C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0103 - Phương pháp Đường Tròn Hỗn Hợp Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình: x = 8cos(3πt + π/17) cm Số lần vật đạt tốc độ cực đại giây là: A lần B lần C lần D lần Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 16 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực đại lần thứ hai, tốc độ chuyển động trung bình vật A 15,6 cm/s B 22,5 cm/s C 17,0 cm/s D 16,7 cm/s Câu Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc tức thời a = 16π2cos(2πt + π/3) cm/s2 Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm qua vị trí có vận tốc −4π√2 cm/s lần thứ 17 thời điểm A 8,25 s B 8,46 s C 6,58 s D 7,45 s Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm tần số Hz Trong khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ 5√3π cm/s gia tốc lớn 10π2 cm/s2, tốc độ trung bình vật nhỏ A 12,5 cm/s B 10 cm/s C 15 cm/s D 20 cm/s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng thời gian 1,7 s đầu tiên, chất điểm có gia tốc -35,5π2 cm/s2 lần ? A B C D Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng thời gian 3,5 s đầu tiên, chất điểm đạt vận tốc 3π√2 cm/s lần ? A B C D Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm tần số Hz Trong khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ 12π√3 cm/s gia tốc lớn 48π2 cm/s2, tốc độ trung bình vật nhỏ A 36 cm/s B 18 cm/s C 24 cm/s D 32 cm/s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính cm t tính giây Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị 2π cm/s lần thứ A 29/6 s B 29/12 s C 9/6 s D 9/2 s Câu Cho hai chất điểm dao động tần số trục Ox với phương trình x1 = 4cos(πt + π/6) cm x2 = 2cos(πt + π/2) cm Thời gian ngắn tính từ thời điểm chất điểm thứ có ly độ cm đến thời điểm chất điểm thứ có ly độ √3 cm A 4/9 s B 1/3 s C 1/6 s D 1/4 s Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(πt + π/4), với x tính cm t tính giây Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị 3√3π cm/s lần thứ A 24/7 s B 37/12 s C 29/7 s D 37/6 s blackonyx/Captur ...C D Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng... trung bình vật nhỏ A 36 cm/s B 18 cm/s C 24 cm/s D 32 cm/s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính cm t tính giây Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị... cm/s lần thứ A 29/6 s B 29/12 s C 9/6 s D 9/2 s Câu Cho hai chất điểm dao động tần số trục Ox với phương trình x1 = 4cos(πt + π/6) cm x2 = 2cos(πt + π/2) cm Thời gian ngắn tính từ thời điểm chất
- Xem thêm -

Xem thêm: C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp , C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn