C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0204 - Sóng âm Đặc trưng âm Câu Trên đường phố có mức cường độ âm L1 = 70 dB, phòng đo mức cường độ âm L2 = 40dB Tỉ số I1/I2 A 300 B 10000 C 3000 D 1000 Câu Hai âm có mức cường độ âm chênh 1dB Tỉ số cường độ âm chúng là: A 1,18 B 1,26 C 1,85 D 2,52 Câu Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi nguồn điểm) khoảng NA = m Mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm Io = 10-10 W/m2 Coi nguồn âm N nguồn đẳng hướng Công suất phát âm nguồn : A 0,26 W B 1,26 W C 3,16 W D 2,16 W Câu Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1/r2 : A B 1/2 C 1/4 D Câu Tại điểm O có nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian với công suất không đổi, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm điểm A cách O 50 m 60 dB để mức cường độ âm giảm xuống 40 dB cần phải dịch chuyển điểm A xa O thêm khoảng: A 45 m B 500 m C 50 m D 450 m Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Công suất nguồn phát không đổi Tiến hành đo độ to âm điểm cách nguồn 10 m Sau giảm cơng suất nguồn âm xuống nửa Hỏi muốn đo độ to âm cũ, phải di chuyển tới vị trí cách nguồn âm khoảng A m B 5/√2 m C 5.√2 m D 20 m Câu Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất phát âm không đổi Tại điểm không gian cách nguồn 41 m người ta đo mức cường độ âm 25 dB Coi môi trường không hấp thụ âm Khoảng cách xa từ vị trí mà tai người nghe âm nguồn phát tới điểm trí đặt nguồn xấp xỉ A 927m B 729 m C 12965 m D 1296 m Câu Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 10 Một âm có tần số 1200 Hz truyền khơng khí với vận tốc 350 m/s2 Hỏi âm truyền nước với vận tốc 1500 m/s bước sóng A 0,29 m B 0,9 m C 1,25 m D 1,15 m Câu 11 Một âm truyền sắt với vận tốc 5850 m/s có bước sóng 3,9 m Hỏi âm truyền khơng khí tần số bao nhiêu? A 1000 Hz B 1500 Hz C 2000 Hz D 1700 Hz ... D 450 m Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng môi... cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 10 Một âm có tần số 1200 Hz truyền khơng khí với vận tốc 350 m/s2 Hỏi âm truyền... Câu Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất phát âm không đổi Tại điểm không gian cách nguồn 41 m người ta đo mức cường độ âm 25 dB Coi môi trường không hấp thụ âm Khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: C0205 sóng âm và đặc trưng của âm , C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn