C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa

7 67 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

D0101 - Bài tốn đồ thị hình SIN dao động điều hòa Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 4cos(2πt) cm B x = 4cos(4πt +π) cm C x = 4cos(2πt + π) cm D x = 4cos(4πt) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình vận tốc chất điểm A v = 32πcos(4πt + π) cm/s B v = 32πcos(4πt) cm/s C v = 64πcos(8πt) cm/s D v = 64πcos(8πt + π) cm/s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc vận tốc vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 4cos(2πt - π/2) cm B x = 4cos(2πt + π/2) cm C x = 8cos(πt - π/2) cm D x = 8cos(πt + π/2) cm Câu Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g gắn với lò xo, dao động điều hòa Sự phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Lấy π2 = 10 Động vật vị trí có ly độ x =2 cm là: A 0,36 J B 0,48 J C 0,52 J D 0,5 J Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, vị trí cân bằng, có phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp chất điểm A x = 6√2cos(12,5πt – π/4) cm B x = 6√2cos(12,5πt + π/4) cm C x = 12cos(12,5πt – π/4) cm D x = 6√2cos(25πt + π/4) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Biên độ pha ban đầu dao động A cm; π/2 rad B cm; -π/2 rad C cm; π/2 rad D cm; -π/2 rad Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm là: A x = 3cos(4πt – π/3) cm B x = 3cos(2πt + π/3) cm C x = 3cos(2πt – π/3) cm D x = 3cos(4πt + π/6) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm là: A x = 4cos(2πt + π/4) cm B x = 4cos(2πt - π/4) cm C x = 4cos(2πt – π/3) cm D x = 4cos(2πt + π/6) cm Câu Sự phụ thuộc ly độ theo thời gian chất điểm dao động điều hòa biểu diễn hình vẽ Tại điểm điểm M, N, K, H có vecto gia tốc vecto vận tốc ngược chiều nhau? A Điểm M B Điểm K C Điểm N D Điểm H Câu 10 Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 6cos(3πt + π/3) cm B x = 6cos(2,5πt + π/3) cm C x = 6cos(3πt – π/3) cm D x = 6cos(2,5πt – π/3) cm Câu 11 Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Lấy gần π2 = Phương trình gia tốc chất điểm A a = 20.cos(π.t – 5π/6) cm/s2 B a = 20.cos(π/2.t + 5π/6) cm/s2 C a = 40.cos(π.t – 5π/6) cm/s2 D a = 40.cos(π.t/2 + 5π/6) cm/s2 Câu 12 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa mà phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Lấy gần π2 = Phương trình dao động chất điểm A x = 9cos(3πt + π) cm B x = 10cos(3πt + 1,45) cm C x = 9cos(3πt + 1,45) cm D x = 10cos(3πt + π) cm Câu 13 Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 3π cm/s Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ A 4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 4,67 s Câu 14 Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 3cos(5πt − 3π/4) + cm B x = 6cos(10πt + π/4) + cm C x = 6cos(10πt − 3π/4) + 10 cm D x = 3cos(5πt + 3π/4) + 10 cm Câu 15 Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc vận tốc vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 2cos(2πt − π/4) cm B x = 2cos(2πt + π/4) cm C x = 2cos(4πt − π/4) cm D x = 4cos(2πt + π/4) cm blackonyx/Captur ... động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Biên độ pha ban đầu dao động A cm; π/2 rad B cm; - /2 rad C cm; π/2 rad D cm; - /2 rad Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, ... cm/s2 Câu 12 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa mà phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Lấy gần π2 = Phương trình dao động chất điểm A x = 9cos(3πt + π) cm... điểm dao động điều hòa biểu diễn hình vẽ Tại điểm điểm M, N, K, H có vecto gia tốc vecto vận tốc ngược chiều nhau? A Điểm M B Điểm K C Điểm N D Điểm H Câu 10 Cho chất điểm dao động điều hòa,
- Xem thêm -

Xem thêm: C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa , C0108 bài toán đồ thị hình SIN trong dao động điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn