C0201 – sóng cơ học và quá trình truyền sóng

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0201 – Sóng học q trình truyền sóng Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 100 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ sáu 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 25 m/s D 10 m/s Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,74 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp xỉ A 1,61 m B 0,54 m C 0,17 m D 85 mm Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,136 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp xỉ A 592 mm B 31,2 mm C 0,77 m D 185 mm Câu Phát biểu sau sai nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn sóng dọc sóng ngang C Sóng truyền chất lỏng ln sóng dọc D Trong mơi trường, tốc độ truyền sóng dọc sóng ngang khác Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 40 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ bảy 1,8 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 10,3 m/s D 14,4 m/s Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(10t – 5x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B m/s C 20 cm/s D 50 cm/s Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 3cos(2πt + π/2) cm Tốc độ truyền sóng v = m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = m Vận tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 3,5 s A 3π cm/s B –3π cm/s C –6π cm/s D 6π cm/s Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang Lúc t = 0, đầu P sợi dây bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt − π) (cm) Tốc độ sóng truyền dây v = m/s Tại thời điểm t = s, hình dạng đoạn dây PQ dài 10 m tô nét đậm A B C D Câu Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(30t – 5x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu 10 Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(21t – 3x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B 70 m/s C m/s D 30 m/s Câu 11 Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt + π/2) cm Tốc độ truyền sóng v = m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = 2,5 m Gia tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 4,5 s A π2 cm/s2 B cm/s2 C –2π cm/s2 D 2π2 cm/s2 Câu 12 Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt + π/3) cm Tốc độ truyền sóng v = 4,5 m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = m Vận tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 3,5 s A π cm/s B –π cm/s C –2π cm/s D 2π cm/s Câu 13 Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang Lúc t = 0, đầu P sợi dây bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt + π/2) (cm) Tốc độ sóng truyền dây v = m/s Tại thời điểm t = 1,5 s, hình dạng đoạn dây PQ dài 10 m tô nét đậm A B C D Câu 14 Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang Lúc t = 0, đầu P sợi dây bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt − π/2) (cm) Tốc độ sóng truyền dây v = m/s Tại thời điểm t = 1,5 s, hình dạng đoạn dây PQ dài 10 m tô nét đậm A B C D Câu 15 Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(10t – 10x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 2,5 m/s D m/s Câu 16 Tìm phát biểu sóng học A Sóng ngang truyền chất khí B Sóng dọc truyền chất lỏng C Sóng học truyền chân khơng D Trong chất rắn, sóng dọc sóng ngang truyền với tốc độ Câu 17 Tìm phát biểu sóng học A Sóng mặt nước sóng dọc, sóng dây sóng ngang B Sóng ngang khơng truyền mơi trường nước C Tốc độ truyền sóng học khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng D Phần tử mơi trường di chuyển phương truyền sóng Câu 18 Khi nói bước sóng, phát biểu sai? A Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì B Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng dao động pha với C Hai phần tử mơi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha D Bước sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng Câu 19 Tìm phát biểu sai vận tốc sóng học ? A Vận tốc sóng vận tốc lan truyền trạng thái dao động B Vận tốc sóng vận tốc truyền lượng sóng C Vận tốc sóng mơi trường nước lớn vận tốc sóng mơi trường khơng khí D Vận tốc sóng vận tốc dao động phần tử môi trường phương truyền sóng Câu 20 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt (cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 20 B 40 C 10 D 30 ... lỏng C Sóng học truyền chân khơng D Trong chất rắn, sóng dọc sóng ngang truyền với tốc độ Câu 17 Tìm phát biểu sóng học A Sóng mặt nước sóng dọc, sóng dây sóng ngang B Sóng ngang khơng truyền. .. Tốc độ truyền sóng học khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng D Phần tử mơi trường di chuyển phương truyền sóng Câu 18 Khi nói bước sóng, phát biểu sai? A Bước sóng quãng đường sóng truyền. .. phương trình u = cos(10t – 10x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B m/s C 2,5 m/s D m/s Câu 16 Tìm phát biểu sóng học A Sóng ngang truyền chất khí B Sóng dọc truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: C0201 – sóng cơ học và quá trình truyền sóng , C0201 – sóng cơ học và quá trình truyền sóng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn