B080106 cảm ứng điện từ

8 27 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Cảm ứng điện từ Câu Cho mạch điện hình vẽ, biết điện trở mạch A đèn (1) sáng lập tức, đèn (2) sáng từ từ B đèn (1) đèn (2) sáng lên C đèn (1) đèn (2) sáng từ từ D đèn (2) sáng lập tức, đèn (1) sáng từ từ Câu Một khung dây phẳng diện tích 0,5m2 , gồm 100 vòng dây, đặt từ trường 0,6 T Góc véc tơ cảm ứng từ mặt phẳng khung dây 600 Từ thông qua khung dây A 26 Wb B 15 Wb C �26 Wb D �15 Wb Câu Một khung dây quay từ trường Suất điện động cảm ứng khung dây � � u  100 cos � 120 t  � � Từ thông qua khung dây lúc t = � có biểu thức A 0,13 Wb B 0,16 Wb C 0,23 Wb D 0,28 Wb Câu Một dòng điện có cường độ dòng điện I = 2t + 1,5 A chạy qua cuộn dây có độ tự cảm L = 50 mH Độ lớn suất điện động tự cảm xuất ống dây A 0,5 V B 0,1 V C 1,1 V D 2,5 V Câu Đặt vào cuộn cảm có độ tự cảm L H 2 dòng điện xoay chiều � � i  cos � 100 t  �A � theo chiều từ A đến B Biểu thức điện áp AB � � � u AB  100 cos � 100 t  � V � � A 2 � u AB  100 cos � 100 t  � B � V � � � � u AB  50 cos � 100 t  � V � � C 2 � u AB  50 � 100 t  � D Câu � V � � Đặt vào cuộn cảm có độ tự cảm L H 2 dòng điện xoay chiều � � i  cos � 100 t  �A � theo chiều từ A đến B Biểu thức suất điện động tự cảm cuộn dây � � � tc  100 cos � 100 t  � V � � A 2 � tc  100 cos � 100 t  � B � V � � � � tc  50 cos � 100 t  � V � � C 2 � � tc  50 cos � 100 t  V � � � D Câu Một khung dây phẳng quay từ trường vuông góc với trục quay Suất điện động � � u  U cos � t  � � Góc vectơ pháp tuyến mặt � cảm ứng khung có biểu thức phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ lúc t =  A rad 5 B rad  C rad 2 D rad Câu Một dòng điện có cường độ dòng điện I = 0,25t + A chạy qua cuộn dây có độ tự cảm L = 30 mH Độ lớn suất điện động tự cảm xuất ống dây A 2,25 mV B 7,5 mV C 27,5 mV D 67,5 mV Câu Đặt vào cuộn cảm có độ tự cảm L H  dòng điện xoay chiều � � i  cos � 50 t  �A � theo chiều từ A đến B Biểu thức điện áp AB � 5 � � u AB  400 cos � 50 t  V � � � A � � u AB  200 cos � 50 t  � V 6� � B 5 � u AB  200 cos � 50 t  � C � V � � � � u AB  400 cos � 50 t  � V 6� � D Câu 10 Đặt vào cuộn cảm có độ tự cảm L H  dòng điện xoay chiều � � i  cos � 50 t  �A � theo chiều từ A đến B Biểu thức suất điện động tự cảm cuộn dây � 5 � tc  400 cos � 50 t  � A � V � � � � tc  200 cos � 50 t  � V � � B 5 � tc  200 cos � 50 t  � C � V � � � � tc  400 cos � 50 t  � V � � D Câu 11 Một hình vng cạnh cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 8.10-4 T Từ thơng qua hình vng 10-6 Wb Góc hợp véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng hình vng A 300 B 450 C 600 D 00 � � i  cos � 100 t  �A H 8� � Câu 12 Đặt vào cuộn cảm có L = 5 dòng điện xoay chiều Suất điện động tự cảm cực đại cuộn dây A 40 V B 40 V C 80 V D 100 V Câu 13 Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 300 Độ lớn từ thơng qua khung 3.10-5 Wb Cảm ứng từ có giá trị 2 A B  3.10 T 2 B B  4.10 T 2 C B  5.10 T 2 D B  6.10 T Câu 14 Một khung dây phẳng quay từ trường vng góc với trục quay Suất điện � 2 � u  U cos � t  V � � � động cảm ứng khung có biểu thức Góc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ lúc t = A   rad 10 9 rad B 10 8 rad C 3 rad D Câu 15 Một cuộn dây hình vng có cạnh 20 cm, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Trục đối xứng khung dây vng góc với từ trường Cuộn dây quay quanh trục với vận tốc 1200 vòng/phút Chọn t = lúc pháp tuyến mặt phẳng cuộn dây hợp với véc-tơ cảm ứng từ góc 600 Biểu thức suất điện động cảm ứng cuộn dây � � e  150 cos � 40 t  � V 6� � A � � e  32 cos � 40 t  � V 6� � B � � e  32 cos � 40 t  � V � � C � � e  150 cos � 40 t  � V � � D Câu 16 Một khung hình tròn có đường kính 20 cm, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường T Góc véc tơ cảm ứng từ mặt phẳng khung dây 150 Từ thông qua khung dây xấp xỉ A Wb B 16 Wb C �4 Wb D �16 Wb Câu 17 Cho cuộn dây phẳng hình tròn có bán kính cm gồm 200 vòng dây quay quanh trục quay cố định qua tâm nằm mặt phẳng cuộn dây Đặt từ trường có đường sức từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,5 T Biết hiệu suất điện động cảm ứng cuộn dây có giá trị cực đại 160 V Lấy xấp xỉ   10 Tốc độ quay khung dây A 3000 vòng/phút B 3000 vòng/s C 50 vòng/phút D 100 vòng/s Câu 18 Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 150 vòng, diện tích vòng 500 cm2 , quay quanh trục đối xứng khung dây với vận tốc 90 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc véctơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây ngược hướng với véc-tơ cảm ứng từ Biểu thức suất điện động cảm ứng khung � � e  4,5 cos � 30 t  � V 2� � A � � e  4,8 cos � 4 t  � V 2� � B � � e  4,8 cos � 40 t  � V 2� � C � � e  4,5 cos � 3 t  � V 2� � D Câu 19 Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc-tơ cảm ứng từ vng góc với trục � � u  U cos � t  � � Tại thời � quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức điểm t = , véc-tơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với véc-tơ cảm ứng từ góc A 1800 B 450 C 900 D 1500 � � u  100 cos � 100 t  � V � � Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm H có độ tự cảm 2 Cường độ dòng điện qua cuộn dây thời điểm t = 0,5s A 2,2 A B 3,3 A C 4,4 A D 5,5 A ... 50 t  � V � � D Câu 11 Một hình vng cạnh cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 8.1 0-4 T Từ thơng qua hình vng 1 0-6 Wb Góc hợp véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng hình vng A 300 B 450 C 600 D 00... với đường cảm ứng từ góc 300 Độ lớn từ thông qua khung 3.1 0-5 Wb Cảm ứng từ có giá trị 2 A B  3.10 T 2 B B  4.10 T 2 C B  5.10 T 2 D B  6.10 T Câu 14 Một khung dây phẳng quay từ trường... từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Trục đối xứng khung dây vng góc với từ trường Cuộn dây quay quanh trục với vận tốc 1200 vòng/phút Chọn t = lúc pháp tuyến mặt phẳng cuộn dây hợp với véc-tơ cảm ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: B080106 cảm ứng điện từ , B080106 cảm ứng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn