B080105 từ trường và lực từ

7 41 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Từ trường Lực từ Câu Từ cực Bắc Trái Đất A trùng với cực Nam địa lí Trái Đất B trùng với cực Bắc địa lí Trái Đất C gần với cực Nam địa lí Trái Đất D gần với cực Bắc địa lí Trái Đất Câu Các tương tác sau tương tác tương tác từ ? A Giữa hai nam châm B Giữa điện tích đứng yên điện tích chuyển động C Giữa nam châm với dòng điện D Giữa hai dòng điện Câu Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành vòng tròn Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ giảm A cường độ dòng điện tăng lên B cường độ dòng điện giảm C đổi chiều dòng điện D đường kính vòng dây giảm Câu Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lần Kết luận sau A rM = 4rN rM = B rN C rM = 2rN rM = D rN B = 250.10−5 Câu Người ta muốn tạo từ trường có cảm ứng từ T bên ống dây, mà dòng điện chạy vòng ống dây A số vòng quấn ống phải bao nhiêu? Biết ống dây dài 50 cm A 7490 vòng B 4790 vòng C 479 vòng D 497 vòng Câu Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, cách 10 cm không khí, có hai dòng điện I1 = I2 = 5A chạy ngược chiều Cảm ứng từ điểm M cách hai dây dẫn đoạn 10 cm A 10-4 T B 10-5 T C 2.10-5 T D 2.10-4 T Câu Hai dòng điện cường độ I1 =6 A , I2 = 9A chạy hai dây dẫn thẳng song song dài vơ hạn có chiều ngược nhau, đặt chân không cách khoảng10 cm Cảm ứng từ điểm M cách I1 cm cách I2 cm có độ lớn A 5.10-5 T B 6.10-5 T C 6,5.10-5 T D 8.10-5 T Câu Hai dòng điện cường độ I1 = 6A, I2 = 9A chạy hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều dài ngược nhau, đặt chân không cách khoảng 10 cm Cảm ứng từ điểm N cách I1, I2 tương ứng cm cm có độ lớn A 0,25.10-5 T B 4,25.10-5 T C 4.10-5 T D 3.10-5 T Câu Ba dòng điện cường độ A chạy ba dây dẫn thẳng, song song, có chiều hình vẽ Biết tam giác ABC cạnh 10 cm, độ lớn cảm ứng từ tâm O tam giác A T B 10-5 T C 2.10-5 T D 3.10-5 T Câu 10 Một dây dẫn dài căng thẳng trừ đoạn dây uốn thành vòng tròn bán kính 1,5 cm Cho dòng điện A chạy dây dẫn, vòng tròn phần dây thẳng nằm mặt phẳng cảm ứng từ tâm vòng tròn có độ lớn A 5,6.10-5 T B 6,6.10-5 T C 7,6.10-5 T D 8,6.10-5 T Câu 11 Một dây dẫn dài căng thẳng trừ đoạn dây uốn thành vòng tròn bán kính 1,5 cm Cho dòng điện A chạy dây dẫn, vòng tròn phần dây thẳng nằm mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai đoạn dây khơng nối với cảm ứng từ tâm vòng tròn có độ lớn A 15,6.10-5 T B 16,6.10-5 T C 17,6.10-5 T D 18,6.10-5 T Câu 12 Hai vòng dây dẫn tròn bán kính, đặt mặt phẳng đồng tâm Cường độ dòng điện chạy vòng dây gấp đơi cường độ dòng điện chạy vòng dây Tỉ số độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tâm hai vòng dây trường hợp hai dòng điện chiều so với trường hợp hai dòng điện ngược chiều A B C D Câu 13 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 cm chân khơng, dòng điện hai dây chiều có cường độ A A Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài dây có độ lớn A lực hút có độ lớn 4.10−6 N B lực đẩy có độ lớn C lực hút có độ lớn D lực đẩy có độ lớn 4.10−6 2.10−6 2.10−6 N N N Câu 14 Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt khơng khí Dòng điện chạy hai dây có cường độ A Lực từ tác dụng lên mét chiều dài có độ lớn 10-6 N Khoảng cách hai dây A 10 cm B 20 cm C 15 cm D 25 cm Câu 15 Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 10-4 T với vận tốc v0 = 3, 2.106 ban đầu m/s vng góc với véc - tơ cảm ứng từ, khối lượng electron 9,1.10-31 kg Bán kính quỹ đạo electron A 16 cm B 18,2 cm C 15 cm D 17,5 cm Câu 16 Một hạt electron với vận tốc ban đầu 0, gia tốc qua hiệu điện 400 V Tiếp đó, dẫn vào miền từ trường với véc - tơ cảm ứng từ vng góc với véc - tơ vận tốc electron Biết qũy đạo elctron đường tròn bán kính cm khối lượng electron 9,1.10-31 kg Độ lớn cảm ứng từ A 0,93.10-3 T B 0,96.10-3 T C 1,02.10-3 T D 1,12.10-3 T (me = 9,1.10−31 kg , q = −1, 6.10−19 C ) Câu 17 Một electron bay vng góc từ trường −5 B = 5,59.10 T với vận tốc 2.106 m / s Tần số quay electron A 1,59.106 Hz B 2,00.106 Hz C 1,96.106 Hz D 1,00.106 Hz Câu 18 Một electron chuyển động thẳng miền có từ trường điện trường B = 0, 04T , v = 2.106 m / s Véctơ vận tốc hạt hướng đường sức từ hình vẽ ur E hướng cường độ điện trường ur E A hướng lên, E = 6000 V/m ur E B hướng xuống, E = 6000 V/m ur E C hướng xuống, E = 8000 V/m ur E D hướng lên, E = 8000 V/m , xác định Câu 19 Một hạt tích điện chuyển động từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo hạt vuông v1 = 1,8.106 m / s góc với đường sức từ Khi điện tích chuyển động với vận tốc 2.10−6 N tác dụng lên hạt có giá trị , hạt chuyển động với vận tốc Lorenxo tác dụng lên hạt có giá trị A 2.10-5 N B 3.10-5 N C 4.10-5 N D 5.10-5 N lực Lorenxo v2 = 4,5.107 m / s lực Câu 20 Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính cm từ trường B=10-2 T Biết khối lượng proton 1,72.10-27 kg Chu kì chuyển động proton A 5,65.10-6 s B 5,66.10-6 s C 6,65.10-6 s D 6,75.10-6 s ... 2.1 0-5 N B 3.1 0-5 N C 4.1 0-5 N D 5.1 0-5 N lực Lorenxo v2 = 4,5.107 m / s lực Câu 20 Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính cm từ trường B=1 0-2 T Biết khối lượng proton 1,72.1 0-2 7 kg... dẫn vào miền từ trường với véc - tơ cảm ứng từ vng góc với véc - tơ vận tốc electron Biết qũy đạo elctron đường tròn bán kính cm khối lượng electron 9,1.1 0-3 1 kg Độ lớn cảm ứng từ A 0,93.1 0-3 ... cường độ A Lực từ tác dụng lên mét chiều dài có độ lớn 1 0-6 N Khoảng cách hai dây A 10 cm B 20 cm C 15 cm D 25 cm Câu 15 Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 1 0-4 T với
- Xem thêm -

Xem thêm: B080105 từ trường và lực từ , B080105 từ trường và lực từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn