B080108 hệ hai thấu kính

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Hệ hai thấu kính Câu Hai thấu kính có số phóng đại k1 ; k2 , ghép đồng trục hai thấu kính ảnh cuối qua hệ có độ phóng đại A k  k1  k k B k1 k2 C k  k1  k2 D k  k1k2 Câu Hai thấu kính hội tụ T1 ( f1  20cm) T2 ghép đồng trục cách 90 cm Vật sáng AB đặt trước T1 cách T1 30 cm, qua quang hệ cho ảnh thật cách T1 120 cm Tiêu cự T2 A 20 cm B 15 cm C 12 cm D 18 cm Câu Hệ hai thấu kính hội tụ L1 ( f1  10cm), L2 ( f  20cm) , ghép đồng trục, đặt vật sáng AB đặt trục trước L1 đoạn 15 cm Để hệ cho ảnh A’B’ vô cực khoảng cách hai kính A 30 cm B 35 cm C 50 cm D 15 cm Câu Một quang hệ gồm hai thấu kính đồng trục T1 ( f1  8cm) T2 ( f  12cm) Vật sáng đặt trước T1 cách T1 cm qua quang hệ thu ảnh rõ nét cách T1 50 cm Khoảng cách hai thấu kính A 32 cm B 40 cm C 22 cm D cm Câu Hệ hai thấu kính ghép đồng trục L1 L2 đặt cách khoảng d hình Một tia sáng song song với trục quyền qua thấu kính giao với L1 I, L2 J Kết luận sai? A IJ kéo dài cắt trục F2 B O1O2  f  f1 ' C F1 trùng F2 D O1O2  f  f1 Câu Vật sáng AB đặt vng góc trục thấu kính tiêu cự f1  20cm cách L1 đoạn 40 cm Vật AB L1 giữ trên, đặt thấu kính L2 có tiêu cự f xen AB L1 , cách L1 25 cm Sau thấu kính L1 ta nhận ảnh thật cách L1 cm Tiêu cự f A 10 cm B 15 cm C 20 cm D -12 cm Câu Đặt vật sáng AB cao cm trước vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 20 cm Sau thấu kính đặt thêm thấu kính phân kì đồng trục có tiêu cự 20 cm cách thấu kính hội tụ 40 cm Độ cao ảnh cho hệ A cm B cm C Không xác định D cm Câu Hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách khoảng a Để ảnh tạo hệ kính ảnh thật với vị trí đặt vật trước kính (1) A a > 20 cm B a < 40 cm C a < 20 cm D a > 40 cm Câu Hai thấu kính tiêu cự 40 cm, -20cm ghép đồng trục Muốn cho chùm tia sáng song song sau qua hệ hai thấu kính cho chùm tia ló song song khoảng cách hai thấu kính A 60 cm B 40 cm C 20 cm D 10 cm Câu 10 Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm ghép đồng trục với thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm, đặt cách 50 cm Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục trước thấu kính phân kì 20 cm Ảnh cuối A thật cách kính hai 40 cm B ảo cách kính hai 40 cm C ảo cách kính hai 120 cm D thật cách kính hai 120 cm Câu 11 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để chiếu chùm sáng song song tới kính chùm ló khỏi kính (2) song song a phải A 20 cm B 40 cm C 60 cm D 80 cm Câu 12 Cho hệ hai thấu kính có trục chính, thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 12 cm thấu kính phân kì L2 có tiêu cự 16 cm Đặt vật AB vng góc với trục cách thấu kính L1 20 cm Để ảnh AB qua hệ ảnh thật cách thấu kính L2 16 cm hai thấu kính cần đặt cách khoảng A 22 cm B 16 cm C 30 cm D 18 cm Câu 13 Hai thấu kính L1 ( f1  60cm); L2 ( f  40cm) ghép đồng trục cách 40 cm Đặt vật sáng AB cao cm vng góc với quang trục hệ, trước L1 cách L1 40 cm Ảnh cuối tạo hệ thấu kính cao A 1,2 cm B 1,6 cm C cm D 2,4 cm Câu 14 Hai thấu kính L1 ( f1  32cm); L2 ( f  15cm) ghép đồng trục cách 190 cm Một vật sáng AB đặt vng góc với trục chính, B nằm trục chính, trước L1 đoạn 40 cm Ảnh cuối AB cho hệ thấu kính A ảnh ảo, cao lần vật B ảnh ảo, cao gấp lần vật C ảnh thật, cao lần vật D ảnh thật, cao lần vật Câu 15 Hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 L2 có tiêu cự f1  30cm f  20cm đặt đồng trục cách 60 cm Vật sáng AB cao cm đặt vng góc trục (A trục chính) trước L1 cách L1 45 cm Vị trí độ cao ảnh cuối A2 B2 qua hệ thấu kính ' A d  16cm; 2, 4cm ' B d  16cm; 4cm ' C d  12cm; 2, 4cm ' D d  18cm; 4cm Câu 16 Hai thấu kính L1 ; L2 có tiêu cự f1  30cm; f  15cm ghép đồng trục cách 45 cm Đặt vật sáng AB cao cm đặt trước thấu kính L1 , cách L1 20 cm ảnh cuối tạo hệ cao A cm B 1,5 cm C cm D 0,75 cm Câu 17 Một hệ gồm hai thấu kính hội tụ O1 O2 có tiêu cự f1  20cm; f  10cm ghép đồng trục cách 50 cm Vật sáng AB đặt vng góc trục cách O1 khoảng d1 Để ảnh vật qua hệ thấu kính ảnh thật cách O2 20 cm giá trị d1 A 45 cm B 50 cm C 60 cm D 65 cm Câu 18 Hệ hai thấu kính L1 ; L2 có tiêu cự f1  10cm; f  10cm ghép đồng trục cách 25 cm Vật sáng AB đặt vng góc với quang trục cách L1 đoạn 15 cm Ảnh cuối AB qua quang hệ A ảnh thật, cách L2 14,76 cm B ảnh ảo, cách L2 31 cm C ảnh ảo, cách L2 cm D ảnh thật, cách L1 14,76 cm Câu 19 Hai thấu kính L1 ( f1  60cm); L2 ( f  40cm) ghép đồng trục cách 40 cm Đặt vật sáng AB cao cm vng góc với quang trục hệ, trước L1 cách L1 40 cm Số phóng đại ảnh A 0,3 B 0,4 C 0,5 D 0,6 Câu 20 Đặt vật sáng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự f1  32cm cách thấu kính 40 cm Sau L1 , ta đặt thấu kính L2 có tiêu cự f  15cm , đồng trục với L1 Để độ lớn ảnh cuối AB không phụ thuộc khoảng cách từ vật AB tới hệ hai thấu kính phải cách A 17 cm B 47 cm C 32 cm D 15 cm ... trục trước thấu kính phân kì 20 cm Ảnh cuối A thật cách kính hai 40 cm B ảo cách kính hai 40 cm C ảo cách kính hai 120 cm D thật cách kính hai 120 cm Câu 11 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân... chính, thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 12 cm thấu kính phân kì L2 có tiêu cự 16 cm Đặt vật AB vng góc với trục cách thấu kính L1 20 cm Để ảnh AB qua hệ ảnh thật cách thấu kính L2 16 cm hai thấu kính. .. song sau qua hệ hai thấu kính cho chùm tia ló song song khoảng cách hai thấu kính A 60 cm B 40 cm C 20 cm D 10 cm Câu 10 Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm ghép đồng trục với thấu kính hội tụ
- Xem thêm -

Xem thêm: B080108 hệ hai thấu kính , B080108 hệ hai thấu kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn