C0302 phương pháp giải toán điện xoay chiều

21 32 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Phương pháp giải toán điện xoay chiều Câu Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: điện trở R = 50 Ω; điện cảm L = 1/π H; điện dung C = 100/π µF Điểm M nằm R L, điểm N nằm L C Đặt điện áp xoay chiều u = 500cos(100πt + π/4) V lên hai đầu đoạn mạch AB Biểu thức điện áp tức thời đoạn AN A uAN = 250√5.cos(100πt − 1,11) V B uAN = 250√5.cos(100πt + 1,11) V C uAN = 250√10.cos(100πt + 1,11) V D uAN = 1118cos(100πt + 1,89) V D(20) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282152 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 8:38 Link fb: , Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải dangthai30diem cho hỏi bấm biểu thức số phức xong bấm = kết sai muốn sửa lại biểu thức để bấm = lại ấn nào, không làm cách để đưa trỏ để sửa ? Trả lời Tháng 11 lúc 21:7 hoctaprenluyen ấn nút lùi lại k đc bạn ? Tháng 11 lúc 21:9 dangthai30diem không bạn biểu thức ngắn biểu thức dài không được, bạn thử thử coi Tháng 11 lúc 21:17 hoctaprenluyen bạn phải ấn thêm nút SD máy tính ấn nút lùi lại đc Tháng 11 lúc 21:20 dangthai30diem SD nút bạn hướng dẫn với Trả lời Tháng 11 lúc 21:22 hoctaprenluyen nút cạnh nút M+ Tháng 11 lúc 21:22 hoctaprenluyen mà bạn dùng loại máy tính Tháng 11 lúc 21:23 dangthai30diem nút m+ chữ m ô đen cuối bên cạnh nút Y sd , dùng fx 570 es Tháng 11 lúc 21:28 dangthai30diem nút m+ chữ m ô đen cuối bên cạnh nút Y khơng phải s d cả, dùng fx570 es Trả lời Tháng 11 lúc 21:27 hoctaprenluyen bạn sử dụng fx570MS bạn ấn shift + a b/c xong ấn sang đc Tháng 11 lúc 21:32 nguyen1999vu nút đó đen màu trắng SD Tháng 11 lúc 21:33 dangthai30diem cảm ơn bạn , bạn nhiệt tình q mờ hết nút nên chả nhìn thấy sd ^^ Tháng 11 lúc 21:35 hoctaprenluyen hì k có upgrade máy thi đại học sử dụng máy die Tháng 11 lúc 21:37 dangthai30diem dùng plus bạn nói ms loại máy không shift solve viền đen full đen Tháng 11 lúc 21:39 nguyen1999vu thuộc bàn phím Tháng 11 lúc 21:40 cậy hết bấm bt hoctaprenluyen mk tưởng v hì Tháng 11 lúc 21:40 dangthai30diem thuộc bàn phím pc để gõ cho nhanh khơng tìm mục đích để thuộc bàn phím casio Tháng 11 lúc 21:44 nguyen1999vu chả học thuộc bấm nhiều quen tay k cần nhìn máy bấm bt bàn phím máy tính ms gõ dc qua test 53 từ/ phút Tháng 11 lúc 21:45 toilaemo Tại chỗ 50 mẫu lại ko có i Em chưa học số phức nên h ko hỉu chất Trả lời 10 Tháng 11 lúc 19:54 vutienkhoa chỗ 50 mẫu R=50 nha bạn , Zl=ZC=100 , ghi Z=50+100i viết nhầm , phải Zan 10 Tháng 11 lúc 19:57 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: điện trở R = 50 Ω; điện dung C = 200/π µF, điện cảm L = 1/π H Điểm M nằm R C, điểm N nằm C L Đặt điện áp xoay chiều u = 500cos(100πt + π/4) V lên hai đầu đoạn mạch AB Biểu thức điện áp tức thời đoạn AN A uAN = 500.cos(100πt + π/4) V B uAN = 500.cos(100πt – π/4) V C uAN = 250√2.cos(100πt + π/4) V D uAN = 250√2cos(100πt – π/4) V B(7) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282153 25 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 8:50 Link fb: , Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 Trả lời Tháng 11 lúc 23:19 kabutoseisen Trả lời Tháng 11 lúc 23:20 kamas09 Zan lai 50-50i vay Trả lời Tháng 11 lúc 20:12 kamas09 tưởng 50+100i Tháng 11 lúc 20:13 xuannamjr Zan R C, c lộn R vầ L 10 Tháng 11 lúc 20:49 thidaihoc1999 AN có tụ vs điện trở 12 Tháng 11 lúc 10:30 lop11truong gggggggg Trả lời 13 Tháng 11 lúc 10:56 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: điện trở R = 100 Ω; điện dung C = 100/π µF, điện cảm L = 1/π H Điểm M nằm R C, điểm N nằm C L Đặt điện áp xoay chiều u = 500cos(100πt + π/3) V lên hai đầu đo ạn m ạch AB Bi ểu th ức ện áp t ức th ời đo ạn AN A uAN = 770.cos(100πt + π/4) V B uAN = 707.cos(100πt – π/4) V C uAN= 707.cos(100πt + π/12) V D uAN = 770cos(100πt – π/12) V C(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282154 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 8:52 Link fb: , Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Mắc nối tiếp điện trở R = 30 Ω với ống dây có độ tự cảm L = 1/2π H, điện trở nội r = 20 Ω tụ điện có điện dung C = 200/π µF Đặt điện áp u = 100√2cos(100πt) V lên hai đầu mạch Điện áp tức thời ống dây A uD = 20√58.cos(100πt +1,37) V B uD = 80,7.cos(100πt – 1,19) V C uD = 20√58.cos(100πt + 1,19) V D uD = 80,7.cos(100πt +1,37) V C(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282155 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: , Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 8:57 Link fb: Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Mắc nối tiếp điện trở R = 30 Ω với ống dây có độ tự cảm L = 1/4π H, điện trở nội r = 10 Ω tụ điện có điện dung C = 200/π µF Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt + π/2) V lên hai đầu mạch Điện áp tức thời ống dây A uD = 177,6.cos(100πt – 2,96) V B uD = 127,5√2.cos(100πt – 2,96) V C uD = 127,5√2.cos(100πt – 1,37) V D uD = 177,6.cos(100πt + 1,37) V A(9) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282156 23 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 9:4 Link fb: , Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải SuperFieldsMoon A - Trả lời A ?? Trả lời Tháng 11 lúc 23:17 nguyennhat37na mà @@ Tháng 11 lúc 23:21 SuperFieldsMoon t đỏ nè ?? đáp án Tháng 11 lúc 23:22 nguyennhat37na đáp án A @@ Tháng 11 lúc 23:23 linhnhi99 lỗi moon làm dk dk , Tháng 11 lúc 23:24 SuperFieldsMoon ok ok Tháng 11 lúc 23:25 Hondacodonb97 A tra loi A Trả lời Tháng 11 lúc 23:23 thythysb Trả lời Tháng 11 lúc 23:27 0918296290 vãi Trả lời Tháng 11 lúc 13:57 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho mạch xoay chiều AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm hai phần tử L R, điểm N nằm hai phần tử R C Dùng vôn kế nhiệt đo điện áp đoạn AN 200 V đoạn MB 100 V Biết điện áp tức thời AN MB vuông pha với Điện áp hiệu dụng R A 120 V B 80 V C 90 V D 40√5 V D(1) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282611 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 22:55 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải soima1999 sd loại Ur=Ul-Uc ạ? Trả lời 10 Tháng 11 lúc 22:29 Câu Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở mắc nối tiếp Gọi M điểm nối tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu dụng hai đầu MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Tính độ lệch pha dòng điện tức thời điện áp tức thời đoạn mạch MB A π/3 B π/6 C π/4 D π/8 B(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282617 10 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 14:44 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Câu Cho mạch xoay chiều AB gồm ba phần tử mắc nối thứ tự: cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm L R, điểm N nằm R C Cho uAN vuông pha với uMB Các giá trị hiệu dụng UL = 150 V UC = 80 V Điện áp hiệu dụng điện trở A 20√5 V B 230 V C 170 V D 20√30 V D(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282613 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 23:24 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho mạch xoay chiều AB gồm ba phần tử mắc nối thứ tự: cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm L R, điểm N nằm R C Cho uAN vuông pha với uMB Các giá trị hiệu dụng UL = 400 V UR = 200 V Điện áp hiệu dụng tụ điện A 100 V B 300 V C 150 V D 200 V A(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282614 1 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 23:28 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh AB gồm ba phần tử mắc nối thứ tự sau: cuộn cảm có độ tự cảm L = √2/ π H, điện trở R, t ụ điện có điện dung C = √2/π.10-4 Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu A, B đoạn mạch Biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa R, L hai đầu đoạn mạch chứa R, C vuông pha với Giá trị R A 100 Ω B 120 Ω C 80Ω D 150 Ω A(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282615 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 14:6 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Đặt điện áp xoay chiều lên đoạn mạch AM biểu thức cường độ dòng điện i1 = 2.cos(100πt – π/3) A Nếu đặt điện áp lên đoạn MB biểu thức cường độ dòng điện i2 = 4.cos(100πt + 3π/4) A Khi đặt điện áp xoay chiều nói lên hai đầu đoạn mạch AB (gồm AM nối tiếp MB) biểu thức cường độ dòng điện A i = 3,75.cos(100πt – 1,29) A B i = 3,75.cos(100πt + 2,34) A C i = 4/√3.cos(100πt − π/12) A D i = 4/√3.cos(100πt + 1,29) A A - ID: Level: (0) Trả 282157 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tháng 11 lúc 9:10 Link fb: ; Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch AB (gồm AM nối tiếp MB) biểu thức cường độ dòng điện i = 4/√3.cos(100πt + π/12) A Khi đặt ện áp xoay chiều lên đoạn mạch AM biểu thức cường độ dòng điện i1 = 2.cos(100πt – π/12) A Khi đặt điện áp lên đoạn MB biểu thức cường độ dòng điện A i = 4√3.cos(100πt − π/6) A B i = 4.cos(100πt + π/6) A C i = 4.cos(100πt + 7π/12) A D i = 4/√3.cos(100πt + π/12) A C(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282158 10 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: ; Mà Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 9:36 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng C = 1/4π mF, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: uAM = 50√2.cos(100πt – π/12) V uMB = 150.cos(100πt + π/3) V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,87 B 0,84 C 0,95 D 0,99 D(5) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282159 16 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 9:48 Link fb: Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hoangha7499 lại lấy cos 0.138 nhỉ? k hiểu? Trả lời 10 Tháng 11 lúc 15:31 nguyenchang1999 hệ số công suất mà bạn 10 Tháng 11 lúc 16:10 hoangha7499 mà lại tính lấy pha ban đầu Z /nhỉ?k hiểu 10 Tháng 11 lúc 19:53 linhchi1999 Zam=R+Zc =40+25i ?? Trả lời 15 trước SuperFieldsMoon ZC= 40 mà bạn mà Zc phải -i ko phải +i đau 15 trước Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng C = 1/4π mF, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: uAM = 50√2.cos(50πt – 7π/12) V uMB = 100.cos(50πt – π/4) V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,86 B 0,84 C 0,88 D 0,71 C(2) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282160 16 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 10:43 Link fb: Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kamas09 lai cos 0.138 vay Trả lời Tháng 11 lúc 8:33 thaikim161099 có lẹ đánh nhầm Trả lời Tháng 11 lúc 15:50 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có L = 1/π Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: uAM = 120√2.cos(50πt – π/3) V uMB = 200.cos(50πt + π/3) V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,89 B 0,99 C 0,88 D 0,85 B(2) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282161 16 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 10:45 Link fb: Mà Câu 16 Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh AB gồm ba phần tử mắc nối thứ tự sau: cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H, điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu A, B đoạn mạch Biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa R, L hai đầu đoạn mạch chứa R, C vuông pha với Giá trị điện dung C A 100 F B √3π.10-4 F C √2/π.10-4 F D 1/π.10-4 F D(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282616 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 14:30 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Câu Cho mạch xoay chiều AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: 17 cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm hai phần tử L R, điểm N nằm hai phần tử R C Dùng vôn kế nhiệt đo điện áp đoạn AN 150 V, đoạn R 100 V Biết điện áp tức thời AN MB vuông pha với Điện áp hiệu dụng MB A 150 V B 50√10 V C 60√5 V D 120 V C(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282612 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 23:9 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Câu 18 Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở tụ điện C mắc nối tiếp Gọi M điểm nối cuộn cảm điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu dụng hai đầu MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha π/12 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Tính độ lệch pha dòng điện tức thời điện áp tức thời đoạn mạch MB A π/5 B π/6 C π/4 D π/3 D(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282618 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 14:54 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Cho mạch xoay chiều AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm hai phần tử L R, điểm N nằm hai phần tử R C Dùng vôn kế nhiệt đo điện áp đoạn MN 100/√3 V, đoạn MB 100 V Biết điện áp tức thời AN MB vuông pha với Điện áp hiệu dụng đoạn AN A 120 V B 50√2 V C 50 V D 200 V B(0) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282619 A moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tháng 11 lúc 23:13 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Cho mạch xoay chiều AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: cuộn cảm L, điện trở R, tụ điện C Điểm M nằm hai phần tử L R, điểm N nằm hai phần tử R C Dùng vôn kế nhiệt đo điện áp đoạn AN 200 V, đoạn MB 150 V Biết điện áp tức thời AN MB vuông pha với Điện áp hiệu dụng cuộn dây A 120 V B 140 V C 100 V D 160 V D(6) Trả ID: Level: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc0 lời 282620 18 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 23:19 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb .s .h i t Trả lời Tháng 11 lúc 0:4 Hondacodonb97 Tháng 11 lúc 0:57 nevergiveup0123 ngu Trả lời Tháng 11 lúc 19:28 linhnhi99 tưởng ur , max ẩu Trả lời Tháng 11 lúc 22:10 anh690136 nha -_Trả lời Tháng 11 lúc 20:59 thuannguyenngoc ngu người Trả lời Tháng 11 lúc 23:18 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - ... 16 Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh AB gồm ba phần tử mắc nối thứ tự sau: cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H, điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu... tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu dụng hai đầu MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Tính độ lệch pha dòng điện tức thời điện. .. Câu Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự: điện trở R = 50 Ω; điện dung C = 200/π µF, điện cảm L = 1/π H Điểm M nằm R C, điểm N nằm C L Đặt điện áp xoay chiều u = 500cos(100πt
- Xem thêm -

Xem thêm: C0302 phương pháp giải toán điện xoay chiều , C0302 phương pháp giải toán điện xoay chiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn