân lúc B m2 vị trí cân lần thứ trước vật m1 vị trí cân lần thứ hai sau m1 C Vật m1 vị trí cân trước vật m2 D Vật m2 vị trí cân trước vật m1 Câu 20 Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A điện tích tự tạo vật B điện tích bị C eletron chuyển từ vật sang vật khác D vật bị nóng lên Câu 21 Trong mạch dao động, dòng điện mạch có đặc điểm sau đây? A Cường độ lớn B Tần số lớn C Tần số nhỏ D Chu kì lớn Câu 22 Chọn câu sai Ánh sáng đơn sắc A ánh sáng có tần số xác định môi trường B ánh sáng không bị tán sắc C ánh sáng có bước sóng xác định mơi trường D ánh sáng có màu sắc xác định mơi trường Câu 23 Có thể dùng kính lúp để quan sát cho hợp lí? A chuyển động hành tinh B vi khuẩn nhỏ C tranh phong cảnh lớn D phận thể ruồi Câu 24 Dòng điện khơng đổi dòng điện có A điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây không đổi theo thời gian B chiều không thay đổi theo thời gian C chiều cường độ không thay đổi theo thời gian D cường độ không thay đổi theo thời gian Câu 25 Màu sắc sặc sỡ bong bóng xà phòng kết tượng A Giao thoa ánh sáng B Tán sắc ánh sáng C Nhiễu xạ ánh sáng D Quang phát quang Câu 26 Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mgl(3 - 2cosα) B mgl(1 + cosα) C mgl(1 - sinα) D mgl(1 - cosα) Câu 27 Khi chất điểm dao động điều hòa tới vị trí cân A gia tốc đạt cực đại B đạt cực đại C động đạt cực đại D vận tốc đạt cực đại Câu 28 Gọi f1, f2 f3 tần số dòng điện xoay chiều ba pha, tần số từ trường tạo tần số quay roto động không đồng ba pha Kết luận sau nói mối quan hệ tần số A f1 = f = f B f1 = f > f C f1 = f < f D f1 > f = f Câu 29 Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa dọc trục OX v = Aωcos(ωt) Phát biểu sau đúng? A Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A C Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương D Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A Câu 30 Một vật dao động điều hòa với tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A là: A 1/6f B 1/4f C 1/12f D 1/3f Câu 31 Thấu kính hội tụ khối chất suốt, giới hạn A hai mặt mặt cầu B mặt cầu lõm mặt phẳng C hai mặt cầu lõm D hai mặt cầu, mặt cầu lồi có bán kính nhỏ mặt cầu lõm Câu 32 Khi nói máy phát điện xoay chiều, phát biểu sau đúng? A Chỉ có dòng điện xoay chiều pha tạo từ trường quay B Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln có tần số tần số quay rôto C Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay rơto D Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo Câu 33 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân sẽ: A giảm tăng khoảng cách hai khe quan sát B giảm tăng khoảng cách hai khe C không thay đổi thay đổi khoảng cách hai khe quan sát D tăng lên tăng khoảng cách hai khe Câu 34 Đặt vào đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có chu kỳ T Sự nhanh pha hay chậm pha dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào: A R, C, T B L, C, T C L, R, C, T D R, L, T Câu 35 Chọn câu sai A Động không đồng ba pha biến điện thành B Động khơng đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha C Trong động không đồng ba pha, vận tốc góc khung dây ln nhỏ vận tốc góc từ trường quay D Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 36 Quy ước chiều dòng điện khơng đổi A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 37 Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Ở thời điểm t vật có tốc độ v, lúc vật có li độ góc A B C D Câu 38 Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi Điểm M dây bụng sóng điểm N dây có vị trí cân cách vị trí cân M phần tám bước sóng Dao động M N A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha 450 Câu 39 Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Câu 40 Sản phẩm phân hạch hạt nhân U235 hạt nhân phóng xạ: A β+ B α C βD γ thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... D Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A Câu 30 Một vật dao động điều hòa với tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A là: A 1/6f B 1/4f C 1/12f D 1/3f Câu 31 Thấu kính hội tụ khối... vật m2 D Vật m2 vị trí cân trước vật m1 Câu 20 Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A điện tích tự tạo vật B điện tích bị C eletron chuyển từ vật sang vật khác D vật bị nóng lên Câu 21 Trong mạch... nhẹ để hai vật dao động điều hoà Kết luận sau đúng? A Hai vật đến vị trí cân lúc B m2 vị trí cân lần thứ trước vật m1 vị trí cân lần thứ hai sau m1 C Vật m1 vị trí cân trước vật m2 D Vật m2 vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 3 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 3 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn