C0305 máy biến áp và truyền tải điện năng đề 1

19 52 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Máy biến áp truyền tải điện Câu Máy biến thiết bị A biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều B biến đổi hiệu điện dòng điện không đổi C biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều hay dòng điện khơng đổi D biến đổi cơng suất dòng điện không đổi AID: Level: (0) Trả 72880 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời B Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:9 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Máy biến dùng để biến để biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Đấp án A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Câu Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng đặt hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp là: A 2200 B 1000 C 2000 D 2500 AID: Level: (-1) Trả 72889 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:11 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Số vòng dây cuộn thứ cấp vòng Đáp án A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Hoạt động biến áp dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C từ trường quay D tác dụng lực từ BID: Level: (2) Trả 73396 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 19:55 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ Đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một máy biến có số vòng cuộn dây sơ cấp lớn số vòng cuộn dây thứ cấp Biến có tác dụng tác dụng sau? A Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện B Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện C Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện D Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện DTrả ID: Level: (1) 73836 12 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:21 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 => Choṇ D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải tayer2012: Us/Ut=Ns/Nt=It/Is>1 => tang cuong giam dien the Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Máy biến dùng để biến đổi hiệu điện nguồn điện ? A Pin B Ăcqui C Nguồn điện xoay chiều AC D Nguồn điện chiều DC CID: Level: (11) Trả 72876 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 21 Tháng 10 lúc 10:26 Link fb: Máy biến có thể đổi hiệu điện nguồn điện xoay chiều AC Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Câu Khi nói máy biến áp, điều ? A Khi mạch thứ cấp hở dòng điện cuộn sơ cấp ln B Dòng điện cuộn sơ cấp dòng điện cảm ứng C Cuộn sơ cấp máy thu điện D Cường độ dòng điện mạch sơ cấp khác hai trường hợp mạch thứ cấp kín hở DID: Level: (16) Trả 83818 50 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 15 Tháng lúc 14:43 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 A Sai B Sai, dòng điện nguồn khơng phải dòng điện cảm ứng C Sai, cuộn sơ cấp máy phát D Đúng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải ghostrider1999 @@ Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:21 thythysb chọn câu dài _thầy t bày 21 Tháng 11 lúc 23:28 luongnhuhuynh Ghi lòng tạt cách bn Thy 21 Tháng 11 lúc 23:32 nguyen1999vu tuỳ 21 Tháng 11 lúc 23:32 thythysb chọn câu hay trúng, câu sai chưa thử Nói thật t lần =.= 21 Tháng 11 lúc 23:33 Hondacodonb97 B?? dòng điện Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:46 thythysb dòng cuộn sơ dòng vào máy phát, dòng điện xoay chiều, sinh xem chất nguồn phát 21 Tháng 11 lúc 23:48 Hondacodonb97 khó hiểu hi 21 Tháng 11 lúc 23:52 thukhuyen99 nói cuộn thứ cấp máy gì? Trả lời Tháng 12 lúc 17:57 luongnhuhuynh Máy thu, gắn với tải tiêu thụ Tháng 12 lúc 21:21 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Khi máy biến áp hoạt động, hao phí điện khơng đáng kể đại lượng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp nhau? A Điện áp B Cơng suất C Biên độ suất điện động D Dòng điện BID: Level: (0) Trả 89124 14 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 17:41 Link fb: Ta có hao phí điện khơng đáng kể cơng suất dòng điện mạch sơ cấp thứ cấp Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải dachop_tiendu: Vì số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp khác nên điện áp, biên độ suất điện động, dòng điện cuộn sơ cấp thứ cấp khác Hao phí điện khơng đáng kể cơng suất cuộn sơ cấp thứ cấp Chọn đáp án B Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng , máy biến mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp 12 A cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp là: A 20 A B 7,2 A C 72 A D A DID: Level: (4) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trả 72898 12 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:14 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Ta có Đáp án D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cuộn sơ cấp máy biến có 1023 vòng, cuộn thứ cấp có 75 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng 3000 V Người ta nối hai đầu cuộn thứ cấp vào động điện có cơng suất 2,5 kW hệ số công suất cosφ = 0,8 cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp bao nhiêu? A 11 A B 22 A C 14,2 A D 19,4 A CTrả lời D ID: Level: (0) 72903 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 00:00 00:00 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:2 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta có => Choṇ C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Câu 10 Cuộn sơ cấp máy biến có 1000 vòng dây mắc vào điện áp U = 200 V Cuộn thứ cấp có điện áp hiệu dụng 10 V Bỏ qua mát lượng máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 100 vòng B 50 vòng C 200 vòng D 28 vòng BID: Level: (0) Trả 73998 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:13 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Ta có vòng Đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Một máy biến có tỉ số vòng n1/n2 = 5, hiệu suất 100% nhận công suất 10 (kW) cuộn sơ cấp hiệu hai đầu sơ cấp (kV), cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp là: A (A) B 40 (A) C 50 (A) D 60 (A) CID: Level: (3) Trả 81385 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 19:56 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Cường độ dòng điện cở cuộn sơ cấp Đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải ruachamchap99 Cho mk hoi.Tại k có hệ số công suất Trả lời 16 Tháng 12 lúc 21:30 thanhthuyphuthuy đề không nói (và không có kiện đặc biệt) mặc định k=1 16 Tháng 12 lúc 21:37 Câu 12 M ột máy bi ến áp lý t ưởng có tỉ s ố vòng dây cu ộn s c ấp th ứ c ấp : Cu ộn th ứ c ấp n ối v ới t ải tiêu th ụ m ạch ện RLC khơng phân nhánh có R = 60 Ω ,L = 0,6 √3/ π H; C = 10-3/(12 π√3) F cu ộn s c ấp n ối v ới ện áp xoay chi ều có tr ị hi ệu d ụng 120 V t ần s ố 50 Hz Công su ất to ả nhi ệt t ải tiêu th ụ là: A 180 W B 90 W C 26,7 W D 135 W DTrả lời A ID: Level: (1) 83698 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 00:00 00:00 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:18 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta có Cơng suất tỏa nhiệt : =>Choṇ D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải o01693115035 : ta có \frac{U1}{U1}=2/3 =>U2=180v có I=\frac{U}{Z}=1,5 công suất toả nhiệt có công thức : p=I^2R=2,25.60=135 W hiencandy99 ngu Trả lời 12 Tháng 12 lúc 15:37 Câu 13 Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp là: A 0,035 A B 0,045 A C 0,055 A D 0,023 A BTrả lời A ID: Level: (8) 87488 27 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 00:00 00:00 onthidh94 ( Nguyễn Thu Hoài ) 23 Tháng lúc 17:55 Link fb: Gà Tỏa Sáng Ta có Để công suất ln bảo tồn thì: Đáp Án : B 0.045 A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Ngũn Thu Hồi bạn có thắc mắc lời giải hiencandy99 lại có cơng thức để cơng suất ln bảo tồn đó vậy? Trả lời 12 Tháng 12 lúc 15:49 thidaihoc1999 u1i1=u2i2+u3i3 Trả lời 13 Tháng 12 lúc 11:2 Câu 14 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi số vòng dây cuộn thứ cấp thay đổi Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp u = U√2cos100πt (V) Nếu tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 100vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu Số vòng dây cuộn thứ cấp lúc đầu là: A 800 vòng B 500 vòng C 1000 vòng D 2000 vòng BID: Level: (1) Trả 91204 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:11 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta có Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải phonglantim2512: Ban đầu : N1/N2 = U1/U2 sau tăng: N1/(N2 + 100)=U1/(1,2U2) chia vế vs vế có (N2+100)/N2=1,2 => N2 = 500 N1,U1 cuộn sơ cấp N2, U2 cuộn thứ cấp Câu 15 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu Số vòng dây ban đầu cuộn thứ cấp là: A 1200 vòng B 300 vòng C 900 vòng D 600 vòng BID: Level: (0) Trả 96077 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:21 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Vì Đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Nguyên nhân gây hao phí lượng máy biến do: A Hao phí l ượng d ưới d ạng nhi ệt n ăng to ả cu ộn s c ấp th ứ c ấp c máy bi ến th ế B Lõi sắt có từ trở gây dòng Fucơ C Có thất lượng dạng xạ sóng điện từ D Cả A, B, C DID: Level: (-17) Trả 72884 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 21 Tháng 10 lúc 10:42 Link fb: Nguyên nhân chủ yếu gây hao phí lượng máy biến do: Hao phí lượng dạng nhiệt toả cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến Lõi sắt có từ trở gây dòng Fucơ Có thất thoát lượng dạng xạ sóng điện từ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Câu17 Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 24 V 10 A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 240 V; 100 A B 240 V; A C 2,4 V; 100 A D 2,4 V; A BID: Level: (3) Trả 72885 12 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 23 Tháng 11 lúc 20:15 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Câu 18 Trong máy biến thế, số vòng N2 cuộn thứ cấp gấp đơi số vòng N1 cuộn sơ cấp Đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u = U0sinωt điện áp hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp nhận giá trị sau A 2U0 B U0/2 C U0√2 D U0√2 CID: Level: (4) Trả 91660 22 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 18 Tháng lúc 15:45 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải hiencandy99 hahahaha Trả lời 12 Tháng 12 lúc 16:39 anh690136 lại hiệu dụng aaaaaaaaaaaaaaa Trả lời 14 Tháng 12 lúc 20:41 Câu 19 Biện pháp sau khơng góp phần tăng hiệu suất máy biến áp? A Đặt sắt lõi sắt song song với mặt phẳng chứa đường sức từ B Dùng lõi sắt gồm nhiều sắt mỏng ghép cách điện với C Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp D Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ DID: Level: (6) Trả 93071 57 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A mrhaind ( Trần Lê Ngọc Hải ) 12 Tháng lúc 12:41 Link fb: A làm tăng từ thơng qua vòng dây Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Giảm hao phí dòng Fu-cơ C Giảm hao phí điện trở sử dụng A,B,C đúng, suy D sai Đáp án D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Lê Ngọc Hải bạn có thắc mắc lời giải Câu 20 Khi nói máy biến thế, điều sai ? A Là thiết bị cho phép biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều mà khơng làm thay đổi tần số dòng điện B Máy biến làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều C Hoạt động máy biến dựa tượng cảm ứng điện từ D Máy biến gồm hai cuộn dây có số vòng khác quấn lõi thép kĩ thuật BTrả ID: Level: (27) lời 96522 12 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) Tháng lúc 1:6 Link fb: Máy biến hoạt động tượng cảm ứng điện từ, cuộn dây máy biến có số vòng khác gắn lõi thép kĩ thuật, cho phép biến đổi hiệu điện cường độ dòng điện cuộn mà khơng làm thay đổi tần số cơng suất dòng điện Từ đó ta có đáp án sai B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải Câu 21 Người ta dùng lõi thép kỹ thuật điện máy biến áp, mục đích để làm A mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp B mạch từ giảm cường từ thông qua cuộn dây C giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fu-cơ D khung lắp cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp CTrả ID: Level: (-4) lời 97859 17 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 14 Tháng lúc 22:18 Link fb: Máy biến áp gồm hai cuộn dây có s ố vòng khác quấn lõi s kín Lõi thường làm s thép pha silic, ghép cách ện v ới để gi ảm hao phí điện dòng Fu - Vậy đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ghostrider1999 Fu-cô Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:22 dohoangvananh99 ko phải A == Trả lời 25 Tháng 11 lúc 10:51 Câu 22 Vai trò máy biến việc truyền t ải ện n ăng A giảm ện tr c dây dẫn đườ ng truyền t ải để giảm hao phí đườ ng truy ền tải B tăng hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải C giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải D giảm thất thoát lượng dạng xạ sóng điện từ BID: Level: (3) Trả 72877 14 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 23 Tháng lúc 16:44 Link fb: Trong việc truyền tải ện năng, máy bi ến áp có vai trò làm t ăng hi ệu ện th ế truy ền tải để giảm hao phí đườ ng truyền tải Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thukhuyen99 có máy hạ áp mà? không hiểu câu Trả lời Tháng 12 lúc 17:48 ghostrider1999 máy hạ áp hao phí nhiều nên gây hại Tháng 12 lúc 17:50 thukhuyen99 câu D? Trả lời Tháng 12 lúc 17:52 ghostrider1999 "bức xạ sóng điện từ" sai đoạn Tháng 12 lúc 18:24 Câu 23 Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp là: 2200 vòng 120 vòng Người ta mắc cuộn sơ cấp với hiệu điện xoay chiều 220 V - 50 Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: A 24 V B 12 V C 8,5 V D 17 V BID: Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trả 72896 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 20 Tháng 11 lúc 22:20 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 24 Một máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 20 Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp 20 kV phải đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp có giá trị hiệu dụng : A 4000 V B 10 kV C 1000 V D 40 kV CID: Trả 83363 lời A Level: (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 17:41 Link fb: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải Câu 25 Cho máy biến có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100 Ω, độ tự cảm 0,318 H.Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100 V tần số dòng điện 50 Hz Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 0,71 A B 1,5 A C 2,83 A D 2,8 A CID: Level: (9) Trả 72902 15 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 23 Tháng 11 lúc 20:18 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Hiệu điện đầu cuộn thứ cấp: Cường độ dòng điện cuộn thứ cấp: Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải hoanglinh208 đầu nhớ I tăng mà bấm máy giảm : Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:22 linhnhi99 =.= Trả lời 28 Tháng 11 lúc 22:44 cristine0405 chỗ I2 lại bấm (căn 2) Trả lời Tháng 12 lúc 18:46 Câu 26 Cuộn sơ cấp máy biến có 2046 vòng, cuộn thứ cấp có 150 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 3000 V Nối hai đầu cuộn thứ cấp điện trở R = 10 Ω Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch thứ cấp có giá trị là? A 21 A B 11 A C 22 A D 14,2 A CID: Level: (-1) Trả 72904 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:4 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 Ta có Đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải Câu 27 Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n = 25 vòng, I3 = 1,2 A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A 0,035 B 0,045 C 0,055 D 0,023 BID: Level: (7) Trả 92143 24 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 25 Tháng lúc 21:8 Link fb: Ta có: Dòng ện qua cuộn sơ cấp: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc m ắc l ời giải KaKaAcMaBenEm: Câu 28 Một nhà máy phát điện có cơng suất truyền tải 300 MW, điện áp truyền 200 kV, hao phí truyền tải 12h 576 MWh Để hao phí 4% so với cơng suất truyền tải phải A Tăng điện áp truyền tải thêm 200 kV B Giảm điện áp truyền tải xuống 100 kV C Giảm điện áp truyền tải xuống 50 kV D Tăng điện áp truyền tải thêm 400 kV AID: Level: (0) Trả 93268 25 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ctduongc1hr ( Dương Công Tráng ) 19 Tháng lúc 23:39 Link fb: Ban đầu phần trăm hao phí mà nên phải tăng 200 kV Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Dương Công Tráng bạn có thắc mắc lời giải Câu 29 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 50 V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt 100 vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu U, tăng thêm 100 vòng điện áp 2U tăng thêm 600 vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn bằng: A 200 V B 110 V C 100 V D 150 V DTrả lời A ID: Level: (0) 97150 11 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 00:00 00:00 coolboy0211 ( COOLGIRL ) 15 Tháng lúc 10:27 Link fb: Gọi số vong sơ câp N1;thứ cấp N2 HDDT cuộn sơ cấp Ta có theo đề ta lại có Tăng thêm 600 vòng= Đáp án D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook COOLGIRL bạn có thắc mắc lời giải Câu 30 Cho máy biến có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100 V có tần số 50 Hz Cơng suất mạch thứ cấp là: A 200 W B 150 W C 250 W D 142,4 W AID: Level: (2) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trả 72901 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A liked ( Vũ Hoài Sơn ) 21 Tháng 10 lúc 10:13 Link fb: Hiệu điện hái đầu cuộn thứ cấp: Công suất cuộn thứ cấp là: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hoài Sơn bạn có thắc mắc lời giải xuxu_no1: N1/N2 = U1/U2 = 1/2 suy U2 = 200V Tổng trở Z cuộn thứ cấp = 100can2 I = U2/Z = can2 Công suất P =I^2.R = 200W ... 4% so với cơng suất truyền tải phải A Tăng điện áp truyền tải thêm 200 kV B Giảm điện áp truyền tải xuống 10 0 kV C Giảm điện áp truyền tải xuống 50 kV D Tăng điện áp truyền tải thêm 400 kV AID:... lời 12 Tháng 12 lúc 15 :49 thidaihoc1999 u1i1=u2i2+u3i3 Trả lời 13 Tháng 12 lúc 11 :2 Câu 14 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi số vòng dây cuộn thứ cấp thay đổi Đặt vào... ghostrider1999 @@ Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23: 21 thythysb chọn câu dài _thầy t bày 21 Tháng 11 lúc 23:28 luongnhuhuynh Ghi lòng tạt cách bn Thy 21 Tháng 11 lúc 23:32 nguyen1999vu tuỳ 21 Tháng 11 lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: C0305 máy biến áp và truyền tải điện năng đề 1 , C0305 máy biến áp và truyền tải điện năng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn