B080107 phản xạ và khúc xạ

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Phản xạ khúc xạ Câu Chiếu tia sáng với góc tới 300 từ thuỷ tinh khơng khí Cho biết chiết suất thuỷ tinh Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D 600 Câu Khi chiếu tia sáng từ chân không vào môi trường suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới Góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 700 Câu Hiện tượng phản xạ toàn phần ứng dụng A gương phẳng B cáp dẫn sáng nội soi C gương cầu D thấu kính Câu Một máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng Đúng lúc máng cạn nước có bóng râm thành A kéo dài tới chân thành B đối diện Người ta đổ nước vào máng đến độ cao h bóng thành A ngắn bới cm so với trước Biết chiết suất nước Độ cao h A 10 cm B 12 cm C 14 cm D 9,3 cm Câu Một điểm sáng S nằm chất lỏng có chiết suất n, cách mặt chất lỏng đoạn 12 cm, phát chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách với không khí điểm I với góc tới nhỏ, tia ló truyền theo phương IR Đặt mắt phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ S dường cách mặt chất lỏng khoảng 10 cm Chiết suất chất lỏng A 1,12 B 1,20 C 1,33 D 1,43 4   n2 = ÷ 3  Câu Tia sáng từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước Điều kiện góc tới i để khơng có tia khúc xạ nước A B C D i ≥ 62°44 ' i < 62°44 ' i ≥ 41°48 ' 41°48' ≤ i ≤ 62°44 ' Câu Chiết suất nước kim cương nước , kim cương 2,42 Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần A B C D 22°28' 33°26' 20° 30° Câu Lăng kính có chiết suất 1,55 góc chiết quang A Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc chiếu vng góc đến mặt trước lăng kính Chùm tia ló sát mặt sau lăng kính, góc chiết quang 49,8° A 32,8° B 0, 7° C 40,1° D Câu Một bể nước có độ sâu 60 cm Ở mặt nước, đặt gỗ có bán kính r Một nguồn sáng S đặt đáy bể đường thẳng qua tâm gỗ Biết chiết suất nước , để tia sáng từ S khơng truyền ngồi khơng khí r có giá trị nhỏ A 63 cm B 68 cm C 55 cm D 51 cm Câu 10 Cho lăng kính có góc chiết quang 600 chiết suất n= Chiếu tia sáng, i1 = 450 nằm tiết diện thẳng lăng kính, vào mặt bên lăng kính góc tới Góc lệch tia sáng A 450 B 400 C 300 D 600 Câu 11 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, cách kính 100 cm Ảnh vật A ngược chiều vật B chiều C chiều D ngược chiều vật vật vật Câu 12 Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A phân kì có tiêu cự 18,75 cm B phân kì có tiêu cự C hội tụ có tiêu cự 100 cm 100 cm D hội tụ có tiêu cự 18,75 cm Câu 13 Đặt vật sáng vng góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự -25 cm đặt cách thấu kính 25 cm Ảnh vật qua thấu kính A ảnh thật, trước thấu kính, cao gấp hai lần vật B ảnh ảo, trước thấu kính, cao nửa lần vật C ảnh thật, sau thấu kính, cao gấp hai lần vật D ảnh thật, sau thấu kính, cao nửa lần vật Câu 14 Đặt vật phẳng nhỏ gần vng góc với trục thấu kính hội tụ Phía sau thấu kính đặt ảnh song song với vật cách vật 150 cm Trong khoảng vật ta tìm thấy hai vị trí đặt thấu kính cách 30 cm cho ảnh vật rõ Tiêu cự thấu kính A 32 cm B 60 cm C 36 cm D 30 cm Câu 15 Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm Để ảnh vật cách thấu kính 10 cm vật cách thấu kính khoảng A 20 cm B 20 cm C 10 cm D 10 cm Câu 16 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm Đặt vật sáng trước thấu kính, để hứng ảnh đặt vật A cách thấu kính lớn 15 cm B cách thấu kính lớn 30 cm C cách thấu kính nhỏ 15 cm D tùy ý Câu 17 Vật AB đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20 cm Biết thấu kính có tiêu cự 10 cm, khoảng cách từ vật đến ảnh A 20 cm B 10 cm C 30 cm D 40 cm Câu 18 Vật AB cao cm đặt vng góc trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 20 cm thu ảnh rõ nét cao cm Tiêu cự thấu kính A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 12 cm Câu 19 Một vật sáng đặt cách m Đặt thấu kính vật thu ảnh rõ nét cao gấp lần vật Độ tụ thấu kính A B C D dp 4 dp dp 3 dp Câu 20 Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật thấu kính hội tụ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh thấu kính Độ phóng đại ảnh A − B C -2 D 2 khoảng cách từ ... tới i để khơng có tia khúc xạ nước A B C D i ≥ 62°44 ' i < 62°44 ' i ≥ 41°48 ' 41°48' ≤ i ≤ 62°44 ' Câu Chiết suất nước kim cương nước , kim cương 2,42 Góc tới giới hạn phản xạ tồn phần A B C D... kính có góc chiết quang 600 chiết suất n= Chiếu tia sáng, i1 = 450 nằm tiết diện thẳng lăng kính, vào mặt bên lăng kính góc tới Góc lệch tia sáng A 450 B 400 C 300 D 600 Câu 11 Đặt vật phẳng nhỏ... D hội tụ có tiêu cự 18,75 cm Câu 13 Đặt vật sáng vng góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự -2 5 cm đặt cách thấu kính 25 cm Ảnh vật qua thấu kính A ảnh thật, trước thấu kính, cao gấp hai lần
- Xem thêm -

Xem thêm: B080107 phản xạ và khúc xạ , B080107 phản xạ và khúc xạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn