B080104 mạch điện không đổi chứa nguồn điện và máy thu

5 77 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Mạch điện không đổi chứa nguồn điện máy thu Câu Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R1 = 2Ω R2 = 8Ω, cơng suất tiêu thụ điện hai bóng đèn Tìm điện trở nguồn A 4Ω B 6Ω C 8Ω D 2Ω Câu Biết điện trở mạch nguồn điện tăng từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω hiệu suất nguồn tăng lên gấp hai lần Tính điện trở nguồn A 6Ω B 7Ω C 8Ω D 9Ω Câu Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Cho biết E = 15V, r = 1Ω, R1 = 2Ω Muốn cơng suất tiêu thụ R2 lớn R2 có giá trị A 2/3Ω B 3/2Ω C 1/2Ω D 2Ω Câu Cho mạch điện hình vẽ Cho biết E = 12V, r = 1,1 Ω, R1 = 0,1Ω Muốn công suất tiêu thụ R2 lớn nhất, R2 phải có giá trị A 1,2Ω B 1Ω C 2,4Ω D 2,8Ω Câu Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E = 12V có điện trở nhỏ điện trở mạch R1 = 3Ω, R2 = 4Ω, R3 = 5Ω Công nguồn điện sản 10 phút A 2700J B 5000J C 7500J D 7200J Câu Xác định suất điện động E điện trở r acquy, biết phát dòng điện có cường độ I1 = 15A cơng suất điện mạch ngồi P1 = 136W, phát dòng điện có cường độ I2 = 6A cơng suất điện mạch P2 = 64,8W A 12V; 0,2Ω B 6V; 0,2Ω C 12V; 0,4Ω D 6V; 0,4Ω Câu Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực nguồn điện dòng điện mạch có cường độ I1 = 0,5A Khi mắc điện trở R2 = 10Ω dòng điện mạch I2 = 0,25A Tính suất điện động E điện trở r A 3V; 2Ω B 2V; 3Ω C 1V; 2Ω D 2V; 1Ω Câu Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 1,5V để tạo thành mạch kín cơng suất tỏa nhiệt điện trở P = 0,36W Tính điện trở r nguồn điện A 0,2Ω B 0,5Ω C 1Ω D 1,5Ω Câu Một acquy có suất điện động E = 2V, điện trở r = 1Ω Nối hai cực acquy với điện trở R = 9Ω cơng suất tiêu thụ điện trở ? Tính hiệu suất acquy A 0,63W, 90% B 0,36W, 90% C 0,63W, 75% D 0,36W, 75% Câu 10 Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở 0,5Ω Cơng suất mạch ngồi lớn mà nguồn điện cung cấp A 9W B 36W C 18W D 72W Câu 11 Một nguồn điện có điện trở 0,5 Ω , suất điện động E, điện trở mạch R thay đổi Chọn R cơng suất mạch cực đại? A 0,25 Ω B 0,5 Ω C 0,75 Ω D Ω Câu 12 Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn E = 3V, r = 1Ω cơng suất tiêu thụ mạch hiệu suất nguồn điện A 2W; 66,66% B 3W; 33,33% C 4,5W; 66,66% D 18W;33,33% Câu 13 Một nguồn có E = 3V, r = 1Ω nối với điện trở R = 1Ω thành mạch điện kín Cơng suất nguồn điện A 2,25W B 3W C 3,5W D 4,5W Câu 14 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở r = 2,5Ω, mạch gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn điện trở R phải có giá trị A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 15 Hai ắcquy có suất điện động E1 = E2 = E0 Ắcquy thứ cung cấp cơng suất cực đại cho mạch ngồi 20 W Ắcquy thứ hai cung cấp cơng suất cực đại cho mạch 10 W Hai ắcquy ghép nối tiếp cung cấp cơng suất cực đại cho mạch A 80/3 W B 30 W C 10 W D 25 W Câu 16 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E (V), điện trở r (Ω), mạch gồm điện trở R1, R2 mắc nối tiếp Khi cơng suất tiêu thụ mạch ngồi cực đại hiệu suất nguồn bao nhiêu? A 50% B 75% C 80 % D 90% Câu 17 Hai nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động 2V, điện trở 1Ω, mắc song song với nối với điện trở R Điện trở R để cường độ dòng điện qua 1A A 1,5Ω B 1Ω C 2Ω D 3Ω Câu 18 Có tám suất điện động loại với suất điện động ξ = 2V điện trở r = 1Ω Mắc nguồn thành hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song Suất điện động ξb điện trở rb A ξb = 4V, rb = 2Ω B ξb = 6V, rb = 4Ω C ξb = 6V, rb = 1Ω D ξb = 8V, rb = 2Ω Câu 19 Có số nguồn giống mắc nối tiếp vào mạch mạch ngồi có điện trở R = 10Ω Nếu dùng nguồn cường độ dòng điện mạch 3A Nếu dùng 12 nguồn cường độ dòng điện mạch 5A Tính suất điện động điện trở nguồn A ξ = 6,25V, r = 5/12Ω B ξ = 6,25V, r = 1,2Ω C ξ = 12,5V, r = 5/12Ω D ξ = 12,5V, r = 1,2Ω Câu 20 Đem 18 pin giống mắc thành ba dãy, dãy pin Mạch ngồi có biến trở R Khi biến trở có trị số R1 cường độ dòng điện qua R hiệu điện hai đầu biến trở có trị số I1 = 1,3A, U1 = 6,4V Khi biến trở có trị số R2 I2 = 2,4A; U2 = 4,2V Tính suất điện động ξ điện trở r pin A 2V 1Ω B 1,5V 1,5Ω C 1,5V 1Ω D 2V 1,5Ω ... với điện trở R = 1Ω thành mạch điện kín Cơng suất nguồn điện A 2,25W B 3W C 3,5W D 4,5W Câu 14 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở r = 2,5Ω, mạch gồm điện. .. Cơng suất mạch ngồi lớn mà nguồn điện cung cấp A 9W B 36W C 18W D 72W Câu 11 Một nguồn điện có điện trở 0,5 Ω , suất điện động E, điện trở mạch R thay đổi Chọn R cơng suất mạch cực đại? A 0,25 Ω... Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn E = 3V, r = 1Ω cơng suất tiêu thụ mạch hiệu suất nguồn điện A 2W; 66,66% B 3W; 33,33% C 4,5W; 66,66% D 18W;33,33% Câu 13 Một nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: B080104 mạch điện không đổi chứa nguồn điện và máy thu , B080104 mạch điện không đổi chứa nguồn điện và máy thu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn