C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

D0101 - Bài tốn đồ thị hình SIN dao động điều hòa Câu 1 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Phương trình ly độ của chất điểm là  A.  x = 4cos(2πt) cm B x = 4cos(4πt +π) cm C x = 4cos(2πt + π) cm D x = 4cos(4πt) cm C - Trả lời B ID: 192707 Level: 36 (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi mooncoco ( Nguyễn Thị Thiên Lương ) 18/4/2015 lúc 14:19 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Từ đồ thị ta thấy: A = 4 cm. T/2 = 0,5s → T = 1 s Tại t = 0 thì vật đang ở vị trí biên âm → Pha ban đâu =  → Phương trình ly độ của vật: x = 4cos(2πt + π) cm → Chọn C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Thiên Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ Phương trình vận tốc của chất điểm là  A.  v = 32πcos(4πt + π) cm/s B v = 32πcos(4πt) cm/s C v = 64πcos(8πt) cm/s D v = 64πcos(8πt + π) cm/s D - Trả lời A ID: 192710 Level: 40 hauluu ( Luu Thi Hau ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/4/2015 lúc 14:21 Link fb: Moon Luu Hau Từ đồ thị ta thấy: A = 8 cm. T = 0,25 s Tại t = 0 thì vật đang ở vị trí cân bằng và chuyền động theo chiều âm → Phương trình ly độ của vật: x = 8cos(8πt + π/2) cm → Phương trình vận tốc của vật: v = 64πcos(8πt + π) cm/s → Chọn D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải huyquantk9x sai ngu câu nhớ Trả lời 1/4/2017 lúc 22:5 moonhocduocko pi đáng nhẽ ko chứ,mod giải thích dùm vs Trả lời 4/4/2017 lúc 20:35 moonhocduocko nhầm 4/4/2017 lúc 21:1 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của vận tốc vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Phương trình ly độ của chất điểm là.  A.  x = 4cos(2πt ­ π/2) cm B x = 4cos(2πt + π/2) cm C x = 8cos(πt ­ π/2) cm D x = 8cos(πt + π/2) cm A - Trả lời C ID: 192711 Level: 34 (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi mooncoco ( Nguyễn Thị Thiên Lương ) 18/4/2015 lúc 14:25 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Từ đồ thị ta thấy: T/4 = 0,25 s → T = 1 s →  Tại t = 0 thì vận tốc của vật đang có "giá trị" cực đại ở biên dương → x co pha ban  đâu  ( do x chậm  so vơi v) → Phương trình ly độ: x = 4cos(2πt ­ π/2) cm → Chọn A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Thiên Lương bạn có thắc mắc lời giải lundethuong hú hú vận tốc huhuh chọn A k suy nghĩ tay nhanh não ồi Trả lời 2/3/2017 lúc 18:34 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m = 100 g gắn vơi lò xo, đang  dao động điều hòa. Sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị  A.  0,36 J B 0,48 J C 0,52 J D 0,5 J B - Trả lời C ID: 192714 Level: 20 (18) Lời giải & Bình luận Theo dõi mooncoco ( Nguyễn Thị Thiên Lương ) 18/4/2015 lúc 14:30 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Từ đồ thì ta thấy : T/2 = 0,1 s → T = 0,2 s → Độ cứng của lò xo k = 100 N/m Áp dụng định luật bảo tồn năng lượng :  → Chọn B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Thiên Lương bạn có thắc mắc lời giải anhanhtiger cách làm ạ? biết khơng? :( Nếu tính vận tốc dài không nhỉ? Trả lời 3/3/2017 lúc 23:7 hahoainam9x tất nhiên 2/4/2017 lúc 15:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tân số,  cùng vị trí cân bằng, và có sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn như  hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm là  A.  x = 6√2cos(12,5πt – π/4) cm B x = 6√2cos(12,5πt + π/4) cm C x = 12cos(12,5πt – π/4) cm D x = 6√2cos(25πt + π/4) cm A - Trả lời D ID: 192717 Level: 60 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/4/2015 lúc 14:33 Link fb: Từ đồ thì: T/4 = 1/25 s → T = 4/25 s → tân số góc = 12,5π rad/s Từ đồ thì ta thấy cả hai dao động cùng có biên độ bằng 6 cm, tại thời điểm ban đâu t = 0, khi dao động 1 ở vị trí biên dương thì dao động 2 ở vị trí cân bằng theo chiều dương nên dao động 1 sơm pha  so vơi dao động 2 Phương trình ly độ của 2 dao động thành phân lân lượt là: x1 = 6cos(12,5πt) cm, x2 = 6cos(12,5πt ­ π/2) cm → Dao động tổng hợp:  → Chọn A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải honganh050499 S hôm qua bấm biên độ 12 đc @@ Trả lời 4/3/2017 lúc 5:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Biên độ và pha ban đâu của dao động lân lượt là  A.  8 cm; π/2 rad B 8 cm; ­π/2 rad C 4 cm; π/2 rad D 4 cm; ­π/2 rad C - Trả lời A ID: 192721 Level: 21 hauluu ( Luu Thi Hau ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/4/2015 lúc 14:38 Link fb: Moon Luu Hau Từ đồ thì ta suy ra: A = 4 cm Tại t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm → pha ban đâu của dao động là π/2 → chọn C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ Phương trình ly độ của chất điểm là:  A.  x = 3cos(4πt – π/3) cm B x = 3cos(2πt + π/3) cm C x = 3cos(2πt – π/3) cm D x = 3cos(4πt + π/6) cm C - Trả lời A ID: 192723 Level: 18 hauluu ( Luu Thi Hau ) (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/4/2015 lúc 14:39 Link fb: Moon Luu Hau Từ đồ thị ta thấy: A = 3 cm. T/6 = 1/6 s → T = 1 s Tại t = 0 thì vật đang đi qua vị trí x = A/2 theo chiều dương → Phương trình ly độ của vật: x = 3cos(2πt ­ π/3) cm → Chọn C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải buivantan nhìn s 1/6 1/5 Trả lời 2/4/2017 lúc 16:20 linhchi1999 biết T/6 ạ? mod tính rõ tý ? Trả lời 4/4/2017 lúc 20:52 phamvantoi99 tu A/2->A la T/6 dung roi cau 4/4/2017 lúc 20:53 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Phương trình ly độ của chất điểm là:  A.  x = 4cos(2πt + π/4) cm B x = 4cos(2πt ­ π/4) cm C x = 4cos(2πt – π/3) cm D x = 4cos(2πt + π/6) cm A - Trả lời A ID: 192728 Level: 14 (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi hauluu ( Luu Thi Hau ) 18/4/2015 lúc 14:45 Link fb: Moon Luu Hau Từ đồ thị ta thấy: A = 4 cm. T/8 = 1/8 s → T = 1 s Tại t = 0 thì vật đang đi qua vị trí  theo chiều âm → Phương trình ly độ của vật: x = 4cos(2πt + π/4) cm → Chọn A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Sự phụ thuộc của ly độ theo thời gian của một chất điểm dao động điều hòa được  biểu diễn như hình vẽ.  Tại điểm nào trong các điểm M, N, K, H có vecto gia tốc và vecto vận tốc ngược  chiều nhau?  A.  Điểm M B Điểm K C Điểm N D Điểm H B - Trả lời D ID: 192729 Level: 57 hauluu ( Luu Thi Hau ) (32) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/4/2015 lúc 14:46 Link fb: Moon Luu Hau Từ đồ thì ta xét các vị trí: Tại M vật đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm → gia tốc của vật có độ lơn =  Tại N vật đang ở vị trí biên âm → vận tốc của vật có độ lơn = 0 Tại K vật đang có ly độ x và đang chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên dương →  Tại K vecto gia tốc hương ngược chiều dương, vecto vận tốc hương cùng chiều  dương Tại H vật đang có ly độ x và đang chuyển động từ vị trí biên dương về vị trí cân  bằng → Tại K vecto gia tốc hương ngược chiều dương, vecto vận tốc hương ngược chiều dương → Chọn B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải nguyennhat37na Bày cho đứa mà làm sai khổ Trả lời 15/7/2016 lúc 16:1 hoangduysinh1 đm nhật trùn =.= m bày t sai câu ni =.= 1/4/2017 lúc 4:36 nguyennhat37na gà : )) 1/4/2017 lúc 12:29 hoangduysinh1 lên giường nằm xuống =.= nhắm mắt lại =.= đm 1/4/2017 lúc 20:19 lop11truong ssssssssssss Trả lời 19/7/2016 lúc 11:40 ceovietnamese mod cho hỏi tí: DĐĐH vận tốc gia tốc hướng đâu , vận tốc gia tốc không đâu mod Trả lời 5/8/2016 lúc 17:59 ghostrider1999 gia tốc ln hướng vị trí cân vận tốc hướng theo chiều chuyển động v=0 biên a=0 vị trí cân 5/8/2016 lúc 18:0 Nguyenvanluyen Thế M ngược chiều mà Trả lời 7/8/2016 lúc 19:52 huytuan03051997 đáp án j Trả lời 26/8/2016 lúc 22:15 nguyennhat37na bạn đọc lời giải 26/8/2016 lúc 22:19 huytuan03051997 cảm ơn nha nhìn nhầm Trả lời 26/8/2016 lúc 22:22 PhamMinhTuHMU K vs H khác nhể -_Trả lời 28/8/2016 lúc 17:50 cungtamtam vẽ đường tròn đa trục liền.tại H a vs v chiều.tại K a vs v ngược chiều Trả lời 20/1/2017 lúc 21:10 megaboyno1 wtf vecto gia tốc hướng vị trí cân mà Trả lời 21/11/2016 lúc 10:11 ceovietnamese 22222222222 Trả lời 20/12/2016 lúc 23:38 Tuanboy98 Nhọ !!!!!!!!!!!!!!! Trả lời 4/3/2017 lúc 0:10 Tuankhanhvp M v vs a ngược chiều mà Trả lời 4/3/2017 lúc 10:18 cungtamtam vẽ đường tròn đa trục thấy 4/3/2017 lúc 10:30 Tuanboy98 ơng chình nói ơng cần vẽ đa trục chiếu lên thấy 4/3/2017 lúc 15:10 Tuankhanhvp : mà từ từ tui vẽ sai đâu Vận tốc hướng biên âm gia tốc hướng vtcb 4/3/2017 lúc 17:41 huyquantk9x tay chân lóng ngóng vãi Trả lời 1/4/2017 lúc 22:20 trungnghia0301070 điểm H lại chuyển động từ biên dương VCCB ?? vẽ thấy từ cân biên mà!!!!!!! Trả lời 3/4/2017 lúc 20:30 Phuongcherry123 nghĩ lại sai đc câu Trả lời 3/4/2017 lúc 21:8 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Phương trình ly độ của chất điểm là  A.  x = 6cos(3πt + π/3) cm B x = 6cos(2,5πt + π/3) cm C x = 6cos(3πt – π/3) cm D x = 6cos(2,5πt – π/3) cm D - Trả lời A ID: 273169 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 9:15 Link fb: Từ đồ thị A = cm Thời điểm ban đầu t = 0, chất điểm có li độ cm = A/2 biên dương pha ban đầu Từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t = 1/3, chất điểm từ vị trí cm theo chiều dương qua biên dương tới vị trí cân theo chiều âm nên quay góc rad/s Phương trình dao động chất điểm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Lấy gân đúng π2 = 1. Phương trình gia tốc của chất điểm là  A.  a = 20.cos(π.t – 5π/6) cm/s2 B a = 20.cos(π/2.t + 5π/6) cm/s2 C a = 40.cos(π.t – 5π/6) cm/s2 D a = 40.cos(π.t/2 + 5π/6) cm/s2 C - Trả lời B ID: 273170 Level: (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 9:25 Link fb: Từ đồ ta thấy t = 1/3, chất điểm vị trí cân theo chiều âm, tới thời điểm t = 11/6, chất điểm tới biên dương lần góc quay chất điểm rad/s Dễ thấy có li độ Từ thời điểm ban đầu t= tới thời điểm t = 1/3 s, chất điểm từ vị trí cm theo chiều âm tới vị trí cân theo chiều âm tương ứng với góc quay pha ban đầu li độ Phương trình cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Danggiakhanh99 pha ban đầu a -5pi/6 ạ??? Trả lời 5/9/2016 lúc 12:51 linhnhi99 ukm 5/9/2016 lúc 15:4 lamdao30121999 pha ban đàu X pi/3 gia tốc nhanh pha ly độ pi nên phải cộng thêm pi chuẩn hóa đc -2pi/3 Trả lời 6/9/2016 lúc 23:38 Danggiakhanh99 pha ban đầu X pi/6 nhe bn Trả lời 7/9/2016 lúc 15:3 cuongz78 Đề sai Đề cho pi2 = Trả lời 31/10/2016 lúc 17:14 letrung99 góc quay chất điểm phần denta phy =3pi/2 dk nhi Trả lời 24/11/2016 lúc 5:1 hoanglinh208 từ đồ thị > từ thời điểm t=1/3 > t=11/6 vật 3/4 chu kì nên denta phi =3π/2 Trả lời 24/11/2016 lúc 9:9 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa mà sự phụ thuộc của ly độ  vào thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Lấy gân đúng π2 = 1. Phương  trình dao động của chất điểm là  A.  x = 9cos(3πt + π) cm B x = 10cos(3πt + 1,45) cm C x = 9cos(3πt + 1,45) cm D x = 10cos(3πt + π) cm B - Trả lời D ID: 273173 Level: (15) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 9:52 Link fb: Xét dao động thứ có biên độ cm Tại thời điểm ban đầu, dao động có li độ -4 cm theo chiều âm nên pha ban đầu dao động thứ Chất điểm từ vị trí -4 cm theo chiều âm tới vị trí biên âm lần quay góc , ứng với thời gian rad/s cm Xét dao động thứ có biên độ Tại thời điểm , chất điểm thứ vị trí biên âm, chất điểm thứ vị trí cân theo chiều âm; đến thời điểm t chất điểm thứ lên tới vị trí biên dương lần chất điểm thứ tới vị trí cân theo chiều dương lần góc quay dao động dao động có tần số góc rad/s chất dao động thứ trễ pha dao động thứ góc Pha ban đầu dao động thứ cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hothikimoanh góc quay mổi d đong pi bit đc dao đong có cung tân sơ goc Trả lời 11/9/2016 lúc 18:57 moonGift phi = omega.t mà khoảng thời gian, hai dao động quay góc nên tần số góc hay tần số góc 11/9/2016 lúc 22:8 moonGift phi = omega.t mà khoảng thời gian, hai dao động quay góc nên tần số góc hay tần số góc 11/9/2016 lúc 22:8 ghostrider1999 cho em hỏi có khóa em chưa gặp Trả lời 11/9/2016 lúc 22:17 moonGift ProE,S năm có em 12/9/2016 lúc 0:16 nguyen1999vu alo alo cmt 12/9/2016 lúc 0:33 tungnguyen2211 alo alo cmt 12/9/2016 lúc 0:33 naoftheghost alo alo cmt 12/9/2016 lúc 0:33 phim10a4 Alo alo cmt 12/9/2016 lúc 0:34 nguyennhat37na blo blo cmt 12/9/2016 lúc 0:34 phim10a4 Mà câu pros chả thấy đâu 12/9/2016 lúc 0:36 nguyen1999vu thấy câu 12/9/2016 lúc 0:37 hautrinh25 mấu chốt kkkkkkkkkkkk Trả lời 9/12/2016 lúc 23:30 hulk147852 Ủa tông hợp pt lai k giống đáp án Trả lời 2/4/2017 lúc 22:13 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như  hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 3π cm/s. Khơng kể thời điểm t = 0, thời  điểm hai chất điểm có cùng li độ lân thứ 4 là  A.  4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 4,67 s A - Trả lời A ID: 273174 Level: (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 10:19 Link fb: Từ đồ ta thấy, thời điểm chất điểm có li độ lần thứ chất điểm thứ chu kì Mà rad/s s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trannhung99k51 làm cho xin lời giải Trả lời 2/9/2016 lúc 10:25 ^^ ghostrider1999 có đâu bạn ta có w2=0,5pi =>T2=4s mak gặp lần thứ vào thời điểm vật chu kì => t=T2 = 4s => A Trả lời 2/9/2016 lúc 10:39 trannhung99k51 thanks bạn nha, mk nhìn nhầm hình xíu :v Trả lời 2/9/2016 lúc 11:4 ) toidaidot vãi đơn giản @@ Trả lời 21/9/2016 lúc 22:24 thnthnnc chu kì ms cát lần giả thích vs Trả lời 5/10/2016 lúc 20:20 thythysb đồ thị cắt chúng li độ nhìn đồ thị thấy lần li độ vật đc chu kì T2 có v2 max= 3pi, A2=A1=6cm => w2= pi/2=>> T2= 4s Trả lời 5/10/2016 lúc 20:46 yen2012 z tính 8s Trả lời 5/10/2016 lúc 21:0 mkwind123 có tính thời điểm t=0 lần khơng thythysb 26/2/2017 lúc 11:16 huyentran251 8S CHỨ NHỞ Trả lời 17/1/2017 lúc 21:29 nguyenhieu059179 de noi la khong tinh t=0 Trả lời 1/4/2017 lúc 20:12 Phuongcherry123 KHÔNG KỂ THỜI ĐIỂM t=0 @@@@@ Trả lời 3/4/2017 lúc 21:29 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Phương trình ly độ của chất điểm là  A.  x = 3cos(5πt − 3π/4) + 4 cm B x = 6cos(10πt + π/4) + 4 cm C x = 6cos(10πt − 3π/4) + 10 cm D x = 3cos(5πt + 3π/4) + 10 cm C - Trả lời D ID: 273175 Level: (13) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 10:29 Link fb: Từ đồ thị vị trí cân chất điểm cách gốc tọa độ 10 cm chất điểm dao động với biên độ cm Tại thời điểm ban đầu, chất điểm có li độ cm theo chiều dương pha ban đầu chất điểm Xét thời điểm t = , chất điểm vị trí cân theo chiều âm lần điểm quay góc Chất ứng với thời gian rad/s cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải biia00phucuong giai chi tiet gium minh bai Trả lời 5/9/2016 lúc 16:4 hothikimoanh có gai thik gium ko Trả lời 11/9/2016 lúc 19:5 moonGift em xem lời giải phía khơng hiểu chỗ ? 11/9/2016 lúc 22:4 hothikimoanh cai li đo 10-6/ mà Trả lời 12/9/2016 lúc 20:20 hothikimoanh biet cách vtcb 10 mà ko phải la Trả lời 12/9/2016 lúc 20:21 moonGift vật dao động xung quanh vị trí cân nên vị trí cân phải có tọa độ 10 em 12/9/2016 lúc 20:58 nguyen1999vu cho e hỏi khoá e chưa thấy lần nào? Trả lời 12/9/2016 lúc 21:0 moonGift Bài thuộc block đồ thị hình sin dao động điều hòa nằm khóa proE, S em Trả lời 13/9/2016 lúc 9:19 nguyen1999vu Trả lời 13/9/2016 lúc 16:3 toidaidot có mod onl ko ? Trả lời 21/9/2016 lúc 22:38 NhiNhiSu ạ! Trả lời 22/9/2016 lúc 21:18 Tuankhanhvp ngu Trả lời 4/3/2017 lúc 10:30 huyquantk9x sai ngu vãi Trả lời 3/4/2017 lúc 19:54 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của vận tốc vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Phương trình ly độ của chất điểm là  A.  x = 2cos(2πt − π/4) cm B x = 2cos(2πt + π/4) cm C x = 2cos(4πt − π/4) cm D x = 4cos(2πt + π/4) cm B - Trả lời A ID: 273177 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/9/2016 lúc 10:42 Link fb: Ta biểu diễn vị trí ban đầu chất điểm điểm vị trí chất điểm điểm đường tròn hình vẽ Pha ban đầu vận tốc chất điểm chất điểm quay góc cm/s cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải harri2706 mod xem lại đáp án, pha ban đầu x -pi/4 Trả lời 11/3/2017 lúc 2:22 blackonyx/Captur ... độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Cho một chất điểm dao động điều hòa,  sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Biên độ và pha ban đâu của dao động lân lượt là ... 4/4/2017 lúc 21:1 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho một chất điểm dao động điều hòa,  sự phụ thuộc của vận tốc vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ.  Phương trình ly độ của chất điểm là. ... A/ 2-> A la T/6 dung roi cau 4/4/2017 lúc 20:53 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Cho một chất điểm dao động điều hòa,  sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được  biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa , C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn