C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa

16 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Thi Online - C0101 - Khái niệm Biểu diễn dao động điều hòa Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 50 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng 50 g Kích thích để vật dao động quanh vị trí cân bằng, phương nằm ngang khơng ma sát Biết quãng thời gian 0,4 s vật nhỏ tổng quãng đường 80 cm Và thời điểm t = 0, vật vị trí cân theo chiều dương Lấy gần π2 = 10 Phương trình dao động vật A x = 10cos(10πt + π) cm B x = 8cos(10πt) cm C x = 8cos(10πt - π) cm D x = 10cos(10πt – π/2) cm D - Trả lời A ID: 250443 Level: (23) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 25/4/2016 lúc 15:30 Link fb: Ta có: rad/s s Phương trình dao động vật Tại t = 0, x = theo chiều dương cm Phương trình dao động vật Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nhantobianYQH nhìn đáp án, chọn phi = pi/2 Trả lời 26/2/2017 lúc 14:59 huongviet925 ÔI NO !!!!!!!!!! NGU THẬT -_Trả lời 7/3/2017 lúc 16:44 huongviet925 ỦA MÀ MN ƠI CHO MK HỎI TÍ ƠMÊGA=CĂN BẬC CỦA k/m= bâc 50/0.05= 10căn10 tê mà?????????????? 10 z sai chỗ moon Trả lời 7/3/2017 lúc 16:48 voquangluu ghi 10 pi mà b 7/3/2017 lúc 16:50 huongviet925 ak hihi uk ơi!!!!! óc cún có thật 7/3/2017 lúc 16:54 huongviet925 hihi 7/3/2017 lúc 16:55 huongviet925 mà bạn cho mk hỏi tí cơng thức TQ s j z? 7/3/2017 lúc 16:58 huongviet925 mn câu mk chua ưđc hiểu cho ý giải thích chi tiết cho mk vs help me -_Trả lời 7/3/2017 lúc 16:53 nguyennhat37na chưa hiểu chỗ bạn??? 7/3/2017 lúc 17:24 huongviet925 chỗ công thức s pạn cho mk ct tổng quát mk chưa đc hiểu chỗ bạn 7/3/2017 lúc 17:31 nguyennhat37na chu kì T vật quãng đường 4A => với nT = n.4A 7/3/2017 lúc 17:33 huongviet925 z tức z=2T ak bạn 7/3/2017 lúc 17:41 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 25 cm treo vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 6o Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động với vận tốc ban đầu không Phương trình ly độ góc ly độ dài lắc A α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm B α = 6o.cos(20t); x = (5π/6)cos(20t + π) cm C α = (π/30).cos(2√10t + π) rad; x = (0,83π)cos(2√10t + π) cm D α = 6o.cos(20t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm A - Trả lời D ID: 250445 Level: 27 (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/4/2016 lúc 16:0 Link fb: Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo l ệch với phương thẳng đứng góc Tại thời ểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động rad/s rad cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải duyhungkimanh Tại phải nhân với 100 ? Trả lời 25/2/2017 lúc 14:37 thienpham2808 lúc l đổi sang đơn vị m nên phải nhân với 100 lại để cm bạn 25/2/2017 lúc 18:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 30 cm treo vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 8o Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động với vận tốc ban đầu không Phương trình ly độ góc ly độ dài lắc A α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm B α = 8o.cos(10t); x = (5π/6)cos(10t + π) cm C α = (2π/45).cos(10/√3t) rad; x = (π/75)cos(10/√3t) cm D α = 8o.cos(10t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm C - Trả lời A ID: 250451 Level: 13 (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/4/2016 lúc 16:32 Link fb: Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo l ệch với phương thẳng đứng góc Tại thời ểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động rad/s rad m m Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải 0918296290 cm với m làm suy nghĩ mãi,hên =.= Trả lời 25/2/2017 lúc 7:13 harri2706 đáp án C mà Trả lời 26/2/2017 lúc 22:28 01243937107 tính S0 k nhân với 100 v Trả lời 2/3/2017 lúc 16:3 huongviet925 So đay đơn vị mét mà bạn bạn bảo nhân vs 100 So đơn vị cm mà bạn 7/3/2017 lúc 17:50 huongviet925 người giải thích dùm mk vs huhu nhiều chỗ mk chưa đc hiểu cho chỗ anpha0 hepl me Trả lời 7/3/2017 lúc 18:0 hoanglinh208 chỗ anpha0 vậy? bạn ko hiểu chỗ 7/3/2017 lúc 18:45 huongviet925 mk k hiểu chỗ anpha ấy, bạn giải thichs chỗ hộ mk vs 7/3/2017 lúc 22:24 huongviet925 ak hihi mk nhìn lộn hì hì mk hỏi lại câu khác lại biết phi zạ 7/3/2017 lúc 22:26 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 30π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, tốc độ chuyển động chất điểm A 8π cm/s B 18π cm/s C 6π√3 cm/s D 4π√3 cm/s B - Trả lời D ID: 253314 Level: (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:8 Link fb: Ta có: Áp dụng phương trình độc lập thời gian, ta có: cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải anhvan1999 tick đáp án sai ~~ Trả lời 2/3/2017 lúc 17:1 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 1,5 cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 50 g, lò xo có độ cứng 20 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 18 cm/s gia tốc chuyển động vật có độ lớn A 24 m/ s² B 2,4 m/ s² C 4,8 m/ s² D 48 m/ s² C - Trả lời D ID: 253315 Level: 19 (7) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:13 Link fb: Ta có: rad/s Áp dụng phương trình độc lập thời gian, ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo 20 cm, treo nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 20 cm/s 2√3 m/s² Tốc độ cực đại c n ặng trình dao động A 20,59 cm/s B 0,785 m/s C 0,765 m/s D 0,529 m/s D - Trả lời A ID: 253316 Level: 35 (16) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:18 Link fb: rad/s Áp dụng phương trình độc lập thời gian = 0,529 m/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hahoainam9x CTDL: ct j Trả lời 24/2/2017 lúc 23:57 hieutt69 công thức độc lập Trả lời 25/2/2017 lúc 0:7 hahoainam9x hxhx kp cơng thức j ý Trả lời 25/2/2017 lúc 0:10 hoanglinh208 (v/vmax)^2 +(a/amax)^2=1 (x/A)^2+ (v/vmax)^2=1 25/2/2017 lúc 10:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 16π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, gia tốc chuyển động chất điểm có độ lớn A 8π2 cm/s2 B 64π2 cm/s2 C 8π2√3 cm/s2 D 32π2 cm/s2 D - Trả lời D ID: 253320 Level: 38 (15) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 6/5/2016 lúc 17:36 Link fb: rad/s Do x a ngược pha nên Theo dõi Vậy gia t ốc chuyển động c ch ất ểm có độ l ớn b ằng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải whatlove2807 Bài cho tốc độ cực đại làm ta Trả lời 5/3/2017 lúc 21:40 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 24π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ 2√3 cm, tốc độ chuyển động chất điểm A 12π cm/s B 4π cm/s C 8π cm/s D 4π√3 cm/s A - Trả lời B ID: 253321 Level: (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 8:48 Link fb: Theo phương trình độc lập thời gian: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2 cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có gia tốc 1000 cm/s2 vận tốc chuyển động vật có độ lớn A 10 √10 cm/ s B 10 cm/ s C 40 cm/ s D 50 m/ s A - Trả lời D ID: 253322 Level: 17 (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 9:2 Link fb: rad/s Theo phương trình độc lập thời gian: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo 20 cm, treo nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 30 cm/s 3√3 m/s² Tốc độ cực đại c n ặng trình dao động A 0,84 m/s B 0,793 m/s C 0,765 m/s D 0,85 m/s B - Trả lời A ID: 253323 Level: 24 (2) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 9:22 Link fb: rad/s Áp dụng phương trình độc lập thời gian Theo dõi = 0,793 m/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 M ột ch ất ểm dao động ều hòa tr ục Ox v ới chu k ỳ b ằng 0,4 s biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ 3/√2 cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động chất điểm A x = 3cos(5πt + π/6) cm B x = 3cos(5πt − π/4) cm C x = 3cos(5πt − π/6) cm D x = 3cos(5πt + π/4) cm B - Trả lời C ID: 253999 Level: 23 (15) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 13:53 Link fb: Ta có: Tại t = 0, động theo chiều dương v > (Do vật chuyển ) Phương trình dao động chất ểm là: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vuhongquang Chỗ (3/√2) = 3cos (phi) từ đâu mà có Và => phi = -pi/4 kiểu Ai giải thích cho e với Trả lời 2/3/2017 lúc 19:14 xuou88 Khi t = thi x=3cos(phi)=(3/can2) Phi nhận hai giá trị pi/4 -pi/4 vật chuyển động theo chiều dương (thuận chiều kim đồng hồ) nên lấy phi lấy giá trị -pi/4 5/3/2017 lúc 21:21 vuhongquang Cảm ơn nhiều Chúc điều may mắn đến với you Trả lời 6/3/2017 lúc 20:15 daihocoi2400 chiều dương ngược chiều kim đồng hồ Trả lời 7/3/2017 lúc 10:47 huongviet925 ỦA CHO MK HỎI TÍ CHIỀU ÂM LẠI LÀ CHIỀU NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ CÒN CHIỀU DƯƠNG LẠI LÀ CHIỀU THUẬN KIM ĐỒNG HỒ Ạ Trả lời 7/3/2017 lúc 16:13 voquangluu bạn chia đường tròn làm cung chuyển động theo chiều dương cung phần tư nha bạn 7/3/2017 lúc 16:21 huongviet925 z hihi thanks bạn 7/3/2017 lúc 16:49 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số Hz biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động chất điểm A x = 4cos(4πt + π/3) cm B x = 2cos(4πt − π/3) cm C x = 4cos(4πt − π/3) cm D x = 4cos(πt + π/3) cm C - Trả lời A ID: 254004 Level: 12 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 16:13 Link fb: Ta có: rad/s cm Tại t = 0, chiều dương) Phương trình dao động chất ểm là: (Do vật chuyển động theo cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số Hz biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ 2,5√3 cm chuyển động theo chiều âm Phương trình dao động chất điểm A x = 5cos(5πt + π/3) cm B x = 5cos(5πt − π/6) cm C x = 5cos(6πt − π/3) cm D x = 5cos(6πt + π/6) cm D - Trả lời B ID: 254005 Level: 14 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 16:40 Link fb: Ta có: rad/s cm Tại t = 0, theo chiều âm) (Do vật chuyển động Phương trình dao động chất ểm là: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 5cos(2πt – π/2) cm B x = 5cos(2πt + π/2) cm C x = 5cos(πt + π/2) cm D x = 5cos(πt – π/2) cm D - Trả lời D ID: 254020 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10/5/2016 lúc 17:59 Link fb: Tại thời ểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều d ương rad rad/s cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 5cos(2πt – π/2) cm B x = 5cos(2πt + π/2) cm C x = 5cos(πt - π/2) cm D x = 5cos(πt + π/2) cm D - Trả lời C ID: 254323 Level: (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 11/5/2016 lúc 9:18 Link fb: rad/s Tại thời ểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều d ương Phương trình dao động vật cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải duyhungkimanh Hai câu giống :p Trả lời 25/2/2017 lúc 14:33 thuhang12399 nhìn nhầm sai ngu qua Trả lời 28/2/2017 lúc 21:2 yen99 Câu C Trả lời 1/3/2017 lúc 20:32 huongviet925 CÂU D MÀ BẠN 7/3/2017 lúc 16:25 huongviet925 BẠN XEM KĨ LẠI ĐI CÂU D ĐÚNG ĐÓ Trả lời 7/3/2017 lúc 16:26 yen99 uk tks Trả lời 8/3/2017 lúc 19:43 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0, s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua P chuyển động theo chiều dương trục Ox Phương trình dao động chất điểm A x = 4cos(2πt – 2π/3) − cm B x = 4cos(4πt – π/3) cm C x = 4cos(2πt – 2π/3) + cm D x = 4cos(2πt + 2π/3) + cm C - Trả lời D ID: 257034 Level: (13) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:21 Link fb: Từ đề C biên dương, D biên âm vật dao động ều hòa đo ạn CD = cm Vị trí cân I cách O cm 2A = cm A = cm Ta lại có: T/2 = 0,5 s T = s Thời ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất ểm ngang qua P (có li độ b ằng -A/2) chuyển động theo chiều dương c tr ục Ox rad Vậy phương trình dao động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải quangdungpop hq cho có câu @@ 11 câu lại ms có Trả lời 25/2/2017 lúc 16:35 thanhhangmai máy lỗi r cu t có mà 25/2/2017 lúc 17:6 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 1, 2, 3, 4, (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,25 s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua Q chuyển động theo chiều âm trục Ox Phương trình dao động chất điểm A x = 2cos(4πt – π/3) + cm B x = 2cos(2πt – π/3) cm C x = 4cos(2πt – π/3) + cm D x = 2cos(4πt + π/3) + cm D - Trả lời C ID: 257040 Level: 12 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:29 Link fb: Từ đề C biên dương, D biên âm vật dao động ều hòa đo ạn CD = cm 2A = cm A = cm Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s rad/s Thời ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất ểm ngang qua Q (có li độ b ằng A/2) chuyển động theo chiều âm c tr ục Ox rad Vị trí cân I cách O cm Vậy phương trình dao động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 1, 2, 3, 4, (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới ểm D h ết 0,25 s Th ời ểm ban đầu, t = 0, ch ọn lúc ch ất ểm ngang qua P chuyển động theo chi ều d ương c tr ục Ox Ph ương trình dao động c ch ất ểm A x = 2cos(4πt + 2π/3) + cm B x = 2cos(4πt – π/3) cm C x = 2cos(4πt – 2π/3) + cm D x = 2cos(2πt – π/3) + cm C - Trả lời D ID: 257041 Level: 11 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:32 Link fb: Từ đề C biên dương, D biên âm vật dao động ều hòa đo ạn CD = cm 2A = cm A = cm Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s rad/s Thời ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất ểm ngang qua P (có li độ b ằng -A/2) chuyển động theo chiều dương c tr ục Ox rad Vị trí cân I cách O cm Vậy phương trình dao động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 Một vật dao động điều hòa phương Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết vật chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,2 s Nếu vị trí ban đầu (khi t = 0) vật điểm P, vật chuyển động theo chiều dương trục Ox Phương trình dao động vật A x = 8cos(5πt – 2π/3) B x = 4cos(5πt – 2π/3) + C x = 8cos(5πt – 2π/3) + D x = 4cos(4πt + 2π/3) + B - Trả lời A ID: 257042 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:34 Link fb: Từ đề C biên dương, D biên âm vật dao động ều hòa đo ạn CD = cm 2A = cm A = cm Ta lại có: T/2 = 0,2 s T = 0,4 s rad/s Thời điểm ban đầu, t = 0, đượ c ch ọn lúc chất ểm ngang qua P (có li độ -A/2) chuyển động theo chi ều d ương tr ục Ox rad Vị trí cân I cách O cm Vậy phương trình dao động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Trên trục Ox có điểm D, P, O, Q, C tương ứng tọa độ –2, –1, 0, +1, +2 Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O Vị trí vật dao động nằm khoảng từ C đến D Biết vật chuyển động từ C tới D hết 0,25 s Gốc thời gian chọn lúc vật qua điểm Q theo chiều dương trục tọa độ Phương trình dao động vật A x = 2cos(4πt – π/3) cm B x = 4cos(4πt + π/3) cm C x = 4cos(8πt – π/3) cm D x = 2cos(4πt – π/4) cm A - Trả lời A ID: 257043 Level: (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:37 Link fb: Từ đề C biên dương, D biên âm vật dao động ều hòa đo ạn CD = cm 2A = cm A = cm Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s rad/s Thời ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất ểm ngang qua Q (có li độ b ằng A/2) chuyển động theo chiều dương c tr ục Ox rad Vậy phương trình dao động blackonyx/Captur ... Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 30π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, tốc độ chuyển động chất điểm A... Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 16π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, gia tốc chuyển động chất điểm có... Phương trình dao động chất ểm là: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo
- Xem thêm -

Xem thêm: C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa , C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa