C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0203 - Bụng Nút sóng trường giao thoa Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 5cos(40πt + π/6) mm u2 = 5cos(40πt + 7π/6) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương trẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: A 11 B C 10 D Câu Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt cách cm Sóng hai nguồn tạo có bước sóng cm Trên S1S2 quan sát số cực đại giao thoa là: A B C D Câu Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 11 B C D Câu Bố trí hai nguồn điểm S1, S2 nằm cách 12 cm dao động với biểu thức s = acos100πt Vận tốc truyền sóng 0,8 m/s Trên đoạn thẳng S1S2 có số điểm dao động mạnh là: A 14 B 15 C 16 D Không xác định Câu Tại hai điểm A, B cách 20 cm mặt chất lỏng, người ta gây hai nguồn dao động pha, biên độ, tần số 50 Hz Vận tốc truyền sóng m/s Trên đoạn nối A B, số điểm có biên độ dao động cực đại đứng yên là: A B 10 C D Câu Hai nguồn điểm S1 S2 mặt nước cách 21 cm phát sóng ngang pha biên độ tần số 20Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2 m/s Hỏi khoảng S1S2 có điểm dao động với biên độ cực đại: A B C D Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng hai điểm cố định A B cách 7,8 cm Biết bước sóng 1,2 cm Số điểm có biên độ cực đại nằm đoạn AB : A 12 B 13 C 11 D 14 Câu Trên mặt chất lỏng hai điểm A B cách cm có hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: uA = 3cos(8πt) cm ; uB = cos(8πt + π) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = cm/s Số điểm dao động với biên độ cm đoạn AB là: A 13 B 10 C 11 D 12 Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 12,5 cm dao động pha với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số đường dao động cực đại mặt nước là: A 13 đường B 11 đường C 15 đường D 12 đường Câu 11 Trên mặt nước yên lặng, người ta tạo hai nguồn kết hợp S1 S2 cách 32 cm dao động theo phương trình là: u1 = cos(4πt + π) mm u2 = cos4πt mm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 10 cm/s coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 A 14 B 12 C 15 D 13 Câu 12 Tại hai điểm A B cách 10 cm mặt chất lỏng có hai nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 0,5sin(50πt) cm ; uB = 0,5sin(50πt + π) cm, vận tốc tuyền sóng mặt chất lỏng 0,5 m/s Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại đoạn thẳng AB A 10 B C 12 D 11 Câu 13 Thực hiện giao thoa sóng mặt nước hai nguồn phát sóng ngang kết hợp S1, S2 cách 65 mm, dao động với phương trình là: u1 = u2 = 2cos100πt (mm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 16 B 32 C 33 D 17 Câu 14 Tại hai điểm A B hai nguồn sóng kết hợp cách 10 cm mặt nước dao động pha với Tần số dao động 40 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB A B 11 C 10 D 12 Câu 15 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 15 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = 4cos(20πt) mm u2 = 4cos(20πt + π) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 60 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A B C D blackonyx/Captur ... = cos(8πt + π) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = cm/s Số điểm dao động với biên độ cm đoạn AB là: A 13 B 10 C 11 D 12 Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp... cm, vận tốc tuyền sóng mặt chất lỏng 0,5 m/s Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại đoạn thẳng AB A 10 B C 12 D 11 Câu 13 Thực hiện giao thoa sóng mặt nước hai nguồn phát sóng ngang kết hợp... phương trình là: u1 = cos(4πt + π) mm u2 = cos4πt mm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 10 cm/s coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Số điểm đứng yên đoạn thẳng S1S2 A 14 B 12 C 15 D 13 Câu 12
- Xem thêm -

Xem thêm: C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa , C0203 bụng và nút sóng trong trường giao thoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn