C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

5 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0105 - Chuyển hóa lượng dao động điều hòa Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 30 N/m gắn với vật nhỏ, dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(3πt + π/3) cm Thế chất điểm biến thiên theo phương trình A Et = 37,5cos(6πt + 2π/3) + 37,5 mJ B Et = –18.75cos(6πt + 2π/3) + 18,75 mJ C Et = - 37,5cos(6πt + 2π/3) + 37,5 mJ D Et = 18,75cos(6πt + 2π/3) + 18,75 mJ Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ góc α = 6cos(5t + 1,3) (o) Cho khối lượng nặng 250 g gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Thế chất điểm biến thiên theo phương trình A Et = 2,739cos(10t + 2,6) + 2,739 mJ B Et = 5,478cos(10t + 2,6) + 5,478 mJ C Et = -5,478cos(10t + 2,6) + 5,478 mJ D Et = –0,763cos(10t + 2,6) + 0,763 mJ Câu Một chất điểm có khối lượng 150 g, dao động điều hòa với động biến thiên theo phương trình Eđ = –0,135cos(4t + 2π/3) + 0,135 mJ Phương trình chuyển động chất điểm A x = 2cos(3t + π/3) cm B x = 6cos(2t + π/3) cm C x = 3cos(2t + 2π/3) cm D x = 3cos(2t + π/3) cm Câu Một chất điểm có khối lượng 150 g, dao động điều hòa với động biến thiên theo phương trình Eđ = –0,135cos(4t + 2π/3) + 0,135 mJ Phương trình vận tốc chất điểm A v = 2cos(3t + π/3) cm/s B v = 6cos(2t + π/3) cm/s C v = 6cos(2t + 5π/6) cm/s D v = 3cos(2t + π/3) cm/s Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 20 N/m gắn với vật nhỏ, dao động điều hòa với biến thiên theo phương trình Et = 8cos(2πt + π/2) + mJ Phương trình dao động lắc A x = 4cos(2πt + π/4) cm B x = 4cos(πt + π/4) cm C x = 4cos(πt + 3π/4) cm D x = 8cos(2πt + π/4) cm Câu Một chất điểm khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(0,5πt + 2π/3) cm Động chất điểm biến thiên theo phương trình A Eđ = –0,617cos(0,5πt + 2π/3) + 0,617 mJ B Eđ = –0,617cos(πt + π/3) + 0,617 mJ C Eđ = –0,308cos(πt + 4π/3) + 0,308mJ D Eđ = 0,617cos(πt + π/3) + 0,617 mJ Câu Một lắc lò xo có k = 30 N/m, dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(3t + π/6) cm Thế chất điểm dao động theo phương trình A Et = 12cos(3t + π/6) + 12 mJ B Et = 12cos(6t + π/3) + 12 mJ C Et = –12cos(6t + π/3) + 12 mJ D Et = 24cos(6t + π/3) mJ Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ góc α = 7cos(5t + 2,5) (o) Cho khối lượng nặng m = 250 g gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Thế chất điểm dao động theo phương trình A Et = 3,6cos(10t + 5,0) + 3,6 mJ B Et = 7,2cos(5t + 2,5) + 7,2 mJ C Et = 3,6cos(10t – 1,3) – 3,6 mJ D Et = 7,2cos2(5t + 2,5) mJ Câu Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 30 N/m Con lắc dao động điều hòa với 15 mJ Biết sau khoảng thời gian ngắn 0,5 s động lại Tốc độ trung bình vật nhỏ chu kỳ xấp xỉ A 2,8 cm/s B 11,3 cm/s C 6,3 cm/s D 13 cm/s Câu 10 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động A 24√2 cm/s 48 cm/s B 24√2 cm/s 24(2−√2) cm/s C 24(2+√2) cm/s 24(2−√2) cm/s D 24√2 cm/s 24(2+√2) cm/s Câu 11 Cho dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 s biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 60 cm/s 120 cm/s B 120 cm/s 360 cm/s C 480 cm/s 240 cm/s D 360 cm/s 480 cm/s Câu 12 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 800 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/24 s, động lắc tăng từ 0,192 J đến giá trị cực đại giảm 0, 128 J Ở thời điểm t2, lắc 0,128 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 8,0 cm C 3,6 cm D 5,7 cm Câu 13 Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 100 N/m Con lắc dao động điều hòa với 16 mJ Biết sau khoảng thời gian ngắn 0,5 s động lại Tốc độ trung bình vật nhỏ chu kỳ xấp xỉ A 3,6 cm/s B 10,11 cm/s C 8,3 cm/s D 13,2 cm/s Câu 14 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình ba lần liên tiếp động A 64 cm/s B 32√2 cm/s C 32(2+√2) cm/s D 32 cm/s Câu 15 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 12 cm/s 24 cm/s B 12 cm/s 36 cm/s C 48 cm/s 24 cm/s D 36 cm/s 48 cm/s Câu 16 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 50 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/24 s, động lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại giảm 0,064 J Ở thời điểm t2, lắc 0,064 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 22,63 cm C 30,62 cm D 35,71 cm Câu 17 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/48 s, động lắc tăng từ 0,192 J đến giá trị cực đại giảm 0,128 J Ở thời điểm t2, lắc 0,128 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 11,3 cm C 3,6 cm D 5,7 cm Câu 18 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Tốc độ chuyển động trung bình vật khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật lần động A cm/s B 4,82 cm/s C 12 cm/s D 3,51 cm/s Câu 19 Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà lần động A 28 ms B 37 ms C 56 ms D ms Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động 1/3 lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s blackonyx/Captur ... lắc dao động điều hòa với 15 mJ Biết sau khoảng thời gian ngắn 0,5 s động lại Tốc độ trung bình vật nhỏ chu kỳ xấp xỉ A 2,8 cm/s B 11,3 cm/s C 6,3 cm/s D 13 cm/s Câu 10 Cho dao động điều hòa. .. bình ba lần liên tiếp động A 64 cm/s B 32√2 cm/s C 32(2+√2) cm/s D 32 cm/s Câu 15 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 12... biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động A 24√2 cm/s 48 cm/s B 24√2 cm/s 24(2−√2) cm/s C 24(2+√2) cm/s 24(2−√2) cm/s D 24√2 cm/s 24(2+√2) cm/s Câu 11 Cho dao động điều hòa với
- Xem thêm -

Xem thêm: C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa , C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

Từ khóa liên quan