C0305 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC

13 38 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Cộng hưởng toán cực trị mạch RLC - Đề Câu Trên đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R = 10 Ω Cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/(10π) H, tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R điện dung tụ điện là: A C = 10-3/π F B C = 10-4/(2π) F C C = 10-4/π F D C = 3,18 μF Câu Dung kháng mạch RLC mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch, ta phải A tăng điện dung tụ điện B tăng hệ số tự cảm cuộn dây C giảm điện trở mạch D giảm tần số dòng điện xoay chiều Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hồ có biểu thức u = 220√2cosωt (V), Biết điện trở mạch 100 Ω Khi ω thay đổi cơng suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị là: A 440 W B 484 W C 220 W D 242 W Câu Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80 Ω cuộn dây có điện trở 20 Ω có độ tự cảm L = 0,318 H, tụ điện có điện dung 15,9 μF Đặt vào hai đầu mạch điện dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi có hiệu điện hiệu dụng 200 V Khi cơng suất tồn mạch đạt giá trị cực đại giá trị f P là: A 70,78 Hz 400 W B 70,78 Hz 500 W C 444,7 Hz 2000 W D 31,48 Hz 400 W Câu Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 80 Ω, r = 20 Ω, L = 2/π H, tụ C có điện dung biến thiên Hiệu điện uAB = 120√2cos(100πt) V Điều chỉnh điện dung C để công suất mạch cực đại Điện dung công suất tiêu thụ mạch lúc A C = 10-4/π F, Pmax = 144 W B C = 10-4/(2π) F, Pmax = 144 W C C = 10-4/π F, Pmax = 120 W D C = 10-4/(2π) F, Pmax = 120 W Câu Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có R, L xác định, thay đổi C đến giá trị cho thỏa mã ω 2LC = A hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện hai đầu cuộn cảm C tổng trở mạch đạt giá trị lớn D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hòa có biểu thức: u = 220 cos100πt (V) Khi ω thay đổi công suất tiêu thụ cực đại mạch 484 W Khi điện trở mạch A R = 50 Ω B R = 750 Ω C R = 150 Ω D R = 100 Ω Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = 200cos(100πt) V Biết R = 50 Ω; C= 10-4/(2π) F L = 1/(2π) H Để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu tụ điện C0 có điện dung cách ghép nào? A C0 = 10-4/π F, ghép nối tiếp B C0 = 10-4/(2π) F, ghép song song C C0 = 3.10-4/(2π) F, ghép nối tiếp D C0 = 3.10-4/(2π) F, ghép song song Câu Mạch điện gồm phần tử R1, L1, C1 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng ω1 mạch điện gồm ba phần tử R2, L2, C2 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng ω2.Biết ω1 =ω2 L1 = 2L2 Mắc hai mạch nối tiếp với tần số cộng hưởng mạch là: A B C D Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với RCω = điện áp u hai đầu đoạn mạch nhanh pha cường độ dòng qua mạch π/4 Để mạch xảy cộng hưởng cần A tăng điện dung C tụ lên hai lần B giảm điện trở xuống hai lần C tăng độ tự cảm cuộn dây lên hai lần D giảm tần số dòng điện xuống √2 lần Câu 11 Cho mạch hình vẽ: Trong cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 50 mH, tụ điện có điện dung C = 1,41.10 -4 F Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B điện áp xoay chiều 120 V, tần số f Biết hiệu điện hiệu dụng hai điểm P B không Tần số f bằng: A 200 Hz B 100 Hz C 180 Hz D 60 Hz Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bên Cuộn dây có r = 10 Ω,L = 1/(10π) H Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện dao động điều hồ có giá trị hiệu dụng U = 50 V tần số f = 50 Hz Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 : A R = 40 Ω C1 = 2.10-3/π F B R = 50 Ω C1 = 10-3/π F C R = 40 Ω C1 = 10-3/π F D R = 50 Ω C1 = 2.10-3/π F Câu 13 Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng kết luận sau sai? A Cường độ hiệu dụng mạch cực đại B Điện áp hai đầu mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R C Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch lớn điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R D Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu tụ Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 (Hz),có giá trị hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Cuộn dây cảm có L = 1/π (H), điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại Imax Giá trị C Imax là: A C = 10-4/(2π) (F); Imax= 2,2 (A) B C = 10-4/π (F); Imax= 2,55 (A) C C = 10-4/(2π) (F); Imax= 1,55 (A) D C = 10-4/π (F); Imax= 2,2 (A) Câu 15 Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp u1, u2, u3 có giá trị hiệu dụng tần số khác nhau, cường độ dòng điện mạch tương ứng i1 = I0cos100πt, i2= I0cos(120πt+ 2π/3) , i3 = I√2cos(110πt – 2π/3) Hệ thức sau đúng? A I > I0/√2 B I ≤ I0/√2 C I < I0/√2 D I = I0/√2 Câu 16 Dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC có tần số f = 50 Hz, cuộn dây cảm L = 1/4 π (H) Tụ điện có điện dung biến thiên điều chỉnh giá trị C1 = 4/ π.10-4 F Điện trở R không đổi Tăng dần điện dung tụ điện từ giá trị C1 cường độ hiệu dụng dòng điện A lúc đầu tăng sau giảm B tăng C giảm D lúc đầu giảm sau tăng Câu 17 Phát biểu sau không đúng? Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi Cho tần số thay đổi đến giá trị f0 cường độ hiệu dụng dòng điện đạt giá trị cực đại Khi đó, A cảm kháng dung kháng B hiệu điện tức thời điện trở hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch C hiệu điện hiệu dụng hai đầu R lớn hiệu điện hiệu dụng tụ C D hiệu điện thể hiệu dụng L C Câu 18 Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức u = 100√2cos (2πft) (V) Khi cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ mạch 100 W Giữ cố định R, điều chỉnh thông số khác mạch (L, C tần số f) Công suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch là: A 100 W B 200 W C 400 W D 800 W Câu 19 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở 30 Ω, cuộn dây có điện trở 10 Ω độ tự cảm 0,3/π ( H) tụ điện có điện dung C thay đổi mắc nối thứ tự Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100√2sin100πt (V) Người ta thấy C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt cực tiểu Giá trị C0 Umin : A C0 = 10-3/π F Umin = 25 V B C0 = 10-3/π F Umin = 25√2 V C C0 = 10-3/(3π) F Umin = 25 V D C0 = 10-3/(3π) F Umin = 25√2 V Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos(100πt) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Ban đầu điều chỉnh tụ điện để cơng suất mạch cực đại; sau giảm giá trị C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ A ban đầu giảm sau tăng B tăng C giảm D ban đầu tăng, sau giảm Câu 21 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau Sai? A Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Hệ số cơng suất đoạn mạch giảm D Góc lệch pha u i tăng Câu 22 Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π H điện trở r = 20 Ω mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 60 V tần số f = 50 Hz Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại 30 W Điện trở R điện dung C1 có giá trị : A R = 120 Ω; C1= 10-4/(2π) F B R = 120 Ω ; C1= 10-4/π F C R = 100 Ω ; C1= 10-4/(2π) F D R = 100 Ω ; C1= 10-4/π F Câu 23 Một hiệu xoay chiều f = 50 (Hz) thiết lập hai đầu đoạn mạch điện gồm R, L, C với L = 1/π H, C = 10 -4/(2π) F Người ta muốn ghép tụ điện có điện dung C' vào mạch điện nói cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại C' phải ghép nào? A C = 10-4/(2π) (F) ghép nối tiếp B C = 10-4/π (F) ghép song song C C = 10-4/(2π) (F) ghép song song D C = 10-4/π (F) ghép nối tiếp Câu 24 Một mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R = 100Ω, L = 2/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 200√2 cos(100πt + π /4) Giá trị C công suất tiêu thụ mạch điện áp hai đầu R pha với điện áp hai đầu đoạn mạch nhận cặp giá trị sau đây: A C = 10-3/π F , P = 400 W B C =10-4/(2π) F , P = 200 W C C = 10-4/(2π) F , P = 400 W D C = 10-4/ π F , P = 300 W Câu 25 Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 30 Ω, L = 0,4 H, C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V Khi C = Co cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Khi biểu thức điện áp hai đầu điện trở : A uR = 60√2cos(100t) V B uR = 120cos(100t + π/2) V C uR = 120cos(100t)V D uR = 60√2cos(100t + π/2) V Câu 26 Một mạch nối tiếp gồm R = 50Ω, C= 100/π (µF) L = 1/π (H) Tần số dòng điện qua mạch f = 50 Hz Người ta thay đổi giá trị tần số f Phát biểu đúng? A Tần số tăng tổng trở mạch điện giảm B Tần số thay đổi tổng trở mạch điện khơng đổi C Tần số thay đổi tổng trở mạch điện tăng D Tần số giảm tổng trở mạch điện giảm Câu 27 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC1 mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm ) Biết tần số dòng điện 50 Hz, R = 40 (Ω), L = 1/5π (H), C1 = 10-3/(5π) (F) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép thêm với tụ điện C1 tụ điện có điện dung C ghép nào? A Ghép song song C2 = 3.10-4/π (F) B Ghép song song C2 = 5.10-4/π (F) C Ghép nối tiếp C2 = 3.10-4/π (F) D Ghép nối tiếp C2 = 5.10-4/π (F) Câu 28 Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm: Điện trở 20 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm 1/ π H, tụ điện có điện dung 10-4/2 π F Nối vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0cos(2πft), U0 khơng đổi f thay đổi Điều chỉnh để f tăng từ giá trị 50 Hz trở lên cơng suất tiêu thụ mạch A tăng dần B tăng dần đến giá trị cực đại sau giảm dần C giảm dần D giảm dần đến giá trị cực tiểu sau tăng dần Câu 29 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh xảy cộng hưởng điện Nếu giảm tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện đoạn mạch A sớm pha so với hiệu điện hai đầu mạch B trễ pha so với hiệu điện hai đầu mạch C pha với hiệu điện hai đầu mạch D không bị ảnh hưởng Câu 30 Người ta mắc hai đầu đoạn mạch AB nguồn điện xoay chiều có u = U √2cos(ωt) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, AM gồm điện trở R1và tụ có điện dung C, đoạn MB gồm điện trở R2 cuộn dây L Khi xảy tượng cộng hưởng mạch điện cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 85 W hiệu điện hai đầu AM MB vuông góc với Nếu mắc vào hai đầu mạch MB nguồn điện nói trên, cơng xuất tiêu thụ đoạn : A 100 W B 120 W C 85 W D 170 W Câu 31 Một đoạn mạch điện RLC nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L biến đổi Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch Biết cuộn dây có độ tự cảm 0,4 H hệ số cơng suất mạch điện có giá trị k Khi độ tự cảm độ tự cảm 0,8 H điện áp hiệu dụng điện trở đạt giá trị cực đại Với giá trị độ tự cảm để hệ số cơng suất mạch lại có giá trị k A 1,6 H B 1,2 H C H D 1,4 H Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 120 V tần số góc ω thay đổi lên hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh Khi ω = ω1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch 100 Ω 25 Ω Khi ω = ω2 = 100π rad/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại Giá trị ω1 A 50π rad/s B 200π rad/s C 150π rad/s D 100π rad/s Câu 33 Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt V lên hai đầu mạch điện RLC khơng phân nhánh thấy mạch xảy cộng hưởng Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có độ lớn A Cho L = 1/π H, C = 100/π μF Giá trị tần số góc ω cơng suất tiêu thụ P mạch điện A 100π rad/s; 100√2 W B 100π rad/s; 200 W C 10π rad/s; 100√2 W D 10π rad/s; 200 W Câu 34 Đặt điện áp xoay u = U√2cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 27 Ω Ω Khi tần số 60 Hz hệ số cơng suất đoạn mạch đạt cực đại Giá trị f A 540 Hz B 180 Hz C 20 Hz D 60/9 Hz Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Các giá trị R, L, C hữu hạn khác khơng Với C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác khơng thay đổi giá trị R biến trở Giá trị điện áp cực đại hai đầu điện trở A 110√2 V B 220 V C 110 V D 220√2 V Câu 36 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V lên hai đầu mạch điện AB khơng phân nhánh gồm điện trở có R = 100 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C = 100/π μF thấy mạch xảy tưởng cộng hưởng Biết điện áp tức thời hai đầu mạch chứa cuộn dây lệch pha π/4 so với dòng điện mạch Giá trị L công suất tiêu thụ mạch A L = 10/π H; 484 W B L = 1/π H; 484 W C L = 10/π H; 242 W D L = 1/π H; 242 W Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) V (ω thay đổi được) lên hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh Ta thấy ω = ω1 = 100π rad/s ω = ω2 = 81π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch A Nếu ω = 80π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị I Nhận định A I = 2√3 A B I > A C I < A D I = 2√2 A Câu 38 Đặt điện áp xoay chiều có biên độ Uo khơng đổi tần số góc ω thay đổi lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Thay đổi tần số góc thấy ω = ω0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại A Với ω = ω1 = 80π rad/s ω = ω2 = 60π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch √2 A Biết độ tự cảm L = 0,2/π H Giá trị cực đại điện áp xoay chiều U0 A V B 4√2 V C V D 8√2 V Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt V, với ω thay đổi được, lên hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh Ta thấy ω = 120π rad/s ω = 100π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch cho giá trị Khi ω = 110π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị I Khi ω = 109π rad/s dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị I’ Nhận định tương quan I I’ A I = 110I’/109 B I = 109I’/110 C I < I’ D I > I’ Câu 40 Đặt điện áp u = Ucosωt V (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện mắc nối tiếp Khi ω = ω0 cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im Khi ω = ω1 ω = ω2 < ω1 cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch Im Biểu thức liên hệ R L A R = L(ω1 – ω2) B R = L(ω²1 – ω²2) C R = L(ω1 + ω2) D R = (ω1 – ω2)/L Câu 41 Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω lên hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Giữ nguyên biên độ điện áp thay đổi ω tìm giá trị ω0 làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị lớn Imax, với hai trị số ω1, ω2 cho cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị I với I = Imax/√2 Biết ω1 – ω2 = 200π rad/s L = 0,75/π H Điện trở mạch có giá trị A 100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 125 Ω Câu 42 Cho mạch RLC không phân nhánh có L = 1/π H, C = 200/π µF Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch, tần số dòng điện thay đổi Khi thay đổi tần số f mạch điện người ta tìm hai giá trị f = f1 = 43,93 Hz f = f2 để cơng suất tồn mạch có giá trị Tần số f2 có giá trị A f2 = 35,36 Hz B f2 = 28,45 Hz C f2 = 50 Hz D f2 = 50/√3 Hz Câu 43 Cho mạch RLC khơng phân nhánh có L = 1/π H, C = 200/π µF Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch với điện áp hiệu dụng 220 V tần số dòng điện thay đổi Ta tìm hai giá trị tần số cho cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Hai tần số A 35,36 Hz; 24,40 Hz B 51,22 Hz; 35,36 Hz C 43,93 Hz; 22,42 Hz D 51,22 Hz; 24,40 Hz Câu 44 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, R, L, C có giá trị khơng đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = U0cosωt , với ω có giá trị thay đổi U0 không đổi Khi ω = ω1 = 200π rad/s ω = ω2 = 50π rad/s dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại tần số ω A 40π rad/s B 125π rad/s C 100π rad/s D 250π rad/s Câu 45 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức A ω1ω2 = 1/√(LC) B ω1 + ω2 = 2/√(LC) C ω1ω2 = 1/(LC) D ω1 + ω2 = 2/(LC) Câu 46 Đặt lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số góc ω thay đổi Khi ω = ωo hệ số công suất mạch điện đạt cực đại Khi ω = 2ωo hệ số cơng suất mạch 1/√2 Hệ số công suất mạch điện ω = 1,5ωo có giá trị A 0, 656 B 0,823 C 0,874 D 0,643 Câu 47 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V lên hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở 24 Ω, cuộn dây có điện trở 20 Ω độ tự cảm 0,3/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện cơng suất cuộn dây có giá trị cực đại A 500 W B 1100 W C 2420 W D 600 W Câu 48 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 1/100π F 1/300π F cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I√3 I Giá trị C để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại A √3/100π F B √2/200π F C √3/200π F D √2/100π F Câu 49 Đặt điện áp u = 120√2cos100πt V lên hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh có R = 30 Ω, L=1/π H, C biến đổi khoảng từ 500/7π µF đến 1000/7π µF Thay đổi C cơng suất tiêu thụ P mạch thay đổi khoảng A 240 W < P ≤480 W B W < P < 240 W C 172,8 W < P ≤ 480 W D 172,8 W < P < 240 W Câu 50 Trong mạch điện xoay chiều AB không phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo thứ tự R, L, C Điểm M nằm R L, điểm N nằm L C Điện dung C tụ điện thay đổi Đặt vào hai đầu AB đoạn mạch điện áp xoay chiều có biên độ tần số xác định Dùng vôn kế nhiệt để đo hiệu điện hai điểm MB Điều chỉnh điện dung C tụ điện để vôn kế giá trị (V), giá trị điện dung C A 1/(ωZL) B ZL C 1/(ωR) D √(R2 + ZL2) ... giá trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 : A R = 40 Ω C1 = 2.1 0-3 /π F B R = 50 Ω C1 = 1 0-3 /π F C R = 40 Ω C1 = 1 0-3 /π F D R = 50 Ω C1 = 2.1 0-3 /π F Câu 13 Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng. .. trị cực đại sau giảm dần C giảm dần D giảm dần đến giá trị cực tiểu sau tăng dần Câu 29 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh xảy cộng hưởng điện Nếu giảm tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch. .. suất mạch cực đại; sau giảm giá trị C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ A ban đầu giảm sau tăng B tăng C giảm D ban đầu tăng, sau giảm Câu 21 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: C0305 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC , C0305 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn