C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa

14 46 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0203 - Bụng Nút sóng trường giao thoa Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai ngu ồn phát sóng k ết h ợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 5cos(40πt + π/6) mm u2 = 5cos(40πt + 7π/6) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D C - Trả lời A ID: 54210 Level: (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi NaN:NaN 02:52 dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp ) 13 Tháng lúc 5:11 Link fb: Xét điểm M đoạn S1S2 cách S1 d Pt dao động M nguồn gửi đến Độ lệch pha dao động nguồn gửi đến M là: Để M dao động với biên độ cực đại Mà Có 10 giá trị k nguyên Chọn đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Lại Đắc Hợp bạn có thắc mắc lời giải lokesh: namda=v/f=4cm dễ nhận thấy nguồn nguồn kết hợp ngược pha với k nguyên số điểm dao động cđ S1S2 phải thỏa: -S1S2/namda < k+1/2 < S1S2/namda -5 Cờ 5=k*2/2 => k=5 có cực đại Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai A 11 B C D D - Trả lời A ID: 71112 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi NaN:NaN 02:40 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 21 Tháng lúc 16:6 Link fb: Ta có: Điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn: Có giá trị m Hay có điểm dao động với biên độ cực đại đoạn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải AnNguyenQH aaaaaaaaaaaaaaaaaa Trả lời 16/10/2016 lúc 13:52 congdanh2015 quên số o Trả lời 20/2/2017 lúc 22:40 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Bố trí hai nguồn điểm S1, S2 nằm cách 12 cm dao động với biểu thức s = acos100πt Vận tốc truyền sóng 0,8 m/s Trên đoạn thẳng S1S2 có số điểm dao động mạnh là: A 14 B 15 C 16 D Không xác định B - Trả lời A ID: 73062 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi liked ( Vũ Hoài Sơn ) 24 Tháng lúc 20:50 Link fb: Số điểm dao động với biên độ cực đại: Có 15 giá trị k thỏa mãn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tại hai điểm A, B cách 20 cm mặt chất lỏng, người ta gây hai nguồn dao động pha, biên độ, tần số 50 Hz Vận tốc truyền sóng m/s Trên đoạn nối A B, số điểm có biên độ dao động cực đại đứng yên là: A B 10 C D A - Trả lời A ID: 73755 Level: (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 24 Tháng lúc 11:28 Link fb: Số điểm dao động cực đại Có điểm Số điểm dao động cực tiểu : Có điểm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Hai nguồn điểm S1 S2 mặt nước cách 21 cm phát sóng ngang pha biên độ tần số 20Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2 m/s Hỏi khoảng S1S2 có điểm dao động với biên độ cực đại: A B C D B - Trả lời A ID: 73798 Level: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 22 Tháng lúc 8:38 Link fb: Ta có: Các điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn Có giá trị k Hay có điểm dao động với biên độ cực đại khoảng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nhokphapsu Trong khoảng mà ta :'( Trả lời 5/10/2016 lúc 16:31 0918296290 khoảng bạn Trả lời 7/10/2016 lúc 15:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng hai điểm cố định A B cách 7,8 cm Biết bước sóng 1,2 cm Số điểm có biên độ cực đại nằm đoạn AB : A 12 B 13 C 11 D 14 B - Trả lời A ID: 81504 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 24 Tháng lúc 20:47 Link fb: Số điểm dao động với biên độ cực đại nằm đoạn AB là: Có 13 giá trị k thỏa mãn đề Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Trên mặt chất lỏng hai điểm A B cách cm có hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: uA = 3cos(8πt) cm ; uB = cos(8πt + π) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = cm/s Số điểm dao động với biên độ cm đoạn AB là: A 13 B 10 C 11 D 12 D - Trả lời A ID: 82392 Level: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi NaN:NaN 03:51 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 13 Tháng lúc 17:29 Link fb: M dao động với biên độ cực đại ( nguồn ngược pha) Trên đoạn AB: Vậy có 12 điểm dao động với biên độ 5cm đoạn AB Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải victory96: leitto96: Biên độ dao động tổng hợp Amax = (3^2+2^2+2.3.2.cos(pi + 2pi.0,5) = 5cm => Bài tốn trở thành tìm số CĐ AB hangcandy1999 thầy chữa sai hoang mang Trả lời 8/11/2016 lúc 23:31 khoangcach123 có cách hay ko hiểu gi Trả lời 22/4/2017 lúc 14:19 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 12,5 cm dao động pha với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số đường dao động cực đại mặt nước là: A 13 đường B 11 đường C 15 đường D 12 đường A - Trả lời A ID: 83713 Level: (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 24 Tháng lúc 11:22 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605 nguồn đao dộng pha số đường dao động cực đại : Có 13 đường Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Thái Quý Đại Nhân bạn có thắc mắc lời giải rickyacb123456 saiiiiiiiiiiiiii Trả lời 30/12/2016 lúc 6:21 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Trên mặt nước yên lặng, người ta tạo hai nguồn kết hợp S1 S2 cách 32 cm dao động theo phương trình là: u1 = cos(4πt + π) mm u2 = cos4πt mm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 10 cm/s coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 A 14 B 12 C 15 D 13 D - Trả lời A ID: 89080 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi liked ( Vũ Hoài Sơn ) 24 Tháng lúc 21:52 Link fb: Số điểm không dáo động đoạn thẳng S1S2 với nguồn ngược pha là: Suy có 13 giá trị thỏa mãn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Tại hai điểm A B cách 10 cm mặt chất lỏng có hai nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 0,5sin(50πt) cm ; uB = 0,5sin(50πt + π) cm, vận tốc tuyền sóng mặt chất lỏng 0,5 m/s Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại đoạn thẳng AB A 10 B C 12 D 11 A - Trả lời A ID: 90502 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi ctduongc1hr ( Dương Công Tráng ) 19 Tháng lúc 23:5 Link fb: nguồn ngược pha nên cực đại ứng với hiệu đường thay Số điểm dao động cực đại AB thoả mãn có 10 giá trị k thoả mãn Vậy có 10 điểm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Dương Cơng Tráng bạn có thắc mắc lời giải duyenbun khong phải >= l/2 Trả lời 7/10/2016 lúc 20:39 nvt270498 số bụng số nút thi chia điểm khơng cần chia 27/11/2016 lúc 10:39 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Thực giao thoa sóng mặt nước hai nguồn phát sóng ngang kết hợp S1, S2 cách 65 mm, dao động với phương trình là: u1 = u2 = 2cos100πt (mm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 16 B 32 C 33 D 17 C - Trả lời A ID: 97286 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi liked ( Vũ Hoài Sơn ) 24 Tháng lúc 21:20 Link fb: Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn là: có 33 giá trị k thỏa mãn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hoài Sơn bạn có thắc mắc lời giải nothingisforever94: c la cuc dai=>s1s2/lamda*2+1=6,5/0,4*2+1=33,5((lay phan nguyen) Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Tại hai điểm A B hai nguồn sóng kết hợp cách 10 cm mặt nước dao động pha với Tần số dao động 40 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB A B 11 C 10 D 12 C - Trả lời A ID: 275791 Level: 22 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 22 Tháng lúc 14:22 Link fb: Ta có: Các điểm dao động với biên độ cực tiểu thỏa mãn: hay Có 10 giá trị k Hay có 10 điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Ở bề mặt chất lỏng có hai ngu ồn phát sóng k ết h ợp S1 S2 cách 15 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = 4cos(20πt) mm u2 = 4cos(20πt + π) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 60 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A B C D B - Trả lời A ID: 275963 Level: 14 (35) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 23 Tháng lúc 10:36 Link fb: Ta có: Hai nguồn dao động ngược pha Các điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn: hay Có giá trị k thỏa mãn Hay có điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải mkwind123 Tinh ca Hai nguon luon mod? Trả lời 2/10/2016 lúc 22:7 hoanglinh208 ngta nói đoạn thẳng nên tính nguồn 3/10/2016 lúc 16:39 cungtamtam tren duong thang cung tinh nguon ma 27/10/2016 lúc 22:16 ceovietnamese cho hỏi tí để biết điểm M thuộc đường S1S2 M nằm ngồi đường S1S2 để dùng cơng thức cho phù hợp mod Trả lời 4/10/2016 lúc 6:14 reus98 đề họ cho mà e 4/10/2016 lúc 7:19 duyenbun cho minh khoi dùng landa/8 z mjh biết độ dịch phi*landa/4*pi mak vd1 vs vd4 thầy dùng landa khác ak? Trả lời 4/10/2016 lúc 20:23 reus98 làm có lam đa /8 mà áp dụng e -S1S2/2< lam đa /4 + k lam đa/2< S1S2/2 4/10/2016 lúc 21:32 thuhuong3010 bạn nói xét xB vs xN 4/10/2016 lúc 22:30 reus98 xB với xN em? 4/10/2016 lúc 22:35 thuhuong3010 tọa độ bụng vs nút a 4/10/2016 lúc 22:37 reus98 em đưa cụ thể a xem cho 4/10/2016 lúc 22:38 thuhuong3010 vd4 giảng thầy a 4/10/2016 lúc 22:39 reus98 để mai a xem lại a nói cho, a off xl em nha 4/10/2016 lúc 22:41 thuhuong3010 em đâu có hỏi đâu 4/10/2016 lúc 22:42 tuanna99qn đet nhìn nhần cách 25 cm đ m điểm =( Trả lời 21/10/2016 lúc 14:25 7upbaby -15=< (m+1/2)lamda =< 15 làm zậy đc ko mod Trả lời 25/10/2016 lúc 15:20 toidaidot lại k.lamda/4 + lamda/2 vậy? tưởng cực đại nguồn pha phải là: (k+1/2)lamda ? Trả lời 27/10/2016 lúc 22:5 sautatca1999 cực đại nguồn ngược pha là: -S1S2
- Xem thêm -

Xem thêm: C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa , C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn