C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0106 - Các trường hợp dao động lắc Lò Xo Câu Một lắc lò xo cấu tạo lò xo đồng gắn với vật nhỏ có khối lượng xác định Chu kỳ dao động riêng lắc 1,2 s Nếu thay đổi độ dài lò xo 10 cm chu kỳ dao động riêng lắc 0,8 s Độ dài ban đầu lò xo A 15 cm B 30 cm C 40 cm D 18 cm Câu Một lò xo đồng chất, tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ cm; (ℓ - 5) cm; (ℓ - 8) cm Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ có khối lượng m ba lắc có chu kỳ dao động riêng tương ứng là: s; √2 s; T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,00 s B 0,89 s C 1,41 s D 0,50 s Câu Một lắc lò xo cấu tạo lò xo đồng gắn với vật nhỏ có khối lượng xác định Chu kỳ dao động riêng lắc s Nếu thay đổi độ dài lò xo 10 cm chu kỳ dao động riêng lắc 1,0 s Độ dài ban đầu lò xo A 15 cm B 16 cm C 16/3 cm D 40/3 cm Câu Một lắc lò xo cấu tạo lò xo đồng gắn với vật nhỏ có khối lượng xác định Chu kỳ dao động riêng lắc s Nếu thay đổi độ dài lò xo cm chu kỳ dao động riêng lắc 1,0 s Độ dài ban đầu lò xo A 15 cm B 18 cm C 16 cm D 12 cm Câu Một lắc lò xo dài 18 cm cấu tạo lò xo đồng gắn với vật nhỏ có khối lượng xác định Chu kỳ dao động riêng lắc 1,5 s Nếu thay đổi độ dài lò xo chu kỳ dao động riêng lắc 1,0 s Độ dài lò xo sau thay đổi A 15 cm B 18 cm C 14 cm D cm Câu Một lắc lò xo cấu tạo lò xo đồng có độ dài tự nhiên ℓ vật nhỏ khối lượng m Chu kỳ dao động riêng lắc 3,0 s Nếu cắt ngắn lò xo 30 cm chu kỳ dao động riêng lắc 1,5 s Độ dài ban đầu ℓ lò xo A 30 cm B 50 cm C 40 cm D 60 cm Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 40 N/m, gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g Con lắc treo thẳng đứng vào điểm treo cố định cao, vật nhỏ thấp Từ vị trí cân bằng, đưa vật xuống phía đoạn 5/√3 cm buông nhẹ Cho gia tốc trọng trường 10 m/s2 bỏ qua ma sát Trong trình dao động, qng thời gian lò xo bị nén chu kỳ A π/30 s B 2π/20 s C π/60 s D π/40 s Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 100 N/m gắn với nặng nhỏ treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Biết gia tốc trọng trường điểm treo 10 m/s2 Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên điểm treo cố định N N Tốc độ cực đại vật trình dao động A 60√32 cm/s B 60√5 cm/s C 30√30 cm/s D 30√5 cm/s Câu Một lắc gồm lò xo treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Lấy gần gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, tốc độ cực đại trình dao động 20π√2 cm/s Trong chu kỳ dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo A 1/20 s B 1/10 s C 1/30 s D 1/15 s Câu 10 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,6 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,3 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s Câu 11 Một lắc gồm lò xo có độ cứng 20 N/m, gắn với vật nhỏ có khối lượng 50 g Con lắc treo thẳng đứng vào điểm treo cố định cao, vật nhỏ thấp Từ vị trí cân bằng, đưa vật xuống phía đoạn 5/√2 cm buông nhẹ Cho gia tốc trọng trường 10 m/s2 bỏ qua ma sát Trong trình dao động, qng thời gian lò xo bị giãn chu kỳ A π/15 s B π/20 s C π/30 s D 3π/40 s Câu 12 Một lắc gồm lò xo có độ cứng 50 N/m gắn với nặng nhỏ treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Biết gia tốc trọng trường điểm treo 10 m/s2 Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên điểm treo cố định 12 N N Tốc độ cực đại vật trình dao động A 60√32 cm/s B 90√5 cm/s C 30√60 cm/s D 30√5 cm/s Câu 13 Một lắc lò xo treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Biết gia tốc trọng trường điểm treo 10 m/s2 Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên điểm treo cố định N N Tốc độ cực đại vật trình dao động 30√30 cm/s Độ cứng lò xo là: A 60√32 N/m B 90 N/m C 50 N/m D 30 N/m Câu 14 Một lắc gồm lò xo treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Lấy gần gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, tốc độ cực đại trình dao động 40π cm/s Trong chu kỳ dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật chiều với lực kéo A 1/6 s B 1/4 s C 1/3 s D 1/15 s Câu 15 Một lắc gồm lò xo treo phương thẳng đứng với đầu cố định lò xo cao, vật nhỏ thấp Lấy gần gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, tốc độ cực đại trình dao động 40π cm/s Trong chu kỳ dao động, quãng thời gian lò xo bị nén A 1/6 s B 1/4 s C 1/3 s D 2/15 s Câu 16 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,8 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,5 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,3 s Câu 17 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,8 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,6 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,3 s Câu 18 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,8 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi chiều lực kéo A 0,9 s B 0,4 s C 0,6 s D 1,2 s Câu 19 Một lắc lò xo m = 200 g, k = 80 N/m treo thẳng đứng Đưa vật dọc theo trục lò xo tới vị trí lò xo nén 1,5 cm buông nhẹ cho vật dao động Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Quãng thời gian lò xo bị nén chu kì dao động A 0,1936 s B 0,1250 s C 0,0254 s D 0,0896 s Câu 20 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k = 50 N/m, khối lượng vật m = 200 g.Vật nằm yên vị trí cân kéo thẳng xuống đến vị trí lò xo dãn tổng cộng 12 cm thả cho dao động điều hồ Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2 Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật chiều với lực kéo chu kỳ dao động A 1/15 s B 1/30 s C 1/3 s D 2/15 s blackonyx/Captur ...Câu Một lắc lò xo dài 18 cm cấu tạo lò xo đồng gắn với vật nhỏ có khối lượng xác định Chu kỳ dao động riêng lắc 1,5 s Nếu thay đổi độ dài lò xo chu kỳ dao động riêng lắc 1,0 s Độ dài lò xo sau... Câu Một lắc lò xo cấu tạo lò xo đồng có độ dài tự nhiên ℓ vật nhỏ khối lượng m Chu kỳ dao động riêng lắc 3,0 s Nếu cắt ngắn lò xo 30 cm chu kỳ dao động riêng lắc 1,5 s Độ dài ban đầu ℓ lò xo A 30... tốc độ cực đại trình dao động 40π cm/s Trong chu kỳ dao động, quãng thời gian lò xo bị nén A 1/6 s B 1/4 s C 1/3 s D 2/15 s Câu 16 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương
- Xem thêm -

Xem thêm: C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo , C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn