C0204 sóng dừng

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0204 - Sóng dừng Câu Cho sợi dây PQ dài m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương thẳng đứng với tần số Hz Sóng truyền dây với tốc độ m/s Coi sóng khơng phản xạ P Số nút sóng số bụng sóng đoạn PQ A nút; 10 bụng B 10 nút; bụng C 11 nút; 10 bụng D 10 nút; 11 bụng Câu Cho sợi dây PQ dài m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương thẳng đứng với tần số Hz Sóng truyền dây với tốc độ m/s Coi sóng khơng phản xạ P Số nút sóng số bụng sóng đoạn PQ A nút; 10 bụng B 10 nút; bụng C 11 nút; 10 bụng D 11 nút; 11 bụng Câu Cho sợi dây PQ dài m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương thẳng đứng với tần số Hz Sóng truyền dây với tốc độ m/s Coi sóng khơng phản xạ P Số nút sóng số bụng sóng đoạn PQ A nút; bụng B nút; bụng C 11 nút; 10 bụng D 10 nút; 11 bụng Câu Cho sợi dây AB dài ℓ = 20 m, căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = Hz Sóng truyền dây với tốc độ v = m/s Coi sóng khơng phản xạ A Số nút số bụng sóng đoạn AB A 26 nút; 27 bụng B 26 nút; 26 bụng C 27 nút; 26 bụng D 27 nút; 27 bụng Câu Cho cho sợi dây PQ dài m, đầu Q tự Có sóng truyền dây với tần số Hz vận tốc m/s Coi sóng khơng phản xạ đầu P Số nút sóng số bụng sóng dây PQ A 13 nút; 14 bụng B 14 nút; 14 bụng C 13 nút; 13 bụng D 14 nút; 13 bụng Câu Cho cho sợi dây PQ dài 6,5 m, đầu Q tự Có sóng truyền dây với tần số Hz vận tốc m/s Coi sóng khơng phản xạ đầu P Số nút sóng số bụng sóng dây PQ A nút; bụng B nút; bụng C nút; bụng D nút; bụng Câu Cho cho sợi dây PQ dài m, đầu Q tự Có sóng truyền dây với tần số Hz vận tốc m/s Coi sóng khơng phản xạ đầu P Số nút sóng số bụng sóng dây PQ A nút; bụng B nút; bụng C nút; bụng D nút; bụng Câu Trên sợi dây đàn hồi dài 60 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Không kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 30 m/s C 25 m/s D 15 m/s Câu Trên sợi dây đàn hồi dài 50 cm buông thẳng đứng, đầu cố định, đầu tự có sóng dừng với tần số xác định Để dây tiếp tục hình thành sóng dừng phải thay đổi tần số kích thích lượng nhỏ 20 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 17,5 m/s B 37,5 m/s C 27,5 m/s D 20 m/s Câu 10 Trên AB đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng với tần số 50 Hz Bng đầu B cho tự để có sóng dừng cần phải rút ngắn độ dài đoạn nhỏ 10 cm Tốc độ truyền sóng A m/s B 10 m/s C 15 m/s D 20 m/s Câu 11 Trên sợi dây đàn hồi dài 80 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 30 m/s C 25 m/s D 15 m/s Câu 12 Trên sợi dây đàn hồi dài 80 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Không kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 15 m/s C 25 m/s D 10 m/s Câu 13 Trên AB đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng với tần số 45 Hz Buông đầu B cho tự để có sóng dừng cần phải rút ngắn độ dài đoạn nhỏ cm Tốc độ truyền sóng A m/s B 10,8 m/s C 15 m/s D 20 m/s Câu 14 Trên AB đàn hồi với đầu A cố định, đầu B tự do, có sóng dừng với tần số 50 Hz Cố định đầu B lại để có sóng dừng cần phải rút ngắn độ dài đoạn nhỏ cm Tốc độ truyền sóng A m/s B 12 m/s C 15 m/s D 20 m/s Câu 15 Một sợi dây PQ có chiều dài l = 80 cm căng ngang, đầu Q buộc chặt, đầu P dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 40 Hz Vận tốc truyền sóng dây v = m/s Số bụng sóng nút sóng dây PQ (tính hai đầu P Q) A 32 bụng, 33 nút B 33 bụng, 32 nút C 32 bụng, 32 nút D 33 bụng, 33 nút blackonyx/Captur ... định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Không kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 15 m/s C 25 m/s D 10 m/s Câu 13 Trên AB đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng với... thẳng đứng, đầu cố định, đầu tự có sóng dừng với tần số xác định Để dây tiếp tục hình thành sóng dừng phải thay đổi tần số kích thích lượng nhỏ 20 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 17,5 m/s B 37,5 m/s... Trên AB đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng với tần số 50 Hz Buông đầu B cho tự để có sóng dừng cần phải rút ngắn độ dài đoạn nhỏ 10 cm Tốc độ truyền sóng A m/s B 10 m/s C 15 m/s D 20 m/s
- Xem thêm -

Xem thêm: C0204 sóng dừng , C0204 sóng dừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn