C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0104 - Giải tốn dao động điều hòa véc-tơ quay Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình dao động thành phần x1 = 2√3sin(3πt + π/2) cm x2 = 2√3cos(3πt – π/3) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 2√3cos(3πt - π/6) cm B x = 6cos(3πt - π/6) cm C x = 4√6cos(3πt + π/6) cm D x = 8cos(3πt + π/6) cm Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình x1 = 3cos(2πt - 2π/3) cm x2 = 5cos(2πt - π/4) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 6,5cos(2πt - 1,25) cm B x = 4,3cos(πt + 0,57) cm C x = 8,9cos(πt + 1,32) cm D x = 8,9cos(πt + 0,57) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 4cos(πt - 2π/3) cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 3cos(πt + π/3) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ A x2 = 1cos(πt - 5π/6) cm B x2 = 5cos(πt - 5π/6) cm C x2 = 7cos(πt + π/3) cm D x2 = 7cos(πt - 2π/3) cm Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình dao động thành phần x1 = 4√2sin(2πt) cm x2 = 4√2cos(2πt + 5π/6) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 8cos(2πt + π/3) cm B x = 4√6cos(2πt + π/3) cm C x = 4√6cos(2πt + π/6) cm D x = 4√2cos(2πt - 5π/6) cm Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình x1 = 4cos(πt + π/3) cm x2 = 7cos(πt + π/6) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 4,3cos(πt + 1,23) cm B x = 4,3cos(πt + 0,57) cm C x = 8,9cos(πt + 1,23) cm D x = 10,7cos(πt + 0,71) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt + π/6) cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 2cos(πt - 5π/6) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ A x2 = 8cos(πt - 5π/6) cm B x2 = 5cos(πt + π/6) cm C x2 = 8cos(πt + π/6) cm D x2 = 2cos(πt + 5π/6) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt - 5π/6) cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 5cos(πt + π/6) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ A x2 = 8cos(πt - 5π/6) cm B x2 = 2cos(πt - 5π/6) cm C x2 = 2cos(πt + 7π/6) cm D x2 = 8cos(πt - 7π/6) cm Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động phương, tần số, vị trí cân với phương trình x1 = 2sin(πt + π/6) cm x2 = 2cos(πt + π/3) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 2cos(2πt) cm B x = 2sin(πt + π/2) cm C x = 6,8cos(πt + π/4) cm D x = 8cos(2πt + π/4) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, vị trí cân có phương trình li độ x = 3cos(πt - 5π/6) cm Biết phương trình li độ dao động thứ có dạng x1 = 8sin(πt - π/3) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ A x2 = 5cos(πt + π/6) cm B x2 = 11cos(πt - 5π/6) cm C x2 = 5cos(πt – π/6) cm D x2 = 11cos(πt + π/6) cm Câu 10 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, vị trí cân có phương trình li độ x = 3cos(πt + π/2) cm Biết phương trình li độ dao động thứ có dạng x1 = 3cos(πt + π/6) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ A x2 = 3cos(πt + π/3) cm B x2 = 3cos(πt + 5π/6) cm C x2 = 6cos(πt – π/6) cm D x2 = 3√3cos(πt + π/4) cm Câu 11 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động x1 = 2,0cos(πt + 0,5) cm x2 = 3,5cos(πt + 1,2) cm Phương trình dao động vật A x = 5,2cos(πt + 0,95) cm B x = 5,2cos(πt + 1,2) cm C x = 2,6cos(πt + 1,2) cm D x = 2,6cos(πt + 0,95) cm Câu 12 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động phương, tần số với phương trình x1 = 3cos(10t – π/3) cm x2 = 4cos(10t + π/6) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 5cos(10t + 0,12) cm B x = 7cos(10t – 0,12) cm C x = 5cos(10t – 0,12) cm D x = 7cos(10t + 0,12) cm Câu 13 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hồ trục Ox Phương trình hai dao động thành phần x1 = 4√2.sin2 πt cm x2 = 4√2.cos(2 πt – π/2) cm Phương trình dao động chất điểm A x = 4√2.cos(2πt + π/4) cm B x = 8cos(2πt) cm C x = 8cos(2πt – π/4) cm D x = 8√2.cos(2πt – π/2) cm Câu 14 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hồ phương Phương trình hai dao động thành phần trục Ox x1 = 127cosωt mm x2 = 127cos(ωt + π/3) mm Phương trình dao động tổng hợp A x = 127cos(ωt + π/6) mm B x = 127√3cos(ωt + π/6) mm C x = 127√3cos(ωt + π/3) mm D x = 254cos(2ωt + π/3) mm Câu 15 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hoà phương Phương trình hai dao động thành phần trục Ox x1 = 3cos(ωt + π/3) cm x2 = 4cos(ωt + 5π/6) cm Phương trình dao động tổng hợp A x = cos(2ωt + 7π/6) cm B x = cos(ωt + π/2) cm C x = 5cos(ωt + 1,973) cm D x = 5cos(ωt + π/6) cm Câu 16 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình ly độ x1 = 4cos(5πt + π/2) cm x2 = 4cos(5πt – π/6) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm hai chất điểm xa lần khoảng cách xa hai chất điểm A 1/15 s 4√3 cm B 1/15 s cm C 2/15 s 4√3 cm D 2/15 s cm Câu 17 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân chung O, với phương trình dao động x1 = 4cos(2πt + π/6) cm x2 = 6cos(2πt – π/2) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm mà hai chất điểm xa lần thứ giá trị x2 xấp xỉ A 5,148 s −4,27 cm B 2,815 s -5,51 cm C 2,648 s 5,51 cm D 5,148 s 4,27 cm Câu 18 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân O, với phương trình x1 = 6cos(4πt + 2π/3) cm x2 = 8cos(4πt + π/6) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm vị trí ly độ hai chất điểm gặp lần A 0,13 s -4,8 cm B 0,72 s −4,8 cm C 0,21 s −2,4 cm D 0,12 s 2,4 cm Câu 19 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân chung O, với phương trình dao động x1 = 4cos(πt + π/3) cm x2 = 3cos(πt – π/6) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, vị trí li độ thời điểm mà hai chất điểm gặp lần thứ A 2,4 cm 2,57 s B − 4,8 cm 2,57 s C 2,4 cm 3,96 s; D −4,8 cm 3,96 s Câu 20 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình ly độ x1 = 4cos(5πt + π/6) cm x2= 4cos(5πt – π/2) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm hai chất điểm xa lần khoảng cách xa hai chất điểm A 2/5 s 4√3 cm B 2/5 s cm C 2/15 s 4√3 cm D 2/15 s cm ... Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, vị trí cân có phương trình li độ x = 3cos(πt - 5π/6) cm Biết phương trình li độ dao động thứ có dạng x1 = 8sin(πt - π/3) cm, dao động. .. 0,71) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt + π/6) cm Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 2cos(πt - 5π/6) cm, dao động thứ hai... 8cos(πt - 5π/6) cm B x2 = 5cos(πt + π/6) cm C x2 = 8cos(πt + π/6) cm D x2 = 2cos(πt + 5π/6) cm Câu Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt - 5π/6)
- Xem thêm -

Xem thêm: C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay , C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn